Оголошується набір на 2024-2025 н.р. для навчання в дистанційному центрі 'Поруч'
 
Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із географії 10 клас

УРОК № 32 Тема. Білорусь (Республіка Білорусь).


УРОК № 32
Тема. Білорусь (Республіка Білорусь).
Очікувані
результати:
учень характеризує географічне положення країни, на-селення і міста, називає особливості сучасного розвитку
господарства, характеризує галузеву та територіальну
структуру промисловості, особливості сільського госпо-дарства, транспортну інфраструктуру, зовнішньоеконо-мічні зв’язки.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання:підручник географії, атлас, контурні карти, ілюстрації
з краєвидами країни.
Опорні
поняття:
географічне положення, населення, міста, господарство,
галузева структура, територіальна структура, промисло-вість, сільське господарство, інфраструктура, зовнішньо-економічні зв’язки.
I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Білорусь — центральноєвропейська  країна.  Її  територія  досить  ком-пактна, нагадує трапецію, майже в центрі якої розташована столиця краї-ни — місто Мінськ. Білорусь межує з Україною, країнами — членами ЄС 
(Польщею, Латвією та Литвою) та багатою на природні ресурси Росією. Її те-риторію перетинають численні судноплавні річки, серед яких особливе зна-чення має Дніпро.
Кордони країни не мають чітко виражених природних рубежів і дуже 
зручні для підтримки економічних відносин із сусідами. Ця обставина, а та-кож розташування Білорусі майже в центрі Європи, обумовили проходження 
через територію країни важливих транспортних магістралей.
ІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Учитель нагадує, що десятикласники повинні були самостійно опрацю-вати матеріал, присвячений Білорусі. Після цього об’єднує учнів у групи 
і пропонує самостійно охарактеризувати країну. Кожна група отримує карт-ку із завданням і розподіляє обов’язки: учні письмово відповідають на за-питання репродуктивного характеру, а більш складні завдання обговорюють 
колективно (у процесі роботи можна користуватись атласами та іншими дже-релами знань).
План характеристики
1.  Особливості географічного положення.
Сформулюйте свою точку зору за таким запитанням: Як географічне по-ложення вплинуло на історичний розвиток країни й економіку країни?
2.  Природні умови.
3.  Рівень забезпеченості природними ресурсами.
Сформулюйте свою точку зору за такими запитаннями: 1) Як би ви оціни-ли природні умови Білорусі в порівнянні з Україною? 2) Які проблеми вини-кають у зв’язку з нестачею мінеральних ресурсів? Як їх вирішує білоруський 
уряд?
4.  Кількість і темпи росту населення (високі, середні, низькі).
5.  Віковий і статевий склад .
6.  Національний і релігійний склад.
7.  Процеси урбанізації, найбільші міста.
Сформулюйте свою точку зору за такими запитаннями: 1) Які заходи 
варто вжити для поліпшення демографічної ситуації в країні? 2) Чим би ви 
пояснили досить високий рівень життя в країні? Так за індексом розвитку 
людського потенціалу серед країн СНД Білорусь посідає одне з найвищих 
місць — 68 (Росія — 71 місце). 3) Дайте оцінку демографічної ситуації в кра-їні в порівнянні з Україною. 4) Чим можна пояснити особливості релігійного 
складу населення країни? 5) Охарактеризуйте роль Мінська як економічно-го, політичного й культурного центру країни.
8.  Галузева структура промисловості.
9.  Значення, види продукції, що випускається, та особливості географії ма-шинобудування.
10.  Географія хімічної промисловості.
11.  Географія легкої й харчової промисловості.
12.  Особливості розвитку сільського господарства.
13.  Основні види сільськогосподарських рослин, географія їхнього вирощу-вання.
14.  Значення й особливості тваринництва.
Сформулюйте свою точку зору за такими запитаннями: 1) Із чим пов’язана 
спеціалізація промисловості країни на машинобудуванні й хімічній промис-ловості. 2) У чому проявляється залежність економіки Білорусі від Росії? 
3) Чим би ви пояснили, що економіка країни мало постраждала від світо-вої економічної кризи? 4) У чому полягають і чим пояснюються відмінності 
в спеціалізації сільського господарства Білорусі та України? 5) Якими є осо-бливості транспортної системи країни? 6) Перелічіть характерні риси зовніш-ніх економічних зв’язків Білорусі.
Сформулюйте свою точку зору за такими запитаннями: 1) Які транспортні 
магістралі зв’язують Україну й Білорусь. Які вантажі ними перевозяться? 
2) Які плюси й мінуси має залежність країни від транзитних перевезень між 
Росією та країнами Центральної й Західної Європи? 3) Чи можна сказати, що 
економіки України й Білорусі взаємно доповнюють одна одну? Аргументуйте 
свою точку зору. 4) Які товари могла б завозити Білорусь у вашу область? Що 
могла б запропонувати Білорусі ваша область?
По закінченні роботи групи здають виконані роботи і вибирають кількох 
учнів, які разом з учителем перевіряють їх і на наступному уроці доповідають 
про підсумки.
IІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Охарактеризуйте економіко-географічне положення країни.
2.  Дайте оцінку забезпеченості Білорусі корисними копалинами.
3.  Якими є особливості промисловості Білорусі?
4.  У чому проявляється залежність економіки Білорусі від Росії?
5.  Розкажіть про транспортну систему країни.
6.  Зберіть відомості про економічні зв’язки Білорусі й України. Підготуйте 
повідомлення.
7.  Білорусь отримала членство в ООН ще при заснуванні цієї організації 
в 1945 р.— за визначні заслуги в боротьбі з фашизмом у роки Другої світо-вої війни. Це був дійсно партизанський край. Назвіть природні особливос-ті країни, які сприяли діям партизанів та ускладнювали боротьбу з ними 
окупантів.

Категорія: Конспекти уроків із географії 10 клас | Додав: uthitel (22.02.2018)
Переглядів: 653 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: