Оголошується набір на 2024-2025 н.р. для навчання в дистанційному центрі 'Поруч'
 
Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із історії України 10 клас

УРОКИ №119—120 Тема. Узагальнення знань за темою «Західноукраїнські землі в міжвоєнний період 1921—1938 рр.».

УРОКИ №119—120

Тема. Узагальнення знань за темою «Західноукраїнські землі в міжвоєнний період 1921—1938 рр.».

Мета: повторити, закріпити й оцінити знання, набуті учнями впродовж вивчення теми; розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках; виховувати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий із перевіркою набутих учнями знань, умінь і навичок.

Обладнання: підручник, хрестоматія, стінна карта «Західноукраїнські землі у міжвоєнний період», атлас, роздавальний матеріал.

І варіант

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує учням тему, завдання уроку та знайомить із запланованими формами роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання теми.

• Вступна бесіда

1. Вивчення якої теми ви завершили? Якими є її хронологічні межі?

2. У чому, на вашу думку, полягає важливість цього періоду для історії України в цілому? Обґрунтуйте власну точку зору.

• Запитання та завдання

1. Складіть перелік подій з історії західноукраїнських земель 1921—1939 рр., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте власний вибір.

2. Поясніть значення термінів і понять: асиміляція, українська кооперація, пацифікація, УВО, ОУН, румунізація, русинство, «Карпатська Січ», Карпатська Україна, «нормалізація», полонізація, інтегральний націоналізм.

3. На історичній карті покажіть: 1) українські землі у складі Польщі, Румунії та Чехо-Словаччини; 2) місце спалаху Татарбунарського повстання; 3) Карпатську Україну.

4. Назвіть імена видатних історичних діячів Західної України. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України цієї доби?

5. Порівняйте особливості суспільно-політичного життя українців у складі Польщі, Румунії та Чехо-Словаччини.

6. Який вплив на події в історії Західної України в міжвоєнний період відіграли УВО та ОУН?

7. Які обставини призвели до проголошення незалежності Карпатської України?

8. Визначте суть політики «осадництва» й пацифікації та інших проявів національної політики щодо українського населення в Польщі, Румунії та Чехо-Словаччині.

9. З’ясуйте основні зрушення в повсякденному житті різних верств українського населення, що мали місце в 1920—1930-ті рр. під владою іноземних держав.

10. Які уроки може винести сучасна Україна з нетривалої історії існування незалежної Карпатської України у сфері внутрішньої і зовнішньої політики?

• Робота з картками

Картка № 1

1. Чому країни Антанти погодилися визнати Галичину складовою частиною Польщі?

2. У чому полягає історичне значення проголошення незалежності Карпатської України?

Картка № 2

1. Якою була реакція керівництва СРСР на створення Карпатської України? Чому саме такою?

2. Чому ОУН у 1930-ті рр. сповідувала ідеологію тоталітаризму?

Картка № 3

1. Чому опір румунізації в Північній Буковині не був таким рішучим, як опір полонізації в Галичині?

2. Схарактеризуйте діяльність УНДО у 1920—1930-ті рр.

• Історичні диктанти

Диктант № 1

1. Яка країна загарбала територію Карпатської України в березні 1939 р.?

2. До складу яких держав входили західноукраїнські землі у 1920—1930-ті рр.?

3. «Осадники» — це...

4. Президентом Карпатської України був...

5. Як називалися збройні формування Карпатської України?

6. У якому році відбулося Татарбунарське повстання?

7. Митрополитом УГКЦ у 1920—1930-ті рр. був...

8. Серед ідейних течій, поширених на Закарпатті в 1920—1930-ті рр., найпоширенішою була...

9. Головним ідеологом теорії інтегрального націоналізму був...

10. Найбільш жорстку антиукраїнську політику проводили правлячі кола...

11. У 1935 р. віце-маршалом польського сейму став...

12. У найкращому економічному стані перебували українські землі у складі...

Диктант № 2

1. «Центросоюз», «Маслосоюз», «Центробанк» — це...

2. Які воєводства були створені на території Східної Галичини?

3. Які організації були співзасновниками ОУН?

4. На яких правах Закарпаття увійшло до складу Чехо-Словаччини за Сен-Жерменським договором?

5. Від 1929 до 1938 р. ОУН очолював...

6. Коли було розпущено КПЗУ разом із Польською комуністичною партією?

7. Єдиним легальним українським вищим навчальним закладом у Польщі був(ла)...

8. Назвіть п’ять українських партій, що діяли на території Польщі у 1920—1930-ті рр.

9. Якою була офіційна назва Закарпаття у складі ЧСР?

10. Поштовхом до Варшавського процесу над ОУН стало...

11. Легальним прикриттям комуністичної діяльності в Західній Україні було...

12. Столицею Карпатської України було місто...

Диктант № 3

1. Незалежність Карпатської України була проголошена...

2. Де і коли була утворена ОУН?

3. За умовами якого договору Буковина увійшла до складу Румунії?

4. Які західноукраїнські землі входили до складу Польщі в 1920—1930-ті рр.?

5. У якому році лідерами УНДО було взято курс на «нормалізацію» польсько-українських відносин?

6. Перший автономний уряд Підкарпатської Русі очолив...

7. Коли відбувся Варшавський процес над членами ОУН?

8. У який період діяв таємний український університет у Львові?

9. Чи застосовувала ОУН терористичні методи боротьби?

10. На які дві фракції розкололась ОУН і хто їх очолював?

11. Які українські вищі навчальні заклади діяли на території ЧСР?

12. Що було державними символами Карпатської України?

Диктант № 4

1. Якою була найпоширеніша ідейна течія в Закарпатті в 1920—1930-ті рр.?

2. На території Польщі ОУН діяла легально чи підпільно?

3. Попередницею ОУН була...

4. До якого року Східна Галичина зберігала автономію у складі Польщі?

5. Що означає термін «утраквістичні»?

6. У якому році Рада послів країн Антанти визнала належність Східної Галичини Польщі?

7. Що відбулося раніше — створення УВО чи ОУН?

8. У якій країні Східної Європи існували українські вищі навчальні заклади?

9. Як називали українців у Румунії?

10. Що стало приводом до ліквідації КПЗУ?

11. Назвіть керівників КПЗУ.

12. Коли було створено концтабір у Березі-Картузькій?

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підсумовує роботу учнів на уроці й оцінює її результативність. Доцільно також акцентувати увагу на тому, якими є найважливіші результати роботи учнів за темою в цілому.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Складіть кросворд із 12 слів на тему «Західноукраїнські землі в міжвоєнний період (1921—1938 рр.)».

II варіант

Форма проведення: семінарське заняття.

Методичні рекомендації щодо проведення семінару наведені на с. 155.

Хід уроку

План

1. Суть української політики правлячих кіл Польщі, Румунії та Чехо-Словаччини у 1920—1930-ті рр.

2. Розвиток українського національно-визвольного руху на західноукраїнських землях.

Рекомендована література

1. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX—XX століття. — К., 1996, 2001.

2. Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття. Нариси політичної історії. — К., 1993.

3. Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. — К., 1999.

4. Кентій А. Нариси історії Організації українських націоналістів (1929—1941 рр.). — К., 1998.

5. Кентій А. Українська військова організація (УВО) в 1920—1928 рр. Короткий нарис. — К., 1998.

6. Красівський О. Східна Галичина і Польща в 1918—1923 рр. Проблеми взаємовідносин. — К., 1998.

7. Кульчицький С. Україна між двома війнами (1921—1939 рр.). — К., 1999.

8. Соляр І. Українське національно-демократичне об’єднання. Перший період діяльності (1925—1928). — Львів, 1995.

III варіант

Форма проведення: лабораторно-практична робота.

Хід уроку

І. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

• Завдання

1. Складіть порівняльну таблицю «Становище українських земель у складі Польщі, Румунії, Чехо-Словаччини та СРСР», зазначивши: статус у складі держав; рівень економічного розвитку; аграрна реформа; суть урядової політики; український національно-визвольний рух; становище української церкви; розвиток української освіти.

2. Заповніть таблицю «Діяльність українських партій на західноукраїнських землях», зазначивши: назву політичної партії; мету діяльності; соціальну базу; мету боротьби; лідерів; ставлення щодо СРСР, УРСР.

• Робота з документами

Із програми УНДО, схваленої 19 листопада 1926 р.

І. Політичні справи

1. Політичною метою УНДО є здобуття Соборної і Незалежної Демократичної Української Держави, і тому партія обстоює політичне самовизначення українського народу на всіх його етнографічних землях...

3. УНДО бореться за суверенні права українського народу, обстоює конституцію — парламентський устрій та загальне, рівне, безпосереднє, тайне і пропорціальне виборче право до всіх законодавчих і самоуправних установ.

4. УНДО обстоює рівність усіх громадян перед законом без різниці пола, національності і віри, свободу осідки і заняття, слова і друку, зборів і товариств, станових організацій і страйків, забезпечення правної особистої свободи, незайманості домівки, право на приватну власність і таємницю листування, незалежність судів і умовність засудів.

Із відозви до українського громадянства з приводу заснування УНДО (12 липня 1925 р.)

Визнаючи принцип загального признаного права про означення народів, УНДО на чолі своєї платформи ставить здійснення в повному об’ємі права націй на всіх областях, на яких в 1914 р. український народ становив більшість населення.

УНДО стверджує, що Галичина з Лемківщиною, Волинь з Поліссям і Холмщина з Підляшшям мають відмінний український характер...

В боротьбі за найвище право нації УНДО спиратиметься на все свідоме громадянство Західної України і, виходячи з принципу національної єдності — на всьому українському народі. Для здійснення основної мети УНДО єднатиметься з аналогічними організаціями інших націй та їх національних і міжнародних організацій, що свою міжнаціональну політику базують на принципі права нації.

До здійснення права нації змагатиме УНДО всіма доцільними засобами... а відкидаючи всі акти насильства як акти, незгідні з принципами моралі, права і справедливості.

УНДО являється організацією національною і демократичною, організацією понадкласовою...

Виходячи з демократичного становища, УНДО не може дати своєї апроби на існуючий на Радянській Україні переходовий диктаторський режим і однокласовий устрій, одначе признає сучасну Радянську Україну поважним і далекосяглим станом державності українського народу та вірить, що під напором свідомих українських мас та своєрідна державна організація завершиться здійсненням універсальних змагань української нації.

У практичній діяльності УНДО організовуватиме селянські, робітничі і міщанські маси з метою перетворити їх на політично свідомі та економічно сильні й незалежні соціальні групи. З тією метою УНДО, відстоюючи в принципі приватну власність, буде боротися за перехід землі в руки нашого селянства... без дальшого відшкодування... УНДО велику увагу кластиме на поширення кооперативного руху... як головного засобу економічного подвигнення українського населення.

З тією самою метою УНДО буде змагати до привернення містам на українській національній території їх природного національного характеру...

З тією метою УНДО буде боротися за збереження дотеперішніх здобутків робітничої кляси, за їх утвердження, поширення та за здобуття нових. Одним словом: УНДО буде боротися за політичне, економічне й культурне розкріпощення та подвигнення українського народу.

Проаналізуйте наведені документи. Складіть порівняльну таблицю основних програмних положень УНДО й ОУН.

II. ПІДСУМКИ УРОКУ

• Після поразки визвольних змагань західноукраїнські землі опинилися у складі Польщі, Румунії та Чехо-Словаччини. До польської окупації потрапили землі Східної Галичини та Західної Волині, на яких проживало (за переписом 1931 р.) 5,6 млн українців. У складі Румунії українці (790 тис. осіб) перебували в Північній Буковині, Хотинському, Аккерманському та Ізмаїльському повітах Бессарабії. На території Підкарпатської Русі, що увійшла до складу Чехо-Словаччини, проживало понад 450 тис. українців. Кожна з держав, до складу яких входили українські землі, мала визначитися у ставленні до української меншини.

• Можна визначити такі риси політики Польщі, Румунії, ЧСР: насильницька асиміляція; стримування економічного розвитку, його колоніальний характер; репресії проти діячів національно-визвольного руху; національний гніт; відмова від міжнародних зобов’язань щодо надання автономних прав українцям. Форми, у яких здійснювалася ця політика, були різними — від м’якої в ЧСР до жорсткої в Румунії.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторіть матеріал вивченої теми

Категорія: Конспекти уроків із історії України 10 клас | Додав: uthitel (07.02.2019)
Переглядів: 884 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: