Оголошується набір на 2024-2025 н.р. для навчання в дистанційному центрі 'Поруч'
 
Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із географії 10 клас

УРОК № 40 Тема. Індія (Республіка Індія).


УРОК № 40
Тема. Індія (Республіка Індія).
Очікувані
результати:
учень характеризує географічне положення країни, на-селення і міста, називає особливості сучасного розвитку
господарства, характеризує галузеву та територіальну
структуру промисловості, особливості сільського госпо-дарства, транспортну інфраструктуру, зовнішньоеконо-мічні зв’язки.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання:підручник географії, атлас, контурні карти, ілюстрації, які
демонструють різні райони країни.
Опорні
поняття:
географічне положення, населення, міста, господарство,
галузева структура, територіальна структура, промисло-вість, сільське господарство, інфраструктура, зовнішньо-економічні зв’язки.
I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Індія — країна з давньою та багатою історією. Уже в ІІІ тис. до н. е. в до­
лині річки Інд існувала Хараппська цивілізація. Її розквіт припав на сере­
ди ну ІІІ—ІІ тис. до н. е., коли тут розвивалося землеробство, будувалися 
зрошувальні канали й великі зерносховища, створювалися міста із чітким 
плануванням вулиць. У ті далекі часи зароджується індійське образотворче 
мистецтво й архітектура. Поступово вдосконалюючись, вони досягають роз­
квіту в державі династії Маур’я (IV—ІІ ст. до н. е.) і в більш пізній період —  
у Делійському султанаті й державі Великих Моголів.
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
1.  Що ви знаєте про колоніальне минуле країни?
2.  Якими є особливості мусонного клімату?
3.  Які мінеральні ресурси знайдені на території півострова Індостан?
4.  Що є характерним для демографічної ситуації країн, що розвиваються?
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНДІЇ.
Повідомлення учнів
(Джерелом відомостей про ранній період розвитку Давньої Індії та її культур­
ної історії є веди. Вони написані віршами й прозою. Найдавніша й найзначніша 
з них — Ригведа — є високомистецьким літературним твором. Цій пам’ятці ін­
дійської та світової літератури приблизно три тисячі років. До більш пізніх, але 
не менш значних творів належать дві епічні поеми — «Махабхарата» та «Рамая­
на». У їхню основу закладені найдавніші перекази й сказання, які в різний час до­
опрацьовувалися, поповнювалися релігійними трактатами й героїчними віршами.)
Запитання та завдання
1)  Чим Індія приваблювала європейців у середні віки?
2)  Пригадайте з курсу «Всесвітньої історії», як англійцям вдалося встано­
вити контроль над територією великої країни (на той час вона включала 
сучасні Індію, Пакистан та Бангладеш) з багатомільйонним населенням. 
Якими були наслідки столітнього панування європейців?
3)  Наведіть приклади відомих в усьому світі історичних пам’яток Індії.
2. СКЛАД ТЕРИТОРІЇ, ОСОБЛИВОСТІ ЕГП, ПРИРОДНІ УМОВИ
ТА РЕСУРСИ.
Індія — сьома за площею країна світу. Її територія нагадує ромб і могла б 
уважатися дуже компактною, але в складі держави є так званий Північний 
Схід — сім адміністративно­територіальних одиниць, які сполучені з ре­
штою території країни вузьким коридором.
— Порівняйте ЕГП, природні умови та ресурси Індії та Китаю (виконуєть­
ся діадами).
Учні приходять до висновку, що Індія більш віддалена не тільки від най­
важливіших світових економічних центрів, а й від ряду сусідніх держав (на 
кордонах розташовані потужні природні бар’єри — найвищі у світі гірські 
системи). Транспортні магістралі не мають транзитного значення. В Індії не­
одноразово виникали серйозні збройні конфлікти з Пакистаном. Клімат кра­
їни більш теплий (як і на значній території Китаю характерне нерівномірне 
випадання опадів). Майже 80 % території займають рівнини й плоскогір’я. 
Країна має найбільшу у світі площу родючих алювіальних ґрунтів (Індо­
Гангська низовина). У країні зосереджені значні запаси окремих видів руд­
них корисних копалин і дещо менше паливних.
3. НАСЕЛЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗМІЩЕННЯ.
Індія — друга за кількістю населення країна світу, що характеризується 
високим природним приростом. В умовах браку робочих місць і нестачі про­
дуктів харчування це створює додаткові труднощі для економіки країни, що 
розвивається. Тому індійський уряд ще в 1951 р. почав здійснювати демогра­
фічну політику, спрямовану на зниження народжуваності. За п’ятдесят років 
удалося знизити рівень народжуваності майже вдвічі (у 2008 р. цей показник 
склав 21,2 ‰). Однак за абсолютним приростом населення Індія є світовим 
лідером: щороку кількість індійців збільшується більш ніж на 16 млн осіб.
Індія — найбільш багатонаціональна країна світу. Тут проживає понад 
300 народів і народностей. Найбільші з них — хіндустанці, біхарці, бенгаль­
ці, маратхі, телугу. Частка найбільш численного народу країни — хіндус­
танців — становить менше ніж 25 %.
Релігійний склад досить однорідний — близько 81 % населення — інду­
си, ще 14 % — мусульмани. З інших релігій найбільше прихильників у хрис­
тиянства, сикхізму, джайнізму й буддизму.
За високої середньої густоти населення, що становить понад 330 осіб/км2, 
в окремих районах цей показник удвічі­утричі вищий. Найбільш густо на­
селена східна частина Індо­Гангської низовини, дельта Гангу й узбережжя 
Індійського океану.
Більшість індійців — понад 700 млн осіб — живуть у селах. У той самий 
час швидко зростає населення великих міст. У країні налічується 36 міст­
мільйонерів, найбільші з них: Мумбай (Бомбей), Колката, Нью­Делі, Ченнай 
(Мадрас), Бангалор.
Запитання та завдання
1)  Охарактеризуйте демографічну ситуацію в Індії. Чим вона відрізняється 
від ситуації, яка склалася в Китаї?
2)  Як ви вважаєте, чому індійському керівництву не вдалось кардинально 
(як в Китаї) знизити народжуваність?
3)  Які чинники обумовили надзвичайно строкатий національний склад на­
селення країни?
4)  Охарактеризуйте релігійний склад жителів Індії.
5)  Підпишіть на контурній карті найбільші міста країни. На основі цієї кар­
тосхеми розкажіть про особливості їхньої географії.
4. ГОСПОДАРСТВО.
Чверть ВВП країни забезпечує сільське господарство. У галузі цілий рік 
працюють понад 350 млн осіб. Для більшості з них основними знаряддями 
праці залишаються дерев’яний плуг і серп. Тому, не дивлячись на успіхи 
«зеленої революції», у країні гостро постає продовольча проблема.
— Пригадайте, у чому полягають особливості «зеленої революції».
Головною галуззю сільського господарства є рослинництво, на яке при­
падає понад 80 % вартості сільськогосподарської продукції. Природні умови 
дозволяють збирати два­три врожаї на рік. В Індії два сільськогосподарські 
сезони: хариф і рабі. Хариф починається в травні — на початку червня, 
а закінчується у вересні­жовтні (основні культури — рис, просо, кукурудза, 
пшениця, бавовна, джут). Початок рабі припадає на жовтень­листопад, за­
кінчення — на березень­квітень (основні культури — пшениця і ячмінь). 
Головний врожай збирають під час сезону хариф. У цей час індійські поля 
отримують найбільше тепла й вологи.
Основна частина оброблюваних земель зайнята зерновими культурами. 
Головною культурою є рис. Найбільше цієї культури вирощують у найволо­
гіших і густозаселених районах північного сходу країни, поблизу узбережжя 
Індійського океану і в дельтах річок. Друге місце за значенням належить 
пшениці. Її посіви зосереджені на північному заході країни. З інших зерно­
вих культур велике значення мають просо, кукурудза, ячмінь, сорго.
У районах найбільшої концентрації населення вирощують боби, картоп­
лю, різноманітні овочі й фрукти.
Серед технічних культур найбільше значення мають чай, цукрова трос­
тина, бавовник і джут. Особливе місце серед них посідає чай. Ця культура 
найбільш поширена на північному сході й півдні.
Країна посідає перше місце у світі за обсягами вирощування цукрової 
тростини. Батьківщиною цієї культури вважають долину Гангу. Найбільші 
посіви бавовнику розташовані в західній частині Індії, а вибагливий до воло­
ги й тепла джут поширений в дельті Гангу й Брахмапутри.
Країна посідає друге місце у світі за поголів’ям великої рогатої худоби. 
Тут налічується майже 200 млн буйволів і корів. Однак тваринництво віді­
грає другорядну роль у сільському господарстві й не забезпечує достатньою 
кількістю продуктів харчування.
Проблемне запитання
Чому, маючи найбільше поголів’я великої рогатої худоби, населення Ін­
дії дуже мало споживає м’яса, масла, недостатньо молока й іншої продукції 
тваринного походження?
(Це пояснюється повсюдним використанням худоби як тяглової сили й тран­
спортного засобу. Додаткові складнощі створюють релігійні заборони. Індуїзм 
уважає корову священною твариною, тому забороняється вбивати цю тварина 
і вживати в їжу яловичину, а мусульманам, як відомо, не можна їсти свинину.)
На півдні, у прибережних районах, розвивається рибальство. Індійці до­
бувають 4,5 млн тонн морепродуктів на рік. Експортне значення має вилов 
креветок поблизу південно­східного узбережжя країни.
На промисловість Індії припадає 1/4 ВВП країни. Але якщо частка сіль­
ського господарства скорочується, то внесок промисловості у ВВП зростає. 
Головну роль в енергетиці країни відіграє вугілля (добувають 300 млн тонн). 
Зростають обсяги видобутку нафти й природного газу, однак цих видів пали­
ва в Індії недостатньо. Понад 70 % електроенергії виробляють ТЕС, більшість 
із яких працюють на кам’яному вугіллі, 1/4 дають ГЕС, що поки не відпові­
дає наявному потенціалу. Розвивається атомна енергетика.
Індія виробляє понад 15 млн тонн сталі на рік. Найбільші металургійні 
підприємства розташовані в північно­східній частині країни. Швидко розви­
вається машинобудівна промисловість. В Індії виробляють верстати й екска­
ватори, локомотиви й автомобілі, текстильне й гірничошахтне обладнання. 
Серед інших центрів цієї галузі потрібно відзначити міста Мумбай, Колката, 
Ченнай, Хайдарабад.
Приблизно 1/7 промислової продукції припадає на хімічну промисловість. 
Найбільше значення має виробництво мінеральних добрив і нафтохімія.
До традиційних галузей індійської економіки належать легка, харчова 
та ювелірна промисловість (країна посідає перше місце за обсягами оброблю­
ваних алмазів). Хоча навіть зараз майже половину виробленої тут продукції 
дають дрібні підприємства.
У легкій промисловості особливе місце посідає текстильна галузь. Ви­
робництвом бавовняних, вовняних, шовкових та інших тканин займаються 
близько 15 млн індійців. Географія галузі формується під впливом двох осно­
вних чинників — наявності сировини й трудових ресурсів.
Підприємства харчової промисловості розміщені повсюдно. Найбільше 
значення має рисоочисна промисловість, виробництво борошна, чаю, цукру 
й спецій. Тільки вирощуванням і переробкою чайного листа займаються по­
над 20 млн осіб. Протягом багатьох років Індія утримує першість у виробни­
цтві таких спецій, як перець, кмин, коріандр, імбир, кардамон.
Індія має відносно розвинену транспортну систему. Головну роль у вну­
трішніх перевезеннях відіграють залізниці, за довжиною яких країна вхо­
дить до п’ятірки світових лідерів. Головні залізничні магістралі з’єднують 
Нью­Делі з Мумбаєм і Колкатою, перетинають півострів Індостан, проляга­
ють уздовж морських узбереж і річки Ганг. Але залізниці є технічно відста­
лими, тому Індія утримує у світі сумну першість за кількістю залізничних 
катастроф.
Друге місце у внутрішньодержавних перевезеннях посідає автомобільний 
транспорт. Зберігає своє значення гужовий і в’ючний транспорт. Останнім 
часом швидко розвивається авіаційний і трубопровідний транспорт.
Запитання та завдання
1)  Розкажіть про відмінності між двома сільськогосподарськими сезонами: 
хариф і рабі.
2)  Чому на значній території Індії основною культурою є рис?
3)  Поясніть роль тваринництва в сільському господарстві країни.
4)  Як ви вважаєте, чому в Індії рибальство не досягло таких масштабів, як 
у Китаї?
5)  Використовуючи карти атласу, охарактеризуйте географію машинобуду­
вання країни.
6)  Розкажіть про значення та географію легкої промисловості.
7)  Що характерно для транспортної системи Індії?
8)  Охарактеризуйте потужний промисловій район, який склався в північно­
східній частині країни.
(У цьому районі поєднуються родовища залізної руди плато Чхота­Нагпур і ву­
гільні розрізи, розташовані в долині річки Дамодар. У цій частині Індії добува­
ються й інші корисні копалини, наприклад хроміти, марганцева руда, боксити, 
уран.)
9)  Нанесіть на контурну карту світу найбільші порти Індії та країни, що 
є торговельними партнерами цієї держави. Укажіть морські шляхи, яки­
ми здійснюються експортно­імпортні операції та найбільш імовірні види 
вантажів.
Тест-жарт
Транспортні магістралі Індії не мають транзитного значення тому, що:
А  Закінчуються в океані
Б  Упираються в гори
В  Європейці не бажають ними їздити
Г  Обмежені територією країни та найближчими районами
5. РОЛЬ КРАЇНИ В РЕГІОНІ.
Учитель пропонує учням самостійно зробити висновок про значення Індії 
в Південній Азії.
Десятикласники мають дійти висновку, що Індія — найбільша країна 
світу, що розвивається. За рахунок великої території, більш ніж мільярд­
ного населення і зростаючої економіки вона утворює ядро Південної Азії 
(тут живе 75 % населення регіону, виробляється понад 80 % сільськогоспо­
дарської та промислової продукції). В Індії найбільш серйозні позиції має 
транснаціональний капітал, країна має атомну зброю (разом із Пакистаном) 
та космічну техніку. Країна — безсумнівний історичний (разом із Пакиста­
ном) і культурний центр Південної Азії. Досягнення індійської науки, літе­
ратури й мистецтва, створені тут релігійно­філософські системи сформували 
обличчя та внутрішню сутність регіону.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1.  Чому Індію називають «перлиною в короні Британської імперії»?
2.  Що ви знаєте про поділ населення країни на касти? Які проблеми виника­
ють в індійському суспільстві у зв’язку з існуванням цієї структури?
3.  Назвіть  чинники,  що  обумовили  розвиток  харчової  промисловості 
в країні.
4.  Доведіть, що за структурою господарства Індія належить до країн, що роз­
виваються.
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Розкажіть про культурно­історичні особливості Індії.
2.  Перелічіть загальні риси населення Індії та інших країн Азії, що розви­
ваються.
3.  Назвіть найбільші промислові райони країни та їхню спеціалізацію.
4.  Чим би ви пояснили провідну роль Індії в економіці Південної Азії?
5.  Поясніть сутність «зеленої революції» і причини недоїдання значної час­
тини індійського населення в цей час.
6.  На початку ХХ ст. Колката (Калькутта) була політичною та економічної 
столицею Індії. Але наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. її потіснив Мум­
бай (Бомбей). За допомогою атласу поясніть причини цього явища.
7.  Якими є особливості народних традицій і культури Індії, що надають сво­
єрідності індійським кінофільмам?
8.  В Індії існують дві державні мови — хінді (мова хіндустанців) та англій­
ська. Які причини обумовили надання мові колонізаторів­англійців ста­
тусу державної?
9.  У боротьбі за незалежність, «Велика душа», як називали індійці Махатму 
Ганді, послідовно відстоював мирні засоби. Він засуджував насильство, 
виступав проти погромів мусульманського населення, розподілу жителів 
країни на касти. Підготуйте повідомлення про життя та діяльність Махат­
ми Ганді.
10.   Підготуйте розповідь «Хто він — середній німець, француз, англієць, 
росіянин, китаєць, японець ...?».
«Середній індієць живе в сільській місцевості. Він цілий рік працює 
на зрошуваних полях, у сезон хариф він вирощує рис, боби, а під час сезону 
рабі — пшеницю, картоплю, овочі. Працює він, в основному, вручну, для 
обробки землі й у вигляді транспортного засобу використовує бика; цілком 
можливо, що в нього немає своєї землі або він власник дуже маленької ділян­
ки. Частину зібраного врожаю він обмінює на предмети першої необхідності. 
Він сповідає індуїзм; він не знає державної англійської мови, погано читає 
іншою державною мовою — хінді, його дружина неписьменна. У його роди­
ні четверо дітей, троє з них уміють читати й писати; у його будинку немає 
електрики й газу. Він харчується переважно рослинною їжею, найчастіше 
на його столі бувають рис, борошняні вироби, каша, боби, овочі, картопля, 
кисле молоко. Паливом у його господарстві може служити солома й кізяки. 
Він ніколи не виїжджав за межі свого штату. Швидше за все він і його дружи­
на проживуть 60—65 років. Можливо, деякі з його дітей переїдуть до міста 
й будуть працювати в промисловості або сфері послуг; у їхніх родинах буде 
менше дітей».

Категорія: Конспекти уроків із географії 10 клас | Додав: uthitel (23.02.2018)
Переглядів: 1102 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: