Оголошується набір на 2024-2025 н.р. для навчання в дистанційному центрі 'Поруч'
 
Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із географії 10 клас

УРОК № 39 Тема. Китай (Китайська Народна Республіка).


УРОК № 39
Тема. Китай (Китайська Народна Республіка).
Очікувані
результати:
учень характеризує географічне положення країни, на-селення й міста, називає особливості сучасного розвитку
господарства, характеризує галузеву та територіальну
структуру промисловості, особливості сільського госпо-дарства, транспортну інфраструктуру, зовнішньоеконо-мічні зв’язки.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання:підручник географії, атлас, контурні карти, схема «Чин-ники, які забезпечують високі темпи розвитку економіки
Китаю», ілюстрації з краєвидами країни.
Опорні
поняття:
географічне положення, населення, міста, господарство,
галузева структура, територіальна структура, промисло-вість, сільське господарство, інфраструктура, зовнішньо-економічні зв’язки.
I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Китай — одна з найдавніших і найбільших країн світу. За площею він пе-ревершує материк Австралію. Країна — постійний член Ради Безпеки ООН 
і володіє ядерною зброєю. Китай займає перше місце за кількістю населення, 
у країні проживає 21 % жителів Землі. Країна вражає і багатством своїх під-земних надр, а також контрастністю рельєфу та кліматичних умов.
Останні три десятиліття Китай дивує світ успіхами в розвитку економіки. 
Зараз за загальним рівнем ВВП країна посідає друге місце у світі, а фахівці 
вважають недалеким той час, коли Китай відтіснить США і його економіка 
стане найпотужнішою у світі.
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
1.  Якими є природні умови Східної Азії?
2.  Які корисні копалини залягають на території регіону?
3.  Що має за мету демографічна політика, яка здійснюється в Китаї?
4.  Які китайські товари найбільш відомі в Україні?
5.  За рахунок чого країні вдається досягати великих успіхів в економіці?
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. СКЛАД ТЕРИТОРІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЕГП.
ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ.
За формою Китай нагадує півмісяць, обернений на північ. Його можна 
умовно поділити на дві частини — Східний (приморський) і Західний (кон-тинентальний) Китай. Китай має на суходолі дуже багато сусідів — тринад-цять (а фактично — чотирнадцять), але жодна з них не має високого рівня 
розвитку. Значна частина суходільних кордонів Китаю проходить удалині 
від найрозвиненіших районів країни й незручна для прокладання потужних 
транспортних магістралей.
На сході Китай має дуже широкий вихід до незамерзаючих морів Тихого 
океану — Жовтого, Східно-Китайського та Південно-Китайського. Це ро-бить ЕГП Східного Китаю дуже зручним для торгівлі та розвитку кооперу-вання зі США й особливо з Японією, яка розташована поблизу.
Недоліком економіко-географічного положення країни є незначна кіль-кість на його території транзитних транспортних шляхів.
На величезній території Китаю зосереджені різноманітні природні умови 
і ресурси. Більшість гір і пустель розташовані в Західній (континентальній) 
частині Китаю, де переважають малообжиті території, а найбільші рівнини 
з родючими ґрунтами розташовані в Східній (приморській) частині.
— Самостійно визначте відмінності між Східним (приморським) і Захід-ним (континентальним) Китаєм.
Східний (приморський) Китай Західний (континентальний) Китай
Тут розташовані найбільші рівнини, 
а також гори заввишки до 3000 м.
Клімат мусонний, літні мусони при-носять рясні опади. Літо досить спе-котне, зима на півночі холодна, пів-денніше — прохолодна, а на самому 
півдні порівняно м’яка, тепла.
Різниця температур між зимою й лі-том невелика. Опадів випадає від 500 
до 2000 мм на рік.
Густа мережа повноводних річок, 
серед яких Янцзи, Хуанхе, Сіцзян, 
Сунгарі, Ялуцзян, більшість — суд-ноплавні.
У рельєфі переважають високі 
гори, нагір’я, а також улоговини. 
Більшість територій має висоту 
понад 3000 м.
Клімат різко континентальний, 
із суворими, малосніжними зима-ми; літо тепле в улоговинахі про-холодне у високогірних районах. 
Опадів випадає від 5 до 200 мм 
на рік, найменше — на північно-му заході, де розташовані пустель-ні й напівпустельні території.
Річок мало, вони маловодні, деякі 
періодично пересихають.
На північному сході й південному схо-ді збереглися великі лісові масиви.
Найбільш родючі ґрунти розташовані 
на території Великої Китайської рів-нини та рівнини Сунляо.
Запаси кам’яного вугілля, нафти, 
залізних, марганцевих, цинкових, 
олов’яних, ртутних руд, бокситів, мо-лібдену, сурми
На Тибетському нагір’ї розташо-вані високогірні степи й холодні 
пустелі.
Більшість земель не придатні для 
ефективного ведення сільського 
господарства.
Запаси олов’яних, цинкових, 
ртутних руд, бокситів, золота, мо-лібдену, титану, сурми
На одного жителя Китаю припадає приблизно 0,76 га земельних угідь. 
Але показник забезпеченості орними землями з розрахунку на одного жителя 
становить 0,077 га, що у 2,5 разу менший за середній у світі й близький до 
критичного (за стандартами ООН — 0,05 га на одну особу).
Запитання та завдання
1.  Порівняйте ЕГП Китаю та Японії. Укажіть переваги кожної з країн.
2.  Які чинники обумовили значні відмінності кліматичних умов між Схід-ним (приморським) і Західним (континентальним) Китаєм (візьміть до 
уваги, що вони розташовані на одних широтах)?
3.  Розкажіть про забезпеченість країни лісовими та водними ресурсами. 
Зверніть увагу на їхню географію.
4.  Порівняйте забезпеченість Китаю та Росії мінеральними ресурсами. Запо-вніть порівняльну таблицю (виконується діадами).
План для порівняння Росія Китай
Паливні корисні копалини. 
Ресурсозабезпеченість, географія найбіль-ших родовищ
Рудні корисні копалини. 
Ресурсозабезпеченість, географія найбіль-ших родовищ 
Нерудні корисні копалини. Значення, ресур-созабезпеченість
Відмінності 
2. НАСЕЛЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЕЛЕННЯ, ДЕМОГРАФІЧНА
ПОЛІТИКА Й ТРУДОВІ РЕСУРСИ.
Хоча Китай — багатонаціональна країна (тут проживає понад 50 різних 
народностей), але 92 % населення становлять китайці (хань). Найчисленні-ші національні меншини — чжуани, уйгури, тибетці, монголи, мяо, мань-чжури, корейці. Практично скрізь китайці становлять безумовну більшість. 
Тільки в Тибеті та на північному заході країни тибетці та уйгури становлять 
приблизно половину місцевого населення.
Понад 60 % населення країни проживає в сільських населених пунктах, 
хоча за кількістю міських жителів (понад 550 млн осіб) Китай не має рівних 
у світі. Особливо низьким є рівень урбанізації в Західному Китаї, а також 
на півдні країни. Швидкими темпами міське населення збільшується у Схід-ному Китаю, де розташована переважна більшість міст. Примітно, що майже 
половина городян обрали місцем проживання міста-мільйонери, до найбіль-ших, із яких належать Шанхай, Сянган, Пекін, Тяньцзінь, Чунцін, Шеньян, 
Ухань, Гуанчжоу.
— За допомогою карт атласу охарактеризуйте відмінності в густоті на-селення.
(Понад 80 % населення Китаю живуть у Східному Китаї. В окремих районах 
Великої Китайської рівнини густота населення досягає 1000 осіб/км2, а в ряді 
районів Західного Китаю вона не перевищує 5 осіб/км2 (у Тибеті — ще менше).
Протягом останніх десятиліть у країні швидко змінюється демографіч-на ситуація. У період від 1950 до 1980 р. Китай характеризувався великим 
природним приростом — до 20 ‰ і більше. Це посилювало й без того зна-чне демографічне навантаження на Східний Китай. У 80-ті рр. ХХ ст. уряд 
Китаю вирішив ужити ряд невідкладних заходів для зниження народжува-ності. Їхня суть була закладена в такій формулі: «Нагорода за одну дитину, 
прогресуюче покарання за третю й наступних дітей». У результаті природний 
приріст почав зменшуватися і зараз становить 7 ‰ (народжуваність —14 ‰, 
смертність — 7 ‰). Жодній країні світу не вдавалося так швидко зменшити 
природний приріст населення за рахунок демографічної політики.
Населення середньої вікової групи перевищує 60 %. Недивно, що Китай 
має найбільші у світі трудові ресурси — у країні налічується 700 млн пар 
робочих рук. Половина з них працює в традиційній для величезної країни 
галузі — сільському господарстві. Зростає питома вага зайнятих у промис-ловості та сфері послуг.
Запитання та завдання
1)  Розкажіть про національний склад населення Китаю.
2)  Поясніть географію розселення китайців та основних меншин країни.
3)  Як ви вважаєте, завдяки чому китайському керівництву вдалось прибор-кати демографічний вибух?
4)  Запровадження гасла: «Одна родина — одна дитина», дало життя іншим 
популярним словам, наприклад: «Країна без братів і сестер» або «Країна 
партизанів». Розшифруйте ці висловлювання. Розкажіть, які плюси й мі-нуси ви бачите в демографічній політиці Китаю. Чи можна сказати, що 
в ході проведення демографічної політики виграє країна, але програють 
люди? Поясніть свою точку зору.
5)  Підпишіть на контурній карті найбільші міста країни.
3. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ.
Наприкінці 70-х рр. ХХ ст. керівництво країни проголосило курс на еко-номічну реформу, побудову соціалістичного ринкового господарства. Її осно-вою є зменшення кількості державних підприємств і зростання частки під-приємств колективної, індивідуальної та приватної форм власності.
Реформа була розпочата із сільського господарства, яке протягом десяти-літь не могло розв’язати проблему дефіциту продовольства. Селяни отримали 
землю в оренду на тривалий час і можливість розпоряджатися виробленою 
продукцією. У результаті різко зросли обсяги збору продовольчих і техніч-них культур, виробництва м’яса. Тільки за перші шість років реформи вало-вий збір зернових культур збільшився на 100 млн тонн і до середини 80-х рр. 
ХХ ст. у Китаї була розв’язана проблема голоду.
У китайській промисловості набула поширення практика здачі підпри-ємств в оренду колективам або приватним особам, збиткові підприємства до-зволяється акціонувати, а невеликі — приватизувати. У результаті зменши-лася частка державних підприємств, різко збільшилися обсяги виробленої 
продукції.
У країні були створені десятки вільних економічних зон (ВЕЗ). Пільговий 
податковий, валютний і митний режим залучили до ВЕЗ значні фінансові 
й виробничі ресурси. Більше ніж половину грошей вклали китайці (хуацяо), 
що проживають за кордоном, фінанси надійшли з Гонконгу, Тайваню, Ма-као, Сінгапуру, а також з Японії та США. Це обумовило стрімкі темпи роз-витку економіки у ВЕЗ.
Запитання та завдання
1)  Що ви знаєте про рівень розвитку країни напередодні реформ? Чи можна 
було назвати Китай середини минулого століття бідної країною із бідним 
але працьовитим населенням? Поясніть свою думку.
2)  Розкажіть про основні напрямки реформ у Китаї.
3)  Обґрунтуйте крок керівництва комуністичного Китаю на передачу землі 
в довгострокову оренду. Чому завдяки цьому вдалося різко підвищити об-сяги вирощування сільськогосподарської продукції?
4)  Розкажіть про особливості ВЕЗ Китаю. Завдяки чому туди вдалося залу-чити великий іноземний капітал?
248
5)  Як ви вважаєте, яку роль в економічних досягненнях Китаю зіграли ви-хідці з країни, які осіли в інших державах, де проявили себе як надзви-чайно працьовиті, ділові та заповзятливі підприємці?
6)  Учитель пропонує школярам побудувати схему «Чинники, які забезпечу-ють високі темпи розвитку економіки Китаю» (учитель консультує учнів 
і за необхідності допомагає їм).
Чинники, які забезпечують високі темпи розвитку економіки Китаю:
  •Зростання частки приватних підприємств. Передача землі в оренду се-лянам.
  •Достатній рівень забезпеченості окремими видами природних ресурсів.
  •Залучення фінансових і виробничих ресурсів з інших держав. 
  •Використання дешевої кваліфікованої робочої сили з високим рівнем 
виконавчої дисципліни.
  •Велике позитивне сальдо зовнішньої торгівлі за рахунок реалізації про-дукції масового виробництва.
Проблемне запитання
Із  курсу  «Економічна  і  соціальна  географія  України»  ви  знаєте,  що 
і в Україні були створені зони, які сприяли залученню іноземних інвестицій. 
Але, на думку фахівців, вони не виправдали сподівань на швидке економічне 
зростання і згодом були позбавлені багатьох податкових пільг. Як ви вважа-єте, чому в Україні не спрацював такий підхід до проведення економічних 
реформ?
4. СТРУКТУРА ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.
ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ.
Більше ніж половину ВВП Китаю забезпечує промисловість. У цій галузі 
межують великі підприємства з найсучаснішими технологіями й дрібні, де 
переважає кустарне виробництво. Більшість промислових підприємств зо-середжені на сході країни.
Швидкими темпами розвивається енергетика. Країна посідає перше місце 
у світі за видобутком вугілля та друге місце за виробництвом електроенергії. 
Більшість електроенергії виробляють на ТЕС, переважна частина яких пра-цює на вугіллі.
Розвиток чорної металургії спирається на значні запаси руд чорних мета-лів і вугілля. Китай виробляє понад 500 млн тонн сталі і є світовим лідером 
галузі. Більшість продукції чорної металургії виробляється на металургій-них комбінатах повного циклу, частина яких є технічно застарілими.
У кольоровій металургії міжнародне значення має виробництво свинцю, 
цинку, алюмінію, нікелю, вольфраму, олова й сурми. У той самий час деяких 
металів не вистачає і їх доводиться докуповувати в інших країнах.
Швидкими темпами зростають обсяги виробництва в машинобудуванні, 
а деякі його виробництва стали галузями міжнародної спеціалізації Китаю. 
Це стосується електроніки, верстатобудування, а також виготовлення побу-тової електротехніки (радіоприймачі, годинники, телевізори, відеомагніто-фони, холодильники, пральні машини).
У країні розширюється виробництво сільськогосподарської техніки, авто-мобілів (третє місце у світі), суден та інших видів транспорту. Зберігає своє 
значення важке машинобудування та виробництво обладнання для текстиль-ної, швейної, трикотажної й харчової промисловості.
Провідними центрами машинобудування є великі міста східної частини 
країни — Шанхай, Пекін, Сянган, Ціндао, Ухань, Шеньян, Нанкін.
У північно-східній частині досить розвинена хімічна промисловість, од-нак у масштабах усієї країни вона поки що не стала галуззю міжнародної 
спеціалізації. Незважаючи на перше місце за виробництвом мінеральних до-брив і друге за виготовленням хімічного волокна, Китай імпортує мінеральні 
добрива.
Галуззю міжнародної спеціалізації Китаю є легка промисловість. Тради-ційно великі обсяги продукції виробляються текстильною промисловістю. 
Країна є світовим лідером по випуску бавовняних і шовкових тканин, най-важливішим експортером цієї продукції. Особливо цінується своєю якістю 
китайський шовк, вироби з якого відомі в усьому світі. Половину всіх ба-вовняних, значну частину вовняних і шовкових тканин, а також одягу ви-робляють у Шанхаї.
Швидко розвиваються швейна й трикотажна промисловість. Виробництво 
одягу — одна з найбільш трудомістких галузей. Маючи дешеву робочу силу 
й розвинену текстильну промисловість, Китай став найбільшим експортером 
повсякденного й спортивного одягу.
Підприємства легкої промисловості розміщені досить рівномірно. Але 
найбільшими обсягами виробництва відрізняються великі приморські міста, 
індустрія яких значною мірою працює на експорт. До них належать Сянган, 
Шанхай, Тяньцзінь, Шеньян, Далянь.
Особливу роль у господарстві Китаю відіграє харчова промисловість. Так, 
рисоочисна й борошномельно-круп’яна промисловість посідають перше міс-це у світі за обсягами виробництва. У значних обсягах виробляється олія, 
крупи, цукор. Розвиваються також інші виробництва, але експортне значен-ня має тільки чайна.
Китайці майже не вживають молока й молочних продуктів, проте полюб-ляють рибу й інші морепродукти. Країна посідає перше місце у світі за їхнім 
виловом (понад 25 млн тонн). В останні роки все більше риби, креветок, мо-люсків і водоростей вирощують на плантаціях у прибережній зоні.
Харчова промисловість не змогла б забезпечити продуктами харчуван-ня населення Китаю без потужного сільського господарства. Ця галузь дає 
1/6 ВВП, але розвивається в умовах обмеженості земельних ресурсів, недо-статньої механізації та широкого використання ручної праці. Спеціалізація 
сільського господарства у Східному й Західному Китаї істотно відрізняєть-ся. Якщо у східній частині переважає трудомістке рослинництво, то в захід-ній — кочове й напівкочове скотарство. Основну частину населення годує 
Східний Китай. Як і в цілому по країні, тут рослинництво явно переважає 
над тваринництвом.
Основний напрямок китайського землеробства — зернове, збір усіх видів 
зерна досягає 500 млн тонн. За цим показником країна є світовим лідером.
Головна продовольча культура — рис. Його основні посіви розташовані 
в басейні річки Янцзи. Це найбільший рисівницький район світу й своєрід-на межа між «рисівницьким» і «пшеничним» Китаєм. Пшениця переважає 
на північ від басейну Янцзи. Це друга за значенням продовольча культура.
У північно-східній частині країни поширені й інші, типові для помірного 
поясу, культури: кукурудза (третя за значенням зернова культура), просо, 
ячмінь, овес, жито, гречка, картопля. Велике значення має соя.
Китай — батьківщина чаю. Ця культура поширена у вологих і сонячних 
районах південної частини країни й на острові Хайнань.
Тваринництво в Китаї відіграє другорядну роль. Частково це пояснюється 
нестачею пасовищ у найбільш густонаселених районах і традиційним перева-жанням вегетаріанської їжі в раціоні китайців. У той же час поголів’я свиней 
досягла 450 млн штук.
Запитання та завдання
1)  Використовуючи карти атласу, охарактеризуйте географію електроенер-гетики країни.
2)  Поясніть розташування провідних підприємств чорної металургії.
3)  Порівняйте спеціалізацію Китаю та Японії. Зробіть висновки
4)  Підпишіть на контурній карті найбільші центри хімічної промисловості.
5)  Поясніть велике значення легкої промисловості в країні. Завдяки чому 
продукція галузі продається в усьому світі?
6)  Назвіть найважливіші сільськогосподарські культури. Розкажіть про гео-графію їх вирощування.
7)  Чому тваринництво виробляє значно менше продукції, ніж рослинни-цтво?
8)  Чим би ви пояснили те, що політична столиця — Пекін — в економічно-му відношенні помітно поступається Шанхаю і навіть Сянгану?
6. ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ.
Для країни з великими обсягами вантажо- і пасажироперевезень, вели-чезною кількістю населення і великою територією важливе значення має 
транспорт. Основну роль у вантажообігу відіграють водний і залізничний 
транспорт. У віддалених і важкодоступних районах виняткове значення має 
автомобільний транспорт. Але рівень його розвитку поки що низький: у Ки-таї недостатньо автомобільних доріг, особливо з твердим покриттям.
Стрімке зростання зовнішньої торгівлі обумовило розвиток морського 
транспорту. Китай пов’язаний морськими лініями з десятками країн.
Розвивається трубопровідний та авіаційний транспорт. У країні налі-чується 85 міжнародних аеропортів, найбільші з них розташовані в Пекіні 
й Шанхаї.
У Західному Китаї зберігають своє значення традиційні види транспорту: 
гужовий і в’ючний.
У системі зовнішньоекономічних зв’язків основну роль відіграє торгівля. 
Країна входить до шістки найбільших світових експортерів і, як правило, 
має значне позитивне сальдо зовнішньої торгівлі.
— Які види продукції експортує Китай?
(Країна  поставляє  одяг  і  текстильні  вироби,  телевізори  й  радіоприйма-чі,  іграшки  й  взуття,  галантерейні  вироби  й  спортивні  товари,  магнітофони 
й комп’ютери.)
Географія імпорту мало відрізняється від експорту, майже половина това-рів надходить у Китай із Японії, Тайваню, США й Південної Кореї, значні об-сяги товарів імпортуються з Німеччини, Гонконгу й Росії. Країна закупає ма-шини, обладнання, продукцію хімічної промисловості, метали та сировину.
Запитання та завдання
1)  Назвіть основні риси транспортної системи країни.
2)  Поясніть, чому на відміну від багатьох держав, у Китаї основну роль у ван-тажообігу відіграють водний і залізничний транспорт?
3)  Як ви вважаєте, чому за густотою мережі залізниць Китай поступається 
менш розвиненій Індії?
4)  Використовуючи карти атласу, з’ясуйте, які морські та річкові порти 
є в Китаї, нанесіть їх на контурну карту.
5)  Чим би ви пояснили, що найбільші торговельні партнери Китаю — розви-нені держави?
6)  Як ви вважаєте, завдяки чому країна має постійне позитивне сальдо зо-внішньої торгівлі?
7)  Чим можна пояснити те, що країна з порівняно не досконалою інфраструк-турою приймає десятки мільйонів туристів?
ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1.  Розкажіть про особливості населення країни.
2.  Назвіть галузі й виробництва, які можна віднести до міжнародної спеціа-лізації. Які з них ви б віднесли до традиційних і які — до нових?
3.  Трудові ресурси Китаю відрізняються працьовитістю та дисциплінова-ністю, китайці прагнуть здобути гарну освіту, із повагою ставляться до 
старших по службовій драбині й віку. Напевно, це вам нагадує японців. 
Чим би ви пояснили цю подібність в якісних характеристиках китайців 
і японців?
4.  Китай посідає провідне місце у світі за виробництвом біометану. Його ви-робляють на невеликих установках із відходів сільського й лісового гос-подарства. Дізнайтесь у вчителя хімії про особливості технології вироб-ництва цього газу. Чи можливо це виробництво в Україні? Якщо так, то 
запропонуйте проект використання біометану в Україні.
5.  Більшість іноземних урядових кредитів китайський уряд спрямовує на бу-дівництво транспортних об’єктів та електростанцій, на видобуток і пере-робку сировини. Поясніть пріоритети китайського уряду при вкладенні 
капіталів.
Робота у групах
Заповніть таблицю, указавши відмінні риси в населенні або господарстві 
Східного й Західного Китаю.
Східний (приморський) Китай Західний (континентальний) Китай
Проблемні запитання
1.  Фінансова, а згодом економічна криза торкнулася всіх потужних еконо-мік світу, натомість темпи розвитку Китаю лишаються дуже високими. 
Як би ви пояснили цей факт?
2.  У кінці 1970-х рр. у Китаї розпочались радикальні реформи в економічній 
сфері. За тридцять років вони дозволили «помножити» країну на сім — так 
зріс загальний ВВП. У середині 1980-х рр. політичні та економічні рефор-ми розпочались в Радянському Союзі, але порівняно з Китаєм вони при-звели до інших наслідків. Чим би ви пояснили цей факт?
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Назвіть найхарактерніші риси географічного положення Китаю.
2.  Охарактеризуйте рослинництво Китаю.
3.  Розкажіть про особливості транспортної системи країни.
4.  Охарактеризуйте  територіальну  структуру  промисловості  країни.  Які 
чинники впливають на її розвиток?
5.  Чим би ви пояснили концентрацію промислового й сільськогосподарсько-го виробництва в Східному Китаї?
6.  Як ви вважаєте, наскільки припустимим є порівняння за кількістю на-селення та господарством приморської частини Китаю з Європейською 
Росією, а континентальної — із Сибіром?
7.  Коли наприкінці ХХ ст. до складу Китаю увійшли колишні колонії Вели-кої Британії та Португалії — міста Сянган (Гонконг) та Аоминь (Макао), 
їм на 50 років було гарантовано особливий економічний статус. Що зму-сило владу Китаю не втручатись в економічне життя Сянгану й Макао?
8.  Які обставини зумовили перетворення міста Шанхай на економічну сто-лицю Китаю?
9.  Використовуючи мережу Інтернет, підготуйте повідомлення про актуаль-ні проблеми Китаю. Скористайтесь онлайн-публікаціями газети «Жень-мінь жибао», які можна знайти за адресою: http://russian.people.com.cn/
index.html.
12.  Використовуючи додаткові джерела знань, підготуйте повідомлення про 
культурно-історичні особливості Індії.

Категорія: Конспекти уроків із географії 10 клас | Додав: uthitel (23.02.2018)
Переглядів: 647 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: