Оголошується набір на 2024-2025 н.р. для навчання в дистанційному центрі 'Поруч'
 
Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із географії 10 клас

УРОК № 38 Тема. Японія.


УРОК № 38
Тема. Японія.
Очікувані
результати:
учень характеризує географічне положення країни, на-селення і міста, називає особливості сучасного розвитку
господарства, характеризує галузеву та територіальну
структуру промисловості, особливості сільського госпо-дарства, транспортну інфраструктуру, зовнішньоеконо-мічні зв’язки.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання:підручник географії, атлас, контурні карти, ілюстрації
з краєвидами країни.
Опорні
поняття:
географічне положення, населення, міста, господарство,
галузева структура, територіальна структура, промисло-вість, сільське господарство, інфраструктура, зовнішньо-економічні зв’язки.
I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Японія — яскравий приклад того, як люди можуть долати несприятли-ві природні умови та досягати надзвичайно високих успіхів в економічному 
розвитку, не зважаючи на нестачу корисних копалин. У країні є численні 
діючі вулкани, часті землетруси, у тому числі катастрофічні. Досить часто 
вони супроводжуються сильними цунамі. У другій половині літа — першій 
половині осені Японія потерпає від тропічних циклонів — тайфунів, які не-рідко досягають руйнівної сили й викликають повені.
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
1.  Що таке Тихоокеанський сейсмічний пояс і де він проходить?
2.  Що вам відомо про рівень забезпеченості Японії корисними копалинами?
3.  Які якісні характеристики має населення країни?
4.  Які товари японського виробництва здобули світове визнання?
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. СКЛАД ТЕРИТОРІЇ, ОСОБЛИВОСТІ ЕГП, ПРИРОДНІ УМОВИ
ТА РЕСУРСИ ЯПОНІЇ.
Японія — острівна держава. До її складу входять понад 4000 островів 
поблизу східного узбережжя Азії, з яких чотири великі — Хонсю, Хок-кайдо, Кюсю і Сікоку. Японські острови простяглися дугою на відстань до 
3500 км.
Економіко-географічне положення Японії є зручним. Хоча вона розташо-вана в периферійній частині Східної Азії, але саме Японія є економічним цен-тром цього регіону. Особливу вигоду їй приносить розташування поблизу Ки-таю і Республіки Кореї (країни швидко розвиваються на початку ХХІ ст.).
Острівне розташування Японії та значна порізаність берегової лінії сприя-ють розвитку її зв’язків із багатою на природні ресурси Австралією та Півден-но-Східною Азією — важливим ринком збуту товарів і скупченням дешевої 
робочої сили.
Таким чином, віддаленість від країни головних конкурентів — США і єв-ропейських держав — забезпечує японським ТНК панування у великому 
регіоні.
У рельєфі країни переважають гори. Рівнини займають невелику (20 %) 
частину території країни, переважно поблизу берегів.
Хоча клімат на рівнинах Японії здебільшого теплий (зима прохолодна 
лише в горах і на Хоккайдо) і вологий, проте можливі й сильні похолодан-ня. Щоб краще уявити відмінності в кліматичних умовах країни, зверніть 
увагу на те, що північна частина острова Хоккайдо розташована приблизно 
на широті Кримського півострова, а найпівденніші території простягнулися 
до широт акваторії Середземного моря (тобто Японія розпростерлась від Кри-му до Середземного моря через акваторію всього Чорного моря та територію 
Туреччини).
Через розташування в межах альпійської зони горотворення Японія не має 
великих родовищ корисних копалин. Промислове значення має вугілля, мід-ні та свинцево-цинкові руди, самородна сірка, але їх занадто мало для сучас-ної промисловості країни.
Річки Японії короткі, багатоводні й мають швидку течію. Для судноплав-ства вони непридатні, але мають досить великі гідроресурси.
Запитання та завдання
1)  Назвіть позитивні та негативні риси ЕГП країни.
2)  Пригадайте матеріал з курсу географії 7 класу та поясніть, із чим пов’язана 
велика  кількість  діючих  вулканів  та  часті  землетруси  на  території 
Японії.
3)  Охарактеризуйте рельєф та клімат країни. Укажіть, на скільки ці компо-ненти природи сприяють господарській діяльності.
4)  Дайте оцінку природним ресурсам країни з точки зору можливостей забез-печення потреб промисловості та сільського господарства.
5)  Як ви розумієте таке висловлювання: «Океан найближчий сусід, найваж-ливіший партнер і союзник Японії, один із творців її історії й культури. 
Океан допоміг відстояти країну в часи монгольської навали, він пом’якшує 
клімат країни, дає мільйони тонн морепродуктів; з його дна японці добу-вають марганцеві конкреції, а з океанічної води витягають уран».
2. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЯПОНІЇ.
Повідомлення учнів
Культура країни зазнала великого впливу з боку Китаю та Кореї, особли-во в VI—ІХ ст. Із Китаю до Японії прийшли писемність, буддизм і конфуці-анство, наукові й практичні знання. Так, твори конфуціанських класиків 
і коментарі до них здобули поширення в VII—ІХ ст. і дістали в Японії велику 
кількість прихильників.
Головною японською релігією є буддизм, який також прийшов із ма-терика. Поширена й національна релігія — синтоїзм (синто), у якій пе-реплелися даосизм, конфуціанство й давні міфи японських хліборобів, 
рибалок і мисливців. Завдяки синтоїзму, який вважає, що після смерті 
людина стає об’єктом поклоніння, у японців поширений культ предків. 
Це обумовило поважне ставлення до минулого, сформувало любов японців 
до своєї історії.
У XVI і першій половині XVII ст. відбувалося активне проникнення в Япо-нію західної культури, а також досягнень європейської науки й техніки. 
Потім доступ іноземцям у країну був заборонений, настав час самоізоляції. 
У цей період сформувалася та культура, яку стали вважати традиційною для 
Японії.)
3. ОСОБЛИВОСТІ НАСЕЛЕННЯ.
За кількістю населення Японія посідає десяте місце у світі. Від 2007 р. 
кількість жителів країни поступово зменшується. Ще одна проблема Япо-нії — старіння нації, що пояснюється низькою народжуваністю та високою 
тривалістю життя — понад 80 років.
Японія — однонаціональна держава. Понад 99 % населення — японці, 
також представлені корейці, на Хоккайдо живуть близько 20 тис. айнів.
Країна дуже добре забезпечена трудовими ресурсами як кількісно, так 
і якісно. Частка економічно активного населення становить близько поло-вини. Японці відрізняються високою кваліфікацією та виконавською дис-ципліною. Характерна риса країни — незначна кількість безробітних, хоча 
останнім часом кризові явища в економіці призвели до їхнього зростання.
Населення розміщене по території Японії нерівномірно. Більшість жите-лів проживають на прибережних рівнинах. Найбільш густо заселені рівнини 
Тихоокеанського узбережжя, де сконцентровані найбільші міста країни. Гір-ські райони заселені негусто.
Городяни становлять майже 80 % населення Японії, причому близько 
чверті проживають у 15 найбільших містах, у тому числі в Токіо.
Поряд із Токійською найбільшими міськими агломераціями є Осакська 
й Нагойська. Разом із розташованими між ними містами вони утворюють 
мегалополіс Токайдо завдовжки 600 км.
Запитання та завдання
1)  Чим би ви пояснили те, що демографічна ситуація в Японії та розвинених 
країнах Західної Європи дуже схожа?
2)  Доведіть, що на густоту населення в різних районах країни впливають 
природні умови.
3)  Чим би ви пояснили те, що в країні порівняно незначна кількість безробіт-них?
4)  Підпишіть на контурній карті найбільші міста. Поясніть особливості їх-ньої географії.
5)  Охарактеризуйте трудові ресурси Японії з кількісного і якісного боку. 
Урахуйте, що традиційно вони тут завжди сильно експлуатувалися. Так, 
дотепер у Японії збереглася найкоротша відпустка серед розвинених кра-їн, вона не перевищує 10 днів.
4. ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ГОСПОДАРСТВА.
РОЛЬ НТР В ЕКОНОМІЦІ.
Природні умови, історія освоєння та орієнтація на зовнішні ринки сфор-мували своєрідну територіальну структуру господарства країни. Більшість 
індустріальних центрів розташовані на рівнинах, що розкинулися на узбе-режжі або в безпосередній близькості від Тихого океану. Вони утворюють так 
званий Тихоокеанський пояс із високорозвиненою промисловістю, інтенсив-ним сільським господарством і густою транспортною мережею. Найбільша 
частина підприємств зосереджена в районі мегаполіса Токайдо. Він не має 
собі рівних у світі за концентрацією промислового виробництва.
До периферійної, або «тильної» зони Японії відносять острів Хоккайдо, 
гірсько-лісові райони Хонсю, південну частину Кюсю і Сікоку. Тривалий час 
тут переважали гідроенергетика, лісова й видобувна промисловість, а також 
туризм. Останнім часом тут створюються підприємства з виробництва радіо-електроніки та атомні електростанції.
Завдання (виконується діадами).
Складіть порівняльну таблицю «Тихоокеанський пояс із периферійною 
(«тильною») зоною Японії». 
План порівняння
Тихоокеанський
пояс
Периферійна
(«тильна») зона
Положення на території країни
Особливості природних умов 
Значення та розвиток промисловості
Основні галузі та виробництва
Значення та спеціалізація сільського 
господарства
5. СТРУКТУРА ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ.
Найважливішу роль в економіці країни продовжує відігравати промис-ловість: на Японію припадає близько 12 % промислового виробництва світу. 
Найбільше значення як у національному, так і у світовому господарстві ма-ють машинобудування, чорна металургія, хімічна й нафтохімічна промисло-вість, а також електроенергетика.
В  електроенергетиці  країни  продовжує  домінувати  нафта  й  газ,  хоча 
останнім часом їх дещо потіснила атомна й гідроенергетика. На них припадає 
близько третини виробленої електроенергії. Якщо ТЕС розміщують у вели-ких промислових районах, то АЕС дещо віддалені від індустріальних цен-трів. Основний районом розміщення ГЕС є гори Центрального Хонсю.
Унікальною галуззю в господарстві Японії є чорна металургія. Не маючи 
значних запасів руд і палива, ця надзвичайно матеріаломістка й енергоєм-на галузь виробляє близько 100 млн тонн сталі на рік, причому приблизно 
чверть продукції експортується.
Більшість великих металургійних підприємств розміщується на узбереж-жі, недалеко від великих портів. Однак останнім часом найбільш ресурсо-місткі й екологічно шкідливі виробництва переносять за кордон, а в Японії 
зосереджують підприємства переробної металургії.
Лідером японської індустрії є машинобудування, насамперед наукоєм-не. На галузь припадає понад 70 % експорту й 40 % промислової продукції, 
причому майже половина — це продукція радіоелектроніки. Країна посідає 
передові позиції у світі з виробництва комп’ютерів і телевізорів, робототехні-ки й відеоапаратур, промислової та медичної електроніки. Розміщення під-приємств радіоелектронної промисловості орієнтовано на науково-технічний 
потенціал великих міст, можливість комбінування та кооперування, квалі-фіковану робочу силу, споживача й транспортні комунікації. Найбільше їх 
розташовано у великих містах Тихоокеанського узбережжя, особливо в То-кіо, Осаці, Йокогамі, Фукуоці, Нагої.
Японія виробляє понад 10 млн автомобілів на рік.
— Назвіть найбільш відомі марки японських автомобілів.
(«Тойота» (до 40 % автомобілів), «Ніссан», «Хонда», «Міцубісі», «Мазда».)
Центри автомобілебудування тяжіють до портів. Найбільше заводів по-будовано в Нагої, Хіросімі, Токіо. Близько половини вироблених автомобілів 
продається за кордоном.
Свої особливості має географія іншої галузі машинобудування — суднобу-дування. Її головні підприємства розташовані на узбережжі Тихого океану. 
Найбільше будують великотоннажних танкерів, рибальських суден і контей-неровозів.
За виробництвом хімічної продукції Японія поступається тільки США. 
Найбільш розвиненою галуззю є хімія органічного синтезу. Країна посі-дає друге місце у світі за випуском пластмас і синтетичного каучуку, шос-те — за виробництвом синтетичних волокон. Значними є обсяги виробни-цтва паливно-мастильних матеріалів, побутової хімії і добрив. В останні роки 
значна увага приділяється тонкій хімії та біохімії. Основні центри галузі роз-ташовані в межах Тихоокеанського поясу. Особливо виділяється кілька міст 
Токійської агломерації, зокрема Кавасакі, Йокогама.
Світове значення мають і ряд інших галузей і виробництв, серед них 
целюлозно-паперова й поліграфічна. Особливо значними є обсяги виробни-цтва й експорту паперу й картону. Власного лісу для целюлозно-паперової 
та деревообробної промисловості не вистачає, і його завозять з Азії.
Японське сільське господарство не відіграє значної ролі у світовій еконо-міці, та і в господарстві країни його роль є досить невеликою — 1 % ВВП. 
Самозабезпеченість сільськогосподарською продукцією не перевищує й поло-вини потреб. Основну роль відіграє рослинництво, насамперед вирощування 
рису, картоплі, різних овочів, фруктів і ягід (особливо багато вирощується 
суниць, мандаринів, персиків, яблук). Своєї тваринницької продукції не ви-стачає (крім яєць), а тому значна її частина завозиться з інших країн. Також 
імпортують пшеницю, тропічні фрукти, кормові й технічні культури.
Крім рису й овочів до місцевого раціону традиційно входить риба. За її спо-живанням на душу населення Японія поступається лише Ісландії. Японці ви-ловлюють до 12 млн тонн морепродуктів, ще майже 10 млн тонн імпортуєть-ся. Країна досягла успіхів в аквакультурі: значна кількість риби й молюсків 
штучно розводиться та вирощується у водоймах суходолу й на спеціальних 
плантаціях у морських прибережних водах.
Запитання та завдання
1)  Поясніть структуру та географію електроенергетики Японії.
2)  Як ви вважаєте, завдяки чому металургам країни вдається не тільки забез-печити країну сталлю, а й експортувати цей метал в інші країни, не маючи 
сировини для його виробництва?
3)  Поясніть розташування провідних підприємств кольорової металургії.
4)  Підпишіть на контурній карті найбільші центри машинобудування.
5)  Охарактеризуйте рослинництво країни.
6)  Яка спеціалізація приміських зон Японії?
Проблемне запитання
У Японії вирощування рису обходиться значно дорожче, ніж у Таїланді 
або В’єтнамі. Проте уряд країни всіляко підтримує вітчизняних виробників 
і дуже неохоче імпортує рис з інших країн. Чим би ви пояснили цей факт?

6. ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ.
Формування сучасного господарського комплексу Японії було б неможли-ве без розвитку транспорту. За останні десятиліття тут створена ефективна 
транспортна система. Її особливість — висока густота шляхів сполучення 
та відсутність міжміського трубопровідного й річкового транспорту.
— Самостійно охарактеризуйте транспортну систему країни.
Десятикласники приходять до висновку, що найбільшу роль у вантажо- 
й пасажирообігу відіграє автомобільний транспорт. Країна має густу мере-жу автомобільних доріг із твердим покриттям, найбільше значення мають 
першокласні автостради, які з’єднують найбільші міста. Роль залізничного 
транспорту зменшується. Він посідає друге місце в країні за пасажирообігом, 
а у вантажообігу його частка є незначною. Предметом гордості японців є сін-кансен — система швидкісних залізниць, довжина яких становить близько 
2,5 тис. км. Поїзди розвивають на них швидкість до 300 км/год.
Країна має великий морський флот, який обслуговують десятки портів, 
найбільшими з яких є Тіба, Йокогама, Кавасакі, Токіо, Нагоя, Осака. Осо-бливо великими є обсяги міжнародних вантажів, роль каботажних переве-зень поступово знижується.
Постійно збільшується значення авіатранспорту. Японські авіаційні ком-панії входять до світових лідерів. Країна має мережу аеропортів, найбільши-ми з яких є Наріта (Токіо) і Кансай (Осака).
Надзвичайно важливими для Японії є зовнішні економічні зв’язки, осо-бливо торгівля. Немає жодної розвиненої країни, економіка якої настільки 
залежить від ввезення промислової сировини, руд, палива. За рахунок ім-порту Японія майже повністю покриває потреби в нафті, природному газі, 
залізній руді, бокситах, натуральному каучуку, бавовні, вовні, кукурудзі, 
пшениці й деяких інших товарах.
Японський експорт в основному складається з продукції машинобудуван-ня, чорної металургії та хімічної промисловості. До інших країн вивозять 
автомобілі, сталь, комп’ютери, телевізори, годинники, судна, фотоапарати, 
мотоцикли, верстати, промислові роботи, пластмаси, синтетичний каучук.
Запитання та завдання
1)  Розкажіть про географію зовнішніх зв’язків Японії.
2)  Порівняйте структуру торгівлі Японії та однієї з розвинених країн Євро-пи. Знайдіть спільні й відмінні риси. Зробіть висновок.
3)  Одна з галузей, де японці більше втрачають, ніж отримують, є туризм. 
Тільки в США за рік від’їжджає до 5 млн туристів із Японії. Ще біль-ше японців відвідують Азію. Приймає ж країна лише 3—4 млн туристів 
на рік. Чим би ви це пояснили?
4)  Підпишіть на контурній карті найбільші порти країни.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1.  Назвіть найяскравіші риси географічного положення Японії.
2.  Розкажіть про історико-культурні особливості країни.
3.  Назвіть загальні риси населення Японії та інших розвинених країн.
4.  Використовуючи відомості з курсу «Всесвітньої історії», поясніть, на-скільки сприяла розвитку Японії допомога США, надана після Другої 
світової війни у вигляді технологій, фінансових ресурсів, продовольства 
й сировини.
5.  Чому протягом багатьох століть Японія залишалася для європейців «за-критою» країною?
6.  У світі добре відома любов жителів Країни сонця, що сходить, до природи, 
її тонке розуміння, що проявляється і в мистецтві, і в повсякденному жит-ті. Чим би ви пояснили величезну увагу й дбайливе ставлення японців до 
природи?
7.  Порівняйте  економіко-географічне  положення  двох  острівних  дер-жав — Японії та Великої Британії. Знайдіть спільні й відмінні риси. Зро-біть висновок.
Проблемні запитання
1.  У 1970-х роках японським виробникам автомобілів вдалось завоювати 
значну частину ринку країни, яка до того часу вважалась безперечним лі-дером у їх виготовленні,— США. Як ви вважаєте, завдяки чому це вдалось 
зробити?
2.  Добре відомо, що для японців характерні довірливі відносини між партне-рами. Інколи для укладення великої угоди досить одного слова. При цьому 
всі обговорені пункти неухильно виконуються. Завдяки чому склалася ця 
традиція, і як вона характеризує японців?
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Укажіть загальні риси населення Японії та інших розвинених країн.
2.  У Японії діє система так званого «довічного найму», за якої наймані пра-цівники зі збільшенням стажу роботи отримують більше пільг. Назвіть 
переваги й недоліки такої системи.
3.  Охарактеризуйте місце Японії у світовому господарстві.
4.  У середині ХХ ст. в Японії було прийнято програму, згідно з якою пере-селенцям на острів Хоккайдо надавалися різні пільги: безкоштовна земля, 
грошова допомога, податкові знижки тощо. Яку мету мала ця програма?
5.  Зараз багато японських ТНК частину своїх виробничих потужностей, осо-бливо складальних і відносно нескладних, розміщують у «нових індустрі-альних країнах» Східної та Південно-Східної Азії. Поясніть таку політику 
японських корпорацій.
6.  Як ви вважаєте, чому в Японії рівень розвитку м’ясної промисловості зна-чно нижчій, ніж у США чи європейських країнах?

 
 
Категорія: Конспекти уроків із географії 10 клас | Додав: uthitel (23.02.2018)
Переглядів: 784 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: