Оголошується набір на 2024-2025 н.р. для навчання в дистанційному центрі 'Поруч'
 
Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із географії 10 клас

УРОК № 37 Тема. Південна, Південно-Східна та Східна Азія.


УРОК № 37
Тема. Південна, Південно-Східна та Східна Азія.
Очікувані
результати:
учень називає особливості географічного положення ре-гіонів, характеризує їх ресурсозабезпеченість, пояснює
специфіку населення та забезпеченість трудовими ре-сурсами, вказує на основні риси сучасного стану та роз-виток економіки країн, називає особливості територіаль-ної й галузевої структури господарства.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання:підручник географії, атлас, контурні карти, ілюстрації
з краєвидами регіону.
Опорні
поняття:
географічне положення, населення, міста, господарство,
галузева структура, територіальна структура, промисло-вість, сільське господарство, інфраструктура, зовнішньо-економічні зв’язки.
I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Сьогодні ми розглянемо ще три історико-географічні регіони Азії — Пів-денна, Південно-Східна та Східна Азія. Вони значно більші за територію
та населенням й мають набагато потужнішу економіку.
На початку заслухаємо коротку інформацію кожної групи про свій регіон.
Представник першої групи. Південна Азія займає лише 4 % території зем-ної кулі, але там проживає понад 1/5 частини населення планети. До сере-дини ХХ ст. територія була колонією Великої Британії, а зараз тут сім неза-лежних держав, дві з яких — Індія та Пакистан — належать до «ядерного
клубу».
Представник другої групи. Південно-Східна Азія включає країни, розта-шовані на півострові Індокитай та островах Малайського архіпелагу. Най-більш яскраві риси регіону: положення на перехресті важливих морських
шляхів сполучення, значні трудові ресурси, різноманітність природних ре-сурсів (мінеральні, лісові, водні), субекваторіальний та екваторіальний клі-мат.
Представник третьої групи. Східна Азія є найяскравішим регіоном Азії.
Тут розташовані лише шість країн, але серед них Китай і Японія, що посіда-ють відповідно друге й третє місця за обсягом ВВП. Значним є економічний
потенціал Республіки Корея і Тайваню.
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
1. До яких типів країн належать найбільші країни Азії?
2. Які ознаки притаманні «новим індустріальним державам»?
3. Які країни входять до складу країн «великої сімки»?
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Учитель знайомить учнів із правилами проведення уроку. Спочатку кожна
група знайомить інших учнів зі «своїм» регіоном (учні складають конспект
або план виступу). Потім представники кожної групи перевіряють в інших
учнів знання з викладеного матеріалу про «свій» регіон.
У кінці уроку учитель проводить невеличкий конкурс на знання карти
та тести, які допоможуть з’ясувати загальний рівень засвоєння знань.
Представник першої групи. Південна Азія — регіон, що включає країни,
які розташовані на південь від Гімалаїв. Центральне місце в регіоні посідає
Індія — найбільша країна світу, що розвивається, а також Пакистан і Бан-гладеш.
Незважаючи на деякі зрушення в економіці, Південна Азія залишається
відсталим регіоном в економічному й соціальному розвитку. Так, сучасна
промисловість створена тільки в Індії та Пакистані, а Бангладеш, Непал,
Шрі-Ланка, Мальдівська Республіка й Бутан є відсталими аграрними країна-ми. У соціальному плані найкращою є Шрі-Ланка. У цій державі найвищий
рівень освіченості й найбільша тривалість життя.
У більшості країн понад 60 % населення зайнято в сільському господар-стві, що є найважливішою галуззю економіки й має яскраво виражений рос-линницький напрямок. Найважливіші культури — рис, пшениця, просо,
чай, цукрова тростина. Усі придатні для сільського господарства землі ви-користані, тому для збільшення виробництва продовольства необхідно під-вищувати культуру землеробства. Тваринництво має допоміжне значення.
Тут найбільше поголів’я великої та дрібної рогатої худоби.
У промисловості регіону найбільше значення мають традиційні галу-зі — харчова й легка промисловість. Країни є найважливішими постачаль-никами на світовий ринок прянощів, чаю (Індія, Шрі-Ланка), джуту й джу-тових виробів (Бангладеш, Індія), натурального каучуку, кави (Індія). Для
Мальдівів і Непалу важливою галуззю господарства є туризм.
Представник другої групи. В останні десятиліття багатьом країнам регіо-ну вдалося досягти успіхів в економічному розвитку. Насамперед це стосуєть-ся Сінгапуру й ряду нових індустріальних країн «другої хвилі», наприклад
Малайзії. Але не дивлячись на значні успіхи в цілому. Південно-Східна Азія
поки що залишається постачальником сільськогосподарської та мінеральної
сировини, а також деревини та виробів із неї.
Головною галуззю сільського господарства регіону є землеробство. У цій
галузі провідною культурою є рис. Він займає майже половину оброблюваних
земель, а на Філіппінах він «захопив» близько 90 % ріллі. З інших сільсько-господарських рослин велике значення мають цукрова тростина, гевея, чай,
кукурудза, батат, маніок.
Низький рівень розвитку тваринництва частково компенсується рибаль-ством. Щорічно виловлюється близько 14 млн тонн риби, причому річкова
риба використовується для «внутрішнього споживання», а морська частково
експортується.
У промисловості більшості держав переважають легка й харчова галузі,
видобуток мінеральної сировини й переробка деревини. Родовища нафти
й природного газу розробляються в Індонезії та Брунеї, олов’яні руди —
у Малайзії та Індонезії, вольфрам і сурма — у Таїланді, мідні руди й хромі-ти — на Філіппінах.
Лідерами в розвитку обробної промисловості є Сінгапур, Малайзія, Індо-незія, Таїланд, Філіппіни. Поряд із традиційними галузями тут будуються
підприємства енергетики, металургії, електроніки, електротехніки, хімічної
промисловості.
Особливу увагу привертають нові індустріальні країни Південно-Схід-ної Азії. Серед них виділяють так звані держави «першої хвилі» (інша на-зва — «азіатські тигри») і «другої хвилі». Із країн регіону до «першої хвилі»
належить лише Сінгапур. За рівнем річного ВВП на одного жителя він на-здогнав передові європейські країни. Державами «другої хвилі» є Малайзія,
Індонезія, Таїланд і Філіппіни.
Представник третьої групи. Східна Азія має істотні природні й величезні
трудові ресурси, насамперед, за рахунок Китаю. Усі країни, крім Монголії,
мають протяжну берегову лінію та розташовані на перетині транспортних
шляхів сполучення.
Регіон є дуже різноманітним як з огляду на природні умови і ресурси, так
і в соціально-економічному плані. Тут розташована Японія, що характери-зується дуже низькою забезпеченістю корисними копалинами, але, не див-лячись на це, належить до розвинених країн. Багатий на природні ресурси
Китай. У цій країні переплітаються планові й ринкові принципи управління
економікою. Позбавлені корисних копалин Республіка Корея і Тайвань. Рес-публіка Корея за короткий час (якихось 20 років) з відсталої аграрної країни
перетворилася на середньорозвинену державу з потужною промисловістю,
яка за деякими показниками посідає провідні позиції у світі. Головною її
галуззю стало машинобудування, переважно середнього рівня складнос-ті. У країні виникли кілька потужних промислово-фінансових груп, які
контролюють більшість галузей машинобудування («Ел Джі Електронікс»,
«Самсунг» тощо). Розвитку машинобудування сприяє висока кваліфікація
та дисциплінованість місцевих трудових ресурсів, а також власна потужна
металургійна база: за виплавкою сталі Південна Корея упевнено посідає міс-це в першій п’ятірці країн світу. При цьому частина сталі експортується.
Ще одна важлива галузь промисловості Республіки Корея — хімічна й на-фтопереробна — розвинулася переважно в портах. Свою важливість та екс-портний характер зберігає легка (текстильна й швейна) промисловість.
У регіоні також розташовані Монголія (країна з величезною територі-єю та незначною кількістю населення) і Корейська Народно-Демократична
Республіка (країна, яка продовжує розвиватися за законами планової еконо-міки).
Варіанти запитань та завдань, які можуть використовувати групи.
1. Назвіть п’ять країн, які входять до складу регіону.
2. Укажіть найбільш характерні риси географічного положення регіону.
3. Назвіть риси природних умов, які сприяють розвитку господарства ре-гіону.
4. Охарактеризуйте забезпеченість природними ресурсами країн регіону.
5. Назвіть характерні риси демографічної ситуації в регіоні.
6. Розкажіть про склад та географію основних галузей промисловості цього
регіону.
7. Назвіть сільськогосподарські рослини, які вирощуються в регіоні.
8. Розкажіть про найбільш характерні риси транспортної системи регіону.
Після взаємного опитування та виконання завдань, учитель пропонує про-вести невеличкий конкурс. Він дає кожній команді по три контурні карти
«свого» регіону. На першій карті кілька учнів повинні провести кордони ре-гіону та окремих країн, підписати їхні назви, на другій — підписати столиці
держав та найбільші міста (не менше ніж десять назв), на третій — позначи-ти спеціалізацію сільського господарства.
У кінці уроку вчитель пропонує виконати тестові завдання (усі відповіді
на запитання, виконані завдання, результати конкурсу та тестів перевіряють
та оцінюють кілька учнів, яких вибирає вчитель).
Тестові завдання
1. Укажіть країну, яка розташована в Південно-Східній Азії.
A Монголія Б Індія
B Індонезія Г Саудівська Аравія
2. Укажіть країну, яка належить до нових індустріальних країн.
A Індія Б Пакистан
B Республіка Корея Г Сінгапур
3. Яке твердження є правильним?
A Південна Корея випускає найбільше автомобілів в Азії
Б Китай виплавляє найбільше сталі в Азії
B Індія видобуває найбільше вугілля в Азії
Г Японія — найбільший виробник сільськогосподарської продукції
в Азії
4. Яке твердження є неправильним?
A У статевому складі населення Китаю більше чоловіків
Б Японія імпортує значні обсяги нафти й природного газу
B Саудівська Аравія є великим експортером нафти
Г У сільському господарстві Індії найбільші обсяги продукції дає тва-ринництво
5. Укажіть твердження, які правильно характеризують країни Східної
Азії.
A Країни належать до різних типів
Б У країнах регіону проживає більше ніж 1,4 млрд осіб
B У промисловості найбільшу роль відіграє видобувна галузь
Г Транспортна система найбільш розвинена в Японії
6. Укажіть твердження, яке правильно характеризує сільське господарство
країн Південної Азії.
A У всіх країнах переважає рослинництво
Б Найбільший виробник продукції галузі — Пакистан
B Мають високу продуктивність тваринництва
Г Головні зернові культури — кукурудза й пшениця
7. Укажіть твердження, які правильно характеризують країни Південно-Східної Азії.
А У регіоні є нові індустріальні країни
Б Для населення більшості країн характерна демографічна криза
В У промисловості всіх країн найбільше значення має машинобуду-вання
Г Головна зернова культура — рис
8. Наведіть приклади країни Азії із кількістю населення:
А Понад 1 млрд осіб
Б Від 100 до 500 млн осіб
В Від 10 до 100 млн осіб
9. Наведіть приклади країни Азії, …
А де природний приріст населення незначний
Б де добувається велика кількість нафти
В де в перевезенні вантажів і пасажирів велику роль відіграє гужовий
і в’ючний транспорт
10. Укажіть три відмінні риси Східної та Південної Азії (відмінні риси мо-жуть стосуватися географічного положення, природних умов і ресурсів,
населення й господарства).
11. Укажіть три відмінні риси Південно-Східної та Південної Азії (відмінні
риси можуть стосуватися географічного положення, природних умов і ре-сурсів, населення й господарства).
12. Укажіть три подібні риси Південної, Південно-Східної та Східної Азії
(подібні риси можуть стосуватися географічного положення, природних
умов і ресурсів, населення й господарства).
IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Який регіон є найбільш контрастним за природними умовами?
2. Чому країни Південної Азії називають «світовим селищем»?
3. Чим би ви пояснили переважання легкої та харчової галузей у промисло-вості більшості держав Азії?
4. Як ви вважаєте, географічне положення якого регіону є найбільш вигід-ним? Найменш вигідним? Обґрунтуйте свою точку зору.
5. Заповніть порівняльну таблицю «Господарство середньорозвинених країн
Європи та Азії». Знайдіть спільні й відмінні риси.
План порівняння
Середньорозвинені
країни Європи
Середньорозвинені
країни Азії
Початок індустріального розвитку
Структура промисловості, галузі
спеціалізації
Темпи зростання промислового ви-робництва
Структура сільського господарства,
урожайність сільськогосподарських
культур, продуктивність тварин
Обсяги зовнішньої торгівлі, її струк-тура
6. Який регіон викликав у вас найбільший інтерес? Чому? Підготуйте допо-відь про природу й господарство цього регіону.
7. У Південній Кореї практично відсутні власні запаси залізної руди
і кам’яного вугілля. З’ясуйте, звідки країна їх завозить.
8. Індонезія і Таїланд — країни, у яких важливою галуззю господарства
є міжнародний туризм. Що приваблює іноземних туристів у цих країнах?
9. Підприємець хоче вкласти кошти в промисловість однієї з азійських кра-їн. Яку б країну ви порадили йому обрати? Обґрунтуйте свою точку зору.
10. Використовуючи додаткові джерела знань, підготуйте повідомлення про
історико-культурні особливості Японії.

Категорія: Конспекти уроків із географії 10 клас | Додав: uthitel (23.02.2018)
Переглядів: 916 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: