Оголошується набір на 2024-2025 н.р. для навчання в дистанційному центрі 'Поруч'
 
Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із географії 10 клас

УРОК № 36 Тема. Закавказзя, Центральна й Південно-Західна Азія.


УРОК № 36
Тема. Закавказзя, Центральна й Південно-Західна Азія.
Очікувані
результати:
учень називає особливості географічного положення ре-гіонів, характеризує їх ресурсозабезпеченість, пояснює
специфіку населення та забезпеченість трудовими ре-сурсами, вказує на основні риси сучасного стану та роз-витку економіки країн, називає особливості територіаль-ної й галузевої структури господарства.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання:підручник географії, атлас, контурні карти, ілюстрації
з краєвидами регіону.
Опорні
поняття:
географічне положення, населення, міста, господарство,
галузева структура, територіальна структура, промисло-вість, сільське господарство, інфраструктура, зовнішньо-економічні зв’язки.
І. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Запитання для самоконтролю з теми «Загальний огляд країн Азії».
1. Назвіть дві азійські країни, які не мають виходу до Світового океану (Аф-ганістан, Лаос, Непал, Бутан, Монголія, Туркменістан, Узбекистан, Кир-гизстан, Таджикистан, Казахстан).
2. Наведіть приклади двох країн, які розташовані в Південній Азії (Індія,
Пакистан, Бангладеш, Непал, Бутан, Шрі-Ланка, Мальдівська Респуб-ліка).
3. Наведіть приклади двох країн, які розташовані у Східній Азії (Китай,
Японія, КНДР, Республіка Корея, Монголія, Тайвань).
4. Назвіть дві найбільші за кількістю населення країни (Китай, Індія).
5. Назвіть дві країни, розташовані на островах (Індонезія, Шрі-Ланка, Маль-дівська Республіка, Бруней, Східний Тимор).
6. Назвіть дві країни, що найкраще забезпечені паливними корисними ко-палинами (Ірак, Саудівська Аравія, Кувейт, Об’єднані Арабські Емірати,
Іран).
7. Назвіть дві країни, які належать до нових індустріальних (Республіка Ко-рея, Тайвань, Сінгапур, Малайзія, Таїланд, Індонезія).
8. Назвіть характерні ознаки природного руху населення більшості країн
регіону (висока народжуваність, смертність знижується, відносно висо-кий природний приріст).
9. Назвіть регіони, жодна країна яких не має виходу до Світового океану (За-кавказзя, Центральна Азія).
10. Назвіть країну, яка є лідером за показником загального ВВП (Китай).
Учитель читає правильні відповіді (або можливі варіанти відповідей),
за необхідності відповідає на запитання десятикласників. Учні самостійно
виставляють оцінки відповідно до запропонованих критеріїв (у журнал оцін-ки виставляються за бажанням учнів).
ІI. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
На сьогоднішньому уроці ми розглянемо три історико-географічні регі-они Азії — Закавказзя, Центральна й Південно-Західна Азія. Закавказзя
включає три невеликі країни, які розташовані між Великим Кавказом і му-сульманськими країнами Азії — Іраном і Туреччиною. Їхнє геополітичне
та економіко-географічне положення тривалий час значною мірою визнача-лося суперництвом за вплив на нього більш могутніх сусідніх держав — Ві-зантійської та Османської імперій, Персії (зараз — Іран) та Росії.
До складу Центральної Азії входять п’ять постсоціалістичних країн: Ка-захстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан. Для їхнього
географічного положення характерна віддаленість від океанів і міжнародних
шляхів сполучення, що створює труднощі у здійсненні зовнішньоекономіч-них зв’язків.
Найбільші країни, які входять до складу Південно-Західна Азії — Туреч-чина, Саудівська Аравія, Ємен, Ірак, Афганістан, Іран. Цей регіон можна
назвати найбільшим і найжвавішим перехрестям світу. На жаль, для всіх
трьох регіонів характерна досить висока політична нестабільність і наявність
збройних конфліктів.
ІII. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
1. На які історико-географічні регіони поділяється Азія?
2. Де в Азії розташовані найбільші рівнини й пояси високих гір?
3. У яких частинах Азії найбільшу площу займають пустелі?
4. Де в Азії зосереджені найбільші запаси нафти?
5. Які особливості демографічної ситуації мають країни, що розвиваються?
6. Що є характерним для галузевої структури більшості азіатських країн?
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. ЗАКАВКАЗЗЯ.
Усі три республіки цього регіону мають невелику кількість сусідів і при-родні рубежі на півночі, які заважають прокладанню транспортних магістра-лей. Території Грузії та Вірменії досить витягнуті, а частина Азербайджа-ну — Нахічеванська автономна область — узагалі відокремлена від нього
територією Вірменії. На території Грузії та Азербайджану тривалий час іс-нують невизнані держави; у Грузії — Абхазія та Південна Осетія, в Азербай-джані — Нагірний Карабах.
— Порівняйте географічне положення країн регіону.
(Найвигідніше ЕГП має Грузія. Лише вона має вихід до моря (Чорного), най-ближче розташована до Європи. Азербайджан має широкий вихід до Каспійського
моря, що сприяє розвитку його відносин із Росією, Казахстаном, Туркменістаном
та Іраном. Вірменія — внутрішньоконтинентальна країна.)
Оскільки Закавказзя розташоване в зоні альпійської складчастості, то
значну частину всіх трьох країн займають гори й нагір’я. Тут можливі сильні
землетруси (особливо це стосується Вірменії). Низовини займають найбільшу
територію в Азербайджані (Куро-Араксинська низовина). Захід Грузії теж
рівнинний (Колхідська низовина). Ліси ростуть переважно в горах. Їхнє про-мислове значення невелике.
Ґрунти Закавказзя мають середню родючість. В Азербайджані їхнє осво-єння певною мірою гальмується посушливим кліматом.
Грузія — країна Закавказзя з найвологішим кліматом — має густу річко-ву мережу та значні запаси гідроресурсів. Найбільша частка водних ресурсів
Вірменії зосереджена в озері Севан, Азербайджану — у річці Кура та її при-тоці Аракс.
Країни Закавказзя багаті на рекреаційні ресурси. Найбільше значення ма-ють пляжі чорноморського узбережжя Грузії, численні історичні пам’ятки,
гори Великого Кавказу, мінеральні джерела.
— Використовуючи карти атласу, охарактеризуйте забезпеченість країн
регіону корисними копалинами.
(Азербайджан багатий на паливні корисні копалини — нафту й природний
газ. Грузія має значні запаси марганцевої руди і невеликі — вугілля. Головне мі-неральне багатство Вірменії — мідні руди та будівельні матеріали (туф, пемза).)
Регіон досить густо заселений. Середня густота населення в Азербайджа-ні — майже 100 осіб/км2, у Вірменії вона ще вища. У цьому відношенні
Грузія відстає від своїх сусідів — тут середня густота населення становить
близько 60 осіб/км2.
Для всіх трьох країн характерне велике значення столиці. У Баку — го-ловному місті Азербайджану — живе кожен четвертий житель республіки,
у Тбілісі — понад 25 % жителів Грузії, у Єревані — майже кожен третій жи-тель Вірменії.
Особливість регіону — великі релігійні відмінності: азербайджанці пе-реважно мусульмани, грузини — православні, вірмени мають власну церк-ву — вірмено-григоріанську (один із напрямків християнства).
Значення Закавказзя в міжнародному географічному поділі праці є не-великим. Лише Азербайджан виступає досить значним експортером нафти,
хоча теж повністю не використовує всіх своїх можливостей у цьому питанні.
Головні статті експорту Грузії — виноградні вина й мінеральні води, Вірме-нії — мідь і марочні коньяки.
Запитання та завдання
1) Назвіть найбільш характерні риси населення країн регіону.
2) Використовуючи знання з курсу «Всесвітньої історії», поясніть значні від-мінності в релігійному складі населення регіону.
3) Використовуючи карти атласу, назвіть галузі спеціалізації країн регіону.
4) Позначте на контурній карті кордони країн, надпишіть їхні столиці.
2. ЦЕНТРАЛЬНА АЗІЯ.
Природні умови регіону є досить складними: літня спека й нестача во-логи ускладнюють розвиток сільського господарства. Казахстан, Узбекис-тан, Туркменістан — переважно рівнинні країни. Значні частини їх терито-рій — напівпустелі й пустелі. Киргизстан і Таджикистан — гірські країни.
Країни регіону мають значні запаси корисних копалин. Так, у надрах
Казахстану виявлені родовища вугілля, нафти, цинку, вольфраму, срібла,
свинцю, хромових і мідних руд, молібдену, золота. В Узбекистані є запаси
природного газу й нафти, срібла й золота, руд кольорових металів. Туркме-ністан володіє великими запасами нафти й особливо природного газу.
Усі країни відчувають гострий дефіцит лісових ресурсів, а на рівнинах —
і водних (ними добре забезпечені лише Таджикистан і Киргизстан).
Киргизстан і Таджикистан мають величезні запаси гідроенергії.
Земельними ресурсами найкраще забезпечений Казахстан, на півночі яко-го є великі масиви родючих чорноземів і каштанових ґрунтів. Але в більшості
випадків землеробство можливе лише на зрошуваних землях.
Найбільшу роль в економіці регіону відіграє сільське господарство, ви-добувна, харчова й легка промисловість. Головна галузь сільського госпо-дарства — вирощування бавовнику. Це основна культура поливних земель.
У Казахстані велике значення має вирощування зернових культур, переваж-но ярої пшениці та ячменю. Головна галузь тваринництва — вівчарство, та-кож розводять коней, верблюдів, кіз.
У розвитку промисловості країни орієнтуються переважно на ті галузі,
які спираються на природні ресурси, сільське господарство й дешеві трудові
ресурси.
Західні області Казахстану спеціалізуються на видобутку нафти й при-родного газу, північні, східні й центральні — на видобутку вугілля та руд
і металургії (комбінат компанії «Міттал Стіл» у Теміртау, мідеплавильні —
у Жезказгані й Балхаші, свинцево-цинкові — на сході), південні — на лег-кій і хімічній (виробництво фосфатних добрив) промисловості. Узбекистан
проголосив пріоритетними розвиток газової та легкої промисловості й спіль-но з Росією — авіабудування (країна «отримала у спадок» від СРСР авіаза-вод у Ташкенті). Туркменістан спеціалізується на розвитку газової, нафтової
і легкої промисловості (виробництво бавовняних тканин і килимів). У Таджи-кистані розвивають гідроенергетику та на її базі — енергоємні виробництва
(виплавка алюмінію). Важлива галузь спеціалізації промисловості — тек-стильна. Киргизстан виступає як постачальник деяких металів (ртуть, сур-ма) та електроенергії.
Запитання та завдання
1) Як ви вважаєте, які проблеми в господарській діяльності виникають
у зв’язку з природними умовами країн регіону?
2) Порівняно з іншими постсоціалістичними країнами регіон має найбільш
сприятливу демографічну ситуацію. У всіх державах, за винятком Казах-стану, кількість населення збільшується. Чим би ви це пояснили?
3) Які галузі господарства можуть розвиватись у регіоні завдяки наявним
корисним копалинам?
4) Розкажіть про спеціалізацію сільського господарства регіону. Які є від-мінності між окремими країнами?
5) Охарактеризуйте промисловість країн регіону.
6) Використовуючи карти атласу, розкажіть про особливості транспортної
мережі регіону. Як ви вважаєте, які проблеми виникають у країн у зв’язку
з відсутністю виходу до світового океану та залежності від транспортної
системи Росії?
3. ПІВДЕННО-ЗАХІДНА АЗІЯ.
Для країн регіону характерні значні відмінності в території, кількості на-селення, показниках ВВП на одного жителя. Так, за кількістю населення
найбільшими державами є Іран і Туреччина, у кожній з яких проживають
понад 70 млн осіб. Чотири країни мають населення від 21 до 31 млн осіб (Ірак,
Афганістан, Саудівська Аравія, Ємен). У всіх інших державах воно не пере-вищує 10 млн осіб.
Робота у групах
Використовуючи карти атласу та інші джерела інформації, знайдіть спіль-ні риси, які проявляються в більшості країн регіону, та виявіть відмінності
окремих країн.
Спільні риси, які проявляються
в більшості країн
Відмінності окремих країн
Економіко-географічне положення
Віддаленість від найважливіших сві-тових економічних центрів.
Відсутність суходільних кордонів із
високорозвиненими країнами.
Наявність виходу до моря.
Розташування поблизу важливого
транспортного коридору, який спо-лучає Європу з Південною та Східною
Азією
На території регіону є одна
високорозвинена держа-ва — Ізраїль. Із нею мають
суходільний кордон Сирія та
Ліван.
Кіпр — член ЄС.
Афганістан не має виходу до
моря.
Більшість територій країн роз-ташовані осторонь від важливих
транспортних коридорів
Природні умови
Більшість країн мають рівнинний
рельєф і жаркий посушливий клімат.
Значну частину займають пустелі й
напівпустелі
Афганістан і Ліван — пере-важно гірські країни. Великі
території в Ірані та Туреччині
займають гори й нагір’я
Природні ресурси
Більшість країн володіє значними за-пасами окремих корисних копалин
(країни району Перської затоки — на-фта й природний газ, Йорданія та
Ізраїль — калійні солі, Сирія — фос-форити, Туреччина — хроміти).
Країни відчувають нестачу водних і
лісових ресурсів.
Ґрунти переважно малородючі.
Їх використання здебільшого
пов’язане зі штучним зрошенням
Ряд країн мають багаті рекреаційні ре-сурси (Туреччина, Кіпр, Ліван, ОАЕ,
Сирія, Ізраїль — пляжі, Туреччина,
Сирія, Йорданія, Ізраїль, Ліван,
Іран — історичні пам’ятки тощо)
В Афганістані, Лівані та Ємені
не відкрито великих родовищ
будь-яких корисних копалин.
На території деяких країн
розташовані центри релігій-ного паломництва (Єрусалим
і Віфлієм — в Ізраїлі, Мекка
й Медина — у Саудівській
Аравії, Кербела — в Іраку)
Населення
Високі темпи природного приросту.
Значна частка дітей і підлітків і мен-ша частка людей старшого віку.
У статевому складі жителів переважа-ють чоловіки.
У Лівані та Ізраїлі чоловіків
менше, ніж жінок.
Дуже густо заселені Ізраїль
і Ліван (понад 300 осіб/км2),
значно менше — Оман (близько
Спільні риси, які проявляються
в більшості країн
Відмінності окремих країн
Невелика (35 осіб/км2
) середня густота
населення. Велика різниця в густоті на-селення окремих частин країн.
Досить високий рівень урбанізації
(60 %).
Більшість населення — мусульмани.
Значна частина країн — однонаціо-нальні
10 осіб/км2). Велику площу за-ймають території без постійного
населення.
Велика різниця в рівні урбаніза-ції (від 14—35 % в Омані, Ємені
та Афганістані, до 90 % в Ізраїлі).
В Ізраїлі понад 4/5 населення
сповідують іудаїзм; на Кіпрі по-над 80 % жителів — християни;
у Лівані вони становлять понад
40 %.
Багатонаціональними є
Афганістан та Іран; у Туреччині,
Іраку й Сирії проживають значні
національні меншини — курди
(8—17 % усіх жителів країн),
в Ізраїлі — араби (15 %).
Нафтодобувні країни Перської
затоки є районом іммігра-ції, а Туреччина, Ємен,
Афганістан — еміграції
Промисловість
У більшості країн провідною галуззю
є видобування корисних копалин та їх
первинна переробка (очищення, зба-гачення тощо). Найважливіша галузь
промисловості регіону — нафтова.
Із галузей обробної промисловості най-більше значення мають переважно ті,
які спираються на дешеву робочу силу
та орієнтуються на споживача — легка
й харчова.
Промисловість досить відстала техніч-но. Зберігають своє значення ремесла
Обробні галузі промисловості
відіграють провідну роль в еко-номіці Ізраїлю (машинобудуван-ня, хімічна, ювелірна, легка)
і Туреччини (металургія, легка,
середнє за складністю машинобу-дування, основна хімія).
Ряд країн, насамперед нафтови-добувні держави району Перської
затоки, вживають заходів щодо
розвитку нових для них галузей
промисловості (алюмінієвої,
й кустарні виробництва.
У більшості країн склад експортних га-лузей є дуже вузьким
газової, чорної металургії, маши-нобудування), а також для роз-ширення нафтопереробки
Сільське господарство
Переважає землеробство, яке здебіль-шого має низьку технічну оснащеність.
Провідні його напрямки — вирощу-вання зернових культур (пшениця,
ячмінь), бавовнику, овочів, фруктів
(особливо цитрусових і фініків), вино-градарство.
В Ізраїлі сільське господарство
має високий рівень розвитку.
Провідна галузь тваринни-цтва Ізраїлю — птахівництво.
У Туреччині велике значення має
розведення ангорських кіз.
Деякі країни є експортерами
Продовження таблиці
Спільні риси, які проявляються
в більшості країн
Відмінності окремих країн
Тваринництво використовує пере-важно природні пасовища. Провідна
галузь — вівчарство. Майже відсутнє
свинарство.
Рослинництво зосереджене переважно
в оазисах, а тваринництво — у горах і
на пустельних і напівпустельних тери-торіях
продукції сільського господар-ства: Саудівська Аравія — пше-ниці, Туреччина — винограду
і горіха-фундука, Іран — фіс-ташок, Ірак — фініків,
Ємен — кави (знаменитий сорт
«мокко»), Ізраїль — цитрусових
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1. Порівняйте природні умови Закавказзя та Центральної Азії. Укажіть від-мінні риси.
2. Визначте, до якого регіону належить країни: Казахстан, Саудівська Ара-вія, Киргизстан, Грузія, Вірменія, Таджикистан, Ємен, Азербайджан,
Туркменістан, Ліван, Ірак, Афганістан, Узбекистан, Туреччина, Іран (ви-конується письмово).
Закавказзя Центральна Азія Південно-Західна Азія
3. Порівняйте забезпеченість мінеральними ресурсами Центральної
та Південно-Західної Азії. Поясніть, чому, маючи значні запаси паливних
та рудних корисних копалин, країни Центральної Азії значно бідніші, ніж
нафтодобувні країни Південно-Західної Азії.
Географічна естафета
Учитель роздає учням, що сидять за першими партами кожного ряду,
естафетну паличку (олівець або ручку). Гра проводиться за варіантами,
наприклад: перший ряд — Закавказзя, другий — Центральна Азія, тре-тій — Південно-Західна Азія. Завдання учнів — назвати географічний
об’єкт (країна, місто, форми рельєфу, річка, озеро), який характеризує один
із регіонів. Перемагає той ряд, який першим завершить гру (замість естафет-ної палички можна використати аркуш паперу, на якому учні будуть писати
назви географічних об’єктів).
Проблемне запитання
Чому на гербі Вірменії зображена найвища гірська вершина сусідньої дер-жави? Що ви знаєте про цю гору?
Учитель повідомляє, що на наступному уроці десятикласники будуть са-мостійно проводити урок за темою «Південна, Південно-Східна та Східна
Азія». Він об’єднує клас у три групи, кожна з яких має підготувати матері-ал по одному з регіонів. Зважаючи на можливу велику кількість учнів в од-ній групі, у ній можуть організовуватись підгрупи по 3—5 учнів, які будуть
обирати для характеристики окремі питання, наприклад: ЕГП та населення;
природні умови та ресурси; промисловість та сільське господарство; тран-спорт та зовнішньоекономічні зв’язки. Учні кожної групи повинні не тільки
Закінчення таблиці
підготувати відповідну інформацію, а й запитання та завдання для перевір-ки матеріалу (розподіл обов’язків проходить усередині групи, за необхіднос-ті учитель допомагає це зробити та консультує «командний склад» кожної
з груп).
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. У яких кліматичних поясах розташовані Закавказзя, Центральна та Пів-денно-Західна Азія?
2. Регіони мають досить складні природні умову. Як ви вважаєте, умови яко-го з них більш сприятливі? Чому?
3. Позначте на контурній карті кордони країн Центральної Азії, підпишіть
їхні столиці.
4. Порівняйте сільське господарство регіонів. Зробіть висновки про причини
відмінностей.
5. Яка з країн Південно-Західної Азії має високий рівень розвитку?
6. Назвіть азіатську державу, яка є членом Європейського Союзу.
7. На іноземних або історичних картах можна зустріти назви азіатських
країн, які на українських географічних картах зараз не зустрічаються.
Якими назвами позначають в Україні Айястан, Персію, Сакартвело?

Категорія: Конспекти уроків із географії 10 клас | Додав: uthitel (23.02.2018)
Переглядів: 595 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: