Оголошується набір на 2024-2025 н.р. для навчання в дистанційному центрі 'Поруч'
 
Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із географії 10 клас

УРОК № 35 Тема. Загальний огляд країн Азії.


УРОК № 35
Тема. Загальний огляд країн Азії.
Очікувані
результати:
учень називає особливості географічного положення
регіонів Азії, характеризує їх ресурсозабезпеченість, по-яснює специфіку населення та забезпеченість трудови-ми ресурсами, вказує на основні риси сучасного стану
та розвитку економіки країн Азії, порівнює особливості
господарства різних за рівнем економічного розвитку
країн, називає особливості територіальної та галузевої
структури господарства, оцінює роль країн Азії у світі.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання:підручник географії, атлас, контурні карти, ілюстрації
з краєвидами регіону.
Опорні
поняття:
географічне положення, населення, міста, господарство,
галузева структура, територіальна структура, промисло-вість, сільське господарство, інфраструктура, зовнішньо-економічні зв’язки.
I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Азія — найбільша частина світу, вона займає площу 43,4 млн км2
, що 
становить близько третини всього суходолу. Тут проживає більше половини 
людства. В Азії налічується близько 50 держав, які відрізняються розмірами, 
кількістю населення, природними ресурсами, рівнем економічного розвитку, 
державним устроєм.
У жодній іншій частині світу ви не зустрінете таких контрастів між дер-жавами, як в Азії. Цю частину світу можна назвати моделлю всього світу. 
Тут представлені всі типи країн, тут сусідять найбідніші країни світу (Афга-ністан, Непал, Камбоджа, Бутан) і держави з високим рівнем життя (Японія, 
Сінгапур, Об’єднані Арабські Емірати, Кувейт).
В Азії розташовані величезні за територією та кількістю населення (Ки-тай, Індія, Індонезія) і невеликі (Бахрейн, Катар, Мальдівська Республіка) 
країни. Є держави, надмірно забезпечені окремими видами мінеральних ре-сурсів, і ті, які не мають таких значних запасів, наприклад Японія та Респу-бліка Корея.
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
1.  Де заведено проводити межу між Європою та Азією?
2.  Чим характеризуються природні умови Азії?
3.  Де зосереджені найбільші світові запаси нафти?
4.  До яких типів країн належать найбільші держави Азії?
5.  Наведіть приклади нових індустріальних країн.
6.  Які азіатські країни є найбільш привабливими для туристів? Чому?
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. ОСОБЛИВОСТІ ЕГП.
Ураховуючи величезні розміри Азії, можна зазначити, що економіко-географічне положення різних азіатських країн є неоднаковим. Найбільш 
вигідне воно в приморських країн Східної Азії, які формують один із трьох 
найважливіших економічних центрів світу, ядром якого є Японія.
Досить вигідне розташування мають більшість країн Південно-Західної 
Азії (вони розташовані недалеко від Європи та пов’язані з нею важливими 
транспортними шляхами) та Південно-Східної Азії (вони розташовані на пе-рехресті важливих торговельних шляхів, що сполучають Східну Азію з Ав-стралією, Південною Азією, Близьким Сходом і Європою).
Розташування країн Центральної Азії в основному визначається їхньою 
близькістю до Росії, із якою вони пов’язані давніми економічними відноси-нами.
Найменш вигідне розташування мають більша частина Північної Азії 
(Сибір і частково Далекий Схід Росії), а також деякі країни Центральної, 
Південно-Східної та Південної Азії, які не мають виходу до моря (Афганіс-тан, Бутан, Непал, Лаос).
Запитання та завдання
1)  Чим пояснюються відмінності ЕГП країн Азії?
2)  Развіть азійську країну, яка, на вашу думку, має найбільш вигідне ЕГП. 
Поясніть свій вибір.
3)  Як ви вважаєте, за яких умов ЕГП Афганістану, Непалу або Лаосу покра-щиться?
Робота у групах
Клас об’єднується у п’ять команд, кожна з яких обирає регіон Азії для 
подальшої  характеристики.  Наприклад:  перша  команда — Південно-Західна Азія, друга — Південна Азія, третя — Південно-Східна Азія, чет-верта — Східна Азія, п’ята — Закавказзя, Центральна та Північна Азія. 
Завдання команд: указати позитивні та негативні риси ЕГП цього регіону 
і заповнити таблицю.
План Позитивні риси ЕГП Негативні риси ЕГП
Положення на економічній 
карті світу, материка (частини 
світу)
Сусідні регіони (країни), рівень 
їхнього економічного розвитку, 
відносини та зовнішні зв’язки 
з ними
Вихід до океанів та морів. 
Особливості берегової лінії (про-тяжність, порізаність)
Положення відносно міжнарод-них шляхів сполучення, сиро-винних баз та найважливіших 
торгових партнерів
220
План Позитивні риси ЕГП Негативні риси ЕГП
Наявність районів міжнародної 
напруженості
По закінченні роботи вчитель проводить конкурс на три кращі команди, 
які підготували найбільш ґрунтовні роботи. Учні також повинні вказати три 
регіони, які мають найбільш вигідне ЕГП.
2. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ.
Природні умови та ресурси Азії відзначаються величезною різноманітніс-тю. Азія — єдина частина світу, в основі якої лежить одразу кілька давніх 
платформ. Тут розташовані найвища (Джомолунгма) і найнижча (Мертве 
море) точки суходолу.
Рівнинний  рельєф  характерний  переважно  для  півночі  Азії  (Західно-Сибірська й Туранська рівнини, Казахський дрібносопковик, Середньоси-бірське плоскогір’я) і півостровів її півдня (Декан, Аравійське плоскогір’я, 
Індо-Гангська та Месопотамська низовини). Середня ж частина Азії та її схід, 
які розташовані в межах Альпійсько-Гімалайського й Тихоокеанського гір-ських поясів, мають переважно підвищену й дуже нерівну поверхню.
Кліматичні умови регіону через його великі розміри й неоднорідність ре-льєфу є теж дуже різними. На території Азії представлені майже всі типи 
кліматів Землі. Особливо великі території займають області з дуже холодною 
зимою (майже вся Північна, частково Центральна Азія та високогірні райо-ни). Майже таку саму територію займають області з посушливим кліматом 
(Південно-Західна й Центральна Азія).
— Який висновок можна зробити щодо природних умов Азії?
(Значна частина території Азії має складні умови для життя та господарської 
діяльності людей. Але ця обставина значною мірою компенсується багатством 
природних ресурсів регіону, насамперед мінеральних, серед яких найбільше 
значення мають паливні. Значна частина Азії розташована в межах північного 
ареалу поширення вугільних басейнів. За їх запасами виділяються Росія, Китай 
та Індія. Ще більше значення мають азіатські родовища нафти й природного газу. 
У Південно-Західній Азії залягають 3/5 усіх запасів нафти. Запаси природного 
газу в цьому субрегіоні також є одними з найбільших у світі. Інші великі нафтога-зоносні області Азії — Туранська низовина й район Каспійського моря, Західний 
Сибір, Південно-Китайське море, ряд районів Китаю.)
Світове значення мають родовища залізних і марганцевих руд (найбіль-ші з них на території Індії та Казахстану). У Південній і Південно-Східній 
Азії є значні запаси алюмінієвих руд (бокситів). Казахський дрібносопковик 
у своїх надрах містить великі родовища мідних руд. Значними є запаси хро-мітів (півострів Мала Азія, Філіппіни), олова й вольфраму (Південно-Східна 
Азія), свинцево-цинкових руд (Алтай, Сіхоте-Алінь), золота (Північна й Цен-тральна Азія).
Із нерудних корисних копалин велике значення мають фосфорити Казах-стану та коштовне каміння. У Східному Сибіру розташовані кілька найбіль-ших у світі родовищ алмазів, острів Шрі-Ланка славиться своїми блакитни-ми сапфірами, а М’янма не має рівних у світі за запасами рубінів.)
— Самостійно охарактеризуйте забезпеченість Азії іншими видами при-родних ресурсів.
Закінчення таблиці
(Великими є ресурси прісних вод, але розміщені вони нерівномірно. Найкраще 
ними забезпечена Північна Азія. Рівнини Центральної та Південно-Західної Азії 
відчувають водний дефіцит.
Через значне поширення пустель, високогірних і заболочених районів, 
багаторічної мерзлоти проблемою для багатьох країн є забезпеченість зе-мельними ресурсами, насамперед орними землями. До того ж значна частина 
земельних ресурсів є малопродуктивною (особливо в Північній і Південно-Західній Азії). Найродючіші ґрунти — чорноземи й чорноземоподібні — по-ширені в степах і на півострові Індостан.
Лісові ресурси Азії в цілому великі: Північна Азія розташована в пів-нічному лісовому поясі, а Південно-Східна — у південному. Однак значні 
території Південно-Західної та Центральної Азії є безлісими, так само, як 
і узбережжя Північного Льодовитого океану.)
Завдання
1)  Охарактеризуйте кліматичні умови на території Азії.
2)  Наведіть три приклади країн із найбільш сприятливим кліматом та три 
приклади країн, де клімат найменш придатний для господарської діяль-ності.
3. НАСЕЛЕННЯ АЗІЇ.
Кількість жителів Азії досить швидко зростає. Це обумовлене високим 
природним приростом (у середньому близько 15 ‰ за рік). Особливо високий 
його показник у тих країнах, де населення сповідує іслам та індуїзм,— релі-гії, які виступають за багатодітні родини. Через це в багатьох країнах Азії 
в структурі населення спостерігається підвищена частка дітей і підлітків (до 
35 %). Люди похилого віку в більшості країн становлять менше ніж 10 % на-селення.
Територія Азії заселена дуже нерівномірно. Тут, з одного боку, розта-шовані два з чотирьох ареалів світу з найвищою густотою населення (Схід-ноазіатський і Південноазіатський), а острів Ява — найгустіше заселений 
(разом із дельтою Нілу) район Землі — місцями тут на 1 км2
 припадає 2000—
3000 людей. З іншого боку, мало заселена майже вся Північна Азія, пустелі 
Центральної, Східної та Південно-Західної Азії, високогірні райони, насам-перед Тибет.
Різноманітним є етнічний і релігійний склад населення Азії. Найбільши-ми за кількістю є народи, які представляють індоєвропейську (хіндустанці, 
біхарці, бенгальці, перси), китайсько-тибетську (китайці), семіто-хамітську 
(араби) та австронезійську (індонезійці, малайці, філіппінці) мовні сім’ї.
Азія — батьківщина трьох світових релігій: християнства, ісламу й буд-дизму. Тут розташовані їхні найбільші святині (християнства — Єрусалим, 
ісламу — Мекка, буддизму — Лхаса).
— Розкажіть про райони поширення цих релігій.
(Іслам  поширений  переважно  в  Центральній  та  Південно-Західній  Азії, 
на островах Малайського архіпелагу та частково в Південній Азії, буддизм —  
у Південно-Східній і Східній Азії. Християни становлять більшість тільки в Пів-нічній Азії та на Філіппінах.
Поширені в Азії також великі національні релігії: індуїзм (Індія), кон-фуціанство  й  даосизм  (Китай),  синтоїзм  (Японія).  Головна  релігія  Ізраї-лю — іуда їзм.)
Азія — світовий лідер за кількістю міст-мільйонерів, найбільшими з яких 
є Токіо, Осака, Чунцін, Шанхай, Сеул, Тегеран, Пекін, Стамбул, Джакарта, 
Мумбай (Бомбей), Калькутта (Колката), Маніла, Карачі, Ченнай (Мадрас), 
Дакка, Бангкок. Тільки в Китаї та Індії понад 100 міст-мільйонерів.
Азія має колосальні трудові ресурси. Значна їх частина характеризуються 
дисциплінованістю, старанністю, акуратністю. У 26 країнах більше ніж тре-тина працюючих зайняті в сільському господарстві, а в ряді держав ця цифра 
перевищує 50 %, що вказує на доіндустріальний етап розвитку господарства 
цих країн.
Запитання та завдання
1)  Розкажіть про особливості демографічної ситуації в країнах Азії.
2)  Поясніть  географію  Східноазіатського  і  Південноазіатського  ареалів 
із найвищою густотою населення.
3)  Підпишіть на контурній карті найбільші азіатські міста.
4)  На розміщення населення помітно впливають міграції. Назвіть регіони 
Азії з найбільшою еміграцією та імміграцією.
Проблемне запитання
Як відомо, саме завдяки азійським країнам у світі більше чоловіків ніж 
жінок. Укажіть чинники, які обумовили таку ситуацію, адже тривалість 
життя жінок у середньому більша, ніж чоловіків.
4. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСТВА. РОЛЬ РЕГІОНУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ.
Незважаючи на успіхи в індустріалізації, частка країн Азії у світовому 
виробництві продукції обробної промисловості залишається значно меншою 
за частку в населенні світу. У господарстві більшості країн переважають сіль-ське господарство й гірничодобувна промисловість. Недивно, що у світовому 
господарстві вони виступають як важливі постачальники сільськогосподар-ської продукції, зокрема чаю, натурального каучуку, джуту, різноманітних 
спецій, тропічних і субтропічних фруктів, а також мінеральної сировини, 
насамперед нафти, олова, хромітів, залізної руди, газу.
Відмінності в природних умовах визначають різноманітність у спеціалі-зації сільського господарства. У Південній, Східній і Південно-Східній Азії 
яскраво виражений рослинницький напрямок. Найбільшу частку становлять 
зернові культури, особливе місце тут посідає рис. Тільки в країнах Південно-Західної Азії провідною зерновою культурою є пшениця.
У багатьох країнах Південно-Західної Азії і в гірських районах інших 
держав відсутність родючих ґрунтів, брак води обумовлюють переважний 
розвиток тваринництва.
— Які з країн Азії належать до розвинених і середньорозвинених (нових 
індустріальних)? Яких успіхів вони досягли в промисловості?
(До розвинених країн належать Ізраїль та Японія. Японія має дуже потужну 
промисловість і експортує продукцію машинобудування, хімічної промисловості, 
чорної металургії. Досягли успіху у виробництві й експорті продукції обробної 
промисловості нові індустріальні країни, зокрема Республіка Корея, Тайвань, 
Сінгапур, Малайзія.)
Економічні зв’язки з азіатськими країнами мають велике значення для 
України. Вона дуже зацікавлена в розробці паливних корисних копалин 
в Азії. Це необхідно для забезпечення економіки країни альтернативними 
джерелами енергоносіїв. Певні перспективи має експорт продукції укра-їнського машинобудування, чорної металургії та військово-промислового 
комплексу.  Можливе  зростання  обсягів  науково-технічних,  інженерних 
і будівельних послуг. У той же час українській економіці необхідні інвести-ції азіатських країн.
Ігрова хвилинка
У яких регіонах Азії розташовані країни: Бірма, Бхарат, Друк-Юл, Ніп-пон, Сіам, Цейлон, Чосон?
Запитання та завдання
1)  Наведіть приклади експортних товарів, які азійські країни постачають 
в інші держави світу.
2)  Розкажіть, як проявляється залежність спеціалізації сільського господар-ства різних регіонів від природних умов.
3)  Підпишіть на контурній карті країни, які належать до розвинених і серед-ньорозвинених (нових індустріальних). Чим би ви пояснили, що більшість 
із них розташована в Східній та Південно-Східній Азії?
4)  Пригадайте з курсу «Економічна і соціальна географія України», з якими 
азійськими державами Україна має найбільші обсяги зовнішньої торгівлі.
(Найбільш значною є торгівля з Туркменістаном, Туреччиною, Китаєм та Узбе-кистаном. Тісні зовнішньоекономічні зв’язки складаються і з деякими іншими 
країнами, однак загалом роль України на ринках Азії є незначною.)
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1.  На які історико-географічні регіони ділиться Азія? Назвіть найбільший 
з них за кількістю населення, за територією, найбідніший, той, що швид-ко розвивається.
2.  Назвіть райони міжнародної напруженості азіатського регіону.
3.  Успіхи в економічному розвитку деяких країн Азії красномовно нази-вають «економічним дивом». Наведіть приклади таких країн. Поясніть, 
із чим пов’язані їхні успіхи.
4.  Наведіть приклади країн, у яких зосереджені значні природні ресурси, 
але низький рівень розвитку.
Робота у групах (продовження)
Клас продовжує працювати в складі п’яти команд. Кожна команда харак-теризує особливості «свого» регіону, обирає країну-лідера (або країни) та по-яснює свою точку зору.
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Якими є особливості економіко-географічного положення країн Азії?
2.  Назвіть найбільш характерні риси населення Азії.
3.  Розкажіть про особливості сільського господарства Азії.
4.  Високі темпи зростання кількості населення в багатьох азіатських країнах 
призводять до серйозних проблем. Перелічіть ці проблеми, запропонуйте 
шляхи їх розв’язання.
5.  Ознайомтесь із географічним положенням однієї з найбідніших країн Азії. 
Розкажіть про вплив географічного положення розглянутої держави на рі-вень її економічного розвитку.
6.  Використовуючи атлас для 7 класу, з’ясуйте, у яких азіатських країнах 
відбувалися катастрофічні землетруси в 1923, 1948, 1966, 1976, 1988 рр.
7.  У Північній півкулі межа багаторічної мерзлоти розташована найпівден-ніше — у Монголії. Які природні особливості країни цьому сприяють?
8.  У яких країнах Азії розташовані відомі історичні об’єкти, цікаві для ту-ристів: Борубудур, Ангкор-Ват, Червоний форт, Заборонене місто, Сад ка-менів, площа Регістан?

Категорія: Конспекти уроків із географії 10 клас | Додав: uthitel (23.02.2018)
Переглядів: 1224 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: