Оголошується набір на 2024-2025 н.р. для навчання в дистанційному центрі 'Поруч'
 
Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із географії 10 клас

УРОК № 33 Тема. Росія (Російська Федерація).


УРОК № 33
Тема. Росія (Російська Федерація).
Очікувані
результати:
учень характеризує географічне положення країни, на-селення і міста, називає особливості сучасного розвитку
господарства, характеризує галузеву та територіальну
структуру промисловості, особливості сільського госпо-дарства, транспортну інфраструктуру, зовнішньоеконо-мічні зв’язки.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання:підручник географії, атлас, контурні карти, зошит для
практичних робіт, ілюстрації з краєвидами країни.
Опорні
поняття:
географічне положення, населення, міста, господарство,
галузева структура, територіальна структура, промисло-вість, сільське господарство, інфраструктура, зовнішньо-економічні зв’язки.
I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Росія — найбільша за площею країна світу. За своєю довжиною зі сходу 
на захід (приблизно 11 000 км) вона не має рівних, а за протяжністю з півно-чі на південь поступається лише південноамериканській країні Чилі. Лише 
1/4 країни розташована в Європі, а 3/4 — в Азії. Але називати Росію азіат-ською державою неправильно, оскільки майже 3/4 її населення проживає 
у Європейській частині. Тому Росія — євразійська країна.
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
1.  Якими є особливості континентального клімату?
2.  На які корисні копалини багаті надра Росії?
3.  Чим характеризується демографічна ситуація в постсоціалістичних краї-нах Європи?
4.  Які товари, вироблені в Росії, вам найбільш відомі?
5.  Що ви знаєте про обсяги та галузеву структуру зовнішньої торгівлі між 
Україною та Росією?
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. ОСОБЛИВОСТІ ЕГП. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ.
Величезні  розміри  Російської  Федерації  роблять  дуже  різноманітним 
економіко-географічне положення її окремих частин. При цьому найвигід-ніше воно в тих частин країни, які розташовані найближче до важливих сві-тових економічних центрів.
— Росія — рекордсмен світу за кількістю держав-сусідів (їх у неї чотир-надцять, у тому числі третя країна світу за потужністю економіки — Китай). 
Використовуючи карти атласу, з’ясуйте, з якими країнами межує Росія.
(На північному заході з Норвегією, Фінляндією; на заході — із Польщею, Ес-тонією, Латвією, Литвою, Білоруссю; на південному заході — з Україною; на пів-дні — із Грузією, Азербайджаном, Казахстаном, Китаєм, Монголією та Корей-ською Народно-Демократичною республікою.)
205
Хоча Росія розташована між двома важливими світовими економічними 
центрами — Західною Європою та Східною Азією, через її територію не про-ходять важливі транзитні шляхи, які сполучають ці центри.
Росія володіє другою за протяжністю у світі після Канади береговою ліні-єю. Але особливих переваг країні це не приносить, оскільки більша частина 
морів поблизу її берегів на зиму замерзає, узбережжя Північного Льодовито-го та Тихого океанів і прилеглі райони заселені рідко й недостатньо освоєні. 
Найбільше значення мають береги Балтійського (але майже всі російські пор-ти тут узимку теж замерзають) і Чорного морів.
Таким чином, можна зробити висновок, що ЕГП значної частини Росії 
є невигідним і не сприяє розвитку господарства.
Учитель пропонує школярам самостійно охарактеризувати природні умо-ви та ресурси Росії. Десятикласники мають прийти до висновку, що в рельєфі 
країни межують рівнини (найбільші — Східноєвропейська, Західносибір-ська та Середньосибірське плоскогір’я) та гори, клімат переважно помірний, 
країна дуже добре забезпечена практично всіма видами природних ресурсів, 
а за запасами вугілля (Ленський, Тунгуський, Кансько-Ачинський, Куз-нецький, Печорський та інші басейни), нафти й природного газу (Західний 
Сибір, Поволжя, Передуралля) вона входить до першої п’ятірки країн світу, 
Російська Федерація має у своєму розпорядженні величезні водні та лісові 
ресурси.
Запитання
1)  Деякі фахівці відносять Росію до країн, які мають більше ресурсів, ніж 
їй необхідно. Як ви розумієте поняття «ресурсонадлишкова країна»? Чи 
можна віднести його до Росії?
2)  Дуже велика територія, низька густота населення у віддалених районах 
та суворість природних умов обумовлюють не тільки проблему господар-ського освоєння Сибіру та Далекого Сходу, а й контролю за їх окремими 
районами. Як Росія вирішує цю проблему?
2. НАСЕЛЕННЯ.
Населення Росії розміщене дуже нерівномірно. Більшість людей прожи-вають у так званій Головній смузі розселення, яка має форму трикутника, 
вершинами якого є міста Санкт-Петербург, Іркутськ та Астрахань. Особливо 
густо заселена середина Європейської частини Росії. Країна зазнає демогра-фічної кризи. У 2008 р. кількість померлих у 1,5 разу перевищила кількість 
народжених, причому в 21 суб’єкті Російської Федерації цей показник був 
ще вищий. Середня тривалість життя за останнє десятиліття знизилася до 
65,3 року, при цьому в чоловіків вона становить 58,9 року (нижче за пенсій-ний вік).
— Чим би ви пояснили те, що в Росії дуже висока смертність серед чоло-віків?
Росія — багатонаціональна країна. Її народи розмовляють більш ніж ста 
мовами і діалектами. Росіяни становлять понад 80 % населення. Також тут 
проживають татари, українці, башкири, удмурти, чуваші, мордва, комі, ка-рели.
У містах проживає 3/4 всього населення. Дванадцять міст налічують по-над 1 млн жителів, найбільшими серед них є Москва, Санкт-Петербург, Ниж-ній Новгород, Новосибірськ, Самара.
Основною релігією є православ’я. Більшість неслов’янських народів По-волжя та Північного Кавказу сповідують іслам, є також представники буд-дизму (калмики, буряти).
Запитання та завдання
1)  Охарактеризуйте демографічну ситуацію в країні.
2)  Пригадайте з курсу «Економічна і соціальна географія України», де на те-риторії Росії проживає найбільше українців. Поясніть причини міграції 
на територію Російської Федерації.
3)  Чому в Росії спостерігаються помітні відмінності в розміщенні населення 
між Європейською та Азіатською частинами?
4)  Поряд із південними районами Сибіру і Далекого Сходу, які характеризу-ються відносно низькою густотою населення, розташовуються густозасе-лені райони Китаю. Як ви вважаєте, чи відчуває Росія тиск із боку насе-лення сусідньої країни? У чому він може полягати та до чого призвести?
5)  Підпишіть на контурній карі найбільші міста країни. Охарактеризуйте їх 
географію.
3. ОСОБЛИВОСТІ ГАЛУЗЕВОЇ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ
ГОСПОДАРСТВА. ПРОМИСЛОВІСТЬ.
Росія — індустріально-аграрна країна, економіка якої посідає важливе 
місце у світі й має ряд особливостей. У її господарстві поєднуються риси роз-винених країн та країн, що розвиваються. Промисловість країни є потужною 
та багатогалузевою. Але експортний характер мають переважно ті галузі, 
які виробляють сировину (нафтова, газова) або напівфабрикати (металургія, 
переважно кольорова: Росія — великий експортер алюмінію, міді, нікелю 
та деяких інших металів). Але поряд із цим країна експортує і високотехно-логічну продукцію (за експортом зброї вона посідає друге місце у світі).
— Використовуючи карти атласу, назвіть найбільш характерні риси тери-торіальної структури господарства.
(Розміщення промислових підприємств, сільського господарства й транспор-ту по території Росії дуже нерівномірне. Потужні промислові райони майже по-вністю зосереджені в середньому і південному регіонах її Європейської частини. 
У промисловості Азіатської частини найбільше значення відіграють виробництва, 
які спираються на багаті природні ресурси (видобувні галузі, нафтова, газова, 
лісозаготівельна, металургія) або дешеву електроенергію (виплавка алюмінію, 
целюлозно-паперове виробництво).
Європейська частина Росії (її центр і південь) є найважливішим сільськогоспо-дарським регіоном. Але на більшій частині країни (основна частина Сибіру й Да-лекого Сходу) воно відстале, має екстенсивний характер і розвинене слабко.)
У структурі економіки Росії переважає видобувна промисловість, електро-енергетика, металургія, машинобудування, хімічна й лісова промисловість. 
Країна посідає перше місце у світі за видобутком природного газу і друге 
за видобутком нафти. Великі родовища цих мінеральних ресурсів розташо-вані в Західному Сибіру, Поволжі, республіці Комі (на півночі Європейської 
частини країни), на Сахаліні.
Росії посідає п’яте місце у світі за видобутком вугілля. Найбільші басейни: 
Кузнецький, Кансько-Ачинський і Печорський. Близько 40 % вугілля добу-вають відкритим способом.
Понад 2/3 електроенергії виробляють ТЕС, які орієнтуються як на спо-живача (Європейська частина Росії, Урал), так і на паливо (Сибір). Близько 
16 % потреб в електроенергії забезпечують десять атомних електростанцій
— Чому більшість АЕС розташовані в Європейській частині Росії?
Основу  гідроенергетики  країни  становить  Ангаро-Єнісейський  каскад 
ГЕС в Азіатській частині Росії та Волго-Камський — у Європейській.
Росія посідає четверте місце у світі за виробництвом сталі — близько 
60 млн тонн на рік. У кольоровій металургії найбільше значення мають алю-міній, мідь і нікель. Підприємства галузі переважно орієнтуються на сирови-ну й представлені виробництвом міді й нікелю (Урал, Красноярський край), 
цинку (Челябінськ, Білове), свинцю й цинку (Владикавказ), олова (Новоси-бірськ). ГМК «Норильський нікель» (Красноярський край) є найбільшим ви-робником нікелю у світі, великим постачальником міді й платини.
Алюмінієві заводи розташовані переважно поблизу джерел дешевої енер-гії: Абакан (Саяно-Шушенська ГЕС), Шелихов (Іркутська ГЕС), Красноярськ, 
Волгоград.
Серед галузей машинобудування великими обсягами виробництва від-різняється автомобілебудування. Найбільші заводи розташовані в Поволжі, 
причому 2/3 російських легкових автомобілів випускається на ВАТ «Авто-ваз» (Тольятті).
Росія має сприятливі передумови для розвитку хімічної промисловості. 
Країна посідає провідне місце за виробництвом азотних і фосфорних до-брив.
Однією з традиційних галузей є лісова й деревопереробна промисловість. 
Галузь розвинена на Уралі, великі лісопромислові комплекси створені на пів-дні Сибіру й Далекого Сходу.
Запитання та завдання
1)  Охарактеризуйте розташування найбільших сировинних баз Росії по від-ношенню до найпотужніших центрів обробної промисловості. Зробіть ви-сновки.
2)  Розкажіть про особливості російського машинобудування. Поясніть висо-кий рівень розвитку галузей, які випускають озброєння.
3)  Охарактеризуйте географію чорної та кольорової металургії.
4)  Підпишіть на контурній карті центри лісової та деревообробної промисло-вості. Поясніть особливості географії галузі.
5)  Відомо, що значна частина українських підприємств постачають до Росії 
окремі деталі та вузли або готову продукцію. Наведіть приклади таких 
підприємств.
6)  Які чинники сприяли розвитку в Поволжі автомобілебудування та потуж-ної хімічної промисловості, а на Уралі — чорної та кольорової металургії, 
металомісткого машинобудування та підприємств військово-промисло-вого комплексу?
Проблемне запитання
Поясніть значення добувної промисловості для економіки Росії. Деякі 
економісти стверджують, що наявність великої кількості ресурсів, скоріш, 
стримує розвиток країни, ніж прискорює його. Сформулюйте своє ставлення 
до цієї теорії на прикладі Росії.
4. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО.
Різноманітність природних умов країни визначила різноманіття спеці-алізації сільського господарства. У рослинництві найбільше значення має 
зернове господарство. Тут вирощують пшеницю, жито, кукурудзу, ячмінь, 
овес. Їхній загальний збір становить 70—80 млн тонн (приблизно третина 
припадає на пшеницю). Головні зернові райони — басейни річок Дон і Ку-бань, Поволжя, Південний Урал, Алтайський край.
Із технічних культур найбільше вирощують цукрового буряку, соняшнику 
й сої. Основний район вирощування цукрового буряку й соняшнику — пів-день Європейської частини Росії, сою висівають у Приморському краї і на Да-лекому Сході.
Значними є обсяги вирощування овочів — 15 млн т, картоплі — 37 млн т, 
фруктів та винограду — близько 4 млн т. У Поволжі (Астраханська область) 
і на Північному Кавказі значні площі зайняті під баштанними культурами.
Розвиненим скотарством виділяється центр Європейської частини Росії, 
Поволжя, Краснодарський край, південь Західного Сибіру й Уралу. Молочне 
тваринництво розвивається поблизу великих міст. Поголів’я великої рогатої 
худоби за останні роки скоротилося і зараз становить 22,0 млн голів (у тому 
числі 9,4 млн корів). Свинарство сформувалося в районах вирощування кар-топлі (зона мішаних лісів), вівчарство — на Північному Кавказі, у Поволжі 
й півдні Сибіру. На півночі Росії розводять північних оленів.
Запитання та завдання
1)  Назвіть основні сільськогосподарські культури країни.
2)  Поясніть географію головних зернових районів.
3)  Розкажіть про особливості тваринництва країни.
4)  З’ясуйте, які райони Росії мають дуже подібну спеціалізацію сільського 
господарства з Україною. Які чинники обумовлюють цю схожість?
5)  Чим можна пояснити порівняно низьку урожайність сільськогосподар-ських культур у Росії?
5. ТРАНСПОРТ. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ.
Величезні розміри країни й безліч природних ресурсів, що розташовані 
в її Азіатській частині, визначили надзвичайну важливість транспортної сис-теми. Основним видом транспорту є залізничний. За довжиною залізниць 
Росія посідає друге місце у світі. Нею перевозиться до половини всіх ван-тажів і пасажирів. Найважливіші залізниці починаються в Москві й розхо-дяться в різні регіони країни. Серед них найдовша у світі — Транссибірська 
залізнична магістраль. Із метою її розвантаження у ХХ ст. була побудована 
Байкало-Амурська магістраль (БАМ).
Друге місце за перевезеннями вантажів посідає трубопровідний транспорт. 
У країні споруджений ряд магістральних трубопроводів із Західного Сибіру 
в Центральну Росію і далі в Центральну й Західну Європу.
Важливу роль відіграє автомобільний транспорт. Він використовується 
переважно на коротких відстанях. Великою проблемою для Росії залишаєть-ся якість доріг, тільки третина з них відповідає нормативним вимогам.
Значну частину зовнішньоторговельних перевезень забезпечує морський 
транспорт.  Росія  має  43  основні  торговельні  порти  потужністю  близько 
311,5 млн тонн вантажів на рік. Найважливіші з них: Санкт-Петербург, Но-воросійськ, Калінінград, Владивосток, Мурманськ, Архангельськ.
На світовому ринку Росія виступає насамперед як постачальник сирови-ни (природний газ, нафта, кам’яне вугілля, кольорові метали, лісоматері-али) та зброї. У структурі імпорту переважає продукція машинобудування 
(промислове обладнання, верстати, рухомий склад для залізниць, автомо-білі, електроніка), хімічної промисловості, а також продукти харчування 
та сировина для легкої промисловості. У торгівлі з Україною Росія має значне 
додатне сальдо за рахунок поставок енергоносіїв.
Запитання та завдання
1)  Назвіть найбільш характерні риси транспортної системи Росії.
2)  Чим пояснюється велике значення залізниць у перевезеннях вантажів 
та пасажирів?
3)  Підпишіть на контурній карті найбільші порти країни. Поясніть їх гео-графію.
4)  Від 2007 р. Москву й Владивосток з’єднує транссибірський експрес «Зо-лотой орел». Використовуючи карти атласу, розрахуйте відстань, яку він 
долає, беручи до уваги, що потяг прямує через Казань, Єкатеринбург, 
Новосибірськ, Іркутськ, Улан-Уде, Хабаровськ. Скільки приблизно часу 
необхідно, щоб дістатись експресом, який рухається із середньою швид-кістю 60 км/год, від столиці країни до столиці Далекого Сходу (час зупин-ки не враховується; на цьому потягу заплановані великі зупинки з екс-курсіями).
5)  Доповніть схему «Зовнішня торгівля між Україною та Росією».
Україна Росія
Продукти харчування (олія, молочні 
продукті, кондитерські вироби)
Мінеральна сировина (природний 
газ, нафта, вугілля)
6)  Побудуйте діаграми, що відбивають товарну структуру експорту й імпорту 
Росії. Проаналізуйте особливості зовнішньої торгівлі країни. Доведіть, що 
вона має риси, притаманні як розвиненим країнам, так і країнам, що роз-виваються.
Товарна структура експорту Російської федерації
Товарна структура
У відсотках
до підсумку
Експорт — усього 100
У тому числі:
продовольчі товари й сільськогосподарська сировина 
(крім текстильного)
1,9
мінеральні продукти 64,6
продукція хімічної промисловості, каучук 6,0
шкіряна сировина, хутро та вироби з нього 0,1
деревина й целюлозно-паперові вироби 3,4
текстиль, текстильні вироби й взуття 0,4
метали, коштовні камені й вироби з них 16,9
машини, устаткування й транспортні засоби 5,6
Інші товари 1,1
Товарна структура імпорту Російської федерації
Товарна структура
У відсотках
до підсумку
Імпорт — усього 100
У тому числі:
продовольчі товари й сільськогосподарська сировина 
(крім текстильного)
17,7
мінеральні продукти 3,1
продукція хімічної промисловості, каучук 16,5
шкіряна сировина, хутро й вироби з нього 0,3
деревина й целюлозно-паперові вироби 3,3
текстиль, текстильні вироби й взуття 3,7
метали, коштовні камені й вироби з них 7,7
машини, устаткування й транспортні засоби 44,0
інші товари 3,7
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1.  Якими є особливості природних умов Росії?
2.  До яких країн за рівнем урбанізації належить Росія? Назвіть найбільші 
міські агломерації країни.
3.  Назвіть характерні риси промисловості країни.
4.  Поясніть розміщення: а) важкого машинобудування на Уралі; б) трудо-місткого  й  наукомісткого  в  Новосибірську;  в)  сільськогосподарського 
в Омську й Барнаулі; г) суднобудування в Петербурзі.
5.  Використовуючи карти атласу й додаткові джерела інформації, охаракте-ризуйте одну з головних металургійних баз Росії.
Назва
Сировина (за-лізна й мар-ганцева руда)
Паливо
(коксівне
вугілля)
Центри
чорної ме-талургії
Види про-дукції та її
споживачів
Супутні виробництва
(важке машинобудування,
хімічна, промисловість)
Проблемне запитання
Відомо, що Росія має великі запаси лісових ресурсів і виробляє значні об-сяги ділової деревини, фанери, паперу. У той же час вона експортує продук-цію галузі з інших держав, наприклад шведський, фінський та норвезький 
папір. Чим це можна пояснити (зверніть увагу на застарілу технологічну базу 
галузі, розташування великих підприємств по відношенню до споживачів, 
витрати на будівництво нових підприємств)?
Робота у групах
Учитель пропонує більш докладно вивчити природні умови й економіку 
Росії за допомогою заочної подорожі. Він об’єднує школярів у чотири групи 
(команди), кожна з яких отримує конверт із маршрутом руху (пропонуються 
такі маршрути: Москва—Астрахань, Москва—Мурманськ, Москва—Ворку-та, Москва—Челябінськ). Десятикласники можуть користуватися атласами 
7 і 10 класів, іншими джерелами знань.
Приклад заповненого маршрутного аркуша (дані про географічні коорди-нати й відстані округлені).
Маршрут Географічні 
координати 
початкового 
й кінцевого 
пунктів марш-руту. Відстань 
між ними 
й переважний 
напрямок руху 
(заповнюється 
учасниками 
конкурсу 
«Географічна 
карта») 
Два міста, 
розташованих 
на різних від-різках шляху 
подорожі, їхні 
географічні 
координати. 
Природні пе-решкоди на 
шляху між 
пунктами
Географічне положення 
кінцевого пункту подорожі, 
кліматичний пояс і природна 
зона, у якій він перебуває. 
Особливості природи й еконо-міки цього району
Москва—
Астра-хань 
Москва 56 ° пн. 
ш. та 38 ° сх. д.
Астрахань 
46 ° пн. ш. 
та 48 ° сх. д.
1280 км (по 
дорогах 1530), 
південно-схід-ний напрямок   
Тамбов 
53  ° пн. ш. 
та 41 ° сх. д. 
Волгоград 
49 ° пн. ш. 
та 45 ° сх. д.
Річки, в осно-вному прито-ки Дону
Місто розташоване на 
Прикаспійській низовині, 
у верхній частині дельти 
Волги. Район розташований 
в межах помірного поясу. 
Клімат різко континенталь-ний, посушливий.
Район розташований у зоні 
напівпустелі. У рослинному
покриві переважають зла-ки, солянки, різні полини 
(білий, блідоквітковий або 
чорний, піщаний). У дельті 
Волги — заплавні ліси, луки, 
зарості очерету.
У пониззях дельти живе 
близько 50 видів риб, у тому 
числі осетрові (білуга, росій-ський осетер, шип, севрюга).
Розвинене машинобудування, 
хімічна, легка й харчова (ри-бопереробна, плодоовочева га-лузі) промисловість, ведеться 
видобуток газу. Вирощують 
зернові й технічні культури, 
велике значення має рибне 
господарство
Москва—
Мур-манськ 
Москва 56 ° пн. 
ш. та 38 ° сх. д.
Мурманськ 69 ° 
пн. ш. та 33 ° сх. 
д.
1510 км (по до-рогах 2000), 
північний на-прямок   
Череповець 
59 ° пн. ш. 
та 38 ° сх. д.
Петро за водськ
62 ° пн. ш. 
та 34 ° сх. д.
Річки, озера, 
болота
Місто розташоване в субарк-тичному поясі, за Північним 
полярним колом, на східному 
узбережжі Кольської затоки. 
Найбільший незамерзаючий 
порт арктичного узбережжя 
Росії.
Клімат району формується 
під впливом теплої Північно-Атлантичної течії, у північній 
частині він порівняно м’який. 
Характерна наявність полярно-го дня й полярної ночі.
На півночі району поширена 
мохово-лишайникова тундра, 
південніше — лісотундра.
Розвинене машинобудуван-ня (військове), судноремонт, 
лісова й деревообробна про-мисловість, рибопереробна 
галузь. Вирощують зернові 
культури, велике значення має 
рибальство. Морський порт 
Мурманська — один із найбіль-ших незамерзаючих портів Росії
Москва—
Воркута
Москва 56 ° пн. 
ш. та 38 ° сх. д.
Воркута 67 ° пн. 
ш. та 64 ° сх. д.
1890 км (по до-рогах понад
2500), північно-східний напря-мок
Кострома 
58 ° пн. ш. 
та 41 ° сх. д.
Сиктивкар
62 ° пн. ш. 
та 51 ° сх. д.
Річки, озе-ра, болота, 
передгір’я 
Полярного 
Уралу
Місто розташоване за Північним 
полярним колом, у передгір’ях 
Полярного Уралу, на відстані 
140 км від узбережжя Північного 
Льодовитого океану.
Клімат району субарктичний. 
Середня температура січня 
становить –20 … –21 °C, липня 
+11 … +12 °C. Характерна наяв-ність полярного дня й полярної 
ночі.
Район розташований у зоні лісо-тундри, південніше розташована 
тайга. Поширені багаторічна 
мерзлота, болота й озера. По во-доділах зустрічаються ділянки 
мохово-лишайникової тундри, 
які чергуються з рідколіссями 
з ялини, сосни, ялиці. Рослини 
лісотундри пристосувалися до су-ворих кліматичних умов. Основа 
економіки — видобуток вугілля, 
є підприємства електроенергети-ки, легкої й харчової промисло-вості.
Землеробство у відкритому ґрунті 
неможливе, за винятком декіль-кох культур (огірки, шпинат, 
лук-порей)
Продовження таблиці
Москва—
Челя-бінськ 
Москва 56 ° пн. 
ш. та 38 ° сх. д.
Челябінськ 
55 ° пн. ш. 
та 61 ° сх. д.
1470 км (по 
дорогах 1920), 
східний напря-мок 
Нижній 
Новгород 
56 ° пн. ш. 
та 44 ° сх. д.
Уфа 
55 ° пн. ш. 
та 56 ° сх. д.
Річки, озе-ра, болота, 
передгір’я 
Південного 
Уралу 
Місто розташоване на східно-му схилі Південного Уралу, 
на річці Міасс (притока Обі).
Рельєф району відрізняється 
різноманітністю — від гір 
у західній частині до західно-сибірської рівнини на сході.
Район розташований у ме-жах помірного поясу. Клімат 
континентальний. Зима 
холодна й тривала, літо від-носно тепле, з періодичними 
посухами.
На півночі району поши-рені осиково-березові й со-снові ліси, у центральній 
частині — лісостеп, на пів-дні — різнотравно-злаковий 
степ. У зоні лісостепу, у меж-иріччях та у зниженнях ре-льєфу, зустрічаються острівні 
ліси — кілкі.
У горах переважають 
ялиново-ялицеві ліси, у яких
зустрічається сосна, модри-на, дуб, липа. Основа еко-номіки міста — металургія 
(два металургійні комбінати 
й трубопрокатний завод) і ма-шинобудування (тракторний, 
інструментальний автоматно-механічний завод). Є під-приємства хімічної, дерево-обробної, легкої й харчової 
індустрії. Челябінськ є одним 
із найбільших транспортних 
вузлів Росії
Практична робота 3.
Характеристика зв’язків України з країнами-сусідами.
Складіть характеристику зв’язків України з країнами-сусідами.
План характеристики
1)  Зовнішня торгівля. Основні статті й обсяг експорту й імпорту. Сальдо зо-внішньої торгівлі.
2)  Вивіз капіталу (у тому числі кредитування й інвестиційна діяльність). 
Взаємні інвестиції в економіку України й країн-сусідів. Їхній характер 
й основні напрямки (за галузями і регіонами).
3)  Науково-технічне співробітництво.
4)  Співробітництво в підготовці кадрів.
Закінчення таблиці
5)  Основні туристичні потоки між Україною та країнами-сусідами.
6)  Надання транспортних послуг. Значення України як великої транзитної 
держави. Міжнародні транспортні коридори.
У висновку вкажіть основні особливості зв’язків України з країнами-сусідами. Назвіть позитивні й негативні риси в складі й географії зовнішньої 
торгівлі держави. Укажіть шляхи її оптимізації.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Географічний диктант
Учитель зачитує речення, які характеризують Росію, Білорусь або обидві 
ці країни. Учні повинні поставити початкову букву назви країни, яку воно 
характеризує.
Позначення: Росія — Р, Білорусь — Б, для двох країн — Р-Б.
1.  Країна не має виходу до Світового океану (Б).
2.  У рельєфі переважають рівнини, але є і гори (Р).
3.  Частина території країни розташована в Азії (Р).
4.  Країна межує з Естонією, Грузією, Казахстаном (Р).
5.  Країна не має значних запасів паливних ресурсів (Б).
6.  У статево-віковому складі населення переважають жінки, зростає частка 
населення старшої вікової групи (Р-Б).
7.  Країна має розвинену чорну та кольорову металургію (Р).
8.  Обробна промисловість має досить високий рівень розвитку, але значною 
мірою працює на імпортній сировині (Б).
9.  Понад 60 % населення проживає в містах (Р-Б).
10.  У структурі сільського господарства переважає тваринництво (Р-Б).
11.   Основні сільськогосподарські культури: жито, ячмінь, льон, картопля 
(Б).
12.   Транспортна мережа в західній частині значно густіша, ніж у східній (Р).
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Охарактеризуйте забезпеченість країни паливними корисними копали-нами.
2.  У чому полягають демографічні проблеми країни?
3.  Якими є особливості сільського господарства Росії?
4.  Чим  би  ви  пояснили  те,  що  більшість  населення  Росії  зосереджена 
в головній смузі розселення — трикутнику, вершинами якого є Санкт-Петербург, Новоросійськ і Красноярськ?
5.  Використовуючи додаткові джерела інформації, охарактеризуйте відно-сини між Росією та Україною. Яким ви бачите майбутнє цих відносин?
6.  Оцініть реальність проектів будівництва газопроводів «Північний потік» 
і «Південний потік» та їх значення для Росії та України.
7.  У 70-х рр. ХХ ст. в СРСР досить успішно реалізовувалися на практиці на-укові положення вчення Колосовського про ТВК. Знайдіть на території Ро-сії територіально-виробничі комплекси, які сформувалися в цей час. Яку 
спеціалізацію має кожен із них зараз? Як вони впливають на експортний 
потенціал Росії?
8.  Білорусь та Росія зробили кроки до об’єднання. Як ви вважаєте, які пере-ваги зможе отримати кожна з цих країн за умови створення єдиної держа-ви (положення по відношенню до ринків Центральної та Західної Європи, 
215
забезпеченість енергоносіями та іншими корисними копалинами, забез-печеність продукцією машинобудування)?
9.  Відкрите акціонерне товариство «Магнітогорський металургійний комбі-нат» (Челябінська область, Урал) є найбільшим підприємством чорної ме-талургії Росії. Використовуючи додаткові джерела інформації, підготуйте 
повідомлення про цей комбінат.
10.  Однією з причин будівництва БАМу були напружені відносини з Китаєм. 
Поясніть необхідність будівництва залізниці з воєнної точки зору. Вико-ристовуючи додаткові джерела інформації, з’ясуйте, на скільки вона за-вантажена в наш час.

 
 
Категорія: Конспекти уроків із географії 10 клас | Додав: uthitel (22.02.2018)
Переглядів: 640 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: