Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із української мови 10 клас (нова програма)

УРОК 62. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ІІІ ВІДМІНИ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ. СЛОВОЗМІНА ІМЕННИКІВ ІV ВІДМІНИ

УРОК 62. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ІІІ ВІДМІНИ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ. СЛОВОЗМІНА ІМЕННИКІВ ІV ВІДМІНИ

Мета (формувати компетентності): предметні: поглибити знання учнів про словозміну іменників ІІІ і ІV відміни, формувати вміння правильно вживати відмінкові форми у власному мовленні; знаходити й виправляти помилки на вивчені правила, усвідомлювати зв'язок морфологічної норми з граматичним значенням і граматичними категоріями; ключові: уміння вчитися: організовує власну діяльність щодо засвоєння морфологічних норм української мови (визначає мету, цілі засвоєння навчального матеріалу, пов'язує вивчене з теми із практичною діяльністю; комунікативні: навички роботи в групі, у парі, навички спілкування в колективі; інформаційні: навички роботи з підручником та вміння критично оцінювати теоретичний матеріал; загальнокультурні: прагнення до мовної освіти, світогляд.

Тип уроку: урок поглиблення знань, умінь і навичок

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Інтелектуальна розминка

Мудрість — це вміння вчасно змовчати, не відповіси грубістю на грубість. Якщо боляче — усе одно простиш і образу, і чужу дурість...

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

· Що ви розумієте під мудрістю?

· Випишіть іменники, з’ясуйте їхню відміну.

· Сформулюйте мету і завдання уроку.

III. ПЕРЕВІРКА ТЕОРЕТИЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ І ПЕРВИННИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК З ТЕМИ, ЗАСТОСУВАННЯ ЯКИХ БУДЕ ПОТРІБНИМ НА УРОЦІ

Фронтальна бесіда

· Іменники якого роду належать до III відміни?

· Які особливості орудного відмінка ІІІ відміни однини?

· Які іменники відносять до IV відміни? Чим вони відрізняються? Відповідь обґрунтуйте.

· Які особливості відмінювання іменників IV відміни?

· Чи поділяються іменники ІІІ—IV відмін на групи;

· Чи є подовження в О. в. однини в іменниках ІІІ відміни, коли в початковій формі в кінці основи два різні приголосні;

· Чи ставимо апостроф перед закінченням -ю в О. в. однини іменників ІІІ відміни після б, п, в, м, ф, р?

· У яких відмінках з’являються суфікси -ат-, -ят- в іменниках ІV відміни?

· Які назви мають паралельні форми у З. в. множини?

· Які назви збігаються у З. і Н. в. множини?

Робота з текстом (у групі)

► Прочитайте статтю Олександри Сербенської з посібника «Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити». Що нового ви дізналися?

ТЕЛЯ, ЯГНЯ...

Російська мова має три відміни іменників, що відповідають українським І-ІІІ відмінам. Але в українській мові є ще четверта відміна. Це два типи іменників середнього роду, а саме:

а) іменники, що при відмінюванні одержують суфікс -ен- (ім’я, плем'я);

б) іменники, що при відмінюванні дістають суфікс -ат- (-ят-).

Іменників першого типу дуже мало, вони зникають, іноді уподібнюються до іменників середнього роду другої відміни. Так, іменник ім'я нерідко замінюється іменником імено, знам’я — знамено.

Іменники, що при відмінюванні одержують суфікс -ат- (-ят-), становлять в українській мові численну групу. За лексичним значенням — це назви молодих тварин і птахів (теля, лоша, курча, горобеня, порося, щеня, кошеня, каченя, курча, вороня...). Сюди належать і назви малих предметів (санчата) чи пестливі назви частин тіла (оченята, ноженята, рученята). Уживаються тільки у формі множини. Одержавши суфікс -к (о), іменники на означення молодих і малих тварин переходять до другої відміни: телятко, кошенятко, поросятко...

Зразок відмінювання:

Однина

Множина

Н. ім’я лоша теля

імена лошата телята

Р. імені лошати теляти

імен лошат телят

Д. імені лошаті теляті

іменам лошатам телятам

З. ім’я лоша теля

імена лошата, лошат, телята, телят

О. ім’ям, лошам телям

іменами лошатами телятами

М. іменем, імені лошаті теляті

іменах лошатах телятах

У назвах тварин знахідний відмінок множини може бути рівний називному або родовому: пасу телят або пасу телята.

У російській мові такої відміни іменників немає. Лексично адекватні іменники утворюються за допомогою суфікса -енок: цыплёнок, телёнок, ведмежонок і належать до другої відміни. Запозичати ці утворення до української мови немає потреби.

IV. РОБОТА НАД ЗАКРІПЛЕННЯМ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

Робота в групах за картками

► Поставте іменники III і IV відмін у родовому й орудному відмінках однини та поясніть їх правопис.

Галузь, подорож, сталь, міць, височінь, загибель, жовч, якість, доповідь, смерть, відповідь, галченя, гуся, хлоп'я, далечінь, мідь, голуб'я, коліща.

Вправа з ключем

► Поставте іменники в орудному відмінку однини і випишіть у колонку:

1) спочатку ті, у яких букви подвоїлися;

2) потім ті, у яких букви не подвоїлися;

3) за ними ті, у яких вжито апостроф.

Зніяковілість, емаль, шерсть, подорож, кров, смерть, ожеледь, жовч, верф, вживаність, снасть, Об, радість, гниль, старість, далеч, мати.

Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте закінчення вислову В. О. Сухомлинського «Треба тонко відчувати три речі:

Емаллю

зніяковілістю

кров’ю

подорожжю

шерстю

верф’ю

ожеледдю

смертю

Об’ю

гниллю

жовчю

матір’ю

далеччю

вживаністю

 
 

снастю

 
 

радістю

 
 

старістю

 

Ключ: «Треба тонко відчувати три речі: можна, не можна, треба».

Граматичний ланцюжок

► Поставте іменники ІІІ відміни у форму орудного відмінка однини. Поясніть орфограму.

► Уведіть слова у зв’язне висловлювання.

Повість, пам’ять, сіль, ніч, піч, радість, нехворощ, любов, осінь, Керч, розкіш, велич, даль, свіжість, повінь.

V. ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ

Творче конструювання (робота в парах за варіантами)

· Напишіть звернення до громадян міста (села) щодо чистоти довкілля.

· Прокоментуйте висловлення відомих людей щодо збереження природи.

Довідка

□ Природу потрібно берегти, як ми бережем саме життя (П. І. Чайковський).

□ Природа — такий же унікум, як картина Рафаеля. Знищити її легко, відновити неможливо (І. П. Бородін).

□ Природа не терпить неточностей і не прощає помилок (Р. Емерсон).

□ Природа — єдина книга, що укладає глибокий зміст на усіх своїх сторінках (Й. Гете).

□ Коли висохне останнє дерево і помре остання тварина, ви зрозумієте, що у Всевишнього для вас немає іншої Землі (Б. Д. Орлі).

Тестування

► Виконайте тестові завдання.

1. До третьої відміни належать усі іменники варіанта:

А вість, якість, куліш;

Б постать, мати, стать;

В тінь, нежить, гармонь;

Г повінь, осінь, Сибір;

Д печать, лінь, стиль.

2. До четвертої відміни належать усі іменники варіанта:

А плем’я, полум’я, ім’я;

Б сім’я, дитина, курчатко;

В маля, дівча, ластовенятко;

Г козеня, курча, слоненя;

Д тім’я, ведмежа, криця.

3. В О. в. однини подовжуються всі іменники в рядку:

А сіл..ю, міц..ю, кров..ю, радіст..ю;

Б ненавист..ю, матір..ю, міц..ю, ніжніст..ю;

В піч..ю, блакит..ю, річ..ю, печал..ю;

Г памороз..ю, свіжіст..ю, жовч..ю, дикіст..ю;

Д емал..ю, шерст..ю, верф..ю, гнил..ю.

4. Суфікси -ат-, -ят- з’являються при відмінюванні всіх іменників у рядку:

А вим’я, плем’я, зайча, ягня;

Б ім’я, курча, лоша, дівча;

В пташеня, вовченя, тім’я, ластів’я;

Г дитинча, білча, козеня, дівча;

Д цуценя, кошеня, слоненя, плем’я.

5. В О. в. однини всі іменники пишуться з апострофом у рядку:

А щиріст..ю, кров..ю, памороз..ю, свіжіст..ю;

Б зелен..ю, блакит..ю, Об..ю, сіл..ю;

В жовч..ю, зніяковіліст..ю, старіст..ю, подорож..ю;

Г смерт..ю, снаст..ю, матір..ю, далеч..ю;

Д кров..ю, Перм..ю, верф..ю, любов..ю.

6. Суфікс -ен- з’явяляється при відмінюванні всіх іменників у рядку:

А слоненя, маля, теля, ім’я;

Б плем’я, вим’я, тім’я, ім’я;

В дівча, хлоп’я, білча, мишеня;

Г ягня, дитя, вим’я, маля;

Д плем’я, вим’я, тім’я, сім’я.

7. Правильно записано всі слова в рядку:

А річчю, верф’ю, любов’ю, сіллю;

Б радістью, ніччю, заздрісттю, нехворощу;

В міццю, залежністю, матір’ю, халатністю.

Г кроввю, милістю, блакит’ю, кревністю;

Д сілью, нехворощ’ю, Оббю, далеччу.

8. Укажіть, у яких рядках тільки іменники на позначення малих істот:

А зайча, дитя, маля, дівча;

Б теля, курча, жирафеня, козеня;

В ім’я, ягня, білча, цуценя;

Г дитя, маля, хлоп’я, плем’я;

Д свиня, кошеня, ластів’я, горобеня.

9. Укажіть, у яких рядках правильно утворені форми Р. в. множини іменників ІІІ відміни:

А зустрічей, ночей, тіней, розповідей;

Б областів, розповідей, подорожів, тінів;

В речей, смертей, матерей, вживаності, радостей;

Г матерів, подорожей, костей, тіней;

Д ночів, матерів, печалей, речей.

10. Увідповідніть іменники з їхніми відмінками:

1 імен

А Р. в однини

2 курчаті

Б Р. в. множини

3 лошам

В Д. в. однини

4 племені

Г О. в. множини

5 з кошенятами

Д О. в. однини

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Метод «Незакінчене речення»

► Доповніть відповідь:

□ Вивчивши тему, я зрозумів (зрозуміла), що...

□ Під час відмінювання іменників ІІІ в. слід звернути увагу на.

□ Відмінюючи іменники !V відміни, я пам’ятаю.

□ Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (З ІНСТРУКТАЖЕМ)

► Виконайте вправу за підручником.

► Творче завдання. Підготуйте презентацію про екологічну безпеку, використовуючи матеріал з теми уроку.

► Доберіть інформацію про право на сприятливе довкілля.

Категорія: Конспекти уроків із української мови 10 клас (нова програма) | Додав: uthitel (03.01.2019)
Переглядів: 659 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: