Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із української мови 10 клас

Урок № 46 Тема. Контрольна робота. «Стилістичні засоби лекси­кології та фразеології» (частина І). Тестування.


Урок № 46
Тема. Контрольна робота. «Стилістичні засоби лекси­кології та фразеології» (частина І). Тестування.

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів, пе­
ревірити вміння визначати роль і доречність ви­
користання стилістично забарвлених лексичних
засобів мови, їх стилістичну функцію; розвивати
здатність аналізувати, порівнювати, робити ви­
сновки, чітко й лаконічно висловлювати думки;
виховувати спостережливість, повагу до слова.
обладнання: тестові завдання у двох варіантах.
Хід УРоКУ
і. оГолоШення ТеМи, МеТи й зАвдАнь УРоКУ
іі. МоТивАція нАвчАльної діяльносТі ШКоляРів
ііі. основний зМісТ РоБоТи
виконання учнями тестових завдань.
вАРіАнТ і
Початковий та середній рівні
(За кожну правильну відповідь учень отримує 1 бал.)
1. Укажіть рядок застарілих слів, кожне з яких у сучасному
вжитку замінене іншим.
А Булава, пірнач, бекет;
9Б перст, оний, лицедій;
В курінний, сотник, коругва;
Г очіпок, свита, жупан.
2. Лише із запозичених слів складається рядок:
А фортепіано, арфа, сопілка;
Б спорт, гра, хокей;
9В політика, техніка, граматика;
Г блуза, сорочка, льон.
3. Укажіть рядок, у якому є діалектне слово.
9А Швидше, прудкіше, борше;
Б книжковий, книжний, науковий;
* Учитель також може використати видання: В. Ф. Жовтобрюх. Українська мова.
10 клас. Академічний рівень: Комплексний зошит для контролю знань (для шкіл
з українською мовою навчання).— Х.: Вид­во «Ранок», 2010.
В геологія, географія, геодезія;
Г місцевий, міський, городяни.
4. Укажіть рядок стилістично забарвлених слів.
А Згори, яблуня, повінь;
Б блискавка, жайворонок, близько;
В голова, курка, жито;
9Г збіговисько, довготелесий, кумекати.
5. Укажіть правильне твердження.
А Серед стилістично забарвленої лексики найбільш не­
чітко протиставлені книжні та розмовні слова.
9Б Стилістично забарвлена лексика співвідноситься з од­
ним чи кількома функціональними стилями.
В Емоційна лексика властива всім стилям мови.
Г Усі слова української мови мають постійне емоційне
забарвлення.
6. Укажіть рядок, у якому в словосполученні є лексична по­
милка.
А Ушкодити палець, потяг далекого прямування;
Б списати на видаток, добре ставлення;
9В постільні приналежності, кутова кімната;
Г ущипливе зауваження, достеменно відомо.
Достатній та високий рівні
(За кожну правильну відповідь учень отримує 2 бали.)
7. Відредагуйте речення.
1) Розірвавши конверт, лист одразу ж був прочитаний.
2) Студенти зібрались на цих зборах поговорити і щоб ви­
рішити проблеми з дисципліною.
3) Коли Омельченко познайомився з Василем, він був уже
начальником відділу.
8. Виконайте стилістичний розбір тексту.
Перший теоретик лінгвістики
Олександр Опанасович Потебня народився у селі Гаврилівці
Роменського повіту Полтавської губернії. 1856 року закінчив Хар­
ківський університет, пізніше там викладав, від 1875 року — про­
фесор, 1877 — член­кореспондент Імператорської академії наук.
Як науковець О. О. Потебня перебував під впливом ідей В. фон
Гумбольдта, однак переосмислив їх у психологічному дусі. Ба­
гато займався вивченням співвідношення мислення та мови,
у тому числі в історичному аспекті, виявляючи історичні зміни
в мисленні народу. Займаючись питаннями лексикографії та
морфології, увів у російську граматичну традицію низку термінів
та понятійних протиставлень. Так, він запропонував розрізняти
«майбутнє» та «теперішнє» значення слова. О. О. Потебня відо­
мий також своєю теорією внутрішньої форми слова, у якій кон­
кретизував ідеї Гумбольдта. Саме завдяки трактуванню Потебні
«внутрішня форма слова» стала загальноприйнятим терміном.
Одним із перших О. О. Потебня вивчав проблеми поетичної мови
та зв’язку її з мисленням, поставивши питання про мистецтво як
особливий спосіб пізнання світу.
Створив українську школу лінгвістики, вивчав українську
мову та фольклор. Ідеї Потебні мали великий вплив на лінгвістів
ХХ століття.
(З календаря)
9. Складіть висловлювання в публіцистичному стилі на тему
«Відберіть у народу все — і він зможе все повернути, але
відберіть мову, і він ніколи вже більше не створить її»
(К. Ушинський).
вАРіАнТ іі
Початковий та середній рівні
(За кожну правильну відповідь учень отримує 1 бал.)
1. Укажіть правильне твердження.
9А Доданок, артерія, епітелій — це слова­терміни.
Б Серед слів парламент,депутат,спікерє недавні нео­
логізми.
В Історизмами є слова зело,аршин,верста.
Г Серед слів гілка,клітина,рослинанемає термінів.
2. Укажіть рядок застарілих слів, кожне з яких у сучасній
мові замінене іншим.
А Алтин, меншовик, соцький;
Б непман, шеляг, яничар;
9В рать, глаголити, воліти;
Г осавула, свитка, чолобитна.
3. Укажіть рядок, у якому є діалектне слово.
А Говорить, повчає;
9Б білка, вивірка;
В качур, селезень;
Г гарбузиння, огудина.
4. Укажіть рядок стилістично забарвлених слів.
А Робити, сьогодні, вовк;
Б грім, куріпка, стеля;
9В матінка, линути, молодесенький;
Г школяр, шукати, молодий.
5. Укажіть правильне твердження.
А Діалектна лексика є засобом писемного спілкування
людей певної професії.
Б Лексичні норми — це норми використання слів у їх
прямому значенні.
В Увесь словниковий склад літературної мови становить
загальновживана лексика.
9Г Основу лексичного складу мови становить стилістично
нейтральна лексика, що вживається в різних жанрах
усіх стилів.
6. Укажіть рядок, у якому в словосполученні є лексична по­
милка.
9А Міжнародне положення, наступна доля;
Б залізничний квиток, подальше життя;
В офіційне становище, громадський порядок;
Г стан справ, суспільна система.
Достатній та високий рівні
(За кожну правильну відповідь учень отримує 2 бали.)
7. Відредагуйте речення.
1) Наш клас, 32 учні, першим ділом зранку після снідан­
ку, що містив поживні речовини, відправився спогля­
дати принадні місця.
2) Добре пам’ятаю свої студентські роки і як університет
святкував своє стап’ятидесятиріччя.
8. Виконайте стилістичний розбір тексту.
нобелівський лауреат із хімії
Адольф фон Байєр був старшим з п’яти дітей Іоганна Якоба
Байєра, офіцера прусської армії, автора наукових робіт з геогра­
фії. Закінчивши гімназію Фрідріха Вільгельма, Байєр 1853 року
вступив до Берлінського університету, де вивчав математику й фі­
зику. Після року служби в армії Байєр став студентом Гейдель­
берзького університету та вивчав хімію: спершу фізичну хімію,
а потім — органічну. Тут Байєр здійснив роботу з дослідження
з’єднань миш’яку, за яку йому було присуджено докторський
ступінь. Від 1858 року він працював у Гентському університеті
в Бельгії, потім повернувся до Берліна, де читав лекції з хімії
в Берлінській вищій технічній школі. 1872 року Байєр переїхав
до Страсбурга і посів місце професора хімії в університеті, від
1875­го — професор хімії в Мюнхенському університеті.
1885 року, на день 50­ліття Байєра, на знак визнання його
заслуг перед Німеччиною вченому був наданий спадковий титул.
У число нагород, отриманих Байєром, входила медаль Деві, що
присуджувалася Лондонським королівським товариством. Він
був членом Берлінської академії наук і Німецького хімічного то­
вариства. 1905 року Байєру була присуджена Нобелівська премія
з хімії «за заслуги у розвитку органічної хімії і хімічної промис­
ловості завдяки працям з органічними барвниками і гідроарома­
тичними з’єднаннями».
(З календаря)
9. Складіть висловлювання в публіцистичному стилі на тему
«Краса воїна — зброя, а корабля — вітрила, так само для
праведника — читання книжок» («Збірник Святослава»).
IV. підБиТТя підсУМКів УРоКУ
V. доМАШнє зАвдАння
Підготувати матеріал про вивчені в курсі української літера­
тури художні засоби.

Категорія: Конспекти уроків із української мови 10 клас | Додав: uthitel (18.02.2018)
Переглядів: 1375 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: