Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із біології 10 клас (нова програма)

Урок № 38 Тема. Характеристика прокаріотів – еубактерій і архібактерій. Особливості їх організації і життєдіяльності. Роль бактерій у природі

Урок № 38
Тема. Характеристика прокаріотів – еубактерій і архібактерій. Особливості їх організації і життєдіяльності. Роль бактерій у природі та житті людини
Мета: ознайомити учнів з особливостями будови, життєдіяльності, поширення бактерій
та їхньою роллю в природі й житті людини.
Обладнання й матеріали: таблиці, малюнки, схеми, що ілюструють тему уроку.
Базові поняття й терміни: прокаріоти, археобактерії, еубактерії, автотрофи, гетеротрофи, са-протрофи, паразити, мутуалісти, коменсали.
Тип уроку: комбінований.
структура уроку
I. Організаційний етап ..................................2 хв
II. Актуалізація опорних знань і мотивація
навчальної діяльності.................................5 хв
III. Вивчення нового матеріалу ...........................25 хв
1.  Характеристика прокаріотів
2.  Роль бактерій у природі
3.  Роль бактерій у житті людини
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань
і вмінь учнів ........................................5 хв
V. Самостійна робота учнів...............................5 хв
VI. Підбиття підсумків уроку..............................2 хв
VII. Домашнє завдання ...................................1 хв
Хід уроку
I. орГаНІЗацІйНИй еТаП
II. аКТУаЛІЗацІЯ оПорНИХ ЗНаНЬ
І моТИвацІЯ НавЧаЛЬНоЇ дІЯЛЬНоСТІ
Учитель пропонує сформулювати запитання до теми уро-ку, визначивши в такий спосіб його завдання.
ІІІ. вИвЧеННЯ НовоГо маТерІаЛУ
1. Характеристика прокаріотів
Розповідь учителя з елементами бесіди ;
Запитання до учнів:
— Охарактеризуйте систематичне положення прокаріотів в ор-ганічному світі.
Живі організми
Імперія
доклітинні
Імперія Клітинні
Царство Віра
Надцарство
Прокаріоти
Надцарство Еукаріоти
Царство Дроб’янки Царство Рослини Царство Гриби Царство Тварини
(Як варіант можна запропонувати демонстрацію слайда із зобра-женням схеми з наступними коментарями.)
Завдання учням:
—Прокаріоти — це одноклітинні організми, у клітинах яких
немає відокремленого ядра. До прокаріотів належать бактерії та ціа-нобактерії.
Найдавнішою групою бактерій є археобактерії. Існує думка, що
археобактерії — родоначальники всіх сучасних груп еубактерій; архео-бактерії з’явилися в архейську еру. Археобактерії можуть переносити
температуру води понад 100 °C, жити в океанських глибинах при тис-ку 260 атм, у насичених сольових розчинах (30 % NаСІ), у яких інші
організми гинуть.
За способом живлення бактерії можуть бути як гетеротрофами,
так і автотрофами.
Бесіда ;
1. Як живляться автотрофні організми?
2. Які бактерії належать до автотрофних?
3. Як живляться гетеротрофні організми?
4. Які бактерії належать до гетеротрофних організмів?
5. Які бактерії називають сапротрофами?
6. Які бактерії називають паразитами?
7. Які бактерії називають мутуалістами?
Розповідь учителя ;
Бактерії поділяють на анаеробні та аеробні.
Анаеробні бактерії для біосинтезу й окисно-відновних процесів
використовують кисень, отриманий у результаті розщеплення води або
солей неорганічних сполук, замість окисника кисню використовують
окисні властивості сірки тощо. Бактерії-аероби можуть жити тільки
в середовищі, що містить молекулярний кисень. Процеси бродіння
й дихання є основними джерелами енергії, необхідної бактеріям для
обміну речовин.
Серед аеробних бактерій існують азотфіксуючі бактерії, що жи-вуть у бульбочках коренів бобових рослин у взаємовигідному симбіозі
бактерій і рослин. Бактерії засвоюють азот повітря, перетворюючи його
на солі нітратної кислоти, постачають їх рослинам, отримуючи захист
і живлення від рослин.
Бактерії беруть активну участь у кругообігу речовин, що забез-печує життя на Землі.
2. роль бактерій у природі
Розповідь учителя ;
Бактерії відіграють велику роль у підтриманні сталості навко-лишнього середовища: підтримують сталість газового складу атмосфери,
здійснюють утилізацію відмерлих організмів, перетворення органічних
речовин відмерлих організмів на неорганічні. Гнильні бактерії роз-щеплюють білок з утворенням амоніаку, який нітрифікуючі бактерії
окиснюють до нітритів, нітратів і відновлюють до вільного азоту, беручи
участь у кругообігу азоту в природі. Ґрунтові бактерії істотно впливають
на ріст і розвиток рослин. Деякі бактерії виконують роль симбіонтів,
поселяючись у травному тракті тварин, забезпечуючи перетравлювання
целюлози. Родючість ґрунтів, самоочищення водойм неможливе без
бактерій. Корисні копалини — залізні руди, нафта, газ, торф тощо —
продукти діяльності бактерій у давні геологічні епохи.
3. роль бактерій у житті людини
Розповідь учителя з елементами бесіди ;
Запитання до учнів:
— Що є об’єктами мікробіологічних досліджень?
— Які продукти виробляє мікробіологічна промисловість?
Мікробіологічна промисловість — це галузь промисловості, у якій
використовують діяльність бактерій для мікробіологічного синтезу
цінних продуктів з різних видів сировини — нафти й газу, відходів
целюлозно-паперової промисловості, сільського господарства. Білково-вітамінні концентрати, амінокислоти, ферментні препарати, ліки, пре-парати для боротьби зі шкідниками сільського й лісового господар-ства, бактеріальні добрива, харчові добавки в корм для худоби тощо є
продукцією мікробіологічної промисловості, що приносить величезний
прибуток народному господарству.
Людина використовує бактерії у харчовій промисловості для отри-мання продуктів харчування. Кисломолочні продукти — сир, сметану,
кефір — отримують за допомогою молочнокислих бактерій. Квашення
овочів також неможливе без молочнокислих бактерій.
Сільське господарство використовує бактерії для силосування
кормів, важливою є роль бактерій у ставковому господарстві.
Фармацевтична промисловість випускає безліч препаратів, синтез
яких ґрунтується на діяльності бактерій. Такі групи препаратів, як
вітаміни, антибіотики, ферменти, амінокислоти виробляють за допо-могою бактерій.
Хімічна промисловість широко використовує діяльність бактерій
для отримання різних органічних речовин (кислот, спиртів, кетонів,
метану, водню тощо). Отримання виробів зі шкіри, льону також не об-ходиться без діяльності бактерій.
Однак бактерії можуть завдавати й шкоди людині. Псування про-дуктів харчування, книг, хвороби є проблемами людства, що пов’язані
з діяльністю бактерій.
Бактерії класифікують за формою: паличкоподібні, кулясті, спі-ральні, у вигляді коми тощо.
До бактеріальних захворювань, збудниками яких є паличкоподібні
бактерії, належать туберкульоз, дизентерія, дифтерія. До захворювань,
що спричинюються бактеріями кулястої форми (коками),— менінгіт,
стафілококові інфекції. До захворювань, що спричинюються бактеріями
спіральної форми, — сифіліс (бліда спірохета), а до збудників-вібріонів
(у вигляді коми) належить холерний вібріон.
IV. УЗаГаЛЬНеННЯ, СИСТемаТИЗацІЯ й КоНТроЛЬ
ЗНаНЬ І вмІНЬ УЧНІв
Робота із зошитом ;
Заповніть таблицю «Класифікація хвороботворних бактерій».
Група бактерій Форма Приклад захворювання
Коки
Палички
Спірили, спірохети
Вібріони
V. СамоСТІйНа роБоТа УЧНІв
VI. ПІдБИТТЯ ПІдСУмКІв УроКУ
Метод «Дельта-плюс» ;
Учитель пропонує спочатку оцінити позитивні сторони уроку,
а потім обговорити ті моменти, які можна було б змінити; вислухову-ються пропозиції щодо змін. Одним з ефектів застосування цього методу
є розвиток уміння оцінювати себе й давати оцінку діям однокласників.
VII. домаШНє ЗавдаННЯ
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти
на запитання в кінці параграфа.
Підготувати повідомлення про профілактику бактеріальних за-хворювань.
Рекомендовані теми повідомлень:
1. «З історії дослідження бактеріальних захворювань».
2. «Щеплення — ефективний метод захисту від інфекційних
захворювань».
3. «Дотримання правил особистої гігієни — запорука
здоров’я».
Підготуватися до рольової гри: ток-шоу «Як уникнути інфек-ційних захворювань?» Учитель розподіляє ролі: ведучий, «лікар-епідеміолог», «лікар-гігієніст», «мама дошкільника», «батько школя-ра» — і пропонує учням класу подумати над проблемними питаннями,
пов’язаними із цією темою.

Категорія: Конспекти уроків із біології 10 клас (нова програма) | Додав: uthitel (25.02.2018)
Переглядів: 713 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: