Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із біології 10 клас (нова програма)

Урок № 37 Тема. Характеристика пріонів

Урок № 37
Тема. Характеристика пріонів
Мета: ознайомити учнів з будовою, життєвим циклом, властивостями пріонів.
Обладнання й матеріали: таблиці, малюнки, схеми, що ілюструють тему уроку.
Базові поняття й терміни: білки, амінокислоти; пріонні захворювання.
Тип уроку: комбінований.
структура уроку
I. Організаційний етап ..................................2 хв
II. Актуалізація опорних знань і мотивація
навчальної діяльності.................................5 хв
III. Вивчення нового матеріалу ...........................25 хв
1.  Життєвий цикл пріонів
2.  Властивості пріонів
3.  Шляхи передачі пріонів
4.  Роль пріонів у життєдіяльності людини й тварин
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань
і вмінь учнів ........................................5 хв
V. Самостійна робота учнів...............................5 хв
VI. Підбиття підсумків уроку..............................2 хв
VII. Домашнє завдання ...................................1 хв
Хід уроку
I. орГаНІЗацІйНИй еТаП
II. аКТУаЛІЗацІЯ оПорНИХ ЗНаНЬ
моТИвацІЯ НавЧаЛЬНоЇ дІЯЛЬНоСТІ
У другій половині ХХ століття біологи, лікарі зафіксували
в людини невідоме раніше захворювання, при якому поступово ги-нуть нервові клітини й руйнується головний мозок. Це захворюван-ня отримало назву — губчаста енцефалопатія. У 1932–1933 роках
Великобританія була охоплена епідемією «коров’ячого сказу», друга
хвиля епідемії торкнулася у 2001 році кількох європейських держав.
У всіх згаданих випадках виявили загальну причину — збудниками
цих захворювань були пріони. У 1997 році за вивчення пріонів аме-риканський лікар Стенлі Прузинер отримав Нобелівську премію.
Учитель пропонує учням сформулювати запитання до теми уроку,
визначивши в такий спосіб його завдання.
Приклади запитань:
— Що таке пріони?
— Що потрібно знати про пріони для профілактики захворювань,
збудниками яких вони є?
III. вИвЧеННЯ НовоГо маТерІаЛУ
1. Життєвий цикл пріонів
Розповідь учителя з елементами бесіди ;
Пріони — це інфекційні агенти, що складаються з білків і не
містять нуклеїнових кислот. Пріони викликають важкі захворювання
центральної нервової системи у тварин і людей.
За нормальних умов пріони — це клітинні білки, що виконують
свої функції. При зіткненні з перетвореним на пріон білком, що має
патогенну структуру, нормальний білок перетворюється на пріон —
патогенний білок, який викликає смертельне захворювання головного
мозку в людей і тварин.
Уражена частина мозку має характерну губчастість, що свідчить
про ураження великої кількості нервових клітин. Наслідком цього є
зниження тонусу м’язів, втрата пам’яті, безсоння.
2. властивості пріонів
Розповідь учителя ;
— Пріони відрізняються за амінокислотним складом від білків,
характерних для даного виду;
— стійкі до звичайних методів дезінфекції;
— ультрафіолетове, йонізуюче, мікрохвильове випромінювання
на них майже не діє;
— стійкі до впливу високих температур (можуть переносити
температуру близько +134 °C до 20 хвилин).
3. Шляхи передачі пріонів
— Пріони можуть потрапити в організм разом з їжею, вони не
розщеплюються за допомогою травних ферментів;
— пріон перетворює нормальний білок на пріон;
— пріон може бути переданий у спадок;
— пріони можуть виникати в результаті мутацій.
4. роль пріонів у життєдіяльності людини й тварин
Учені висунули гіпотезу про те, що білки — попередники прі-онів — виконують в організмі певні функції в біохімічних і фізіоло-гічних процесах обміну речовин людини й тварин. Існує припущення,
що через такі білки здійснюється механізм генетично зумовленого
старіння, вони є складниками зовнішніх клітинних мембран, беруть
участь в ендоцитозі, необхідні для нормальної синаптичної передачі
нервових імпульсів, здійснюють взаємозв’язок клітин. Установлено,
що ці білки підтримують ритми активності й спокою в клітинах, тка-нинах та органах, організмі в цілому. На сьогодні функції пріонів ще
недостатньо вивчені.
IV. УЗаГаЛЬНеННЯ, СИСТемаТИЗацІЯ й КоНТроЛЬ
ЗНаНЬ І вмІНЬ УЧНІв
Учитель пропонує скласти завдання на вибір правильного
твердження:
Виберіть правильні твердження.
1. Пріон не може бути переданий у спадок.
2. Пріони відрізняються за амінокислотним складом від білків,
характерних для даного виду.
3. Пріони стійкі до впливу високих температур (можуть пере-носити температуру близько +134 °C до 20 хвилин).
4. Пріони не можуть виникати в результаті мутацій.
5. Пріони — це інфекційні агенти, що складаються з білків і не
містять нуклеїнових кислот.
6. Пріон перетворює нормальний білок на пріон.
7. Уражена частина мозку має характерну губчастість, що свід-чить про ураження великої кількості нервових клітин. На-слідком цього є зниження тонусу м’язів, втрата пам’яті, без-соння.
8. До перетворення на пріон білки виконували різноманітні біо-хімічні й фізіологічні функції.
9. Пріони можуть потрапляти в організм разом з їжею.
10. Пріони розщеплюються за допомогою травних ферментів.
11. Пріонні білки існують у двох конформаціях — нормальній
і патогенній (пріоновій).
V. СамоСТІйНа роБоТа УЧНІв
VI. ПІдБИТТЯ ПІдСУмКІв УроКУ
Метод «Дельта-плюс» ;
Учитель пропонує спочатку оцінити позитивні сторони уроку,
а потім обговорити ті моменти, які можна було б змінити; вислуховують-ся пропозиції щодо змін. Одним з ефектів застосування цього методу є
розвиток уміння оцінювати себе й давати оцінку діям однокласників.
VII. домаШНє ЗавдаННЯ
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти
на запитання в кінці параграфа.

Категорія: Конспекти уроків із біології 10 клас (нова програма) | Додав: uthitel (25.02.2018)
Переглядів: 537 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: