Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із біології 10 клас (нова програма)

Урок № 35 Тема. Роль вірусів у природі й житті людини


Урок № 35
Тема. Роль вірусів у природі й житті людини
Мета: ознайомити учнів зі значенням вірусів у природі й житті людини.
Обладнання й матеріали: таблиці, малюнки, схеми, що ілюструють тему уроку.
Базові поняття й терміни: гуморальний, клітинний імунітет, антиген, антитіла.
Тип уроку: комбінований.
структура уроку
I. Організаційний етап ..................................2 хв
II. Перевірка домашнього завдання ........................5 хв
III. Актуалізація опорних знань і мотивація
навчальної діяльності.................................5 хв
IV. Вивчення нового матеріалу ...........................20 хв
1.  Вірусні захворювання
2.  Способи боротьби організму з вірусною інфекцією
3.  Роль вірусів у природі
4.  Роль вірусів у житті людини
V. Узагальнення, систематизація й контроль знань
і вмінь учнів ........................................5 хв
VI. Самостійна робота учнів...............................5 хв
VII. Підбиття підсумків уроку..............................2 хв
VIII. Домашнє завдання ...................................1 хв
Хід уроку
I. орГаНІЗацІйНИй еТаП
II. ПеревІрКа домаШНЬоГо ЗавдаННЯ
Учитель перевіряє тести, які учні складали вдома,
вибирає один із кращих і пропонує укладачеві цього тесту виступити
в ролі вчителя. Учень пропонує свій тест до виконання.
III. аКТУаЛІЗацІЯ оПорНИХ ЗНаНЬ
І моТИвацІЯ НавЧаЛЬНоЇ дІЯЛЬНоСТІ
Учитель пропонує учням визначити завдання уроку,
з огляду на його тему.
Обговорюємо разом ;
У ХVІІ ст. англійський лікар Едуард Дженнер помітив, що жінки,
які доять корів, ніколи не хворіють на натуральну віспу. Досліджуючи
коров’ячу віспу, Дженнер здогадався, що це захворювання переносить-ся людиною в легкій формі й захищає її від важкого захворювання
натуральною віспою. У той час епідемії натуральної віспи забирали
тисячі життів, а ті, кому пощастило вижити, носили на собі сліди
цього важкого інфекційного захворювання — «віспини» — шрами, що
вкривають тіло людини. Таких людей називали «рябими». Е. Дженнер
знайшов спосіб захисту від натуральної віспи. Він брав рідину з пухирця
на вим’ї корови, хворої на коров’ячу віспу, і втирав у надрізи на руці
людини. Протягом тижня людина в легкій формі переносила захво-рювання. Згодом це захищало її від натуральної віспи. Такий спосіб
захисту назвали вакцинацією (від латин. vacca — корова).
Запитання до учнів:
— Яке значення в житті людини має відкриття вакцинації?
ІV. вИвЧеННЯ НовоГо маТерІаЛУ
1. вірусні захворювання
Розповідь учителя з елементами бесіди ;
Паразитуючи в клітинах живих організмів, віруси викликають
різні захворювання. Ці захворювання можуть призвести до загибелі
організму.
Запитання до учнів:
— Які вірусні захворювання вам відомі? (Вірусний гепатит, 
сказ, СНІД, паротит, краснуха й інші хвороби вірусної природи.)
Віруси є важливим чинником еволюції світу живих організмів.
Змінюючи генетичну інформацію ураженого організму, віруси зумовлю-ють виникнення нових комбінацій генів. Віруси переносять гени й групи
генів між організмами, перехрещування генів між якими в природі не-можливе. Віруси — антигени. Віруси надзвичайно мінливі. Постійно му-туючи, вірус грипу, наприклад, стає невпізнанним. Шляхом природного
добору з’являються все більш стійкі до змін умов середовища віруси.
Вірусні захворювання ділять на антропозні — хворіє тільки люди-на (наприклад поліомієліт) і зооантропозні, які передаються від тварин
до людини (наприклад сказ).
Запитання до учнів:
— Якими шляхами віруси можуть потрапити в організм людини?
Учитель узагальнює відповіді учнів.
Шляхи передачі вірусних інфекцій
1. Потрапляння вірусів з водою, їжею (наприклад, вірусний ге-патит А, Е тощо).
2. Парентеральний (через кров) — при переливанні крові, опе-раціях, ін’єкціях, під час татуювання й пірсингу, від матері
плоду, при статевих контактах. Таким шляхом передаються
віруси, що швидко руйнуються в навколишньому середовищі
(віруси ВІЛ-1, ВІЛ-2, вірус сказу, вірус гепатиту В тощо).
3. Потрапляння вірусів через органи дихання повітряно-краплинним шляхом (віруси грипу, паротиту, вітряної віспи
тощо).
Віруси справляють специфічний вплив на організм людини. На-приклад, віруси ВІЛ уражають клітини імунної системи людини, віруси
гепатиту — клітини печінки, віруси грипу — слизові оболонки повітро-носних шляхів. Залежно від ураження органів-мішеней, розрізняють
види вірусних захворювань: кишкові, респіраторні, ті, що вражають
внутрішні органи, шкіру, слизові оболонки, судини, імунну систему,
нервову систему тощо.
Залежно від клінічного розвитку розрізняють також гострі
й хронічні вірусні інфекції. Гострі респіраторні захворювання про-тікають з яскраво вираженими ознаками: підвищення температури,
слабкість, біль у суглобах, м’язах, зміна складу крові тощо. Гостра
вірусна інфекція найчастіше закінчується повним одужанням, але
іноді переходить у хронічну форму. При хронічній формі симптоми
захворювання не проявляються яскраво, можуть тривати роками,
важко лікуються й знову можуть перейти в гостру форму. Латентна
форма захворювання характеризується тривалою наявністю вірусу
в організмі без прояву симптомів захворювання. Під час латентного
періоду віруси розмножуються, захворювання може за якийсь час
перейти в гостру форму.
2. Способи боротьби організму з вірусною інфекцією
Розповідь учителя ;
Живий організм протидіє зараженню вірусами, формуючи імунну
відповідь.
Демонстрація слайда з коментарем учителя ;
Імунітет
Гуморальний
Антитіла:
Імуноглобуліни
Клітинний
Т-лімфоцити,
макрофаги
гуморальний імунітет здійснюється за допомогою специфіч-них антитіл, що виробляються клітинами імунної системи. Антитіла
зв’язують (інактивують) віруси. У перші дні інфікування виробляються
імуноглобуліни, потім більш активні й специфічні антитіла.
Для ідентифікації вірусу застосовують тести на наявність антитіл.
Клітинний імунітет здійснюється за допомогою Т-лімфоцитів
і макрофагів, які регулюють виділення антитіл і знищують клітини-мішені, заражені вірусами. Після перенесеної вірусної інфекції в крові
залишаються клітини, що зберігають інформацію про вірус. Якщо той
самий вірус проникне в кров, імунні клітини розпізнають і знищують
його за допомогою антитіл, у цьому й полягає механізм постінфекцій-ного імунітету.
Учені з’ясували роль вірусів у виникненні деяких захворювань.
Так, діабет 1 типу виникає в результаті перенесеної вірусної інфекції,
як фактора, що ушкоджує клітини острівців Лангерганса підшлункової
залози. Вірус папіломи людини викликає ракові захворювання. Цілий
ряд патологій вагітності й вад розвитку плода пов’язані з дією вірусної
інфекції під час вагітності.
Профілактика вірусних захворювань
Запитання до учнів:
— Як ви поясните висловлювання: «Гривня, вкладена в запо-бігання захворюванню, принесе сто гривень економії на лікуванні».
(У житті однією з найважливіших інвестицій є інвестиція в профі-лактику захворювань.)
— Як запобігти вірусним захворюванням? (Дотримання норм 
гігієни, загартовування, правильне вітамінізоване харчування, дотри-мання режиму дня (здоровий сон, перебування на свіжому повітрі, до-статнє фізичне й психологічне навантаження) підвищують імунітет, 
захисні сили організму, запобігають захворюванням.)
Вірусні захворювання можуть виникнути за наявності джерела
зараження, сприятливих умов для поширення збудників, при сприй-нятливості людини до інфекції.
Профілактика інфекційних захворювань — це комплекс заходів,
спрямованих на запобігання появі інфекційних збудників, обмеження
поширення інфекції, підвищення несприйнятливості людини до інфек-ційних захворювань.
Знищити джерело інфекції, розірвати шляхи передачі, підвищи-ти несприйнятливість людей до інфекційних захворювань — алгоритм
профілактичних заходів.
Для успішної профілактики необхідні:
— визначення та ідентифікація вірусного збудника (діагностика);
— застосування лікувально-профілактичних заходів, які запо-бігають зараженню;
— імунопрофілактика, створення штучного імунітету шляхом
щеплень.
3. роль вірусів у природі
Розповідь учителя ;
Віруси — це найпоширеніша форма існування живої матерії на
планеті Земля. Віруси — це внутрішньоклітинні паразити всіх відомих
живих організмів органічного світу, за допомогою яких здійснюється
перенесення генів від одних організмів до інших. У цьому полягає
еволюційна роль вірусів. Віруси розмножуються не тільки в клітинах
основних хазяїв, у яких паразитують, а можуть жити й у вірусоносі-ях. Наприклад вірус сказу в природі зберігається серед гризунів, не
завдаючи їм шкоди. Рослини найчастіше уражаються РНК-вмісними
вірусами. Вони мають невеликі розміри порівняно з іншими вірусами.
Ці віруси переносяться за допомогою комах, круглих червів (нематод),
а також при ушкодженні тканин рослини.
До важких вірусних захворювань великої рогатої худоби належать
ящур великої рогатої худоби, бешихове запалення свиней, міксоматоз
кролів, вірусні захворювання птахів тощо.
Вірусні захворювання рослин часто призводять до появи крап-частості листя, видозмін листя. Листова мозаїка турнепсу, тютюну,
люцерни, карликова кущистість і бронзовість томатів — результати
ураження цих рослин вірусами.
Віруси, які вражають бактерії, називаються бактеріофагами.
Бактеріофаги можуть бути як ДНК-, так і РНК-вмісними. Людина ви-користовує бактеріофаги для біологічної боротьби із хвороботворними
бактеріями в рослинництві.
4. роль вірусів у житті людини
Демонстрація слайда з коментарем учителя ;
Хвороботворні віруси
дНК-вмісні
Натуральна віспа
Герпес
Гепатит В
Паротит (свинка)
Ракові пухлини
СНІД
рНК-вмісні
Поліомієліт
Гепатит А
Кір
ГРЗ
Грип
V. УЗаГаЛЬНеННЯ, СИСТемаТИЗацІЯ й КоНТроЛЬ
ЗНаНЬ І вмІНЬ УЧНІв
VI. СамоСТІйНа роБоТа УЧНІв
Тестовий контроль знань ;
(Може бути проведений як перевірка домашнього завдання на
етапі актуалізації опорних знань).
І рівень
Укажіть правильний варіант відповіді.
1. Віруси викликають захворювання:
А гепатит; Б туберкульоз; В дизентерію.
2. Вірус гепатиту В передається:
А повітряно-краплинним шляхом;
Б через їжу;
В безпосередньо в кров різними шляхами.
3. Віруси розмножуються:
А у зовнішньому середовищі;
Б у клітинах живих організмів;
В у міжклітинній речовині.
ІІ рівень
Укажіть правильний варіант відповіді.
1. ВІЛ-1 і ВІЛ-2 викликають хворобу:
А сифіліс; Б гепатит; В СНІД.
2. Існування вірусів довів учений:
А Л. Пастер;
Б І. І. Мечников;
В Д. Й. Івановський.
3. Бактеріофаги розмножуються в клітинах:
А грибів; Б рослин; В бактерій.
ІІІ рівень
Укажіть правильний варіант відповіді.
1. Хімічні речовини, які не містяться у вірусі:
А білки;
Б ДНК і РНК;
В АТФ і мінеральні солі.
2. При потраплянні вірусу в клітину в ній синтезуються:
А антитіла; Б гормони; В АТФ.
3. До відкриття вірусів привело дослідження захворювання:
А віспи;
Б грипу;
В тютюнової мозаїки.
ІV рівень
Дайте відповідь на одне із запитань (на вибір).
1. Обґрунтуйте твердження «Віруси перебувають на межі між
живою та неживою природою».
2. У чому полягає складність боротьби з вірусними захворюван-нями?
3. Складіть схему життєвого циклу бактеріофага.
VII. ПІдБИТТЯ ПІдСУмКІв УроКУ
Метод «Дельта-плюс» ;
Учитель пропонує спочатку оцінити позитивні сторони уроку,
а потім обговорити ті моменти, які можна було б змінити; вислуховують-
ся пропозиції щодо змін. Одним з ефектів застосування цього методу є
розвиток уміння оцінювати себе й давати оцінку діям однокласників.
VIII. домаШНє ЗавдаННЯ
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти
на запитання в кінці параграфа.
Підготувати повідомлення до уроку-конференції за темами:
1. «ВІЛ/СНІД — соціальна й медична проблема людства».
2. «ВІЛ/СНІД та його профілактика».
3. «Вірусні захворювання людини».
4. Стендова доповідь про ВІЛ-інфекції.
Робота з анкетою ;
Учитель роздає кожному учневі класу бланки анкет.
Запитання анкети:
1. Що таке ВІЛ-інфекція? Чим вона відрізняється від СНІДу?
2. Як відбувається зараження ВІЛ?
3. Як людина дізнається, що вона інфікована ВІЛ?
4. Як ВІЛ впливає на організм людини?
5. Як можна захистити себе від ВІЛ?
6. Як ви ставитеся до проблеми ВІЛ-інфекції?

Категорія: Конспекти уроків із біології 10 клас (нова програма) | Додав: uthitel (25.02.2018)
Переглядів: 965 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: