Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із біології 10 клас (нова програма)

Урок № 32 Тема. Сучасна клітинна теорія як уточнення й доповнення клітинної теорії Т. Шванна

Урок № 32
Тема. Сучасна клітинна теорія як уточнення
й доповнення клітинної теорії Т. Шванна
Мета: ознайомити учнів з положеннями сучасної клітинної теорії, перспективами роз-витку сучасної біотехнології.
Обладнання й матеріали: таблиці, малюнки, схеми, що ілюструють обмін речовин у клітині.
Базові поняття й терміни: клітина, тканини.
Тип уроку: комбінований.
структура уроку
I. Організаційний етап ..................................2 хв
II. Актуалізація опорних знань і мотивація
навчальної діяльності.................................5 хв
III. Вивчення нового матеріалу ...........................25 хв
Сучасна клітинна теорія
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань
і вмінь учнів ........................................5 хв
V. Самостійна робота учнів...............................5 хв
VI. Підбиття підсумків уроку..............................2 хв
VII. Домашнє завдання ...................................1 хв
Хід уроку
I. орГаНІЗацІйНИй еТаП
II. аКТУаЛІЗацІЯ оПорНИХ ЗНаНЬ
І моТИвацІЯ НавЧаЛЬНоЇ дІЯЛЬНоСТІ
Бесіда ;
1. Що є одиницею будови, функцій і розвитку живих організмів?
2. Згадайте, хто з учених запропонував перші положення клі-тинної теорії.
3. Який учений зробив таке доповнення до клітинної теорії:
«Клітина походить від іншої клітини»?
4. Назвіть положення сучасної клітинної теорії.
III. вИвЧеННЯ НовоГо маТерІаЛУ
Сучасна клітинна теорія і її значення
Розповідь учителя ;
Біологічні науки, що вивчають клітинний рівень організації
життя, зробили значний внесок у формування людського світогляду.

Біохімічні дослідження довели єдність усього органічного світу завдяки
виявленій подібності хімічного складу всіх клітин.
Завдяки відкриттю мітотичного поділу й основних органоїдів
клітини, а пізніше з розвитком біохімії та молекулярної біології сфор-мувалися сучасні уявлення про структуру й функції клітини, клітинний
рівень в ієрархії живої природи. Сучасна клітинна теорія визначає ба-гатоклітинний організм як складно організовану інтегровану систему,
що включає функціонуючі та взаємодіючі клітини. Для цієї системи
характерні специфічні риси, що не зводяться до властивостей елементів,
з яких вона складається. Основні структурні елементи клітини прин-ципово подібні не лише в еукаріотів, що мають сформоване ядро, але
й у прокаріотів. Існування вірусів тільки підтверджує універсальність
клітинної будови живого, тому що віруси не здатні до самостійного функ-ціонування і є своєрідними клітинними паразитами. Єдність клітинної
будови організмів знаходить підтвердження не тільки в подібності будови
різноманітних клітин, але насамперед у подібності хімічного складу
й метаболічних процесів. Такі життєво важливі компоненти клітини,
як нуклеїнові кислоти й білки, процеси їхнього синтезу й перетворення,
універсальні й характерні для клітин усіх живих систем.
Основні положення сучасної клітинної теорії сформулював ні-мецький фізіолог і цитолог Теодор Шванн у 1839 р.:
клітина — основна одиниця будови, функцій і розвитку всіх y
живих організмів, найменша одиниця живого;
клітини всіх одноклітинних і багатоклітинних організмів по- y
дібні за своєю будовою, основними проявами життєдіяльності
й обміну речовин;
розмноження клітин відбувається шляхом їхнього поділу, y
і кожна нова клітина утворюється в результаті поділу мате-ринської клітини;
у складних багатоклітинних організмах клітини диференці- y
йовані, спеціалізовані за функціями й утворюють тканини;
із тканин складаються органи, що пов’язані між собою й під-лягають нервово-гуморальній регуляції.
Клітинна теорія — це фундаментальне узагальнення біологічної
науки, основа у формуванні світогляду, теоретична основа сучасних
цитологічних досліджень.
IV. УЗаГаЛЬНеННЯ, СИСТемаТИЗацІЯ й КоНТроЛЬ
ЗНаНЬ І вмІНЬ УЧНІв
Робота із зошитом ;
1. Доведіть, що клітина є відкритою системою.
2. Доведіть, що клітина — це біологічна система.
(Запропоновані завдання можуть бути використані також як теми
для усних презентацій (на розсуд учителя)).
V. СамоСТІйНа роБоТа УЧНІв
Робота із зошитом ;
Доведіть основні положення сучасної клітинної теорії, заповнив-ши таблицю.
Положення доказ
VI. ПІдБИТТЯ ПІдСУмКІв УроКУ
«Мікрофон» ;
Запитання до учнів:
— Що нового ви дізналися на уроці?
— Яких навичок набули?
Метод «Дельта-плюс» ;
Учитель пропонує спочатку оцінити позитивні сторони уроку,
а потім обговорити ті моменти, які можна було б змінити; вислухову-ються пропозиції щодо змін. Одним з ефектів застосування цього методу
є розвиток уміння робити самооцінку, оцінювати дії однокласників.
VII. домаШНє ЗавдаННЯ
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти
на запитання в кінці параграфа. Підготуватися до гри-дискусії (див.
урок № 33).

Категорія: Конспекти уроків із біології 10 клас (нова програма) | Додав: uthitel (25.02.2018)
Переглядів: 492 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: