Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з хімії 9 клас

Урок 7 Тема. Приготування розчинів. розв’язування задач із використанням масової частки розчиненої речовини.


Урок 7
Тема. Приготування розчинів. розв’язування задач із використанням масової частки розчиненої речовини.
Мета:дати уявлення про способи приготування розчинів;
розвивати вміння обчислювати маси розчиненої ре­
човини і води для приготування розчину із заданою
масовою часткою розчиненої речовини; сформувати
вміння розв’язувати задачі на розведення розчинів.
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделє­
єва, таблиця розчинності солей, основ, кислот.
Базові поняття
та терміни:
розчини, розчинник, розчинена речовина, масова
частка розчиненої речовини, розчинність, насичений
розчин, ненасичений розчин, концентрований розчин,
розведений розчин.
Тип уроку: урок формування вмінь та навичок.
Методи
навчання:
пояснювально­ілюстративні, наочні, практичні: розв’я зу­
вання задач; репродуктивні; частково пошукові, методи
контролю.
структура уроку
І. Організаційний етап .................................2 хв
ІІ. Перевірка домашнього завдання........................4 хв
ІІІ. Актуалізація опорних знань..........................15 хв
ІV. Формування нових вмінь та навичок...................20 хв
V. Домашнє завдання...................................2 хв
VІ. Підбиття підсумків уроку ............................. 2 хв
хід уроку
І. організаційний етап
Привітання,fналаштуванняfучнівfнаfробочийfлад f f
Учитель називає тему уроку, його план, повідомляє мету уроку.
ІІ. Перевірка домашнього завдання
Учитель перевіряє виконання письмових завдань (усно або на дошці).
Учням, що відповідають, додатково задаються теоретичні питання.
ІІІ. Актуалізація опорних знань
Роботаfзаfкартками f f
Двоє учнів отримують індивідуальні картки із завданнями, які вико-нують біля дошки під час перевірки домашнього завдання.
Завдання на картках
1. Визначте масову частку цукру в чаї, в одній склянці якого (200 г)
міститься дві чайні ложки цукрового піску (маса однієї чайної ложки
цукру становить 4,6 г).
2. Вміст солей у морській воді дорівнює 3,5 %. Яка маса солі зали-шиться після випарювання 10 кг морської води?
Бесіда f f
1. Що означає запис: w(солі) = 10 %? Яка маса солі міститься в 100 г
розчину з w(солі) = 10%?
2. Обчисліть усно масову частку солі в розчині, якщо в 100 г розчину
міститься 5 г солі.
3. Обчисліть усно масову частку лимонної кислоти в розчині, якщо
в 100 г розчину міститься 1 г кислоти.
4. Розчин масою 200 г містить 50 г соди. Обчисліть усно масову частку
соди.
5. Розчин масою 50 г містить 10 г цукру. Обчисліть усно масову частку
цукру.
Експрес-контроль f f
Перевірку можна здійснити у формі самоконтролю або взаємоконтролю
за відповідями, які надаються вчителем.
Варіантf1
1. Обчисліть масову частку натрій хлориду в розчині, якщо 40 г солі
розчинили в 160 г води.
2. Яка маса сульфатної кислоти міститься в 200 г розчину з масовою
часткою Н2SО
4
12 %?
Варіантf2
1. Обчисліть масову частку цукру в розчині, який отримано розчинен-ням 5 г цукру в 45 г води.
2. Визначте масу натрій гідроксиду, який міститься в 500 г розчину
з масовою часткою NaOH 0,2.
ІV. Формування нових умінь і навичок
1. Виготовлення розчину
Бесіда f f
1. Що слід зробити, щоб приготувати розчин?
2. Що необхідно обчислити, щоб приготувати розчин із заданою масовою
часткою розчиненої речовини?
Отже, перш ніж готувати розчини із заданим кількісним складом,
слід визначити кількість розчиненої речовини та кількість розчинника,
які необхідно змішати.
Розв’язуванняfпрактичнихfзадач f f
Умови всіх задач роздаються на парти. До розв’язання задачі залуча-ються учні.
Для виготовлення розчину необхідно:
1) обчислити масу солі й об’єм води;
2) зважити на технохімічних терезах необхідну наважку;
3) виміряти мірним циліндром необхідну кількість води;
4) перемішати взяту наважку з відміряним об’ємом води.
Демонстрація f f
Учитель демонструє виготовлення розчину за розв’язаним завданням.
Задача 1. Приготувати 200 г розчину кухонної солі з масовою часткою
солі 5 %.
Завданняfдляfзакріпленняfзнань f f
Варіант 1. Обчисліть масу солі та масу води, які необхідні для при-готування 250 г розчину з масовою часткою солі 0,15.
Варіант 2. Обчисліть масу лимонної кислоти та об’єм води, які необхідні
для приготування 100 г розчину з масовою часткою кислоти 10 %.
2. Розв’язування задач на розведення розчинів
Задача 2. До розчину масою 750 г з масовою часткою солі 25 % додали
250 г води. Визначте масову частку солі після розведення.
Задача 3. Змішали розчин масою 250 г з масовою часткою глюкози
10 % і розчин масою 750 г з масовою часткою глюкози 15 %. Обчисліть
масову частку глюкози в отриманому розчині.
Задача 3. Якою буде масова частка нітратної кислоти в новому розчи-ні, якщо до розчину об’ємом 40 мл з масовою часткою нітратної кислоти
96 % (густина 1,5 г/мл) долити розчин об’ємом 30 мл з масовою часткою
нітратної кислоти 48 % (густина 1,3 г/мл)?
Задача 4. Обчисліть об’єм концентрованої хлоридної кислоти з масовою
часткою хлороводню 38 % (густина 1,19 г/мл), необхідний для приготуван-ня розчину кислоти об’ємом 1 л з масовою часткою 5 % (густина 1 г/мл).
Учні, які бажають самостійно розв’язувати задачі, отримують індиві-дуальні картки.
Завданняfдляfсамостійноїfроботи f f
1. У якій масі оцту (розчин оцтової кислоти з w = 9 %) міститься 20 г
чистої оцтової кислоти?
2. Обчисліть, яку масу солі та води необхідно взяти для приготуван-ня 5 кг фізіологічного розчину (розчин натрій хлориду) з масовою
часткою солі 0,9 %.
3. Обчисліть маси калій гідроксиду та води, які необхідно взяти для
приготування 300 мл розчину з масовою часткою KОН 25 % (густина
1,28 г/мл).
4. Змішали 25 г розчину з масовою часткою калій хлориду 20 % і 35 г
розчину з масовою часткою калій хлориду 5 %. Обчисліть масову
частку солі в отриманому розчині.
5. Через 1 л розчину амоніаку з масовою часткою 10 % (густина 0,96 г/мл)
пропустили 10 л амоніаку (н. у.). Обчисліть масову частку амоніаку
в новому розчині.
V. Домашнє завдання
1. Виконати завдання за підручником.
2. Підготуватися до практичної роботи.
3. Скласти задачу з використання поняття «масова частка розчиненої
речовини» та записати її на окремій картці. Розв’язання запропо-нувати на окремому аркуші.
VI. Підбиття підсумків уроку
Учитель робить висновки щодо навчальних досягнень учнів при
розв’язуванні задач із використанням поняття «масова частка речовини»
і просить дітей висловитися, чи був урок корисним, яку цікаву інформацію
отримано.

Категорія: Конспекти уроків з хімії 9 клас | Додав: uthitel (07.10.2018)
Переглядів: 34 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: