Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з хімії 7 клас

УРОК № 26 ТЕМА. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСНЮ. РЕАКЦІЯ СПОЛУЧЕННЯ. ОКСИДИ. ГОРІННЯ.


УРОК № 26
ТЕМА. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСНЮ. РЕАКЦІЯ
СПОЛУЧЕННЯ. ОКСИДИ. ГОРІННЯ.
Мета: ознайомити учнів з хімічними властивостями кисню; сформувати поняття про
оксиди та реакції сполучення; закріпити та розширити знання про хімічні реакції;
розвивати навички робити висновки, виходячи з результатів хімічних дослідів та
складання рівнянь реакцій горіння простих та складних речовин.
Обладнання та матеріали:періодична система хімічних елементів Д. Менделєєва, прилад
для одержання кисню (або киснева подушка, придбана в аптеці), спиртівка, порцелянова чашка, шпатель, хімічна ложка, тигельні щипці, скіпка, калій перманганат,
вугілля, сірка, фосфор, залізні ошурки, магнієва стрічка, сахароза.
Базові поняття та терміни:кисень, горіння, хімічні властивості, оксиди, прості та складні
речовини, реакція сполучення, окислення.
Тип уроку: комбінований.
Методи та прийоми:словесні: бесіда, розповідь; наочні: демонстрація; практичні:
розв’язування задач.
Перебіг уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП.
ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.
;Експрес-контроль (додаток).
ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.
;Бесіда.
Які властивості кисню вам відомі із повсякденного життя?
(Газ, використовується для дихання).
Які властивості речовин називають хімічними? (Здатність
речовини вступати в певні реакції).
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
V. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
;Розповідь учителя.
Першою хімічною реакцією, проведеною людьми, була реак-ція горіння. Вогнище первісних людей принесло велику користь
людям як джерело тепла та світла, але не стало способом добування
нових речовин. У кисні добре горять різні речовини, як прості,
так і складні.
;Поетична хвилинка.
Я живу і не тужу,
З ким зустрінуся — дружу.
Ми удвох з моїм сусідом
Називаємось оксидом.
Друзями моїми стали
І метали, й неметали.
Феєрверк влаштую вмить,
Бо в мені усе горить.
VІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ.
;Розповідь учителя.
Кисень є однією з найактивніших речовин. У більшості ви-падків унаслідок взаємодії речовин із киснем утворюються бінарні
сполуки, до складу яких входять атоми Оксигену. Такі сполуки
називають оксидами.
Вчитель демонструє реакції взаємодії кисню з речовинами та
утворення відповідних оксидів. Учні обговорюють результати спо-стереження, записують рівняння, добирають відповідні коефіцієнти.
;Демонстрація дослідів.
1. Взаємодія кисню з сіркою (під витяжкою).
Пахну, жовта, всім відома
І в аптеці, і удома.
Мазі я для вас роблю,
Бо мікробів не люблю.
Як мене запалиш, враз
Із запахом добудеш газ.
Невелику кількість сірки спалюють на повітрі та в кисні. На
повітрі блакитнувате полум’я стелиться на поверхні сірки, у кисні
воно яскравіше, процес проходить швидше.
;Розповідь вчителя.
Запах сульфур(ІV) оксиду знайомий майже усім. Адже саме
його ми відчуваємо, коли запалюємо сірники.
Обговорення результатів спостереження.
;Запитання до учнів.
Поясніть, чому сірку потрібно спалювати у витяжній шафі?
(сильний, неприємний запах).
S + O2 = SO2
2. Взаємодія кисню з фосфором.
Проводиться аналогічно попередній демонстрації.
Загорівся всім на диво
Фосфор в колбі —
Так красиво!
Ми отримали на п’ять
Ангідрид P2O5.
Фосфор горить білим полум’ям з утворенням густого білого
диму фосфор(V)оксиду — білого дрібнокристалічного порошку.
4P + 5O2 = 2P2O5
3. Горіння вугілля у кисні.
Проводиться аналогічно попереднім демонстраціям.
Вчитель доводить наявність вуглекислого газу: 1) за допо-могою тліючої скіпки, яка має погаснути;
2) за допомогою додавання вапнякової води, за скаламучен-ням якої можна судити про наявність вуглекислого газу.
C + O2 = CO2
4. Взаємодія магнію з киснем.
Нагріваємо стрічку магнію в полум’ї пальника.
Обговорення досліду. Увагу учнів звертають на те, що майже
вся енергія виділяється у результаті світла.
2Mg + O2 = 2MgO
5. Взаємодія заліза з киснем.
Залізні ошурки нагріваємо на полум’ї пальника та вносимо
у склянку із чистим киснем.
Обговорення досліду. Увагу учнів звертають на те, що залізні
ошурки не горять на повітрі.
;Колективне обговорення.
;Запитання до учнів.
Вчитель звертає увагу на дошку, де записані рівняння реакцій.
Скільки реагентів у наведених реакціях і скільки продуктів
у кожній із них? (2 реагенти вступають в реакцію та утворюється
1 продукт реакції).
;Розповідь учителя.
Реакції, що проходять за участю кількох реагентів і в результаті яких утворюється один продукт реакції, називають реакціями
сполучення.
Висновок:горіння простих речовин належить до реакцій сполучення
;Проблемне питання.
А що утворюється внаслідок горіння складних речовин, на-приклад природного газу метану?
CH4+ O2 → CO2 +H2O
Учні записують рівняння та розставляють коефіцієнти.
;Розповідь учителя.
Взаємодія різних речовин з киснем призводить до їх окислення.
Воно може відбуватися дуже повільно, наприклад, поява іржі
на виробах із залізних сплавів чи зеленого нальоту на бронзових
пам’ятниках.
Реакції, в результаті яких атоми Оксигену приєднуються до
атомів інших елементів, називають реакціями окислення.
Горіння — процес швидкого окислення, дихання та гниття —
повільного окислення.
VІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ.
;Колективне обговорення.
1. Деякі люди для кращого збереження овочів, перед закла-данням їх на зиму, спалюють у підвалі трохи сірки. Назвіть
правила безпеки, яких слід дотримуватися при цьому? (Використовувати респіратори та захисний одяг).
2. Подумайте! Чому реакцію горіння фосфору використовують
для створення димової завіси під час бойових дій або на ву-личних концертах? (Під час цієї реакції утворюється гус-тий, білий дим).
3. Чим різняться реакції розкладу та сполучення? (Кількістю
реагентів та продуктів реакції).
4. До чого призводять реакції різних речовин із киснем? (Окислення).
;Виконання завдання.
1. Дайте назви оксидам за їх формулами:
CaO, NO2, CO, Ag2O, MgO, N2O5, SO3, MnO2, Mn2O7.
(Відповідь: кальцій оксид, нітроген(IV) оксид, карбон(ІІ)
оксид, аргентум оксид, магній оксид, нітроген(V) оксид, сульфур(VІ)
оксид, манган(IV )оксид, манган(VІІ) оксид).
2. Запишіть формули нітроген(V) оксиду, натрій оксиду, алюміній окси-ду, фосфор (V) оксиду.
(Відповідь: N2O5, Na2O, Al2O3, P2O5).
3. Допишіть та урівняйте схеми хімічних реакцій:
N2 + ? → NO;
SO2+ O2 → SO3;
CH4+ O2 → CO2+ H2O;
? + O2 → CaO.
(N2+ O2 = 2NO
2SO2+ O2 = 2SO3
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
2Ca + O2 = 2CaO)
Вправа для розвитку пам’яті «Ретро-план».
Запишіть план проведеного уроку.
VІІІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ.
ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.
Попель П. П., Крикля Л. С. Прочитати § 18.
Виконати завдання 136, 138 (середній рівень);
139 (достатній рівень);
140 (високий рівень).
Додаткова інформація до уроку
Хімічні властивості кисню
1. Чим відрізняються реакції сполучення і розкладу?
2. Які засоби гасіння пожежі ви знаєте? На якому принципі вони ґрун-туються?
3. Для гасіння пожежі використовують рідину, що є сполукою Карбону
з Хлором. Валентність Карбону у цій сполуці така ж, як і у вугле-кислому газі. Напишіть формулу цієї сполуки (CCl4).
4. Серед наведених формул виберіть ті, які відповідають оксидам:
H3PO4, Ag2O, Fe3O4, Al2(SO4)3, H2SiO3, VO, CaSO4, CaO, MgO,
Al2O3, As2O3, CdO, BaO.
(Ag2O, Fe3O4, VO, CaO, MgO, Al2O3, As2O3, CaO, BaO).
5. Дайте назви оксидам, що мають такі формули:
Na2O, Al2O3, MgO, CaO, K2O, HgO, Ag2O, BaO, CrO, Cr2O3, CrO3,
MnO, MnO2, Mn2O3, FeO, Fe2O3, P2O3, P2O5, SO2, SO3, CO, CO2
Na2O — натрій оксид
Al2O3 — алюміній оксид
MgO — магній оксид
CaO — кальцій оксид
K2O — калій оксид
HgO — меркурій (II) оксид
Ag2O — аргентум (I) оксид
BaO — барій оксид
CrO — хром (II) оксид
Cr2O3 — хром (III) оксид
CrO3 — хром (VI) оксид
MnO — манган (II) оксид
MnO2 — манган (IV) оксид
Mn2O3 — манган (III) оксид
FeO — ферум (II) оксид
Fe2O3 — ферум (III) оксид
P2O3 — фосфор (III) оксид
P2O5 — фосфор (V) оксид
SO2 — сульфур (IV) оксид
SO3 — сульфур (VI) оксид
CO — карбон (II) оксид
CO2 — карбон (IV) оксид
6. Запишіть формули оксидів із такими назвами:
оксид кальцію, оксид стануму(ІІ), оксид стануму(ІV), оксид калію,
оксид алюмінію, оксид вольфраму(III), оксид сульфуру(IV), оксид
сульфуру(VI), оксид силіцію(IV), оксид бору, оксид нітрогену(IV),
оксид цинку, оксид купруму(ІІ), оксид купруму(І), оксид маг-нію, оксид алюмінію, оксид натрію, оксид сульфуру(IV), оксид
сульфуру(VI), оксид силіцію (IV), оксид бору, оксид нітрогену(IV).
(СaO, SnO, SnO2, K2O, Al2O3, W2O3, SO2, SO3, SiO2, B2O3, NO2,
ZnO, CuO, Cu2O, MgO, Na2O).
216
7. Складіть рівняння реакцій, що відбуваються під час горіння на по-вітрі пропану С3Н8і етилового спирту С
2Н6
О. Продуктами згоряння
є вуглекислий газ і вода.
(C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O
C2H6O + 3O2 = 2CO2 + 3H2O)
8. Допишіть формули простих речовин у схемах реакцій, розставте
коефіцієнти та назвіть продукти реакцій:
... + ... → Li2O
... +... → SeO2
... + ... → SrO
... + ... → PbO
... + ... → Sb2O5
... + ... → MnO.
(4Li + O2 = 2Li2O (літій оксид)
Se + O2 = SeO2 (селен (IV) оксид)
2Sr + O2 = 2SrO (стронцій оксид)
2Pb + O2 = 2PnO (плюмбум (II) оксид)
4Sb + 5O2 = 2Sb2O5 (стибій (V) оксид)
2Mn + O2 = 2MnO (манган (II) оксид))
Завдання підвищеної складності
Задача.
Силіцій оксид масою 120 г містить 56 г Силіцію і 64 г Оксигену. Яка
формула оксиду? (SiO2).
Задача.
Внаслідок спалювання в кисні двовалентного металу масою 48 г
утворилось 80 г оксиду. Назвіть метал, напишіть формулу оксиду
(Магній, MgO).
Задача.
Масова частка елементу в оксиді семивалентного елементу стано-вить 38,8%. Який це елемент? Напишіть формулу оксиду, назвіть його
(Хлор, Cl2O7).
1. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схеми:
217
O2
B2O3
As2O5 CO
P2O3 Fe3O4
CrO NO
(4P + 3O2 = 2P2O3
N2+ O2 = 2NO
4As + 5O2 = 2As2O5
4B + 3O2 = 2B2O3
2C + O2 = 2CO
2Cr + O2 = 2CrO
3Fe + 2O2 = Fe3O4)
2. Назвіть продукти реакції.
3. Закінчіть рівняння реакцій:
SO2+ O2 → SO3
CO + O2 → CO2
P2O3+ O2 →P2O5
As2O3+ O2 → As2O5
NO + O2 → NO2
(2SO2+ O2 = 2SO3
2CO + O2 = 2CO2
P2O3+ O2= P2O5
As2O3+ O2 = As2O5
2NO + O2 = 2NO2)

Категорія: Конспекти уроків з хімії 7 клас | Додав: uthitel (13.02.2018)
Переглядів: 140 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: