Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з інформатики 9 клас

Урок № 2 Інформаційні системи та технології

Урок № 2 Інформаційні системи та технології

Мета уроку: сформувати в учнів поняття інформаційної системи та інформаційних технологій, розглянути види інформаційних систем та сфери їх застосування, дати уявлення про об’єкти та моделі, їх властивості, ознайомити з поняттями апаратного та програмного забезпечення інформаційної системи, дати визначення інформаційної культури та інформативної компетентності.

Очікувані результати: учні повинні знати поняття інформаційної системи, апаратного та програмного забезпечення, інформаційної культури та інформатичної компетентності, об’єкта та моделі, мати уявлення про інформатику як науку та галузь життєдіяльності людини; структуру інформаційної системи; учні повинні вміти описувати етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій; аналізувати інформаційні си­стеми.

Обладнання: ПК, підручники, плакат № 4 [11].

Тип уроку: засвоєння нових знань.

 1. Організаційний етап

1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо.

 1. Перевірка домашнього завдання

Учні відповідають на запитання відповідного параграфа підручника [1] або [2], зачитують повідомлення.

 1. Мотивація навчальної діяльності

3.1. Асоціативний кущ.

Учні складають асоціативний кущ зі словом «Система» (файл S_2.doc).

Після обговорення складових асоціативного куща вчитель пропонує учням поміркувати над поняттям «інформаційна система» та порівняти її з іншими системами.

3.2. Повідомлення теми та мети уроку.

 1. Актуалізація опорних знань

Опитування (відповіді — у файлі О1_2.doc).

Запитання для опитування

 1. Що ми розуміємо під поняттям «інформація»?
 2. Назвіть властивості інформації.
 3. Які способи подання інформації ви знаєте?
 4. Дайте означення повідомлення.
 5. Що таке дані?
 6. Як кодується інформація в комп’ютері?
 7. Яка основна одиниця вимірювання інформації в обчислю­вальній техніці?
 8. Назвіть інформаційні процеси.

5. Вивчення нового матеріалу

Лекція вчителя

План

 1. Інформаційна система.
 2. Забезпечення інформаційних систем.
 3. Класифікація інформаційних систем.
 4. Етапи розвитку інформаційних технологій.
 5. Сучасні інформаційні технології.
 6. Інформаційна культура та інформатична компетентність.
 7. Забезпечення інформаційних систем.

Система — це сукупність елементів, які пов’язані між собою та взаємодіють для виконання заданих цільових функцій. Приклади систем: живий організм, комп’ютер, виробниче підприємство тощо.

Інформаційна система (ІС) — сукупність організаційних і технічних засобів, методів та персоналу для збереження й опрацювання інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Апаратне забезпечення (від англ. hardware) — сукупність взаємопов’язаних технічних пристроїв, які становлять інформаційну систему, для введення, збереження, опрацювання та виведення інформації.

Математичне і програмне забезпечення (від англ. software) — сукупність математичних методів, моделей, алгоритмів та програм, які забезпечують доцільне використання комп’ютера в інтересах кожного користувача.

Учитель наводить приклади інформаційних систем, а учні намагаються добрати технічні й організаційні засоби й методи для опрацювання та збереження інформації.

Наприклад, організм людини: технічні засоби — органи; методи опрацювання інформації — спосіб взаємодії органів між собою; засоби збереження інформації — кров, лімфа, код ДНК, шкіра.

Учні працюють за підручником у групах та заповнюють таблицю (файл T_2.doc)

Інформаційні системи

1-ша група — залежно від ступеня (рівня) автоматизації:

2-га група — за сферою застосування:

— ручні ІС — характеризуються тим, що всі операції, пов’язані з опрацюванням інформації, виконуються людиною;

— автоматизовані ІС — частина функцій (підсистем) керування або опрацювання даних здійснюється автоматично, а частина — людиною;

— автоматичні ІС — усі функції керування й оброблення даних здійснюються технічними засобами без участі людини

— наукові ІС — призначені для автоматизації діяльності науковців, аналізу статистичної інформації, керування експериментом;

— ІС автоматизованого проектування — призначені для автоматизації праці інженерів-проектувальників і розробників нової техніки (технологій);

— ІС організаційного керування — призначені для автоматизації функції адміністративного (управлінського) персоналу;

ІС керування технологічними процесами — призначені для автоматизації різноманітних технологічних процесів

 

Інформаційні технології — сукупність методів і засобів керування інформаційними процесами для одержання, зберігання й оброблення різних структур даних.

Етапи розвитку інформаційних технологій

1-й етап: від стародавніх часів до другої половини XV ст. — ручний (домеханічний). Засоби опрацювання — пальці рук та ніг. Основна мета інформаційної технології цього періоду — подання інформації в потрібній формі.

2-й етап: із кінця XV ст. до середини XІX ст. — механічний. Поява механічних обчислювальних пристроїв. Основна мета технології — подання інформації в потрібній формі та її опрацювання більш зручними засобами.

3-й етап: 40–60-ті рр. XX ст. — електричний. Створення електромеханічних обчислювальних машин. Акцент в інформаційній технології починає зміщуватися від форми подання інформації на формування її вмісту.

4-й етап: від початку 70-х рр. XX ст. — електронний. Основним інструментарієм стають великі ЕОМ і створені на їх базі автоматизовані системи керування (АСК) та інформаційно-пошукові системи (ІПС).

5-й етап: від середини 80-х рр. XX ст. — комп’ютерний. Основним інструментарієм є персональний комп’ютер із широким спектром стандартних програмних продуктів різного призначення. Починають широко використовуватися в різноманітних галузях глобальні й локальні комп’ютерні мережі.

Зверніть увагу на те, що розподіл розвитку інформаційних технологій на етапи є умовним і в різних джерелах можна знайти інші дані. Обумовлюється це тим, що деякі вчені пов’язують наступний етап із появою принципово нового пристрою, деякі — з їх масовим поширенням, інші — з потребами людства в опрацюванні або поданні інформації.

У сучасному житті неможливо обійтися без комп’ютера. Будь-який спеціаліст, навіть робочої професії, повинен вміти опрацьовувати інформацію за допомогою комп’ютера, якщо він хоче бути успішним. Тому інформаційна культура та інформатична компетентність є дуже важливими ознаками будь-якої людини.

Інформаційна культура — система знань, умінь та навичок людини, яка дозволяє вільно працювати з інформацією, використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології для забезпечення своїх інформаційних потреб.

Інформатична компетентність — це всебічне становлення особистості, яке об’єднує знання про основні методи інформатики та інформаційні технології, уміння застосовувати знання для розв’язування прикладних задач, навички використання ПК і технологій зв’язку, здатність подавати повідомлення й дані у зрозумілій для всіх формі та виявляється у здатності й готовності до ефективного застосування сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій для вирішення завдань у професійній діяльності та повсякденному житті, усвідомлюючи при цьому значущість предмета і результат діяльності.

Будь-яка інформація пов’язана з певними об’єктами. Об’єктом може бути фізичне тіло, поняття, технічний пристрій, явище, процес.

Об’єкт — єдине ціле, яке можна відрізнити від іншого.

Кожний об’єкт має певний набір параметрів, що його характеризує. Значення параметрів можуть змінюватися, але сам набір параметрів залишається незмінним. Якщо набір параметрів змінився, це вже інший об’єкт.

Властивості об’єкта — це сукупність значень усіх його параметрів і дій, які він (або над ним) може виконувати в певний момент.

Досліджуючи об’єкти, люди оперують не самими об’єктами, а лише їх спрощеними поданнями. Для цього достатньо надати необхідну інформацію щодо об’єкта в потрібній формі, тобто створити модель.

Модель — це абстрактний, штучно створений об’єкт, який замінює реально існуючий із метою його дослідження, зберігаючи при цьому типові риси та властивості оригіналу.

Приклади: глобус — модель Землі; ескіз будинку — модель споруди; формула — модель фізичного явища.

Забезпечення інформаційних систем

Інформаційне забезпечення — сукупність єдиної системи класифікації та кодування інформації, а також організація баз даних.

Організаційне забезпечення — сукупність засобів і методів, які регламентують взаємодію фахівців із технічним обладнанням та між собою у процесі експлуатації інформаційної системи.

Правове забезпечення — сукупність правових норм, які визначають юридичний статус і функціонування інформаційних систем, регламентують порядок одержання, опрацювання та використання інформації.

5.2. Робота з підручником у групах.

Учні об’єднуються у групи і кожна з груп за допомогою підручника наводить характеристику інформаційних систем. Результат роботи оформлюється у вигляді таблиці (файл Т_2.doc).

5.3. Продовження лекції.

 1. Етапи розвитку інформаційних технологій.
 2. Сучасні інформаційні технології.
 3. Інформаційна культура та інформатична компетентність.
 4. Забезпечення інформаційних систем.

6. Застосування набутих знань

Робота з підручником у групах

За допомогою підручника учні, об’єднавшись у групи, готують доповідь про сфери застосування інформаційних технологій.

У результаті виконання роботи учні повинні зробити висновок: сьогодні жодна галузь людської діяльності не обходиться без застосування інформаційно-комунікаційних технологій.

7. Узагальнення та систематизація набутих знань

Фронтальне опитування (відповіді — у файлі O2_2.doc).

 1. Що таке інформаційна система?
 2. Чи є школа інформаційною системою?
 3. Чи є комп’ютер інформаційною системою?
 4. Якщо комп’ютер є інформаційною системою, то яку роль відіграє в цій інформаційній системі апаратне забезпечення? програмне забезпечення?
 5. До якого типу за ступенем автоматизації можна віднести цю систему?
 6. Що може бути моделлю нашого уроку?
 7. Підбиття підсумків уроку

Учитель відповідає на запитання, виставляє оцінки найактивнішим учням.

 1. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Підручник_________________________________________________________________

Робочий зошит_____________________________________________________________

Додаткове завдання _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Категорія: Конспекти уроків з інформатики 9 клас | Додав: uthitel (04.11.2018)
Переглядів: 66 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: