hyipazart.com
Головна » Статті » Виховна робота » Виховні заходи

БЕСІДА НА ТЕМУ:"ГІГІЄНІЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ."
БЕСІДА: "ГІГІЄНІЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ."
МЕТА:Ознайомлення учнів з терміном виховання;виховувати в учнів інтерес до чистоти і акуратності,зовнішнього вигляду;допомогти усвідомити учням,що чистота - запорука здоров'ю.

ПЛАН БЕСІДИ

1.Взаєморозуміння вчителя,батьків і учнів.
2.Що таке виховання?
3.Гігієна учнів.
4.Боротьба із шкідливими звичками - запорука здорових дітей.

Всі ми добре розуміємо,що гігієнічне навчання і виховання не може здійснюватися лише в ліцеї.Воно здійснюється з використанням комплексу шляхів,методів і засобів впливу одночасно через сім'ю,школу,медичні та соціальні установи,установи культури.
Сказавшм простіше,це означає - що лише при взаєморозумінні вчителя,учня,батьків,можливо досягти певного результату.І лише певними зусиллями цей ланцюжок допоможе дитині здобути не лише гігієнічне виховання.
Гігієнічне навчання в дітей виховується з ранніх літ.Підтримання чистоти шкіри і волосся,гігієни порожнини рота,звички до проведення ранкової гімнастики,дотримання чистоти і акуратності в одязі,порядку в кімнаті,в шафах з книжками.
Надалі в дітей все це перетворюються в постійну звичку - мити руки і ноги,чистити зуби,акуратно вдягатися.
Це все повинно вкорінитися в дитячій психиці і сприйматися як нагальна потреба.І це може стати кращим захистом від багатьох хвороб.Виховання сприяє соціалізації дитини в реальному світі і являє собою один із шляхів її здійснення. Це ключовий, основний елемент соціалізації, так як саме виховання дає можливість дитині швидше освоїти комплекс найбільш значимих для суспільства цінностей і норм.

Розвиток будь-якої людини відбувається в процесі виховання, коли попереднє покоління передає накопичений досвід подальшому, яке його примножує і збагачує. Виховання - процес цілеспрямованого формування особистості. У сучасній педагогічній літературі та практиці поняття "виховання" вживається в широкому і вузькому сенсі.

У широкому сенсі виховання включає в себе всю суму впливу, весь процес формування особистості та підготовки її до активної участі у виробничому, громадському і культурному житті. У такому розумінні виховання охоплює не тільки виховну роботу сім'ї, школи, вузу, громадських організацій, а й вплив всього життєвого укладу суспільства, вплив літератури, мистецтва, засобів масової інформації. Виховання в широкому сенсі цього слова включає в себе також освіту і навчання.

У вузькому сенсі виховання означає формування світогляду, морального обличчя, розвиток естетичного смаку, фізичний розвиток.

Виховання є двосторонньою дією; з одного боку - діяльність педагога, з іншого - діяльність вихованця (їх вплив один на одного, взаємовплив, співробітництво). Тут доречно навести таке висловлювання: «Процеси навчання і виховання можуть бути повноцінними лише в тому випадку, якщо вони є взаємними: навчається і виховується не тільки студент, а й викладач». Крім того, певні комунікативні відносини і зв'язки припускають і взаємодію між самими учнями.

Вихователь - це особа (іноді організація), яка здійснює виховання (тобто передає досвід поколінь); крім того, це може бути посадова особа, що займається виховною роботою в навчально-освітньому закладі.

Виховання може бути дієвим, якщо переходить в самовиховання, пробуджує власну активність. Самовиховання - це діяльність людини з метою вдосконалення своїх якостей і подолання недоліків.

Виховний процес складається з окремих ситуацій. Під виховною ситуацією мається на увазі стан процесу виховання в якийсь момент педагогічної взаємодії викладача та студента, в певний період, в конкретних об'єктивних і суб'єктивних умовах.

Для того щоб організувати безперервний виховний процес (розглядаючи його в русі та розвитку), потрібно в кожній навчальній ситуації вирішувати комплекс виховних завдань у залежності від поставленої мети, враховуючи їх варіативність.

При виховному навчанні досягається взаємозв'язок між придбанням знань, умінь і навичок та формуванням особистості учнів. Це дидактичний принцип, що знаходить своє відображення у змісті, організаційних формах і методах навчання. У процесі виховного навчання здійснюються основні завдання виховання і виявляються повноцінність або неповноцінність соціальної ситуації розвитку.

Реалізація цілей виховання і освіти називається педагогічним процесом. При цьому акцент робиться не на змісті навчання, а на розробці цілісної змістовної концепції нової педагогічної системи, формуванні міжособистісних відносин, які забезпечують комфортні умови розвитку та емоційно-моральне виховання. Ось чому проблема формування особистості і виховних впливів на неї стає злободенною.

Одним з аспектів всебічного формування особистості підростаючого покоління є формування здорового способу життя дитини і санітарно-гігієнічне виховання.

Санітарно-гігієнічне виховання учнів – одна з найважливіших ланок виховання дітей, що передбачає систематичний цілеспрямований вплив на формування особистості людини. Його завданням є виховання потреби боротися за зміцнення не тільки власного здоров’я, а й здоров’я колективу.

Гігієнічне виховання – сукупність заходів направлених на прививання населенню гігієнічних навиків, виховання правильного ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих.

Гігієна - медична наука, що вивчає вплив навколишнього середовища та виробничої діяльності на здоров'я людини і розробляє оптимальні, науково-обгрунтовані вимоги до умов життя та праці населення.

Існує ще одна галузь гігієни як гігієна дітей та підлітків, яка вивчає вплив факторів навколишнього середовища, умов навчання і виховання на організм дітей і підлітків і розробляє норми і заходи, направлені на укріплення їхнього здоров’я і забезпечення їхнього нормального розвитку.ння культурно-гігієнічних навичок

Культурпо-гігієнічні навики - це важлива складова части­на культури поведінки. Охайність, утримання чистими обличчя, рук, тіла зумовлені не тільки вимогами гігієни, але й нормами людських взаємин.
Педагоги і батьки повинні постійно пам'ятати, що прищеплені в дитинстві навички, зокрема культурно-гігієнічні, дають людині величезну користь упродовж усього її подальшого життя...
Виховання у дітей навичок особистої гігієни відіграє найваж­ливішу роль в охороні їх здоров'я, сприяє правильній поведінці в побуті, у громадських місцях. Зрештою, від знання і дотриман­ня дітьми необхідних гігієнічних правил і норм поведінки зале­жить не тільки їх здоров'я, але й здоров'я інших дітей і дорослих. Під час повсякденної роботи з дітьми необхідно прагнути до того, щоб дотримання правил особистої гігієни стало для них природ­ним, а гігієнічні навички з часом постійно удосконалювалися.
Гігієнічне виховання і на­вчання нерозривно пов'язані з вихованням культурної поведінки.
Виховання культурно-гігієнічних навичок містить широке коло завдань, і для їх успішного розв'язання рекомендується ви­користовувати цілу низку педагогічних прийомів з урахуванням віку дітей:
• безпосереднє навчання;
• демонстрація вправи з виконанням дій під час дидактичних ігор;
• систематичне нагадування дітям про необхідність дотримува­тися правил гігієни і поступове підвищення вимог до них.

Обов'язковою умовою формування гігієнічних навичок у ді­тей, виховання звички до здорового способу життя є висока сані­тарна культура працівників навчального закладу.

Ще одна важлива умова - єдність вимог зі сторони дорослих.

Перехід навичок у звички досягається систематичним повто­ренням їх в однакових або схожих умовах.
Увічливість, доброзичливість, розмірене спокійне мовлення вихователя, охайний зовнішній вигляд, порядок у гуртожитку мають велике значення у формуванні культурно-гігієнічних навичок у студентів.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНО-ГІГІЄНІЧНИХ НАВИЧОК У СІМ'Ї
Прищеплення гігієнічних правил досягає мети, якщо підкріп­люється особистим прикладом батьків та інших членів сім'ї. Ди­тину потрібно так виховати, щоб гігієнічні процедури стали для неї внутрішньою потребою. Поняття «особиста гігієна» містить турботу про чистоту тіла, ліжка, одягу і взуття, дотримання ре­жиму дня, а також гігієну сну, відпочинку, їжі.
Виникнення і розвиток гігієни закономірно пов'язані з тим,що суспільству потрібні фізично і морально здорові люди з великою тривалістю життя й високою працездатністю.
Подальше вдосконалення професійно-технічної освіти тісно пов'язане з розробкою питань охорони здоров'я учнів,підвищення їх працездатності,успішного формування професійних знань,умінь і навичок.
Одним з шляхів підвищення ефективності професійної підготовки робочих кадрів в середніх профтехучилищах є широке застосування і втілення санітарно-гігієнічних міроприємств,раціональної праці і відпочинку,основ гігієни,збереження і зміцнення здоров'я підлітків.
Ознайомлення учнів профтехучилищ,які проживають в гуртожитку,основи гігієни побуту мають особливо важливе значення для формування у них відповідних гігієнічних навичок.
Особливу увагу в процесі гігієнічного виховання підлітків необхідно звертати на боротьбу з шкідливими звичками.
На допомогу учням в бібліотеці повинна бути література по гігієнічному,етичному і статевому вихованню.
Категорія: Виховні заходи | Додав: vlasyuk_79 (17.01.2016) | Автор: Власюк Наталія Федорівна , E
Переглядів: 1507 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: