Головна » Статті » Виховна робота » Робота з батьками

Батьківські збори: Вибір майбутньої професії
 
    Вибір майбутньої професії
  Коментар:  класний  керівник  аналізує  твори  учнів  «Про-фесія, у якій я  себе бачу,— це...», готує анкети 
для  батьків,  запрошує  виступити  психолога 
за результатами визначення профпридатнос -ті учнів.
Анкета  для  батьків
(для виявлення ступеня інформованості батьків про про-фесійну  спрямованість  їхніх  дітей)
1.   Яку  професію  хоче  обрати  ваша  дитина?
2.   Коли  з’явилось  у неї  таке  бажання?
3.   Якщо після школи їй не вдасться відразу здійснити свої 
наміри, чим вона буде займатися? Що в такому випадку 
порадять  батько,  мати?
4.   Яку  професію  радять  вибрати  дитині  батько,  мати?
5.   Підкресліть  ті  твердження,  з якими  ви  згодні:
а)     вважаю,  що  в моєї  дитини  є здібності  до  професії, 
яку  я  їй  рекомендую;
б)    сподіваюсь, що в моєї дитини з’являться здібності до 
професії,  яку  я їй  рекомендую.
Хід зборів
Бесіда
Шановні  батьки!
Вибір  професії  або  професійне  самовизначення —  це 
основа  самоствердження  людини  в суспільстві,  одне  з голо-вних  її  рішень  у житті.
Чим старші люди, тим більше розгалужуються їхні жит-тєві шляхи, а  водночас змінюються і життєві орієнтири. Ті, 
хто  хотів  вступити  і  вступив  у  технікум  або  у вуз,  спочатку 
виглядають  задоволеними.
Але в тих, хто обрав професію не цілком продумано, на-далі  часто  виникають  труднощі:  один  не  може  впоратися 
з навчанням,  інший  розчаровується  в  спеціальності,  третій 
сумнівається  в правильності  вибору.
У  ранній  юності  людині  здається,  що  вона  сама  обирає 
свій  життєвий  шлях,  і вона  справді  робить  це,  хоча  на  її 
вибір  впливають  і попереднє  виховання,  і  соціальне  сере-довище,  і  багато  інших  чинників.
Проблема  профпридатності,  як  і раніше,  залишається 
актуальною,  оскільки  відомо,  що  багато  учнів  обирають 
майбутню  професію  випадково  і ставлення  до  неї  змінюєть -ся  вже  в процесі  навчання.
Зрозуміло,  що  коли  таке  ставлення  стає  вже  в роки  на -вчання  у відповідному  закладі  негативним,  то  про  жодну 
продуктивну та якісну роботу згідно з обраною спеціальніс -тю  не  може  бути  й мови.
У житті кожної людини настає момент, коли доводиться 
вирішувати, де продовжити освіту або куди піти працювати, 
тобто  практично  вибрати  професію,  свій  життєвий  шлях.
Кожний  громадянин  нашої  країни  має  право  на  вибір 
професії,  рід  занять  і роботи.
Проте  це  право  іноді  дуже  важко  реалізувати —  бракує 
знань  про  самі  професії,  тих  вимог,  які  вони  висувають  до 
особи  працюючого,  і вмінь  оцінити  власні  здібності,  вияви-ти  свої  інтереси  та  схильності.
Чому  проблема  вибору  професії  є  однією  з найголовні-ших  у житті  людини?
Учені-соціологи підрахували, що приблизно 40 % моло-ді  через  незнання  правил  вибору  професії,  відсутність  до-
свіду  в професійній  діяльності  обирають  професію,  що  не 
відповідає  їхнім  інтересам,  схильностям,  здібностям,  вну -трішнім  переконанням.
Це  у свою  чергу  спричиняє  розчарування,  навіть  пси-хічні  розлади.
Великий  також  економічний  збиток  держави.  Щоріч -но  вона  втрачає  мільярди  гривень,  оскільки  понад  трети-ни  випускників  шкіл  поступають  учитися  й працювати  за 
спеціальностями, що не відповідають їхнім індивідуальним 
запитам  і  потребам  суспільства.
Соціально-економічні  перетворення  в  нашій  країні  зу -мовили  появу  ринку  праці  та  конкуренції  на  ньому.  А це 
означає,  що  кожній  людині  потрібно  осягнути  премудрощі 
своєї  психіки,  нервової  системи,  темпераменту,  вольової 
сфери,  щоб  навчитися  вигідно  пропонувати  свою  кандида -туру  працедавцеві.
У нашому суспільстві дуже багато професій, неймовірно 
багато.  Тому  вибирати  важко.  І  тією  силою,  за  допомогою 
якої  можна  здолати  цю  трудність,  є обізнаність,  інформо-ваність  людини.
Корисна  інформація  про  світ  професій,  про  правила  ви-бору  професії,  про  шляхи  професійної  освіти —  ось  що  по-трібне  кожній  людині  при  обдумуванні  свого  професійного 
шляху.
Обдумати — значить поставити собі багато питань і спро-бувати  знайти  на  них  відповіді.  Саме  в цьому  допомагають 
зустрічі  учнів,  їхніх  батьків,  педагогів  і  психологів.
Зробити  правильний  вибір  —  це  відповідальний 
крок,  особливо  зараз,  коли  отримати  професійну  освіту 
дуже  складно.  Проектуванню  підлітком  своїх  життєвих 
і   професійних  планів  та  можливих  моделей  досягнення 
високої  кваліфікації  сприяє  шкільна  робота  профорієн -тації.
Вона  складається  з  профільної  орієнтації  в  9  класі  та 
професійної  орієнтації  в 10–11  класах.  Становлення  осо -бистості  й  професійне  самовизначення  випускника — 
це  багатогранна  діяльність.  Вона  включає  відвідування 
навчально-виробничого  комбінату  (НВК),  центру  зайня-тості  населення  (ЦЗН),  участь  у  предметних  олімпіадах 
і науково-дослідницьку  роботу,  відвідування  елективних 
курсів  із вибору  та  уроки  технології  в школі.
Робота  профорієнтації  дозволяє  випускникові  школи 
сформувати власну аргументовану позицію в  самовизначен -ні  стосовно  майбутньої  професії.
Проведенню сьогоднішніх батьківських зборів передува-ла велика копітка робота. На I  етапі ми вирішили з’ясувати, 
які  професії  бажають  отримати  наші  випускники  і ким  хо-чуть  бачити  батьки  своїх  дітей.
Для цього ми провели анкетування серед випускників та 
їхніх  батьків.  Мета  анкетування —  отримати  дані  про  ви-бір майбутньої професії випускників школи та їхніх батьків 
і запобігти можливим конфліктам у  ході вибору майбутньої 
професії.  (Наводять  підсумки  анкетування.)
Ми,  дорослі,  повинні  допомогти  нашим  дітям  правиль-но  визначитися  у своїх  інтересах,  здібностях,  у  ситуації  на 
ринку  праці.  Як  зробити  правильний  вибір?  Які  професії 
сьогодні  потрібні  суспільству?
Питання  для  обговорення:
•  Як  ставляться  до  вибору  професії  батьки?
•  Як  вдається  поєднувати  успішне  навчання  з актив -ною  життєвою  позицією?
•  Як  батьки  оцінюють  здібності  дітей  до  навчання?
•  Чи  не  лякає  вас  величезний  конкурс?
•  Чи  правда  те,  що  батьки  готові  до  навчання  дитини 
далі  й  згодні  з  професією,  яку  вона  вибрала?
•   Чи зможете ви забезпечити навчання на комерційній 
основі?
Багато старшокласників думають, що при вступі все ви-рішують гроші, а не знання. Яка роль особистих здібностей?
Кожний може навчитися багатьох і різних справ. Але не 
всього  відразу.  Саме  тому  й  доводиться  робити  вибір.  Кож -на  професія  висуває  свої  специфічні  вимоги.
44
Але в той же час можна виокремити ряд рис, необхідних 
людині  для  виконання  будь-якої  роботи,  зокрема:
•  сумлінність,
•  старанність,
•  організованість,
•  ініціативність,
•  уміння  витримувати  невдачі,
•  витримка,
•  наполегливість,
•  увага.
Інтереси, схильності та здібності людини тісно пов’язані 
між  собою.  Інтерес  виникає  на  основі  пізнавального  потягу 
до  діяльності  й  в  процесі  свого  розвитку  може  перерости 
в стійку  особистісну  потребу —  схильність.
Як  правило,  школяр  на  заняття,  до  яких  він  схильний, 
витрачає  більше  часу,  працює  з  бажанням,  прагне  досягти 
успіхів  та  отримати  результат.
Питання  для  обговорення:
•  Які  підготовчі,  очні  та  заочні  курси,  факультативні 
заняття,  елективні  курси  функціонують  у  школі,  у мікро -соціумі?
•  Що  із  цих  видів  можна  конкретно  рекомендувати 
тому  чи  іншому  учню?
•  Чи  збігаються  думки  самих  учнів  про  вибір  професії, 
думки психологів (після проведення тестів із визначення проф-орієнтації  та  схильностей  учнів)  із  думками  батьків  у  тому, 
до  якої  професійної  діяльності  вони  готують  своїх  дітей?
Шановні  батьки!  Хто  вважає,  що  головне  при  виборі 
професії —  це  порада  батьків?
А  хто  вважає,  що  головне —  це  особистий  інтерес  ди-тини?
Щоб  правильно  вибрати  майбутню  справу  до  душі  й до 
снаги,  треба  свідомо  й самостійно  стати  на  позицію  одна -кової  поваги  до  різних  видів  роботи.  Це  аж  ніяк  не  про-сто.  Навіть  багато  дорослих  працюючих  людей  можуть 
мати  упереджену  й несправедливу  думку  про  «інші»  види 
діяльності.
А справи людей часом можуть бути напрочуд різноманіт-ні: є люди, які найкращий час свого життя присвячують ви -вченню  журавлини  й заклопотані  збереженням  боліт,  інші 
бачать  сенс  своєї  праці  якраз  у  тому,  щоб  осушувати,  зни-щувати  болота.  Немає  «цікавих»  і «нецікавих»  професій.
Багато  учнів  випускних  класів  перебувають  у постійно-му  пошуку,  не  сидять  на  місці,  цікавляться  новою  інфор-мацією  про  навчальні  заклади,  дізнаються,  де  можна  отри -мати  підготовку  до  вибраної  професії.
Робити  відразу  все  не  вміє  ніхто.  Треба  обирати  ту  ді -лянку,  в якій  можна  реалізувати  свої  сили.  Зробити  хоро-ший  вибір —  означає  вибрати  професію,  яка:
—  по-перше,  потрібна  людям,  суспільству;
—  по-друге,  може  бути  доступною  і  посильною  в май -бутньому;
—  по-третє,  може  приносити  задоволення,  радість.
Формулу  хорошого  вибору  можна  коротко  виразити 
трьома  словами:  «треба»,  «зможу»,  «хочу».
Я назву ті професії, які сьогодні вибирають випускники. 
Це юристи, хіміки-технологи, менеджери туризму та сервісу,  
журналісти,  стоматологи,  будівельники  та  архітектори,  ін-женери  й екологи,  автомеханіки,  педагоги  й лікарі.
Часто батькам важко відповісти, що цікавить їхніх дітей 
та  які  їхні  плани  на  майбутнє.  Зрозуміти,  наскільки  усві -домленим  є  професійний  вибір  дитини,  чи  є  в  неї  адекватні 
уявлення про професію, що її цікавить, чи знає вона свої зді-бності, допоможе бесіда. Можна поставити школяреві питан-ня, спеціально сформульовані для тих, хто обирає професію.
Питання  для  випускників,  
що  обирають  професійний  шлях
Відповіді  найкраще  зафіксувати,  так  їх  легше  проаналі-зувати  й обговорити  надалі  з  дитиною.  Для  того  щоб  бесіда 
не перетворилася на порожню формальність, усі нотатки по-трібно  робити  після  неї.  Дуже  добре,  якщо  в ході  бесіди  ви -
никнуть  нові  теми  для  обговорення.  Запропоновані  питання 
допоможуть  з’ясувати,  чи  є  в  школяра  професійний  план — 
чи  обрана  професія,  чи  продумані  шляхи  її  отримання,  чи 
є знання про неї правильними й  достатніми, чи є  впевненість 
у своєму рішенні. Крім того, з’явиться можливість порівняти 
інтереси  й досвід  дитини  з  обраним  нею  видом  професійної 
діяльності.  Для  цього  при  аналізі  відповідей  потрібно  зрозу-міти,  чи  немає  явних  протиріч  між  схильностями  учня  до 
тих чи інших шкільних і позашкільних занять та особливос -тями  тієї  справи,  якій  він  хоче  присвятити  своє  життя.
1.   Які  шкільні  предмети  подобаються  найбільше?
2.   Які  шкільні  предмети  найбільше  не  подобаються?
3.   Які гуртки, факультативи відвідує або відвідував(ла) за 
власним  бажанням?
4.   Чим  подобається  займатися  у вільний  час?
5.   Яка галузь діяльності цікавить найбільше — природничо-наукова  (хімія,  біологія,  медицина  тощо),  точні  науки 
(математика,  фізика),  гуманітарна  (література,  жур -налістика,  психологія,  педагогіка  тощо),  суспільно-наукова  (економіка,  право),  мистецтво,  спорт,  інші  га -лузі  —  чи  будь-які  інтереси  відсутні?
6.   Яка  професія  обрана?
7.   Які  шляхи  її  отримання  намічені?
8.   Що  приваблює  в обраній  професії:
—  умови  праці;
—  сама  праця;
—  висока  матеріальна  забезпеченість;
—  контакти  з людьми;
—  можливість  творити;
—  часті  відрядження;
—  корисність  результатів;
—  перспективність  (можливість  професійного  зрос -тання);
—  можливість  без  особливих  зусиль  отримати  цю  про -фесію;
—  інше.
Вибір  професії —  це  обдумування  професійного  життє-вого шляху. Звісно, при цьому мається на увазі не весь цей 
шлях,  а  його  початок —  професійний  старт.
Як  і будь-яка  справа,  задуми,  проекти  можуть  бути  хо -рошими  й поганими.  Дорослі  повинні  допомогти  вибуду-вати  правильний  (обґрунтований,  реалістичний,  морально 
виправданий)  проект  професійного  старту.
Надалі  виникнуть  нові  можливості  й багато  хто  прокла -датиме свій життєвий курс уже більш самостійно, обдумано 
й творчо.
Я  думаю,  що  наша  сьогоднішня  розмова  була  для  вас 
корисною і допоможе кожному випускникові та батькам ви-значитися  в  майбутньому  житті.
Ось  найкраща  порада,  яку  можна  дати  юнацтву:  «Зна-йди  те,  що  тобі  подобається  робити,  а потім  знайди  того, 
хто  буде  тобі  за  це  платити»  (Кетрін  Вайтхорн).
Бажаю  всім  успіху!
Підсумок зборів
У  заключному  слові  класний  керівник  говорить  про 
важливість  обговорюваної  проблеми  й  пропонує  батькам 
звертатися  по  допомогу  до  нього,  учителів-предметників  та 
шкільного  психолога.
Батьки  повинні  знати,  що  вони  можуть  звернутися  по 
допомогу  також  до  районного  та  міського  центру  практич -ної  психології  і  соціальної  роботи,  де  надають  консульта-ційні  й  діагностичні  послуги  щодо  профорієнтації.  Для 
підлітків  проводять  тренінгові  заняття  з професійного  са -мовизначення.
У  процесі  вивчення  різних  шкільних  предметів  виявля-ються  схильності,  здібності,  інтереси  дитини:  цілком  при-родно,  що  вона  встигає  краще  з  тих  предметів,  до  вивчен -ня  яких  має  здібності.  Часто,  спираючись  на  результати 
успішності, учень здійснює відповідний професійний вибір. 
Іноді  на  цей  вибір  впливає  особистість  викладача.  У будь-якому  випадку  потрібне  додаткове  вивчення  учнями  своїх 
здібностей,  інтересів,  бажань,  потреб  із метою  уточнення 
професійного  вибору.
Саме батьки та найближчі родичі значною мірою вплива-ють  на  професійний  вибір:  школа  не  є  найбільш  значущим 
чинником  професійного  самовизначення  молодих  людей.
Тому батьки повинні усвідомлювати свою відповідальність 
за  поради,  побажання,  а  іноді  й вимоги,  адресовані  дитині.
Як  правило,  батьки  високо  оцінюють  значення  освіти 
в сучасному  житті,  активно  формують  у своєї  дитини  праг -нення  до  вищої  освіти.
Побажання  батькам:  вивчіть  інтереси,  можливості  та 
здібності  своєї  дитини.  Орієнтуйтесь  на  реальні  шляхи 
побудови  професійної  кар’єри,  не  відкидайте  можливості 
отримання  початкової  професійної  освіти.
При  виборі  професії  необхідно  також  мати  інформацію 
про  перспективи  розвитку  ринку  праці.
Не  можна  залишити  без  уваги  й такий  чинник  профе-сійного  самовизначення,  як  вплив  однолітків.  Через  вікові 
особливості для багатьох підлітків думка однолітків є більш 
значущою,  ніж  думка  батьків  і вчителів.
Тому  батькам  при  спілкуванні  з дитиною  необхідно 
враховувати  ступінь  впливу  однолітків  на  рішення  сина 
(дочки)  про  вибір  професії.  Обговорення  рішення  підлітка 
щодо  професійного  вибору  має  бути  тактовним.
Класний  керівник  звертається  до  батьків  по  допомогу 
в організації  роботи  з  профорієнтації  (виступів  фахівців  на 
класній  годині,  відвідин  учнями  виробничих  підприємств 
тощо).
Категорія: Робота з батьками | Додав: uthitel (17.07.2014)
Переглядів: 6178 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: