Головна » Статті » Виховна робота » Години спілкування 10-11 клас

Година спілкування: Який я?
Який я?
Мета: сформувати поняття про характер, розкрити його
природну основу, роль у поведінці, спілкуванні
з оточуючими людьми, оволодінні тією чи іншою
професією; конкретизувати знання про риси ха-рактеру людини та вплив суспільного оточення
на їх формування; надати рекомендації щодо ко-рекції поведінки для більш ефективного спілку-вання з оточуючими і взагалі для розуміння само-го себе.
Хід години спілкування
Класний керівник. Осмислення суті поняття «харак-тер» почнемо з такої форми колективної роботи, як «мозко-вий штурм» (на дошці записується слово «характер»).
Висловте власні думки вголос, не пояснюючи їхньої
суті.
Які асоціації викликає у вас слово «характер»?
Гармонія; •
впевненість; •
поведінка; •
потік енергії; •
спілкування; •
духовність; •
досконалість; •
діяльність; учинок; особливість; стійкість. •
Це слово ми вживаємо тоді, коли хочемо оцінити звич-ну поведінку людини, у якій виражається її особистість.
У перекладі з грецької воно означає «риса», «прикмета»,
«ознака», «особливість».
У кожної людини всі психологічні якості утворюють ха-рактер. Характер — сукупність усталених рис особистості,
які визначають ставлення людини до інших людей, до ви-конуваної роботи. Характер проявляється в діяльності та
спілкуванні і включає в себе те, що надає поведінці людини
специфічного для неї відтінку. Характер людини — це те,
що визначає її значимість. Існує розподіл рис особистості
на мотиваційні (які направляють діяльність, підтримують
її) та інструментальні (надають їй певного стилю). Характер
і є інструментальна риса особистості.
Головні риси особистості, які входять до складу харак-теру людини:
1. Якості особистості, які визначають певні вчинки людини
у виборі мети діяльності.
2. Риси, які стосуються дій, направлених на досягнення
поставлених цілей: наполегливість, послідовність тощо.
3. Екстраверсія — інтроверсія, спокій — тривожність, стри-маність — імпульсивність і т. д.
У своєму формуванні, розвитку і функціонуванні харак -тер пов’язаний з темпераментом. Та все ж ознаки характе-ру більш змістовні й більш оформлені. Наприклад, ознаки
темпераменту — швидкий, жвавий, різкий, в’ялий…,
характеру — охайний, зібраний, організований. Межа, яка
розділяє темперамент і характер, досить умовна. Між ха-рактером і особистістю також існують відмінності. Риси
характеру відображають те, як діє людина, а риси особис-тості — те, заради чого він діє.
як виявити основні риси свого характеру
У перекладі з давньогрецької слово «характер» означає
«карбування», «друк». Насправді, з одного боку, життя
карбує, відливає характер людини, а з іншого — характер
накладає відбиток на всі вчинки, думки і почуття людини.
Говорячи про характер, ми маємо на увазі типові, часто такі,
що повторюються у вчинках і діях, прояви індивідуальних
властивостей людини, звичні форми її поведінки в тих або
інших життєвих ситуаціях. Звичайно, і боязка людина може
зробити рішучий вчинок, а ввічлива зірватися на грубість.
Але все-таки рішучою або грубоою ми називаємо тільки
ту людину, для якої така поведінка є нормою.
Характер відбиває ставлення людини до навколишньо-го світу. У системі стосунків виділяють чотири групи рис
характеру:
— такі, що свідчать про ставлення людини до інших
людей, до колективу і суспільства (товариськість,
чутливість, бездушшя, грубість та ін.);
— ставлення людини до праці, до своєї справи (працьо -витість, ініціативність, лінь та ін.);
— ставлення людини до самої себе (скромність, пиха-тість, самокритичність);
— ставлення людини до речей (акуратність, ощадливість
та ін.).
Риси характеру багато в чому визначають поведінку лю-дини — способи д ій у типових ситуаціях. Великий вплив
на поведінку справляють здібності та індивідуальні осо -бливості психічних процесів. Залежно від того, яка з цих
особливостей переважає, у характері людини виділяють
такі риси, як інтелектуальні, емоційні та вольові. Говорячи
про інтелектуальні риси характеру, мають на увазі якості
розуму (кмітливість, спостережливість та ін.). В емоційних
рисах проявляється ставлення до явищ дійсності (швидка
збудливість, холодна розсудливість та ін.), а також настрій,
що переважає. Вольові риси характеру визначають уміння
і готовність людини свідомо регулювати свою діяльність,
пов’язану з подоланням труднощів (рішучість, цілеспрямо-ваність, сміливість та ін.).
Характер є одночасно і стійким, і мінливим. З одного
боку, людина, що має певну рису характеру, у схожих си-туаціях діятиме однаково; з іншого — ця риса з часом може
змінитися, тоді зміниться й поведінка.
Налічується близько 1,5 тисячі найменувань рис осо -бистості.
Вони можуть бути і рисами характеру, якщо виразно
проявляються в діяльності людини.
Для ознайомлення розглянемо короткий перелік рис ха-рактеру (за алфавітом).
Акуратність, активність, альтруїзм, апатія, артистичність. •
Багатогранність, балакучість, безтурботність, бережли- •
вість, буркотливість, безкорисливість, безвідповідаль-ність, безрозсудність, безініціативність, брехливість,
безпринципність, безстрашність, безхарактерність, бо-язливість.
Ввічливість, великодушність, вірність, веселість, вла - •
долюбство, вихованість, вразливість, витриманість, ви-тривалість, винахідливість, відвертість.
Гордість, грубість, гуманність, глузливість. •
Далекоглядність, делікатність, діловитість, деспотич- •
ність, дисциплінованість, добродушність, доброзичли -вість, доброта, довірливість, душевність, дбайливість,
дотепність.
Егоїстичність, ерудованість. •
68
Жадібність, жіночність, жорстокість, життєрадісність, •
жартівливість.
Зарозумілість, заздрісність, загадковість, зухвалість, за - •
повзятливість, зібраність.
Ідейність, ініціативність, інтелігентність. •
Колективізм, красномовство, критичність, кмітливість, •
квапливість.
Лаконічність, ласкавість, легковір’я, легковажність, лі - •
нощі, ліричність, лицемірство, лукавство, лагідність.
Меланхолійність, мрійливість, мовчазність, мудрість, •
м’якість, марнославство.
Наївність, наполегливість, неохайність, неуважність, •
незворушність, ніжність, незалежність, некритичність,
нелюдимість, непідкупність, непрактичність, непримхли-вість.
Образливість, об’єктивність, організованість, обереж- •
ність, охайність, обачність.
Пасивність, песимізм, пластичність, підозрілість, поси- •
дючість, постійність, практичність, привітність, прискіп -ливість, пунктуальність, повільність, працьовитість.
Різнобічність, рішучість, розпещеність. •
Самовпевненість, самостійність, стриманість, скромність, •
слабохарактерність, сміливість, старанність, справедли -вість, сором’язливість.
Тактовність, товариськість. •
Упертість, урівноваженість, улесливість, уважність. •
Фантазування, флегматичність. •
Хвалькуватість, хитрість, холоднокровність, хоробрість. •
Цілеспрямованість, цікавість. •
Чесність, чутливість, чуйність, чарівність. •
Щедрість, щирість. •
Практичні вправи
Завдання 1. Проаналізуйте свої можливості в оволодінні
тією або іншою професією.
Для цього з наведеного вище переліку виберіть 5–10
рис особистості, які, на вашу думку, визначають ваш ха-рактер, і випишіть їх на аркуш паперу стовпчиком. Якщо
вам властива риса характеру, якої немає в цьому переліку,
то допишіть і її. Після цього поряд із кожною позиці-єю цього списку поставте порядковий номер (починаючи
з найбільш властивої риси вашої вдачі в порядку спадання
їх значущості). Будьте готові пояснити, чому ви робите
саме так.
Назвіть риси характеру, необхідні, на вашу думку,
для успішної діяльності в обраній вами професії. Випишіть
їх у другий стовпчик.
А тепер порівняйте перший і другий списки. Які риси
характеру у вас є, а які відсутні?
Важливою складовою частиною характеру є воля. Лю-дина без волі нагадує автомобіль без двигуна: усе начебто
і виглядає солідно, а користі ніякої. Що ж таке воля?
Воля — здатність людини чинити дії, які вимагають по-долання внутрішніх і зовнішніх перешкод.
Вольовим людям притаманні такі риси характеру, як
цілеспрямованість, витримка, дисциплінованість, рішучість,
надійність, завзятість.
Завдання 2. За допомогою наведеної нижче анкети оці-ніть рівень розвитку своїх вольових якостей.
Інструкція. Дайте відповідь на всі запитання анкети,
не пропускаючи жодного. Відповідаючи на запитання, об-ведіть у кружечок букву відповіді, яка описує вашу поведінку.

анкета
1. Чи робите ви вранці зарядку?
а) Регулярно.
б) Час від часу.
в) Не роблю.
2. Чи обстоюєте ви свою думку перед товаришами і дорос-лими в разі незгоди з ними?
а) Завжди.
б) Іноді намагаюся це робити, але не завжди вдається.
в) Ні.
3. Чи вмієте ви опановувати свої почуття (долати розгубле-ність, страх і т. п.)?
а) Так, у будь-якій ситуації.
б) Не завжди, залежно від ситуації.
в) Не вмію.
4. Чи висловлюєте ви свою думку на зборах, чи критикуєте
недоліки своїх товаришів?
а) Завжди.
б) Іноді наважуюся на це.
в) Ніколи.
5. Чи зупиняють вас невдалі спроби розв’язання задачі,
виконання вправи і т. п.?
а) Так.
б) Іноді.
в) Практично ніколи.
6. Якою мірою сформовані у вас основні побутові навички
(прибирання ліжка, підтримка порядку в кімнаті, до-тримання основних вимог до зовнішнього вигляду)?
а) В основному сформовані: регулярно прибираю ліжко,
підтримую порядок у кімнаті, акуратний в одязі.
б) Сформовані, але недостатньо.
в) Не сформовані.
7. Чи здатні ви самі без зовнішнього примусу організувати
свій час?
а) Так.
б) Роблю це нерегулярно.
в) Практично ніколи цього не роблю.
8. Чи можете ви без нагадування сісти за виконання до-машніх завдань?
а) Практично завжди.
б) Тільки іноді.
в) Практично ніколи цього не роблю.
9. Чи здатні ви протягом тривалого часу (упродовж декіль-кох тижнів або навіть місяців) займатися якою-небудь
справою?
а) Так.
б) В окремих випадках.
в) Ні.
10. Чи виявляєте ви цікавість до самовиховання?
а) Так.
б) Іноді.
в) Не виявляю.
11. Якщо ви виявляєте цікавість до самовиховання, то на-скільки стійкий характер вона має?
а) Регулярно роблю спроби самовиховання.
б) Спроби самовиховання роблю іноді.
в) Ніяких спроб самовиховання не роблю.
12. Чи є у вас програма самовиховання?
а) Так.
б) Певної програми немає, але є деякі тези.
в) Ніякої програми немає.
13. Чи доводите ви свої справи до кінця?
а) Так.
б) Не всі справи доводжу до кінця.
в) Дуже рідко доводжу почате до кінця.
14. Плануєте ви вільний час (особливо на вихідні, канікули)
чи дієте як прийдеться?
а) Найчастіше планую.
б) Іноді планую.
в) Практично ніколи не планую.
15. Чи вмієте ви стримувати свої почуття?
а) В основному вмію.
б) Іноді не стримуюся.
в) Як правило, не стримуюся.
16. Чи вмієте ви серйозно і відповідально виконувати за-вдання, яке вважаєте важливим?
а) Як правило, умію.
б) Не завжди вмію.
в) Не вмію.
17. Чи намагаєтеся ви визначити для себе серйозну життєву
мету (вибір професії, оволодіння важливими трудовими
навичками)?
а) Так.
б) Намагаюся, але тільки іноді.
в) Не намагаюся.
18. Якщо ви маєте яку-небудь серйозну мету, чи робите що-небудь для її здійснення?
а) Роблю.
б) Роблю дуже мало.
в) Нічого не роблю.
Підрахуйте, скільки разів ви обрали варіант «а», «б»
і «в». За кожний вибір варіанта «а» ви отримуєте 2 бали,
«б» — 1 бал, «в» — 0 балів.
Підрахуйте загальну суму балів. Вона характеризує ви-раженість вольових рис характеру.
Якщо ви набрали більше ніж 30 балів , рівень розвитку
вольових якостей дуже високий; 20–30 балів — низький;
10–20 балів — вольові якості практично не розвинені.
Завдання 3. За допомогою наведеної нижче анкети ви-значте свою здатність до спілкування (комунікативні здіб -ності).
Для цього швидко й точно відповідайте на всі запитан-ня. Відповіді можуть бути тільки позитивними (так) або
негативними (ні).
анкета
1. Чи багато у вас друзів?
2. Чи довго вас турбує почуття образи, заподіяної кимось
із ваших товаришів?
3. Чи є у вас прагнення до встановлення нових знайомств
з різними людьми?
4. Чи правда, що вам приємніше і простіше проводити час
за читанням книг або за яким-небудь іншим заняттям,
ніж спілкуючись із людьми?
5. Чи легко ви встановлюєте контакти з людьми, які значно
старші вас за віком?
6. Чи важко вам вливатися в нові компанії?
7. Чи легко вам вдається встановлювати контакти з незна -йомими людьми?
8. Чи легко ви освоюєтеся в новому колективі?
9. Чи прагнете ви при слушній нагоді познайомитися й по-говорити з новою людиною?
10. Чи дратують вас оточуючі і чи хочеться вам побути на
самоті?
11. Чи подобається вам постійно перебувати серед людей?
12. Чи переживаєте ви почуття незручності або ніяковості,
якщо доводиться проявляти ініціативу, щоб познайоми-тися з новою людиною?
13. Чи любите ви брати участь в колективних іграх?
74
14. Чи правда, що ви почуваєтеся невпевнено серед мало-знайомих вам людей?
15. Чи вважаєте ви, що вам нескладно внести пожвавлення
в малознайому компанію?
16. Чи прагнете ви обмежити коло своїх знайомих невеликою
кількістю людей?
17. Чи відчуваєте ви себе невимушено, потрапивши в незна -йому компанію?
18. Чи правда, що ви не почуваєте себе досить упевнено
і спокійно, коли доводиться говорити що-небудь великій
групі людей?
19. Чи правда, що у вас багато друзів?
20. Чи часто ви бентежитеся, відчуваєте незручність при
спілкуванні з малознайомими людьми?
Кожна позитивна відповідь на запитання з непарними
номерами і негатива — на парні оцінюється в 1 бал. Під-рахуйте загальний результат.
Якщо ви набрали менше за 10 балів, рівень розвитку
комунікативних здібностей низький. Ви, імовірно, замкнута,
нетовариська людина, із великими зусиллями знайомитеся
з людьми і не прагнете до цього; 10–13 балів — середній
рівень; 14 балів і більше — високий. У такому разі для вас
одна з радощів у житті — спілкування, оточуючі цінують
у вас енергію, здатність вести діалог та ін.
Завдання 4. Визначте свої організаторські здібності, тоб -то вміння активно впливати на людей. Для цього швидко,
не замислюючись, дайте відповіді на наведені запитання.
Відповіді мають бути тільки позитивними (так) або нега-тивними (ні). Відповідаючи, намагайтеся пригадати свою
реальну поведінку в конкретній ситуації.
1. Чи часто вам вдається переконати більшість своїх това-ришів у власній правоті?
2. Чи добре ви орієнтуєтеся в критичній ситуації?
3. Чи подобається вам займатися громадською роботою?
4. Чи легко ви відступаєте від своїх намірів, якщо виника-ють деякі перешкоди в здійсненні їх?
5. Чи любите ви придумувати або організовувати різні ігри,
розваги?
6. Чи часто ви відкладаєте на інші дні ті справи, які треба
було б виконати сьогодні?
7. Чи прагнете ви до того, щоб ваші товариші діяли відпо -відно до вашої думки?
8. Чи правда, що у вас не буває конфліктів із товаришами
через невиконання ними своїх обіцянок, зобов’язань,
обов’язків?
9. Чи часто ви проявляєте ініціативу у вирішенні важливих
справ?
10. Чи правда, що ви зазвичай погано орієнтуєтеся в незна -йомій обстановці?
11. Чи виникає у вас роздратування, якщо не вдається за-кінчити почату справу?
12. Чи правда, що ви стомлюєтеся від частого спілкування
з товаришами?
13. Чи часто проявляєте ініціативу при вирішенні питань,
що зачіпають інтереси ваших товаришів?
14. Чи правда, що ви рідко прагнете довести свою точку
зору?
15. Чи берете ви участь в громадській роботі в школі (класі)?
16. Чи правда, що ви не прагнете відстоювати свою думку
або рішення, якщо воно не було відразу прийняте ваши -ми товаришами?
17. Чи охоче ви організовуєте різні заходи для своїх това-ришів?
18. Чи часто ви спізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення?
19. Чи часто ви опиняєтеся в центрі уваги своїх товаришів?
20. Чи правда, що ви не дуже впевнено почуваєтеся в колі
своїх товаришів?
Після того як ви дасте відповіді на запропоновані запи-тання, підрахуйте суму набраних балів. При цьому врахуйте,
що кожна позитивна відповідь на непарне запитання і не-гативна — на парне оцінюється в 1 бал.
Результат 15 балів і більше свідчить про високий рівень
організаторських здібностей; 13–14 балів — про середній;
нижче за 13 балів — про низький рівень розвитку організа -торських здібностей. Якщо у вас виявився низький рівень,
не засмучуйтеся, за бажанням ви можете розвинути свої
організаторські здібності.
Завдання 5. Визначте своє ставлення до моральних норм
поведінки (відповідальності, колективізму, самокритичності,
принциповості, чуйності, справедливості).
Нижче подано опис різних життєвих ситуацій. Як би ви
вчинили, опинившись у кожній з них? Із запропонованих
відповідей оберіть ту, яка співпадає з вашою точкою зору.
1. Під час канікул, коли ви зібралися поїхати відпочити,
класний керівник несподівано попросив прибрати в на-вчальному кабінеті. Як ви вчините?
а) Скажете, що згодні допомогти, і відкладете свій від’їзд.
б) Зберете учнів і разом із ними зробите всю роботу
за один день.
в) Пообіцяєте виконати роботу після повернення.
г) Порадите попросити про допомогу того, хто залиша-ється в місті.
д) Або…
2. Вам дали доручення, яке вам не до душі, але його вико-нання терміново потрібне колективу. Як ви вчините?
а) Сумлінно виконаєте доручення.
б) Залучите до виконання доручення товаришів.
в) Попросите дати вам інше, цікавіше для вас, доручення.
г) Знайдете привід для відмови.
д) Або…
77
3. Ви випадково почули, як група однокласників вислов-лювала справедливі, але неприємні зауваження на вашу
адресу. Як ви вчините?
а) Спробуєте пояснити однокласникам свою поведінку.
б) Переведете розмову на жарт, але постараєтеся скорі -ше виправити ті недоліки, про які йшлося.
в) Зробите вигляд, що нічого не чули.
г) Скажете однокласникам, що вони самі не кращі
за вас, особливо тому, що говорять про вас за вашої
відсутності.
д) Або…
4. У трудовому таборі під час прополки овочів у вас на ру-ках утворилися мозолі. Як ви вчините?
а) Будете, пересилюючи біль, виконувати норму, як
усі.
б) Звернетеся до друзів із проханням допомогти вико-нати норму.
в) Попросите звільнити вас від цієї роботи і перевести
на іншу.
г) Залишите роботу незавершеною і підете відпочивати.
д) Або…
5. Ви стали свідком того, як одна людина незаслужено об-разила іншу. Як ви вчините?
а) Зажадаєте від кривдника вибачень на адресу потер-пілого.
б) Розберетеся в причинах конфлікту і доб’єтеся його
усунення.
в) Виразите співчуття тому, кого образили.
г) Зробите вигляд, що вас це не обходить.
д) Або…
6. Випадково, не бажаючи того, ви завдали невеликого збит-ку або заподіяли зло іншій людині. Як ви вчините?
а) Зробите все можливе для усунення зла, збитку.
б) Вибачитеся, поясните потерпілому, що не хотіли
цього.
78
в) Постараєтеся, щоб ніхто не помітив завданого вами
збитку, зробите вигляд, що ви не винні.
г) Звалите провину на того, хто постраждав: нехай
не лізе, сам винен.
д) Або…
Якщо у ваших відповідях переважає варіант «а», то це свід -чить про активне, стійке позитивне ставлення до відповідних
моральних норм; якщо «б» — це ставлення активне, але недо-статньо стійке (можливі компроміси); якщо «в» — ставлення па-сивне і недостатньо стійке; «г» — ставлення негативне, нестійке.
Завдання 6. Вам пропонується швидко (упродовж 15 с)
закінчити наступні речення:
1. Якщо я знаю, що вчинив( ла) неправильно, то…
2. Коли мені важко прийняти рішення, то…
3. Вибираючи між цікавим, але необов’язковим і необхід-ним, але нудним заняттям, я зазвичай…
4. Коли в моїй присутності кривдять людину, я…
5. Коли брехня стає єдиним засобом збереження хорошого
ставлення до мене, я…
6. Якби я був на місці вчителя, то…
7. Думаю, що мій батько рідко…
8. Якщо всі товариші проти мене, то…
9. Коли в мене успіх, мої товариші…
10. Якщо є вільний час, я…
11. Мало хто знає, що я боюся…
12. Не люблю людей, які…
13. Моєю великою помилкою було…
14. Іноді в моїй душі прокидається…
Ця вправа дозволяє проаналізувати своє внутрішнє став-лення до близьких, до самого себе, до особистісних ціннос-тей і т. д., а також виявити свій емоційний стан і причини,
що породжують агресивність, роздратованість і т. д.
Класний керівник. Характер формується, розвива-ється і змінюється в практичній діяльності людини, відо -бражає умови та спосіб життя. Одним із шляхів формування
характеру є самовиховання. Людина така, якою зробила
себе сама.
як формувати свій характер
Характер проявляється в діях, учинках. У кожній дії
обов’язково є мета і мотив. Причому один і той самий вчи-нок може мати декілька найрізноманітніших мотивів. Роз-глянемо такий приклад. Ви виконуєте вправу з іноземної
мови. Мета одна: запам’ятати певну кількість іноземних слів
і словосполучень. А мотиви можуть бути різними: отримати
гарну оцінку, заслужити схвалення батьків, підготуватися
в інститут, стати в майбутньому хорошим фахівцем, розви -неною та освіченою людиною. Саме мотиви діяльності визна -чають її програму, продуктивність і характер людини. Тому
якщо ви хочете впливати на свій характер, аналізуйте свої
вчинки з точки зору мотиву. Навчитеся правильно оцінюва -ти свої вчинки — навчитеся управляти своєю поведінкою.
Дуже часто ми діємо так або інакше просто через звички.
Східне прислів’я говорить: «Посієш вчинок — збереш звич-ку, посієш звичку — збереш характер, посієш характер —
збереш долю». Для виховання характеру важливі позитивні
звички, а їх кожна людина може сформувати сама. Звички
виникають, зміцнюються і тримаються на повторенні. Щоб
виникла звичка, має бути потреба в ній. Звички саме тому
такі сильні і важко поборимі, що, сформувавшись, стають
потребою.
Як бути з поганими звичками, які частенько формують -ся набагато легше за хороші? Передусім, складіть список
поганих і хороших звичок. Пам’ятайте, що в позитивній
звичці присутній мотив «потрібно» — мотив обов’язку, не-обхідності, у негативній — мотив «хочу»: мотив легкості,
приємності. Звідси перша умова розвитку корисних звичок і викорінювання шкідливих — створення у своєму «Я» су-спільно значущих мотивів поведінки, пов’язаних із почут-тям обов’язку і відповідальності.
Для того щоб людина достатньою мірою управляла своєю
поведінкою, у неї має бути розвинена воля. Зазвичай волю
розуміють як здатність долати труднощі, наполегливість
у досягненні мети.
Саме досягнення мети, подолання перешкод на шля-ху до неї свідчать про сильну волю. Проте слід розріз-няти волю й упертість. Буває, що прагнення досягти
чого-небудь, наполягти на своєму набуває хворобливого
характеру й стає важливішим, ніж кінцевий результат
задуманої діяльності. Згадайте гоголівських персонажів —
Івана Івановича та Івана Никифоровича — справжніх дур -нів. Упертість — недоцільна наполегливість — негативна
риса характеру. Розвиваючи волю, потрібно обов’язково
пам’ятати про один із найважливіших законів життя —
закон доцільності.
Розвиток волі можна почати з формування вольових
звичок.
До сильної волі ведуть декілька шляхів: доводити до кін-ця розпочату справу, не братися за багато справ відразу,
будь-яку справу виконувати якісно. Вольова людина може
управляти своїми почуттями і настроєм. Як же навчитися
управляти собою? Передусім, потрібно постаратися викоре-нити зі свого життя все те, що постійно викликає негативні
переживання. Цьому сприяє чіткий режим дня, правильна
організація життя і побуту. Допомагає також добросовісне
ставлення до справи, дружні зв’язки, широке коло спілку-вання з однолітками.
Здолати себе можна ще за однієї умови. Вона полягає
у вихованні самокритичності, особливо до своїх недоліків.
Причому самокритичність не на словах, а на ділі.
Корисно розширити коло своїх інтересів і поглиблю -вати їх, адже інтереси виступають як сильні мотиви ді -яльності.
81
Дуже цікавим і незвичайним способом розвитку волі
є вправляння в розв’язанні головоломок. Окрім волі, це за -няття дозволяє розвивати увагу, мислення і фантазію.
Перше враження про характер людини зазвичай склада-ється за манерою її спілкування з оточуючими. Враховуючи
це, розглянемо деякі рекомендації про те, як краще органі-зувати своє спілкування.
1. Важливо навчитися слухати іншу людину, не перебивати
її під час розмови.
2. Важливо розуміти іншу людину. Індійські філософи при -думали таке правило суперечки. Кожен співрозмовник
має спочатку викласти думку свого супротивника і, тіль -ки отримавши підтвердження, що думку останнього пра -вильно зрозуміли, може її спростовувати. Цим правилом
доцільно користуватися хоча б у тих випадках, коли ті,
що сперечаються, вкладають різний зміст в одні й ті ж
самі слова.
3. Треба навчитися щиро цінувати людей. Культурна і роз-винена людина завжди знайде в іншому хороші риси.
Важливо бути щедрим на похвалу, високо оцінювати
справжні достоїнства людей.
4. Треба бути уважним до людей. Говорять: краще позба-вити людину їжі, ніж уваги.
5. Спілкування — це виховання корисних звичок, трену -вання вчинків, гідної поведінки. Тому в спілкуванні усе
важливо: як ви одягнені, як сидите, як ходите, танцюєте,
розмовляєте із сусідами. Усе це і багато іншого формує
ваш характер.
Практична робота
Вправи на формування вольових звичок.
1. «Прогулянка». Вийшовши з дому, повернутися рів-но за годину (похибка повинна складати не більше ±2
хв). Ця вправа вимагає точного розрахунку часу, хоча
установка на тривалість прогулянки може мінятися від
30 хв до 2 год.
2. «Будильник». Після дзвінка будильника порахувати
до 35 і встати. Щодня збавляти рахунок на 5 і через тиж -день встати на рахунок «3». Вправа вважається опанова -ною, якщо три тижні підряд ви встаєте на рахунок «3».
3. «Зарядка». Почати зарядку з 10 хв, потім через тиждень
додавати по 1 хв і довести її до 17 хв. Починати зарядку
потрібно приблизно в один і той самий час. Вправа вва-жається опанованою, якщо ви виконуєте зарядку упро-довж 3–4 тижнів.
Підбиття підсумків
Класний керівник. Психологи виявили, що риси ха-рактеру значно впливають на привабливість людини в очах
оточуючих. Чоловіки і жінки, які мають позитивні риси
характеру (чесність, чуйність), здаються більш привабли -вими, а люди з негативними рисами характеру (грубість,
злість) — менш привабливими. Позитивна особа більше
підходить на роль друга, а значить, і на роль романтичного
партнера, а значить, здається більш привабливою зовні.
Творча вправа «моя самооцінка»
Уважно прочитайте слова, які характеризують риси осо-бистості: охайність, безтурботність, вдумливість, гордість,
чутливість, грубість, життєрадісність, турботливість, за-здрість, сором’язливість, щирість, вишуканість, вередли -вість, легковірність, недовірливість, невитриманість, чарів-ність, вразливість, обережність, чуйність, педантичність,
рухливість, розв’язність, рішучість, стриманість, терпля-чість, боягузливість, захопленість, завзятість, поступливість,
холодність, ентузіазм.
Складіть два стовпчики слів по 10–20 у кожному. У пер -ший стовпчик «Мій ідеал» помістіть слова, що характеризують ваш ідеал, у другий — «Антиідеал» — слова на позна-чення рис, яких ідеал не повинен мати. З обох стовпчиків
оберіть ті риси, які притаманні вам.
Число позитивних рис, які ви собі приписуєте, поділіть
на число слів у стовпчику «Мій ідеал».
Інтерпретація одержаних даних:
якщо результат близький до 1 — ви себе переоці - •
нили;
якщо результат близький до 0 — ви самокритичні •
до себе;
результат близький до 0,5 — нормальна самооцінка.
Категорія: Години спілкування 10-11 клас | Додав: uthitel (22.01.2014)
Переглядів: 4350 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: