hyipazart.com
Головна » Статті » Виховна робота » Години спілкування 10-11 клас

Година спілкування: Диспут «Професія вчителя: “За” і “Проти”»
Диспут «Професія вчителя:
“За” і “Проти”»
Мета: привернути увагу підлітків до вибору професії;
розширити знання учнів про професію педагога;
розвивати пізнавальну активність і логічне мис-лення, уміння доносити свої погляди до інших,
брати активну участь у дискусії.
У класі оформлюється фотовиставка, виставка літератури
про професію вчителя.
Хід години спілкування
Класний керівник. У вас такий прекрасний вік —
вік пізнання і перших самостійних рішень, вік дружби, яку
проносять потім через усе життя, вік, коли у вас з’являється
чимало власних проблем.
Декому здається, що в 16 років ще не потрібно ламати
собі голову над серйозними проблемами. Але коли добре
подумати, то саме в цьому віці людина має дати відпові-ді на найсерйозніші питання свого життя. Перевага стар-ших людей над тими, кому сьогодні 16, зрозуміла. Вони
теж були в цьому віці й тепер знають, як прожити ці роки
з найбільшою користю. Вони вже пройшли через ваші ни-нішні труднощі, сумніви, вагання. Адже питання, які по-стають перед людиною в юності, за своєю суттю завжди
одні й ті самі. Тому нехтувати порадами старших, хто б
вони не були — батьки, вчителі, знайомі — було б непри -пустимою легковажністю.
Ви стоїте на порозі самостійного життя. Уже через рік
оберете собі професію й підете освоювати її ази.
Поряд із вічною проблемою підлітка — ким бути? —
невідступно крокує інша: яким стати? Із кого брати при -клад?
Сьогодні ми обговорюватимемо професію педагога.
Вічною зорею
Сяють над землею
Сонце, хліб і вчителя ім’я…
Так, вічною професією, як і хлібороб, є професія вчи -теля. Вона вам близька і тому, що ви щодня спілкуєтеся
з учителями, і тому, що деякі батьки й бабусі ваших одно-класників працюють в освітній галузі.
Наше обговорення буде проходити у формі поєдинку.
На нашому ринзі незвичайна й дуже відповідальна зу-стріч — зустріч захисників і противників професії педагога.
У правому куті — команда захисників професії. У лівому
куті — команда противників професії.
За нашим поєдинком слідкують судді. (Представлення
суддів.)
Якщо команди і судді готові — почнемо змагання.
Перший раунд «Презентація»
Дати коротку інформацію про професію педагога.
(Команди по черзі розповідають про можливий період ви-никнення професії, умови праці — обов’язково підкреслюючи
позитивні або негативні переваги. Судді оцінюють і рефері
підіймає руку переможців. На табло з’являється рахунок.)
інформація Про Професію вЧиТеЛя
Педагогічна професія — одна з найдавніших. Виникла
вона на ранніх етапах розвитку людства у зв’язку з потре-бою передавати підростаючому поколінню набутий досвід.
На перших порах передавалися знання й навички володіння
знаряддями праці, зброєю тощо. Ці обов’язки у багатьох на-родів покладались на жерців, а в Стародавній Греції навчан-ням займалися вільнонаймані особи — учителі. Незабаром
виповниться 2 тисячоліття від тоді, як римський імператор
і сенат (у І ст. до н. е.) почали видавати платню першому
«штатному» вчителеві ораторів Марку Фабію Квінтіліану,
що засвідчило появу вчительської професії.
Характеристика
Робота вчителя — передавати знання й навички учням
у школі. Учителі початкових класів є зазвичай класними
керівниками, вони викладають усі предмети, за винятком
фізкультури і музики. Із 5 класу починається поглибле-не предметне навчання і кожен предмет викладає інший
учитель. Педагог керується у своїй роботі затвердженою
Міністерством освіти програмою навчання і предметними
програмами. Навчання ґрунтується на методиках, складених
в інтересах оптимального розвитку. Як учням, так і вчите-леві доводиться готуватися до уроків. Він збирає для даної
теми наочні посібники (географічні карти, навчальні фільми,
спеціальні матеріали тощо) і прагне зробити кожен урок
змістовним. Хороший учитель може захопити дітей і заці-кавити своїм предметом. Якщо педагог зробить свій предмет
наочним і пов’яже його з практичним життям, то учням
легше буде засвоїти предмет і закріпити знання. Існує думка,
що в учителя має бути акторський талант, щоб уроки були
для учнів цікавими і привабливими. У ході уроку вчитель
знайомить учнів із новим матеріалом, повторює пройдене
на попередніх уроках, перевіряє домашні завдання і задає
нові. Засвоєння пройденого матеріалу перевіряється за до-помогою усних відповідей і письмових контрольних робіт.
Умови праці
Робочий день учителя насичений, а уроки — це лише
одна із складових частин його роботи. Підготовка до уроків
займає третину часу, що витрачається на їх проведення.
Вчителеві доводиться проводити 4–6 уроків на день плюс
позакласна робота. Влітку в учителів двомісячна відпустка,
також вони можуть разом з учнями проводити канікули.
Учителі працюють з великим розумовим навантаженням,
тому що залучення уваги 25–30 учнів протягом 40 хвилин
підряд — завдання не з легких. Психічного навантаження
додають невиховані учні, які заважають проводити урок.
Знайти спільну мову з важкими учнями — велика проблема
для вчителя. Великого навантаження зазнає також голос
учителя, що є, окрім дошки і крейди, його основним ін -струментом.
Необхідні знання, навички та риси характеру
Для того щоб працювати вчителем, необхідна спеціальна
педагогічна освіта. Більшість учителів мають вищу осві -ту і спеціалізацію по певних предметах. А вчитель молод-ших класів повинен володіти всіма основними предметами.
У вчителів є можливість удосконалюватися на семінарах
і курсах підвищення кваліфікації. Також потрібно мати
знання у сфері психології, які допомагають краще розуміти
дітей і спокійно вирішувати проблеми, що виникають. До-бре, якщо вчитель може вислухати дітей. На самому початку
роботи з учнями слід встановити так звані «правила гри»,
адже конкретність і послідовність у вимогах є однією з умов
запобігання взаємним непорозумінням. Учитель обов’язково
має бути доброзичливим і дружелюбним. Врівноваженість
і толерантність допомагають йому порозумітися з неслух-няними учнями.
У наш час ті, хто мріє добре заробляти і при цьому
не втомлюватися на роботі, навряд чи виберуть шлях шкіль -ного вчителя. Педагогіка — справа ентузіастів, які з дитин -ства бачили себе в ролі наставника, мріяли «сіяти розумне,
добре, вічне», формувати нове покоління. Учитель — не про -сто професія, це місія. Тому і попит на викладачів особли-вий. Від них вимагається багато: бути коректними, уваж-но ставитися до дітей, виявляти цікавість до своєї роботи,
предмета. Учитель повинен уміти відповісти на будь-яке
запитання, що виникло у його вихованця.
Рисами справжнього педагога мають бути постійний са -морозвиток і розширення власного кругозору, удосконалення
методів роботи. Сучасне життя безперервно змінюється, у ді -тей тепер нові інтереси, захоплення, ідеали. Щоб завоювати
довіру школярів, необов’язково поділяти їхні погляди, але
знати про них необхідно. Хороший учитель має проявляти
граничну делікатність стосовно дітей, бути уважним до того,
що їм подобається. Необхідно враховувати, що все сказане
може сильно вплинути і на інтелектуальний, і на емоційний
розвиток дитини.
Учителям постійно доводиться спілкуватися не лише
зі школярами, але й з їхніми батьками, бабусями і дідусями.
Це люди, що належать до різних соціальних сфер, і з кож-ним із них треба порозумітися, підібрати до них ключик,
завоювати довіру, щоб і для них слова педагога були важ-ливими і вони виконували його рекомендації. Від такого
взаєморозуміння залежить багато. Якщо батьки з недовірою
ставляться до вчителя, як той зможе грамотно побудувати
стосунки з дитиною?
Часто педагогам доводиться мати справу з дітьми з не-простих сімей. Що й казати, більшість людей неідеальна,
і в сім’ях буває всяке. Якщо дитина не отримує підтримки
і розуміння рідних, вона має знайти все це в учителя.
У наш час учителям особливо важко. Змінюються
не лише програми навчання, тобто змістовне наповнення
предмета, але і сам стиль, спосіб викладання. Постійно
з’являються нові методики, і за всім цим потрібно стежи-ти. Не всі викладачі люблять відвідувати курси підвищення
кваліфікації, семінари тощо, хоча таке навчання дуже ба-гато їм дає, адже йдеться не лише про здобуття інформації,
але і про обмін досвідом між колегами. Такі зустрічі і без-посереднє спілкування необхідні, щоб фахівці не «застою-валися», не звикали користуватися прийомами лише свого
педагогічного колективу, шукали нових шляхів вирішення
педагогічних завдань.
Окрім проведення уроків, до обов’язків учителів входять
складання планів, заповнення журналів, написання зві-тів тощо. Оскільки програми навчання часто змінюються,
щороку все доводиться оновлювати, переписувати наново.
Але й обійтися без цього не можна, і справа тут не лише
у формальних вимогах адміністрації. Планування допомагає
уникнути накладок, суперечностей у програмах із суміж -них дисциплін, наприклад із математики і фізики, коли
для пояснення матеріалу з одного предмета необхідні зна-ння з іншого.
Більшість людей вибирають майбутню професію ще під
час навчання в школі, і на їхнє рішення часто впливають
не лише здібності, але і ставлення до особистості вчите -ля, який уперше відкрив їм двері в країну знань. Людина,
що вирішила стати вчителем, має бути готовою до того,
що доведеться долати безліч труднощів і, не дивлячись
на це, рухатися вперед.
Труднощі вчительського життя відомі всім: навантажен -ня, стрес, непрості стосунки у шкільному колективі, папе-рова тяганина, колосальна відповідальність, часто ледачі
і невдячні учні.
Є в педагогічній діяльності і свої радощі, скажімо, бачи-ти, як на твоїх очах дорослішає людина, як прокидається
в ній інтерес до знань, як із довірою і любов’ю йде вона
до тебе за порадою… Усе залежить від точки зору самого
фахівця, його ставлення до роботи, бажання вкласти в неї
душу.
Кар’єрна драбина вчителя мають не так багато щаблів:
методист, завуч, директор. Причому, обіймаючи будь-яку
з цих посад, можна поєднувати роботу з викладанням. Ме-тодисти і завучі часто «виростають» із звичайних учите -лів. Але в зарплаті в порівнянні з ними не дуже виграють.
Учителі окремих предметів зазвичай формують методичні
об’єднання за профілем, найбільш досвідчені і шановані
стають головами методичних об’єднань…
Більшість учителів мають ще одне навантаження —
класне керівництво. Для одних це додаткова робота, для ін -ших — необхідність заповнювати журнал (іншими словами,
зайві папірці), а є такі, які починають вважати «свій» клас
практично власною сім’єю. Підростаючи, учні відвідують
педагогів, усе частіше переконуються в їхній правоті, ро-зуміють, як багато важливого і потрібного вклали ті в їхні
дитячі голови. Для справжніх учителів відчуття причет-ності до справи формування людини куди важливіше від
зарплати.
На розмір зарплати в державних школах впливає кіль-кість годин, тобто уроків, які вчитель проводить, а також
його розряд або кваліфікаційна категорія, наявність до-даткового навантаження (класне керівництво, методична
робота тощо). У деяких категоріях шкіл або класів існують
надбавки до зарплати. Деякі вчителі проводять приватні
уроки.
Безумовно, професія вчителя дуже важка, зате одна
з найпотрібніших. Важко переоцінити заслуги талановитого
вчителя, який відкриває перед дитиною двері у світ знань,
впливає на формування її життєвих пріоритетів, закладає
основи її майбутнього, а значить, майбутнього цивілізації.
другий раунд «Таких не беруть у космонавти»
Яка людина може стати педагогом? Що для цього необ-хідно, які риси характеру притаманні представникам цієї
професії? (Команди на спеціальних аркушах записують риси
характеру, розташовуючи їх від більш важливих до менш
важливих. Перемагає та група, яка виконає завдання швид-ше і пояснить необхідність певних рис характеру.)
Третій раунд «бліц-турнір»
— До якого типу професій належить професія вчи -теля?
— Що є головним атрибутом професії?
— Назвіть відомих представників професії.
— Де вчаться на педагога?
— Де можна зустріти представників цієї професії?
— Чи є пісні, прислів’я про цю професію?
Перемагають ті, хто швидше і повніше дає відповіді
на запитання.
Прислів’я про вчителя
Кого хоч день мав за вчителя, усе життя поважай, як
батька рідного.
Учителя і дерево пізнають по плодах.
Афоризми про вчителів
Секрет викладання в тому, щоб показати, що ви все жит -тя знали те, про що прочитали вчора ввечері.
Гарний учитель може навчити інших навіть того, чого
сам не вміє. (Тадеуш Котарбинський )
Про достоїнства вчителя не можна судити за розміром
юрби, що слідує за ним. (Річард Бах)
Є вчителі, яких нічого не можна навчити. (Бел Кауфман)
Гарний лише той учитель, у якому ще не вмер учень.
(Тойшибеков Бауржан)
З уроків деяких педагогів ми виносимо лише вміння
сидіти прямо. (Владислав Катажинський)
Кого боги хочуть покарати, того вони роблять педагогом.
(Сенека Старший)
Ніхто тобі не друг, ніхто тобі не ворог, але всяка люди-на — твій учитель. (Східна мудрість)
На питання, як учням досягти успіхів, Арістотель від-повів: «Доганяти тих, хто спереду, і не чекати тих, хто по-заду».
Наставникові легше командувати, ніж учити. ( Джон
Локк)
Педагоги не можуть успішно когось учити, якщо в цей
самий час не вчаться самі. (Алі Апшероні)
Посередній учитель розповідає, гарний учитель пояснює,
чудовий учитель демонструє, а геніальний — надихає.
Ті, у яких ми вчимося, правильно називаються нашими
вчителями, але не всякий, хто вчить нас, заслуговує це ім’я.
(Йоганн Вольфганг Гете)
Якщо вчитель має тільки любов до справи, він буде гар -ним учителем. (Лев Толстой)
Учитель потрібен дурню, учню потрібен Майстер. ( Бі
Дорсі Орлі)
Гарний учитель скупий на слова. (Адольф Дістервег )
Учитель — людина, яка може робити важкі речі легки-ми. (Ральф Волдо Емерсон )
Учитель те подарує вам, що знає й уміє сам. ( Георгій
Александров)
Чим легше вчителеві вчити, тим сутужніше учням учи -тися. (Лев Толстой)
Учитель, якщо він чесний, завжди повинен бути уваж-ним учнем. (Максим Горький)
Хто осягає нове, плекаючи старе, той може бути вчите-лем. (Конфуцій)
Якби всі вчилися тільки на помилках, то нікуди було б
подіти педагогів. (Сергій Лузан)
Четвертий раунд «реклама професії»
Команди по черзі показують рекламу та антирекламу про -фесії, перемагає та команда, яка буде переконливішою.
З моменту виникнення педагогічної професії за вчителем
закріпилася передусім виховна функція. Учитель — це ви-хователь, наставник.
Багато залежить від особистості педагога — його зовніш-нього вигляду, ставлення до дітей.
«Якщо вчитель бачить у дитині особистість, вважає за по-трібне вислухати думку учня — то і діти із задоволенням
ідуть на його уроки.
Якщо вчитель має тільки любов до справи, він буде до-брим учителем.
Якщо вчитель відчуває тільки любов до учня, як батько,
мати, він буде кращим за того вчителя, який прочитав усі
книжки, але не відчуває любові ні до справи, ні до учня.
Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи і до учнів,
він — досконалий учитель».
Це слова великого письменника Льва Толстого.
Часом вимагаючи від учителів чогось надзвичайного, ми
забуваємо, що вони — звичайні люди, зі своїми радощами
та проблемами.
Твоє розуміння, підтримка і співчуття в деяких ситуаці -ях набагато важливіші для вчителя, ніж теорема, вивчена
напам’ять.
виступ суддів. Підбиття підсумків
Заключне слово класного керівника.
Я — учитель… Кожен мій день починається і закін -чується школою, і це стало тим життєвим стрижнем,
на якому тримаються всі стосунки з оточуючим світом.
Але завжди переді мною постає вічне питання: як жити?
Як завжди залишатися людиною? У чому сенс життя?
Я розумію, що ці питання завжди хвилюють і моїх учнів,
ось чому інколи урок із наукової площини переходить
у філософську. Адже географія і філософія не такі далекі,
як здається.
Я вважаю, що сучасний урок — це взаємодія вчителя та
учня. Мої вихованці впливають на мене аж ніяк не менше,
ніж я на них. Кожен урок учить чогось і мене, розширює
кордони моїх уявлень про те, як треба і як не треба пра -цювати.
Моє життєве кредо — набагато важливіше добре вико-нати роботу, ніж намагатися догодити людям. Ось чому
і в житті, і в роботі я прагну бути цільною натурою, чиє осо-бисте життя також служить прикладом для наслідування.
Я «ліплю» себе, своє життя — і одночасно «ліплю» своїх
учнів. І головне — я люблю свою роботу.
Маю надію, що після сьогоднішньої зустрічі у профе-
сії вчителя з’являться нові шанувальники, можливо,
хтось із вас змінить своє рішення у виборі професії на ко-ристь професії вчителя, і тоді у мене з’явиться новий
колега.
Дякую особливо активним учням, проте, я гадаю, якби
на їхньому місці опинився будь-хто з вас, то ми все одно
побачили б непогану гру, можливо, навіть ще цікавішу.
І пропоную підготовлений вами матеріал оформити в ен-циклопедію. Назвати її «100 різних професій», поповню-вати новими цікавинками, адже світ професій вивчати
цікаво.
Категорія: Години спілкування 10-11 клас | Додав: uthitel (22.01.2014)
Переглядів: 4552 | Рейтинг: 4.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: