hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Всесвітня історія 10 клас

Урок 16а Тема. Історичний КВК « США, Велика Британія і Франця у міжвоєнний період"

Урок 16а
ІІ варіант
Тема.   Історичний КВК   « США, Велика  Британія і Франця у міжвоєнний період"

  Мета:   у формі гри систематизувати й  закріпити знання учнів за вивченою темою; формувати в  учнів 
якості командних гравців; розвивати в  учнів наполегливість, змагальність, толерантність; ви-ховувати повагу до історичного минулого людства.
  Тип уроку:   закріплення набутих знань і  вмінь.
  Обладнання:   настінні карти, схеми, ілюстративний і  дидактичний матеріали, що використовувалися під час 
вивчення теми, матеріали для проведення конкурсів.
методичні рекомендації щодо проведення уроку
Ігрова  форма  дозволить  краще  систематизувати  знання,  на -буті  учнями  впродовж  попередніх  уроків.  У  разі,  якщо  вчитель  вирі-шує  провести  КВК  за  темою,  він  використовує  для  цього  позаурочний 
час  або  доручає  учням  самостійно  розглянути  матеріал  про  Іспанію.
Хід уроку
  I.   Організація навчальнО ї діяльнО сті
Учитель  інформує  команди  учнів  про  порядок  проведення 
уроку-гри  «КВК»  і  правил,  яких  необхідно  дотримуватися.
 II.   у р О к-гра  «квк »
  1.   конкурс представників команд « ерудит».
К АРТКА № 1
1)   Які  питання  викликали  суперечки  між  партіями,  що  входили 
до  Народного  фронту?
2)   За  підсумками  виборів  до  англійського  парламенту  в  1923  р., 
провідні  політичні  партії  отримали  таку  кількість  депутатських 
місць:  консерватори   —  258;  лейбористи  —  191;  ліберали  —  158. 
Чим  можна  пояснити  той  факт,  що  лейбористам  було  доруче-но  сформувати  уряд?  На  парламентських  виборах  1918  р.  місця 
в  парламенті  розподілилися  таким  чином:  консерватори  —  338; 
ліберали  —  136;  лейбористи  —  60.  Які  висновки  можна  зробити, 
порівнявши  результати  виборів  1918  і  1923  р.?  Які  ще  потрібні 
дані,  щоб  пояснити  прихід  лейбористів  до  влади?
К АРТКА № 2
1)   Поясніть,  чому  фашистам  у  1930-ті  рр.  не  вдалося  захопити  вла -ду  у  Франції.  У  чому  особливість  французького  фашизму?
163
2)   Яку  зовнішню  політику  проводив  уряд  Чемберлена?  Що  зумо-вило  проведення  такого  зовнішньополітичного  курсу?  Укажіть 
внутрішні  й  зов  нішні  причини.
К АРТКА № 3
1)   Порівняйте  зовнішню  та  внутрішню  політику  консерваторів 
і  лейбористів  у   1920—1930-ті  рр.
2)   Який  вплив  мала  економічна  криза  1930-х  рр.  на  розвиток  країн 
західної  демократії?
К АРТКА № 4
1)   Чим  можна  пояснити,  що  в   США  в  1920—1930-ті  рр.  процвітав 
нелегальний  гральний  бізнес  (казино),  нелегальна  торгівля  ал -коголем,  наркотиками,  рекет,  майже  відкрито  діяли  банди  зло -чинців  (гангстери)?
2)   Прокоментуйте популярне після Першої світової війни у  Франції гасло: 
«Німці за все заплатять!». Які політичні сили його висунули і  з якою ме -тою? Як воно позначилося на зовнішній і   внутрішній політиці країни?
К АРТКА № 5
1)   Які чинники впливали на економічний розвиток Франції 1920-х рр.?
2)   Чим  була  зумовлена  династична  криза  в   Англії  в  середині 
1930-х  рр.?  Як  вона  була  розв’язана?
  2.   конкурс «12  правильних відповідей».
В АРІАНТ 1
1)   Коли  було  сформовано  перший  в   історії  Великої  Британії  лей -бористський  уряд?
А  1918  р.   Б  1924  р.   В  1926  р.   Г  1930  р.
2)   Коли  почалася  реалізація  «Нового  курсу»  Ф.  Рузвельта?
А  Відразу  після  приходу  Рузвельта  до  влади
Б  Уже  під  час  передвиборчої  кампанії
В  Після  першого  терміну  президентства
3)   Якого  зовнішньополітичного  курсу  дотримувалися  США 
в  1930-х  рр.?
А  Ізоляціонізму   Б  Експансіонізму
4)   Назвіть  основні  форми  соціальних  виступів  американців  у  роки 
економічної  кризи  1929—1933  рр.
5)   Партії  якої  політичної  орієнтації  об’єдналися  в  Національний 
блок  у  Франції?
А  Ліві  Б  Праві   В  Центристи
6)   На  період  правління  якого  президента  США  припала  Велика  де-пресія?
А  К.  Куліджа  Б  В.  Гардінга      В  Г.  Гувера   Г  Ф.  Рузвельта
164
7)   На  чолі  з   яким  прем’єр-міністром  уряд  Великої  Британії  про-водив  «політику  умиротворення»?
А  Н.  Чемберленом  Б  Дж.  Болдуїном
В  Дж.  Макдональдом Г  В.  Черчіллем
8)   Що стало поштовхом до світової економічної кризи 1929—1933  рр.?
А  Різке  падінням  акцій  та  паніка  на  Нью-Йоркській  біржі
Б  Надвиробництво  товарів,  значне  зниження  їх  збуту  внаслідок 
анархії  виробництва  та  високого  ступеня  монополізації  основ -них  галузей  промисловості
В  Некомпетентне  утручання  урядів  держав  у  сферу  виробництва, 
що  спричинило  заворушення  на  фондових  біржах  і  викликало 
загальну  економічну  кризу
Г  Взаємозалежність  економік  світу
Д  Початок  індустріалізації  в  СРСР
Е  Зростання  популярності  фашистських  і   комуністичних  партій
9)   Яку з названих країн економічна криза 1930-х рр. вразила пізніше?
А  США  Б  Велику  Британію  В  Францію
10)  У  якому  році  Ірландія  здобула  незалежність?
А  1916  р.   Б  1921  р.   В  1937  р.   Г  1938  р.
11)  Викресліть  зайве:  національний  уряд,  уряд  «Національної  єднос -ті»,  Національний  блок.  Свій  вибір  поясніть.
12)  Із  чим  можна  порівняти  економічну  політику  Народного  фронту 
у  Франції?
А  Із  заходами  «Нового  курсу»  Ф.   Рузвельта
Б  Зі  сталінською  модернізацією
В  Із  фашизацією  в  Італії
Г  Із  політикою  нацистів  у  Німеччині
В АРІАНТ 2
1)   Чим  були  зумовлені  швидкі  темпи  розвитку  США 
в  1920-ті  рр.?
А  Запровадженням  нових  технологій
Б  Зростанням  доходів  пересічних  громадян  і,  відповідно,  попиту
В  Розвитком  фондового  ринку  і   кредиту
Г  Наслідками  Першої  світової  війни
2)   Хто  переміг  на  виборах  1919  р.  у   Франції  під  гаслом  «Боші  за 
все  заплатять!»?
А  Національний  блок       Б  «Картель  лівих»  В  Народний  фронт
3)   Які  причини  сприяли  обранню  Ф.  Рузвельта  президентом  США 
в  1932  р.?
А  Популярність  Рузвельта  як  прихильника  соціалістичних  ідей
Б  Сподівання,  що  Рузвельт  виведе  країну  з   кризи
В  Зневіра  в   політиці  президента  Гувера
Г  Особиста  привабливість  Рузвельта
Д  Антирасистські  погляди  Рузвельта
Е  Значні  кошти,  вкладені  Рузвельтом  у   передвиборчу  кампанію
Є  Популярність,  здобута  реформами,  які  він  провів  на  посаді  гу-бернатора  Нью-Йорка
4)   Що  стало  приводом  до  династичної  кризи  у  Великій  Британії 
в  середи ні  1933-х   рр.?
А  Смерть  останнього  спадкоємця  престолу
Б  Прагнення  короля  одружитися
В  Відсутність  спадкоємця
5)   Які  із  запропонованих  напрямків  «нового  курсу»  економічної 
політики  президента  США  Ф.   Рузвельта  були  основними?
А  Надання  фінансової  допомоги  банкірам  і  промисловцям
Б  Запровадження  соціального  страхування
В  Сприяння  вільній  конкуренції
Г  Надання  права  організовувати  профспілки
Д  Запровадження  «кодексів  чесної  конкуренції»
Е  Державне  регулювання  промислового  виробництва  (установлен-ня  обсягу  виробництва,  цін  на  продукцію,  регулювання  ринків 
збуту)
Є  Установлення  нових  взаємовідносин  між  капіталом  і  працею 
(мінімум  зарплати  робітникам,  40-годинний  робочий  тиждень, 
допомога  безробітним  та  ін.)
Ж Право  укладати  колективні  договори
З  Зменшення  посівних  площ,  виробництва  сільськогосподарської 
продукції,  інтенсифікація  сільськогосподарського  виробництва
6)   Яка  із  зазначених  політичних  партій  Великої  Британії  втратила 
свій  вплив  у  1920—1930-ті  рр.?
А  Ліберальна   Б  Лейбористська  В  Консервативна
7)   Ініціатива  запровадження  «сухого  закону»  в  США  належала:
А  Республіканській  партії
Б  Демократичній  партії
В  Прогресивному  блоку  Р.  Лафоллета
8)   Викресліть  зайве:  К.  Кулідж,  В.  Гардінг,  В.  Вільсон,  Г.  Гувер. 
Свій  вибір  поясніть.
9)   Що  стало  приводом  до  остаточного  розпаду  Народного  фронту 
у  Франції?
А  Відставка  Л.  Блюма
Б  Укладення  Мюнхенської  угоди
В  Вихід  комуністів  із  Народного  фронту
Г  Визнання  Францією  режиму  Ф.   Франко
10)  Який  уряд  очолював  Р.   Макдональд?
А  Лейбористський   Б  Консервативний  В  Коаліційний
11)  Які  з  названих  подій  взаємопов’язані?
А  Відновлення  золотого  стандарту  фунта  стерлінгів
Б  Династична  криза
В  Загальний  страйк  1926  р.
Г  Економічна  криза  1930-х  рр.
Д  Політика  «умиротворення»
Е  Створення  першого  лейбористського  уряду
12)  Що  стало  першим  заходом  Ф.  Рузвельта  після  обрання  його  пре-зидентом  США?
А  Запровадження  заходів  оздоровлення  сільського  господарства
Б  Закриття  банків  та  оздоровлення  банківської  системи,  страху -вання  вкладів
В  Створення  системи  громадських  робіт
Г  Запровадження  кодексів  «чесної  конкуренції»
  3.   конкурс « упізнай історичну особу й розкажи, що ти знаєш про неї».
1)   Народився  в  родині  пастора.  Закінчив  Принстонський  універси-тет.  Професор  права.  Губернатор  штату  Нью-Джерсі.  Президент 
США  від  демократичної  партії.  У  період  свого  президентства  про-вів  низку  соціальних  реформ.  Був  прихильником  активної  зов -нішньої  політики  з   метою  встановлення  гегемонії  США  у   світі. 
Один  із  творців  Версальської  системи.  Ініціатор  створення  Ліги 
Націй.
2)   Походив  із  заможної  родини.  Син  президента.  Зробив  блискучу 
кар’єру:  сенатор,  помічник  морського  міністра.  Захворювання 
на  поліомієліт  позбавило  його  можливості  пересуватися  без  сто -ронньої  допомоги,  що,  здавалося,  поставило  хрест  на  політичній 
кар’єрі.  Завдяки  своїй  волі,  наполегливості  й   честолюбству  зміг 
повернутися  у   велику  політику.  Був  обраний  губернатором  штату 
Нью-Йорк.  Згодом  став  президентом  США.  На  його  долю  випа-ла  місія  вивести  країну  з   глибокої  економічної  кризи.  Він  був 
єдиним  президентом  США,  що  обирався  чотири  рази.
3)   Був  уособленням  «американської  мрії»,  людини,  яка  своїми 
успіхами  в  бізнесі  досягла  вершин  влади.  Майже  20   років  був 
успішним  інженером  і  комерсантом.  Організував  гірничодобув -ні  підприємства  в   Японії,  Індії,  Єгипті,  Італії,  Росії,  Південній 
Африці.  Став  одним  із  найбагатших  людей  США.  Очолював  мі-ністерство  торгівлі.  Цей  «диво-хлопець»,  як  іронічно  називали 
його  противники,  на  президентських  виборах  здобув  перемогу 
як  представник  Республіканської  партії.  Головними  його  гасла -ми  на  виборах  були:  «Виженемо  бідність  із  країни!»,  «Справа 
Америки  —  бізнес!».  Виборці  вірили,  що  саме  така  людина,  яка 
змогла  стати  багатою  сама,  здатна  зробити  країну  багатою.  Але 
доля  зробила  йому  сюрприз.  Йому  довелося  виконувати  роль  рятівника  країни,  до  якої  він  був  не  готовий.  Йому  навіть  не  спало 
на  думку,  що  для  того,  щоб  урятувати  країну,  треба  переконати 
великий  бізнес  поділитися  з   тими,  хто  опинився  не  з   власної  волі 
на  краю  прірви.  Тому  всі  спроби  подолати  кризу  традиційними 
методами,  які  він  використовував,  виявилися  безрезультатними.
4)   Походив  із  родини  шкільного  вчителя.  У  студентські  роки 
зайнявся  активною  політичною  діяльністю.  Відігравав  по-мітну  роль  у  ліберальній  партії.  Був  міністром  фінансів,  тор-гівлі.  Згодом  прем’єр-міністром.  Провів  цілу  низку  реформ. 
Один  із  творців  Версальської  системи.  До  кінця  свого  жит-тя  зберігав  вплив  на  політичне  життя.  Отримав  титул  графа.
5)   «Містер  із  парасолькою».  Походив  із  багатої  та  впливової  ро-дини.  Займався  бізнесом  і  працював  у   місцевих  органах  влади. 
Активною  політичною  діяльністю  зайнявся  в   50  років.  Був  об -раний  до  парламенту  від  Консервативної  партії.  Обіймав  посади 
міністра  охорони  здоров’я,  фінансів.  Ставши  прем’єр-міністром, 
одночасно  був  і   міністром  закордонних  справ.  Він  вірив  у  своє 
покликання  зберегти  мир  у  Європі.  Один  із  творців  і  провідників 
«політики  умиротворення  агресора».
6)   За  освітою  —  лікар.  Член  Французької  академії  наук.  Лідер  Ра-дикальної  партії.  За  емоційні  та  різкі  виступи  дістав  прізвисько 
«Тигр».  Не  одноразово  був  головою  уряду.  Один  із  творців  Вер-сальської  системи.  Прагнув  установити  гегемонію  Франції  в  Єв-ропі.  У  1920-ті  рр.  відійшов  від  активного  політичного  життя.
  4.   конкурс « історичний бліцтурнір».
  ; США
В АРІАНТ 1
1)   Коли  між  СРСР  та  США  було  встановлено  дипломатичні  відно-сини?
2)   У  якому  році  було  прийнято  закон  Вагнера?
3)   Лідером  (представником)  якої  партії  був  Ф.   Рузвельт?
4)   Кого  називали  гангстерами?
5)   Що  стало  початком  Великої  депресії?
6)   Які  діячі  були  президентами  США  з  1920  по  1932   р.?
7)   Коли  були  встановлені  дипломатичні  відносини  між  США  та 
СРСР?
8)   У  1920-ті  рр.  США  у   зовнішній  політиці  дотримувалися  прин-ципу  ізоляціонізму  чи  експансіонізму?
9)   Як  називається  період  в  історії  США  1922—1929  рр.?
10)  Які  діячі  були  президентами  США  з  1920  по  1929   р.?
168
11)  Виборчі  права  жінкам  було  раніше  надано  в   США  чи  Великій 
Британії?
12)  Коли  США  вступили  в  Першу  світову  війну?
В АРІАНТ 2
1)   Скільки  разів  Ф.  Рузвельт  обирався  на  посаду  президента?
2)   Хто  очолював  Прогресивний  блок?
3)   Чи  були  США  членом  Ліги  Націй?
4)   У  який  період  існував  «сухий  закон»?
5)   Коли  між  США  та  Німеччиною  було  укладено  мирний  договір?
6)   Який  президент  США  оголосив  курс  на  завоювання  «світового 
лідерства»?
7)   Що  таке  «гувервілі»?
8)   Яким  був  перший  захід  реформ  «нового  курсу»  Ф.  Рузвельта?
9)   Яку  назву  дістав  період  в   історії  США  1929—1933  рр.?
10)  Якою  є  абревіатура  Закону  про  відновлення  національної  еконо -міки?
11)  Як  називається  найбільше  профспілкове  об’єднання  США?
12)  Яка  партія  перебувала  при  владі  в  США  в  1920-ті  рр.?
  ; Велика Британія
В АРІАНТ 1
1)   Приводом  до  династичної  кризи  ...  р.  стало  прагнення  короля 
одружитися  із  ...  .
2)   Чи  була  криза  1930-х  рр.  у   Великій  Британії  глибшою  і  масш-табнішою,  ніж  у  США?
3)   Яка  партія  перебувала  при  владі  у   Великій  Британії  в   1922—
1924  рр.?
4)   У  якому  році  відбувся  найбільший  соціальний  виступ  англій-ських  робітників?
5)   Хто  стояв  на  чолі  «Національного  уряду»?
6)   У  якому  році  Ірландія  отримала  статус  домініону?
7)   Які  англійські  колонії  мали  статус  домініону  в  1920— 1930-х  рр.?
8)   У  якому  році  було  ухвалено  Вестмінстерський  статут?
9)   Коли  було  розірвано  дипломатичні  відносини  між  СРСР  і   Вели-кою  Британією?
10)  Хто  очолював  лейбористські  уряди  в  1920-х  рр.?
11)  Які  партії  входили  до  складу  «Національного  уряду»?
12)  Якою  була  Лейбористська  партія  за  своєю  програмою?
А  Ліберальною  Б  Консервативною
В  Радикальною  Г  Соціалістичною
ВАРІАНТ 2
1)   У  якому  році  було  остаточно  ліквідовано  Золотий  стандарт  фунта 
стерлінгів?
2)   Хто  став  монархом  Великої  Британії  в  1936  р.?
3)   Яка  партія  витіснила  Ліберальну  з  політичного  олімпу  Великої 
Британії?
4)   Як  називаються  профспілки  у  Великій  Британії?
5)   Хто  був  попередником  Чемберлена  на  посаді  прем’єр-міністра?
6)   Чи  досягнув  мети  страйк  1926  р.?
7)   У  якому  році  жінки  отримали  виборче  право?
8)   Темпи  економічного  розвитку  Великої  Британії  в  1920-ті  рр. 
були  високими  чи  низькими?
9)   Хто  очолював  уряд  консерваторів  від  1924  по  1929   р.?
10)  У  якому  році  Велику  Британію  охопила  криза  1929—1933  рр.?
11)  Чи  існували  фашистські  організації  у   Великій  Британії?
12)  У  якому  році  була  утворена  стерлінгова  зона?
  ; Франція
ВАРІАНТ 1
1)   Які  території,  утрачені  в  результаті  франко-прусської  війни,  було 
повернуто  Франції  за  Версальським  договором?
2)   У  якому  році  було  створено  Французьку  комуністичну  партію?
3)   У  якому  році  Францію  охопила  Велика  депресія?
4)   Коли  виник  франко-німецький  конфлікт  навколо  Руру?
5)   Які  партії  утворили  «Картель  лівих»?
6)   У  якому  році  відбулася  спроба  фашистів  прийти  до  влади  у  Фран-ції?
7)   Хто  очолив  уряд  Народного  фронту?
8)   Коли  було  запроваджено  мажоритарну  виборчу  систему  у  Фран-ції?
9)   На  управління  якими  територіями  Франція  отримала  мандат  від 
Ліги  Націй?
10)  Що  стало  приводом  до  фашистського  заколоту  у  Франції?
11)  У  якому  році  Народний  фронт  припинив  своє  існування?
12)  «Лінію  Мажино»  було  збудовано:
А  Напередодні  Першої  світової  війни 
Б  У  1920-ті  рр.      В  У  1930-ті  рр.
В АРІАНТ 2
1)   У  якому  році  була  утворена  Комуністична  партія  Франції?
2)   Назвіть  кілька  найбільших  фашистських  організацій  Франції.
3)   Який  уряд  очолював  Е.   Ерріо?
4)   У  якому  році  Францію  охопила  світова  економічна  криза  1929—1933  рр.?
5)   Хто  очолював  уряд  «Національної  єдності»?
6)   Чи  вдалося  Франції  подолати  кризу  1930-х  рр.?
7)   Якого  президента  Франції  було  вбито  в  1931  р.?
8)   У  якому  році  уряд  Народного  фронту  оголосив  перерву  в  про -веденні  реформ?
9)   Яка  подія  сприяла  остаточному  розпаду  Народного  фронту?
10)  Чи  проводила  Франція  «політику  умиротворення»?
11)  Хто  був  останнім  передвоєнним  прем’єр-міністром  Франції?
12)  Як  називалося  система  оборонних  споруд,  збудована  в  1930-ті  рр. 
на  франко-німецькому  кордоні?
  ; США, Велика Британія, Франція
1)   Який  король  у  результаті  династичної  кризи  у  Великій  Британії 
відмовився  від  престолу?
2)   Економічна  криза  1930-х  рр.  раніше  охопила  Велику  Британію, 
Францію  чи  США?
3)   Які  партії  утворили  Народний  фронт  у  Франції?
4)   Лідером  якої  партії  був  Леон  Блюм,  який  очолив  уряд  Народного 
фронту?
5)   Що  стало  приводом  до  страйку  1926  р.  у   Великій  Британії?
6)   На  яких  заводах  було  уперше  запроваджено  конвеєрне  виробни-цтво?
7)   Що  в  історії  США  міжвоєнного  періоду  називають  «чорним  ві -вторком»?
8)   Що  стало  приводом  до  гонінь  на  Комуністичну  партію  Франції в  1939  р.?
9)   Який  американський  президент  проголосив  гасло:  «Справа  Аме-рики  —  бізнес!»?
10)  У  якому  році  в  США  відбулися  «голодні  походи»  безробітних?
11)  Хто  очолював  фашистський  рух  у  Великій  Британії?
12)  Де  Франція  вела  колоніальні  війни  в  1920-ті  рр.?
  ; Запитання
1)   Чи  закономірним  було  домінування  в  політичному  житті  США 
1920-х  рр.  республіканців?
2)   Критикуючи  «новий  курс»  Ф.  Рузвельта,  його  порівнювали  то 
з   фашизмом,  то  із  соціалізмом.  Що  в  заходах  «нового  курсу» 
давало  підстави  для  подібних  порівнянь?
3)   Чому  стабілізація  1920-х  рр.  була  найбільш  помітною  в  США?
4)   На  зламі  другого  і  третього  десятиліть  XX   ст.  до  урядів  кра -їн  Заходу  ввійшли  представники  соціалістичних  (соціал-демократичних)  або  робітничих  партій.  Назвіть  ці  країни.  Із  яки -ми  подіями  і  процесами  початку  ХХ  ст.  це  було  пов’язано?
171
5)   Якими  є  причини  перетворення  англійської  колоніальної  імперії 
на  Співдружність?  Укажіть  етапи  цього  процесу.
6)   Чому  реформи,  проведені  урядом  Народного  фронту  у  Франції, 
не  принесли  бажаного  результату?
7)   Як  ви  розумієте  твердження:  «Економічна  криза  у  Франції  зре-штою  призвела  до  національної  катастрофи»?  Свою  відповідь аргументуйте.
 III.  Підсумки  уроку
Учитель  підбиває  підсумки  участі  команд  у  грі  й  оголошує 
переможців.  Доцільно  також  акцентувати  увагу  учнів,  що  гра  допо-могла  їм  краще  зрозуміти  тенденції  розвитку  країн  у   цей  період.
 IV.  Домашнє  завдання
За  умови  обрання  вчителем  другого  варіанта  проведення 
уроку  учні  самостійно  опрацьовують  матеріал  про  розвиток  Іспанії.
Категорія: Всесвітня історія 10 клас | Додав: uthitel (12.12.2013)
Переглядів: 2273 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: