Головна » Статті » Старша школа » Українська мова 11 клас

Урок № 9 Тема: Стилістичні аспекти написання -н- у прик-метниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн- у прикметниках, прислі


Урок № 9 Тема:  Стилістичні аспекти написання -н- у прик-метниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн- у прикметниках,  прислівниках.
  Мета:  навчити знаходити в тексті стилістично забарвлені морфологічні засоби, варіанти
граматичних форм; визначати їхню роль і доречність використання в тексті: розріз -няти морфологічні синоніми, визначати їх стилістичну функцію; правильно писати
слова із -н- і –нн-; розставляти розділові знаки при відокремлених другорядних
членах речення; знаходити помилки на вивчені правила і виправляти їх.
Хід   уроку
  I.   АктуА лізА ція опорних знА нь учнів.
технологічна карта
правопис прикметникових та дієприкметникових суфіксів
збіг приголосних.  У  прикметниках,  твірна  основа  яких  закін-чується  на  -н,  приєднання  суфіксів  -н(ий),  -н(ій)  викликає  подво -єння:  ранній,  осінній,  денний,  туманний,  знаменний.
Суфікси -áнн(ий), -éнн(ий),  які  вживають  тільки  в  прикмет -никах  для  підкреслення  найвищої  міри  ознаки,  пишуть  завжди
з  двома  літерами  –нн-:  невблаганний,  нездоланний,  неоціненний,
несказанний,  нескінченний,  страшенний,  (але  жаданий);  суфікси
прикметників  завжди  наголошені.
Суфікси -ан(ий), -ен(ий)  вживають  лише  в  дієприкметниках
і   пишуть  з  одним  н,  причому  наголос  в  дієприкметниках  падає
переважно  на  основу:  бажаний,  неоцінений,  неподоланий,  неска -заний,  нескінчений.  Але:  божественний.
у  прислівниках ,  утворених  від  прикметників  із  -н-,  пишуть
одну  літеру  -н-:  слухняний  —  слухняно;  несподіваний  —  несподіва -но.  У  прислівниках,  утворених  від  пасивних  дієприкметників,  так
само  пишуть  -н-:  полегшений  —  полегшено;  вихований  —  вихова -но.  У  прислівниках,  утворених  від  прикметників  із  -нн-,  пишуть
-нн-:  сонний  —  сонно;  страшенний  —  страшенно;  несказанний  —
несказанно.  З  -нн-  пишуть  такі  прислівники:  зрання,  спросоння,
попідтинню,  навмання,  попідвіконню,  востаннє.
62
  II.   оГолошення те М и й  М ети уроку.
  III.  МотивА ція нА вчА льної Д іяльно С ті учнів.
  I V.  Сприйняття й зАСвоєння учня М и нА вчА льно Го  МАтері А лу.
  ; Тренувальні вправи
п ерепишіть слова, поставте в них наголос, порівняйте правопис
прикметників і дієприкметників.  складіть шість речень з будь-якими
словами із цих пар.
Несказанний  —  несказаний.
Нескінченний  —  нескінчений.
Незліченний  —  незлічений.
Неоціненний  —  неоцінений.
Незрівнянний  —  незрівняний.
Недоторканний  —  недоторканий.
Здійсненний  —  здійснений.
п ерепишіть текст. Знайдіть дієприкметники та поясніть їх напи-сання. З’ясуйте, зразком якого стилю є поданий текст.  обґрунтуйте
свою відповідь.
Людина  створила  культуру,  а  культура  людину.  Людина
реалізується  в  культурі  думки,  культурі  праці  і  культурі  мови.
Культура  —  це  не  тільки  все  те,  що  створене  руками  і  розумом
людини,  а  й  вироблений  віками  спосіб  суспільного  поводження,
що  виражається  в  народних  звичаях,  віруваннях,  у  ставленні  один
до  одного,  до  праці,  до  мови.  Належачи  до  певного  соціуму,  ін-дивідуум  зі  своєю  появою  на  світ  органічно  входить  у  вироблену
його  співвітчизниками  культуру,  стає  її  користувачем  і  носієм.
Чим  міцніші  зв’язки  людини  з  культурою  народу,  тим  більшого
можна  сподіватись  від  неї  як  від  громадянина,  свідомого  творця
матеріальних  і  духовних  благ.  Ослаблення  зв’язків  з  культурою
свого  соціуму,  втрата  його  мови,  нехтування  його  звичаями  не -гативно  позначаються  на  самооцінці  вчинків  індивідуума,  на  його
ставленні  до  співвітчизників,  до  результатів  колективної  і  індиві -дуальної  діяльності.  Отже,  духовна  культура  міцними,  хоч  і  не -видимими  нитками  зв’язана  з  матеріальною  культурою.  Тому-то
наше  суспільство,  пробудившись  від  довгого  інтелектуального  сну
і  приступивши  до  морального  самоочищення,  побачило  ті  болячки,
які  багато  років  прикривалися  бадьорими  лозунгами  і  закликами.
Не  пройшла  повз  увагу  суспільства  і  мовна  проблема…  («Культура
української  мови»).
Знайдіть у текстах прикметники і дієприкметники.  доведіть, що
вживання прикметників надає тексту описовості, а вживання діє-прикметників привертає увагу читача до наслідків дії.  поясніть на-писання літери -н- у дієприкметниках.
1. Я знову їхав по Вкраїні
По тих дорогах польових,
Де вздовж цвітуть сокирки сині,
Пливе гречок пахучий сніг,
Шепочуть вівса сизо стеблі,
І верби хиляться до греблі. (М. Рильський).
2. О земле українських нив,
Стократ потоптана військами,
Полита рабськими сльозами,
Повита в темряву і гнів,
Про тебе повістю сумною
Не раз озветься ще струна. (М. Рильський).
спишіть, вставляючи необхідні літери.  пригадайте вивчені правила
щодо написання -н-, -нн- в прикметниках.
1.  Не  зневірся  в  меті  на  свяще(н,  нн)ій  путі,  в  грізній  січі  не
плачуть,  козача.  (В.  Козак).  Ні  лжі,  ні  злоби,  ні  повзучої  людської
скверни.  Невблага(н,  нн)ий  вогонь  боротьби  нечистоти  від  мене  від -верне!  (Д.  Павличко).  Енергія  волі  й  краси  незнище(н,  нн)а.  (На -талка  Поклад).  Які  ж  ми  непрості  і  незбагне(н,  нн)і,  у  кожному
живе,  здається,  геній.  (О.  Лупій).  А  дороги  нескінче(н,  нн)і  —  все
від  нені,  все  від  нені.  (Б.  Мозолевський).
2.  У  1881  році  до  Києва  з  гастролями  приїхав  незрівня(н,  нн)
ий  П.  І.  Чайковський.  У  глядацькому  залі  сидів  студент  київського
музучилища  Рейнгольд  Глієр.  Митець,  що  виконував  власні  твори
на  сцені,  здавався  йому  недосяж(н,  нн)им.  Музика  лилась  неспи(н,
нн)о  казковим  водоспадом.  Концерт  мав  несказа(н,  нн)ий  успіх
і  несподіва(н, нн)і наслідки. Юний Глієр, котрий щоде(н, нн)о мріяв
про  кар’єру  скрипаля,  відтепер  твердо  вирішив  стати  професій(н,
нн)им  композитором.  З  1914  до  1920  року  вже  відомий  компози-тор,  педагог  і  музикант  був  директором  першої  в  Україні  консерва -торії,  Глієр  засновує  стипендію  для  підтримки  найстара(н,  нн)іших
студентів,  пише  музику  до  спектаклів  за  мотивами  незнище(н,  нн)
их  творів  Шевченка,  організовує  концерти.  Так  нездійсне(н,  нн)і,
на  перший  погляд,  завдання  стають  реальністю.
Запишіть словосполучення, вставляючи на місці крапок -н-, -нн-.  ука -жіть стильову приналежність поданих слів і словосполучень.
Блаже..ий погляд, непрочита..а книга, несказа..а краса, важе..і
персні,  незрівня..а  вірність,  страше..ий  галас,  спасе..ий  монастир,
незаверше..а  новела,  незбагне..й  крок,  незапрограмова..а,  пауза,
незчисле..і скарби, здорове..ий чоловік, потріска..а земля, страше..о
несподівано,  зваре..о  вчасно,  спече..о  сьогодні,  не  сказа..о  вголос,
недореч..о,  сторо..ій  чоловік,  ба..ий  рушник,  істи..е  твердження.
спишіть, розкривши дужки так, щоб утворилося слово (нове, спіль-нокореневе, або синонім) чи форма слова з подвоєнням приголо-сних -нн-.
Шварконула  блискавиця,  гогонула  земля,  тіпаючи  на  своїх
широких  грудях,  як  пір’їну,  (великі)  палати,  (високі)  церкви  і  не-величкі  хати.  (Панас  Мирний).  Ясна  зірка  заблищала,  більшою  зда-лася  і  (огонь)  смугою  в  небі  простяглася.  (М.  Костомаров).  Відгри -міло.  Тільки  ваговито,  (старається)  на  шиби  сипле  дощ.  (В.  Біляєв).
(Благословити)  вся  твоя  родина,  яка  тернистий  шлях  пройшла  до
волі.  Відроджуйся  ж  у  славі,  Україно!  Ти  гідна  найщасливішої
долі.  (С.  Жук).  Родино!  Роде  мій!  Народе!  По  капілярам  спільних
дум,  як  сік  землі,  текла  свобода  —  (не  перемінити)  серця  струм!
(Ю.  Сердюк).  У  моєї  совісті  (отакі)  зуби.  Не  доведи,  Господи,  від -ступить  убік.  (А.  Горбівненко).  О  (не  вблагати)  часу  течія!  (О.  Дер -кач).  Мабуть,  десь  янголи  співають.  Від  того  співу  серце  мліє,  і  (не
здійснити)  бажає,  і  (не  збагнути)  радіє.  (Г.  Маніва).
  V.   зАкріплення вивченоГо  МАтері А лу.
Cпишіть, від поданих у дужках прикметників утворіть прислівники.
Море  так  (невинний)  голубіє  під  стінами  скель  (М.  Коцюбин -ський).  Душа  була  печальна,  ніби  море,  важка  (страшенний)  від
чужих  секретів  (Ю.  Шешуряк).  (Органний)  гуде  комиш  (В.  Коро -тич).  Олесь  (старанний)  скрипів  олівцем  і  (натхненний)  прицмаку -вав  (Григір  Тютюнник).  Стій,  серце,  стій!  Не  бийся  так  (шалений)!
(Леся  Українка).  Серце  завмерло.  А  я  (заворожений)  слухаю  музи -ку  фортепіанну  (В.  Ковалівська).  І  пальці  струнами  (невпинний)
біжать  (В.  Сосюра).  (Напружений),  (натужний)  б’ється  беззахисне,
відкрите  серце  (П.  Перебийніс).  Сонце  заходило  (червоний)  (Григір
Тютюнник).  Ноче,  ти  надходиш  (невблаганний)!  (Є.  Маланюк).  Спо-чила  (втомлений)  земля,  серпанком  ночі  оповита  (М.  Вороний).
65
у творені від поданих слів прислівники з подвоєними літерами і без
подвоєння запишіть у дві колонки.
Поважний,  щоденний,  стражденний,  пригнічений,  засором -лений,  несказанний,  незрівняний,  наполоханий,  незмінний,  свя -щенний,  печений,  активний,  щоденний,  студений,  зазначений,
старанний.
спишіть, вставляючи, дн необхідно, -н- чи -нн-.  обґрунтуйте прави-лом. поясніть значення фразеологізмів «говорити навмання»; «верз-ти як спросоння»; «тинятися попідтинню».
Дощ  надів  нейлоновий  плащ  і  кудись  навма..я  побрів.  
(Г.  Гордасевич).  Позавіко..ю  плющало.  (В.  Захарченко).  А  душу
сонце  знов  торкне  крізь  скло  морозне  зра..я.  (М.  Рильський).  Озва -лася  перша  пташка  чи  спросо..я,  чи  просто  звикла  прокидатися
найраніше.  (Г.  Пагутяк).  Вже  хміль  всихає  понадти..ю.  (Л.  Костен-ко).  Як  вовкулака  попідти..ю,  сухий  валується  полин.  (О.  Довгий).
Пролетіла  шале..о  кіннота,  тільки  сухо  копита  дзвенять.  (В.  Сосю-ра).  Заіржав  страше..о  кінь  і  битися  почав  у  своїм  стійлі  .  (І.  Фран -ко).  Скорпіоном  язик  твій  був  нам,  він  труїв  нас  і  жалив  невпин..о.
(Леся  Українка).  Усе  так  незбагне..о,  так  неймовір..о.  (С.  Коронен -ко).  Я  передумала  дум  незліче..о  багато.  (О.  Омельченко).  Життя
безуми..о  і  невблага..о  іде  на  мене,  як  хвиля  на  берег.  (М.  Коцюбин -ський).  Як  жити  хочеться!  Несказа..о,  безмір..о.  (Олександр  Олесь).
  VI.  ДоМАшнє зА в ДАння.
скласти кросворд з теми чи створити навчальне відео.

Категорія: Українська мова 11 клас | Додав: uthitel (10.10.2014)
Переглядів: 5056 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: