hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Українська мова 11 клас

Урок № 5 Ступені порівняння прикметників. Стягнені і нестягнені форми. написання складних прикметників.
 
Урок № 5 Ступені порівняння прикметників. Стягнені і нестягнені форми. написання складних прикметників.
Мета:  навчити знаходити в тексті стилістично забарвлені морфологічні засоби, варіан-ти граматичних форм; визначати їхню роль і доречність використання в тексті: 
розрізняти морфологічні синоніми, визначати їх стилістичну функцію; правильно 
здійснювати синонімічну заміну займенникових форм і прикметників, дієприкмет-никових і дієприслівникових зворотів та підрядних речень з метою посилення тієї 
чи іншої стилістичної ознаки; правильно писати слова із зазначеними в програмі 
орфограмами; розставляти розділові знаки при відокремлених другорядних членах 
речення; знаходити помилки на вивчені правила і виправляти їх.
Хід уроку
I.  АктуАлізАція опорних знАнь учнів.
технологічна карта
Деякі прикметникові формивиявляють стилістичне забарвлення.
Так,  у  діловому  стилі  використовуються  прикметники  з  пре-фіксами  архі-,  гіпер-,  ультра-,  над-:  ультрамодний,  надтвердий. 
Якщо  ці  прикметники  потрапляють  у  художні  тексти,  то  набува-ють  різних  емоційно-експресивних  відтінків.  Напр.:  У  мами  над-людська  сила,  надлюдський  розум!  —  з  подивом  шептав  Адась 
(І.  Франко). 
У  розмовному  і  художньому  стилях  широко  використову-ються  прикметники  з  префіксом  пре-:  прекрасний,  пречудовий, 
суфіксами  -езн-,  -елезн-,  -енн-,  -ісіньн-  :  величезний,  широченний, 
яснісінький. 
Перебільшену  ознаку  виражають  і складні прикметники
добрий-добрий,  густочервоний,  які  теж  є  ознакою  розмовного  і ху-дожнього  стилів.
короткі і нестягнені форми прикметників, займенників ужива-ються в народнопоетичному та художньому мовленні: дрібен, зелен, 
білеє,  вірнії.  Короткі  форми  надають  поетичній  мові  прискореного 
темпу.
проста форма вищого ступеня прикметників уживається  в  усіх 
стилях,  а  з  підсилювальними  словами  багато,  значно,  далеко  — 
у  літературному  експресивному  мовленні, складена —  переважно 
в  офіційно-діловому  й  науковому  стилі; проста форма найвищого 
ступеня з  підсилювальними  частками як, що —  у  розмовному  й  ху
дожньому  стилях,  додає  висловлюванню  експресії;  проста  форма 
найвищого  ступеня,  що  утворюється  з  вищого  ступеня  прикметни-ка і словосполучення за всіх, вживається в експресивному мовленні 
(публіцистичний,  художній,  розмовний  стиль).
Форми прикметників на  зразок  синьому  —  синім,  білому  — 
білім  зумовлені  милозвучністю  і  вживаються  найчастіше  розмов-ному,  художньому  чи  публіцистичному  стилі.
Складні прикметники  пишемо  разом:
а)  якщо  твірним  для  них  є  підрядне  словосполучення:  земле-робський  (землю  обробляти),  хлібопекарський  (хліб  пекти), 
західноукраїнський  (Західна  Україна);
б)  складні  прикметники  утворені  від  складних  іменників:  біо-логічний  (бо  біологія),  півметровий  (бо  півметра),  землероб-ський  (бо  землероб);
в)  якщо першою частиною складного прикметника є числівник: 
п’ятирічний,  двокамерний,  шестизірковий;
г)  якщо  першою  частиною  складного  прикметника  є  прислів-ник:  давноминулий,  вічнозелений,  малозабезпечений. 
Складні прикметники пишемо через дефіс, якщо вони означають 
відтінки  кольору  чи  смаку  (крім  жовтогарячий,  червоногарячий): 
кисло-солодкий, жовто-синій; або твірним для них є сурядне слово-сполучення:  соціально-економічний  (і  соціальний,  і  економічний), 
м’ясо-молочний  (і  м’ясний,  і  молочний).
II. оГолошення теМи й Мети уроку.
III.  МотивАція нАвчАльної ДіяльноСті учнів.
IV.  Сприйняття й зАСвоєння учняМи нАвчАльноГо МАтеріАлу.
;Тренувальні вправи
визначте стилістичну приналежність поданих речень. усно замініть 
в них нестягнені повні форми прикметників стягненими, короткі  — 
повними. Зіставте відтінки паралельних висловлювань. 
На  хвилях  зелених  тремтять  червонії  іскри  блискучі…  Ось 
промінь  останній!..  Прощай,  веселеє  сонце  ясне!  Ой  вишеньки-черешеньки,  червонії,  спілі!  Чого  ж  бо  ви  так  високо  виросли  на 
гіллі?  Літо  краснеє  минуло.  Білії  хмаринки,  лебедині  крила  уго-рі  гуляють.  Геть  понад  морем,  над  хвилями  синіми  в’ються,  не 
спиняться  чаєчки  білії.  Не  дивись  на  березу  плакучу,  —  на  березі 
журливеє  віття  нагадає  тобі  лихоліття,  нагада  тобі  тугу  пекучу… 
У  чорную  хмару  зібралася  туга  моя.  Хотіла  б  я  вийти  у  чистеє 
поле.  (Із  тв.  Лесі  Українки).
спишіть речення. розкрийте дужки, доберіть одну з синонімічних 
форм вищого чи найвищого ступенів порівняння прикметників. вмо-тивуйте свій вибір.
Порівняно  з  мохами  будова  папоротей  (складніша,  більш 
складна). У глибині квітки свиріпи містяться одна маточка і шість 
тичинок,  з  яких  дві  (короткі,  більш  короткі)  від  інших.  Для  одер-жання насіння капусти відбирають восени (найкращі, щонайкращі, 
як  найкращі,  кращі  з  усіх)  головки.
поясніть стилістичну роль нестягнених повних форм прикметників.
1.  Твої  крилаті  обрії,  о  Земле  наша  добрая,  перлинно  волошко-вая,  росинно  світанковая.  (П.  Тичина).
2.  Заграло,  запінилось  синє  море,  і  буйнії  вітри  по  мору  шум-лять,  і  хвиля  гуляє,  мов  чорнії  гори.  (Є.  Гребінка).
проаналізуйте подані тексти з погляду ритмомелодики. Які морфо-логічні форми прикметників цьому сприяють? 
Пливе човен, води повен,
Та й накритий листом... 
Не хвалися, дівчинонько,
Червоним намистом! (З української народної пісні).
Стоїть гора високая,
Попід горою гай.
Зелений гай, густесенький,
Неначе справжній рай. (Л. Глібов).
Славен будь, отче великий, 
завжди повноводий, глибокий!
Ти багатiший за інші річки усі разом, а може,
І найславніший… (Ф. Прокопович).
спишіть, вказуючи на стилістичну роль морфологічних форм (імен-ників, займенників, прикметників, дієслів).
«Такий я ніжний, такий тривожний» — 
Ти весь, поете, в цих словах,
Твій кожний вірш, рядок твій кожний
Життя тривожністю пропах.
Ти теплу ніжність до людини
Узяв, як хліб, у творчу путь.
Хто шлях обрав собі єдиний,
Тому із нього не звернуть.
Любові голубі зірниці
Ти правди пронизав огнем,
Ти п’єш із чистої криниці,
Яку ми щирістю зовем. (М. Рильський).
укажіть стилістичну приналежність речень. спробуйте, змінюючи 
ступінь порівняння прикметників, скласти синонімічні речення. чи 
зміниться стиль таких речень?
Більш  сміливі  приклали  до  плеча  автомат.  Петрик  більш 
швидкий,  ніж  Павло.  Стратегічні  ракети  більш  потужні,  ніж 
тактичні.  Порівняно  з  мохами   будова  папоротей  більш  складна. 
У глибині  квітки  свиріпи  міститься одна  маточка  і  шість  тичинок, 
з  яких  дві  коротші  від  інших.  Для  одержання  насіння  капусти 
відбирають  восени  якнайкращі  головки. 
При вивчені стилістичних особливостей використання форм ступенів 
порівняння прикметників звертаємо увагу на попередження помилок 
типу більш вищий, більш красивий тощо.
утворіть, де можна, короткі форми прикметників. назвіть короткі 
форми прикметників, які вже є в тексті. Якого відтінку надають ко-роткі форми прикметників?
Ой сивая тая зозуленька.
Щедрий вечір, добрий вечір, 
Добрим людям на здоров’я!
Усі сади та і облітала,
А в одному та і не бувала.
А в тім саді три тереми:
А в першому — красне сонце,
А в другому — ясен місяць,
А в третьому — дрібні зірки.
Ясен місяць — пан господар.,
Красне сонце — жінка його,
Дрібні зірки — його діти. (Народна творчість).
V. зАкріплення вивченоГо МАтеріАлу.
Запишіть речення. підкресліть короткі та нестягнені форми прикмет-ників. утекстах яких стилів їх уживають?
Гей, Січ іде, красен мак цвіте! Кому прикре наше діло — нам 
воно  святе.  (І.  Франко).  Пливе  човен,  води  повен,  ніхто  не  спитає. 
Гори  мої  високії,  не  так  і  високі,  як  хороші,  хорошії,  блакитні 
здалека  (Т.  Шевченко).  Горять,  горять  свободою  вчорашнії  раби… 
(П.  Тичина).  Полум’ям  віють  огненні  широкії  крила,  мрія  новая 
літа наді мною орлом. (Леся Українка). Хмара вражая розтане, ясен, 
красен день настане… (М. Рильський). І виходив на дорогу я, повен 
сили  до  борні.  (Д.  Фальківський).  Тепер  весна  —  блакитно-синій 
травень. Довкола зеленіє край наш славен, а сонцехід — як золота 
гора. (О. Лупій). Золотая, і прекрасна, і зрадливая весна серед тихої 
природи прокидалася зі сна. (Х. Алчевська). Пущу я коня у чистеє 
поле,  пущу  соколонька  на  синєє  море.  (Із  пісні).  Ой  ворон  коню, 
чи  явились  вчасно,  чи  вибіжать  стрічати  до  воріт?  (Б.  Степанюк).
утворіть складні прикметники, введіть їх у речення і визначте сти-льову приналежність та особливості написання.
Південний  і  Західний  Крим;  Південний  Крим;  Північний 
і Східний  Кавказ;  Північний  Кавказ;  Південна  і  Західна  Україна: 
Південна  Україна;  Північний  і  Атлантичний  океан;  північна  Ат-лантика;  любити  волю;  високий  авторитет;  дві  зміни;  захищати 
природу;  здатний  до  бою;  ніжна  блакить;  світлий  і  червоний.
VI.  ДоМАшнє зАвДАння.
опрацювати теоретичний матеріал §4, виконати вправу №73.
Категорія: Українська мова 11 клас | Додав: uthitel (05.09.2014)
Переглядів: 4667 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: