hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Українська мова 11 клас

Урок № 4 Власні і загальні назви. велика буква і лапки у власних назвах.
 
Урок № 4 Власні і загальні назви. велика буква 
і лапки у власних назвах.
Мета:  навчити знаходити в тексті стилістично забарвлені морфологічні засоби, варіанти 
граматичних форм; визначати їхню роль і доречність використання в тексті: роз-різняти морфологічні синоніми, визначати їх стилістичну функцію; засвоїти правила 
і правильно писати слова — власні назви; знаходити помилки на вивчені правила 
і виправляти їх.
Хід уроку
I.  АктуАлізАція опорних знАнь учнів.
технологічна картаВелика  літера  у  власних  назвах
1. Імена, по батькові, прізвища, псевдоніми, 
прізвиська 
2. Назви міфологічних істот і божеств, дійові 
особи у байках, казках, драматичних творах
3. Клички свійських тварин 
4. Назви найвищих посадових осіб України та 
посадових осіб міжнародних організацій 
5. Назви сортів рослин у спеціальній літературі
6. Астрономічні, географічні, топографічні 
назви 
7. Назви вулиць, майданів, парків, шляхів 
8. Назви держав, союзів держав 
9. У назвах державних, партійних громадських 
установ та організацій — перше слово 
10. Назви художніх, музичних та інших творів, 
газет, журналів, заводів, наукових закладів, 
театрів, клубів, літаків, машин, виробів 
11. Назви релігійних свят, понять, культових 
книг
12. Назви історичних подій, епох, війн, знамен-них дат 
13. Назви орденів, медалей, відзнак
14. Умовні власні імена в договорах і актах
Іван Петрович Линько, Леся Українка (Лариса 
Петрівна Косач), Ярослав Мудрий Зевс, Перун, 
Дід Мороз, Мавка, Щука, Будяк кіт Пушок, 
кінь Шарко Президент України, Генеральний
секретар ООН Антонівка, Миронівська, Чумаць-кий Шлях, Осло, Ла-Манш, Говерла, майдан 
Незалежності, Стрийський парк, Республіка 
Польща, Королівство Швеція, Ліберальна пар-тія України, Міністерство юстиції, але Верховна 
Рада України, Кабінет Міністрів України, 
Конституційний Суд України, газета «Експрес», 
завод «Арсенал», Будинок актора, Львівський 
академічний драматичний театр ім. М. Зань-ковецької, ТУ-154, Івана Купала, Божа Матір, 
Господь, Біблія, Коран Коліїївщина, Новий рік, 
Відродження, Друга світова війна, медаль «За 
відвагу», Договірні Сторони, Уряд, Надзвичай-ний і Повноважний Посол, Автор
Лапки  у  власних  назвах 
індивідуальні назви приклади
— заводів, фабрик, організацій 
— пароплавів, літаків, автомобілів, тракторів 
— літературних, художніх, музичних творів, газет, 
журналів 
— будинків відпочинку, санаторіїв, готелів, мага-зинів тощо 
— виробів, продуктів 
— медалей, орденів
Шахта «Глибока», ПП «Дивосвіт», автобус «Ту-рист», 
комбайн «Нива», літак «Антей», журнал «Пізнайко», 
підручник «Біологія», кінофільм «Троя», санаторій 
«Україна», готель «Львів», магазин «Для вас», 
цукерки «Червоний мак», олія «Майола», медаль 
«За заслуги», орден «Знак пошани», орден «Мати-героїня»
улапки не беруться
назви культових книг і основних релігійних понять Біблія, Псалтир, Коран, Заповіді Божі, Мати Божа, 
Служба Божа, Великий Піст, Різдво, Великдень, 
Паска
II. оГолошення теМи й Мети уроку.
III.  МотивАція нАвчАльної ДіяльноСті учнів.
IV.  Сприйняття й зАСвоєння учняМи нАвчАльноГо МАтеріАлу.
;Тренувальні вправи
Гра «Хто більше». до поданих назв доберіть власні, запишіть їх і по-ясніть особливості написання. усно складіть з одним із слів речення 
в різних стилях мовлення.
Назви  релігійних  свят:  Різдво,  … 
Назви  культових  книг:  Псалтир,  …
Назви  храмів,  пам’яток  архітектури:  П’ятницька  церква,  …
Назви  історичних  подій:  Столітня  війна,  …
Назви  орденів:  орден  Незалежності,  …
Назви  медалей:  «За  відвагу»,  …
Назви  творів,  кінофільмів:  кінофільм  «Визволення»,  …
назвіть видатних українських діячів минулого. обґрунтуйте написан-ня власних назв. укажіть стильову приналежність тексту.
«Поміж  давніми  князями  дотатарського  періоду  після  Ярос-лава  ніхто  не  залишив  по  собі  такої  гучної  слави,  як  Володимир Мономах, князь діяльний, сильний волею, князь, який вирізнявся здоровим  глуздом  посеред  своєї  братії,  князів  руських»,  —  писав 
М.  Костомаров  1873  року.  Полководець,  політик,  письменник,  Во-лодимир Мономах «...був красивий лицем, очі в нього були великі, 
волосся рудувате й кучеряве, чоло високе, борода широка. Зростом 
він не був особливо високий, але міцний тілом і дуже сильний», — 
писав  Микола  Костомаров. 
Володимир  Мономах  (1053–1125)  —  онук  Ярослава  Мудрого, 
син  великого  князя  київського  Всеволода  Ярославича  та  грецької 
царівни,  дочки  візантійського  імператора  Костянтина  IX  Монома-ха,  звідки  й  походить  його  прізвисько.  Батько  Володимира  Мо-номаха  Всеволод  був  улюбленим  сином  Ярослава  Мудрого  —  він 
вирізнявся  серед  інших  синів  любов’ю  до  книг  та  вченістю. 
Він  «сидячи  вдома,  знав  п’ять  іноземних  мов».  Народження 
Володимира зміцнило задумані дідом політичні зв’язки між Руссю 
та  Візантійською  імперією.
З’ясуйте значення фразеологізму «шапка мономаха». назвіть пись-менника та його твір, з якого походить крилатий вислів «важка 
ж  ти, шапко мономаха»? Як ви розумієте його зміст? Який інший 
фразеологізм пов’язаний з ім’ям цього князя? укажіть стильову при-належність тексту.
Шапка  Мономаха  (корона  великих  князів  Руси-України)  — 
головний  убір  із  соболиним  обрамленням,  прикрашений  коштов-ними  каменями   і  хрестом  (XIV  ст.).  За  легендою,  яка  виникла 
наприкінці XV — на початку XVI ст., візантійський імператор Кос-тянтин  IX  Мономах  прислав  своєму  онукові  великому  київському 
князеві  Володимиру  Мономаху  шапку  (символ  імператорської  вла-ди). На думку Мономаховичів (правителів Русі-України), це давало 
їм право на титул «цар» («цезар» у Римській імперії). Зберігається 
в  музеї-заповіднику  «Московський  Кремль».
Зверніть увагу на особливості написання поданих слів. визначте їх 
імовірну стильову приналежність. 
Державний  Прапор  України,  Державний  Герб  України,  Чу-мацький  Шлях,  Нестор  Літописець,  Марко  Вовчок,  Велика  Ведме-диця,  Міжнародні  авіалінії  України,  Автономна  Республіка  Крим, 
страхова компанія «Оранта», озеро Синевир, Києво-Печерська лав-ра,  гора  Ай-Петрі,  Подільська  височина,  свято  Івана  Купала,  Пан 
Коцький,  собака  Дружок,  видавництво  «Молодь»,  Західна  Украї-на,  Ярослав  Мудрий,  Зіновій-Богдан,  Мавка,  Перелесник,  Лебідь, 
Щука  і  Рак,  Івасик-Телесик,  Дід  Мороз,  Хо,  Вернигора,  Квітка-Основ’яненко,  Вольфґанґ-Амадей,  Людвіг  ван  Бетховен,  Леонардо 
да  Вінчі,  Лопе  де  Вега,  Шевченківська  конференція,  Макаренків-
ські  читання,  франківські  рукописи,  горьківський  стиль,  гордіїв 
вузол,  піфагорова  теорема,  сізіфова  праця,  Білий  налив,  Шпанка 
рання  (вишні),  Лісова  красуня  (груші),  Ренклод  (сливи),  Далекий 
Схід,  країни  Заходу,  Південне  Полісся,  народи  Крайньої  Півночі, 
Інститут  мовознавства  ім.  О.  О.  Потебні  АН  України,  Музей  укра-їнського  мистецтва,  Театр  ляльок,  Московський  Художній  акаде-мічний  театр,  Генеральний  прокурор  України.
V. зАкріплення вивченоГо МАтеріАлу.
випишіть із тексту власні назви. обґрунтуйте їх написання і визначте 
стильову приналежність речень.
1.  Один  (К,к)інь  у  нас  звався  (М,м)урай,  другий  —  (Т,т)ягнибі-да  (О.  Довженко).  2.  Найвеселіше  ж  було  на  (Р,р)іздво  та  на 
(Н,н)овий рік (А. Кащенко). 3. Лебединою піснею літа айстри 
в (К,к)иївських парках цвітуть (М. Нагнибіда). 4. Всяк (Ш,ш)
отландець  вільний  пан  своєї  батьківщини  (Леся  Українка).
2.  Однією  з  колоній  було  місто  на  Рейні,  яке  по-французькому 
звучало  як  Колонь,  по-німецькому  —  як  Кельн.  У  Кельні 
вперше  почали  виготовляти  «запашну  воду»,  яку  французи 
назвали  eau  de  Cologne  —  «вода  з  Кельна».  Так  виникла  на-зва  «одеколон».
3.  У 490 р. до нашої ери на Марафонській рівнині відбулася ве-лика  битва  між  персами  і  греками.  Звістку  про  перемогу  над 
персами  приніс  до  Афін  грецький  воїн,  який  без  відпочинку 
пробіг відстань від містечка Марафон до Афін, що дорівнюва-ла  42  кілометри  195  метрів.  На  згадку  про  цей  подвиг  у  наш 
час  влаштовують  спортивні  змагання  з  бігу  на  таку  ж  від-стань  —  так  званий  марафонський  біг,  або  просто  марафон.
4.  За  першою  у  світі  газетою  ми  маємо  вирушити  в  Стародав-ній  Китай.  Саме  там  близько  1300  років  тому  вийшла  газета 
«Новини столиці», у якій уряд інформував громадян про най-важливіші  події.
В  Україні  газети  з’явилися  в  XVIII  столітті:  «Львівський 
кур’єр»  —  у  1749  році;  «Харківський  щотижневик»  —  у  1812  р., 
«Харківські вісті» — у 1817 році. 1811 року у Львові вийшла най-старіша  з  існуючих  зараз  в  Україні  газет  і  найстаріша  з  існуючих 
зараз у світі польських газет «Gazeta Lwowska», а 1848 року перша 
в  історії  газета  українською  мовою  «Зоря  Галицька».
VI.  Домашнє завдання.
вивчити правила на с. 26 , скласти словниковий диктант з теми.
Категорія: Українська мова 11 клас | Додав: uthitel (05.09.2014)
Переглядів: 4973 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: