Головна » Статті » Старша школа » Українська мова 11 клас

Урок № 17 Тема. Синоніміка складносурядних і складно-підрядних речень.

Урок № 17 Тема.  Синоніміка складносурядних і складно-підрядних речень.
  Мета:  знаходити в тексті складні речення, визначати смислові відношення між частинами
складного речення, стилістично забарвлені засоби складного речення; визнача-ти їх роль і доречність використання в тексті; розрізняти синтаксичні синоніми;
правильно здійснювати синонімічну заміну складносурядних і складнопідрядних
речень з метою посилення тієї чи іншої стилістичної ознаки; правильно розставляти
розділові знаки в складному реченні й обґрунтовувати їх.
Хід   уроку
  I.   АктуА лізА ція опорних знА нь учнів.
технологічна карта
Складносурядне  речення  вказує  на  тісний  зв’язок  між  предме -тами  і  явищами:  Співають  ідучи  дівчата,  а  матері  вечерять  ждуть.
Складнопідрядне   —  розкриває  види  залежності  між  явищами:
Я  не  люблю  тебе,  ненавиджу,  беркуте  за  те,  що  маєш  в  грудях
серце  люте.
у розмовному, публіцистичному, художньому стилі,  де  важлива
якісна  характеристика  дії,  підрядні  речення  виступають  як  важ -ливий  засіб  образної  концентрації,  емоційної  оцінки  явищ,  понять,
подій.
  II.   оГолошення те М и й  М ети уроку.
  III.  МотивА ція нА вчА льної Д іяльно С ті учнів.
  I V.  Сприйняття й зАСвоєння учня М и нА вчА льно Го  МАтері А лу.
  ; Тренувальні вправи
м овне спостереження.  порівняйте смислові відношення між про-стими реченнями в складному.
Піт  великими  краплями  падає  на  землю,  а  бідна  дівчина  жне
та  жне.  (М.  Коцюбинський).
Бідна  дівчина  жне  та  жне,  хоч  піт  великими  краплями  падає
на  землю.
Бідна  дівчина  жне  та  жне  —  піт  великими  краплями  падає
на  землю.
Складносурядне  речення  виражає  протиставлення  між
взаємозв’язаними  предметами,  діями,  явищами;  складнопідрядне
вказує  на  допустовість;  у  безсполучниковому  реченні  підкреслюєть-ся  одночасність.  Але  не  всі  складносурядні  речення  з  протиставним
зв’язком  можуть  бути  співвідносними  зі  складнопідрядними  речен -нями  з  підрядними  допустовими.  Це  буває  тоді,  коли  в  складносу -рядному  реченні  протиставляються  предмети,  явища,  між  якими
немає  тісного  взаємозв’язку,  наприклад:  Дерево  міцне  корінням,
а  людина  —  трудовим  горінням.  (Нар.  тв.).
усно замінити складносурядні речення складнопідрядними з під-рядними означальними. Зіставити паралельні конструкції, визначи-ти експресивно-стилістичні функції кожної з них.  чим мотивувався
автор, добираючи саме такі конструкції?
Біля  куреня  сушився  сак,  він  пахнув  зіллям  і  рибою.
(М.   Стельмах).  Біля  ставу  тремтить  поріділе  золото  верб,  а  між
ними  дівочими  стрічками  ворушиться  просинь.  (М.  Стельмах).  Ва -силько  торкнув  коней,  коні  знялися  з  місця  і  нешвидко  побрели
по  глибокому  снігу.  (М.  Коцюбинський).  За  річкою  горить  вогонь,
біля  нього  самотіє  постать  нічліжанина.  (М.  Стельмах).  Деревина
становить  основну  частину  стовбура  і  гілок  дерева,  вона  в  багато
разів  товща  за  кору.  Каспійське  море  лежить  у  глибокій  западині,
і  рівень  води  в  ньому  на  28  метрів  нижчий  від  рівня  океану.
визначте види складних речень, поясніть пунктограми в них.  ука -жіть стиль поданого тексту. виконайте повний синтаксичний розбір
передостаннього речення.
Молекулу  можна  розглядати  як  межу  дріблення  речовини.
Будь-яка  речовина  існує  доти,  поки  зберігаються  її  молекули.  Та  як
тільки  молекули  зруйнуються,  перестає  існувати  і  дана  речовина:
утворюються  нові  молекули  —  нові  речовини.
Під  час  фізичних  процесів  молекули  не  руйнуються.  Напри -клад,  цукор,  розчиняючись  у  воді,  розпадається  на  молекули,  і  мо-лекули  цукру  розподіляються  між  молекулами  води.
Під  час  хімічних  реакцій  одні  молекули  руйнуються,  а  на -томість  утворюються  інші.
прочитайте.  укажіть види речень, стиль тексту. поміркуйте, чи мож-на дібрати синтаксичні синоніми до поданих складносурядних чи
складнопідрядних речень.
Як  прекрасно  жити  над  великою  водою!  Можна  любити  море,
океани,  можна  мріяти  про  них,  але  не  можна  нічого  в  світі  так
любити,  як  велику  ріку,  велику  свою  воду,  що  тече  безупинно  по -між  рідних  берегів.  І  береги  дивляться  у  воду  і  не  надивляться.
Описати  річку  раннім  ранком,  коли  з  рожевого  туману  починають         
випливати  дерева,  верби,  гуси,  човни,  а  там  десь  і  хата  чи  білий
пісок.  Яка  прозора  і  м’яка  в  річці  вода.  Як  живуть  по  її  мальовни -чих  берегах  люди,  як  миються  в  ній,  складають  про  неї  свої  пісні,
мелодії.  І  благословен  той,  хто  п’є  рідну  воду  і  не  сумує  по  ній  все
життя.  (О.  Довженко).
прочитайте вірш.  укажіть речення, до яких можна дібрати синтак-сичні синоніми. поясніть пунктограми у складних реченнях.
Був я в гостині, де люди живуть співочі.
Голоси в «Рушнику» сплітали як лиштву.
І та жінка, в якої мамині очі,
Запитала в мене, чи я знаю Малишка.
Я розповів їй, даруйте, Андрію,
Про зморшку в міжбрів’ї, про погляд касоги,
Про ту невсипущу і вічну мрію,
Що по ночах то стихне, то гримить, як дорога,
А як розказати мені про Везувій
Вашого слова, що хитає серцями…
— Хто він? — питає. — Людина, — кажу їй,
Людина, мамо, що стає піснями!
Якби був зерном, те зерно не розтерли б,
Ярилася б нива камінна врожаєм.
Якби був горою, то тільки Говерлою,
Якби був рікою, то тільки Дунаєм. (Д. Павличко).
порівняйте складносурядні речення і складнопідрядні.  укажіть смис-лові відмінності між ними. визначте види речень.
Далі  від  берега  —  і  менша  сила  хвиль.  Що  далі  від  берега,
то  менша  сила  хвиль.
Везувій  гуркотів,  й  сотні  гармат  палили  залпами  в  його  кра -тері.  Везувій  гуркотів,  наче  сотні  гармат  палили  в  його  кратері.
Деякі  вулкани  мають  густу  лаву,  й  вона  при  виверженні  за -купорює  жерло,  і  гази  та  рідина,  шукаючи  виходу,  тиснуть  на  його
стінки,  а  вулкан  вибухає.  —  Деякі  вулкани  мають  таку  густу  лаву,
що  вона  при  виверженні  закупорює  жерло  і  гази    та  рідина,  шука-ючи  виходу,  тиснуть  на  його  стінки,  тому  вулкан  вибухає.
Гейзери  обігрівають  навколишню  землю,  і  навіть  узимку  тут
зеленіє  трава.  —  Оскільки  гейзери  обігрівають  навколишню  землю,
то  навіть  узимку  тут  зеленіє  трава.
Удар  риби  був  сильним,  і  я  ледве  втримав  спінінг.  —  Удар
риби  був  таким  сильним,  що  я  ледве  втримав  спінінг.
  V.   зАкріплення вивченоГо  МАтері А лу.
доберіть до поданих складнопідрядних речень синонімічні складно-сурядні, де це можливо. Беручи до уваги стиль, доведіть доцільність
авторського вибору синтаксичного синоніма.
Огнями надії і щастя повиті,  
Живуть і цвітуть у мені,
Як хвилі у морі, як зорі в блакиті,
Як квіти у полі, пісні.
Живуть у мені і разом, і порізно,
Як цвіту вишневого сніг.  
І кожну з них я для тебе, Вітчизно,  
У серці своєму зберіг.
І ще я хотів би, як струни у лірі,  
Як срібний мотив солов’я,
Щоб вічно лунали пісні мої щирі
Про тебе, кохана моя!
стилістичний експеримент.  перебудувавши подані складнопідрядні
речення на складносурядні, з’ясуйте їх стилістичні особливості (від-тінки значень).  укажіть вид поданих підрядних речень.
Досить  холодно,  так  що  ми  топимо  вже  грубки.  (Леся  Укра -їнка).  Молоді  чорняві  скрипачі  позакидали  голови  назад  так,  що
на  їх  ледве  держались  шапки.  (І.  Нечуй-Левицький).  Народ  захо -плений  танцем  і  все  звужує  коло,  так  що  танцори  мов  у  криниці.
(М.  Коцюбинський).  Ручки  туго  позатягувані  у  блискучі  перчат -ки,  так  що  і  пальців  зігнути  не  можна.  (Панас  Мирний).  З  на-шим  господарем  ми  в  одній  хаті  не  вживемося,  так  що  я  піду  собі.  
(Г.  Тютюнник).
  VI.  ДоМАшнє зА в ДАння.
виконати вправу №198.

Категорія: Українська мова 11 клас | Додав: uthitel (10.10.2014)
Переглядів: 1034 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: