Головна » Статті » Старша школа » Українська мова 11 клас

Урок № 12 Тема. Синоніміка двоскладних і односкладних речень, неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових, означено-особових і

Урок № 12 Тема.  Синоніміка двоскладних і односкладних речень, неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових, означено-особових і безособових.
  Мета:  розрізняти відтінки значень простих речень; знаходити в тексті стилістично за-барвлені засоби простого речення; визначати їх роль і доречність використання
в тексті; проводити заміну стилістично нейтральних мовних засобів стилістично
забарвленими, двоскладних речень — односкладними і навпаки; розрізняти види
простих речень, синтаксичні синоніми, визначає їх стилістичну функцію; правильно
розставляти розділові знаки в простому реченні й обґрунтовувати їх.
Хід   уроку
  I.   АктуА лізА ція опорних знА нь учнів.
технологічна карта
Різні  типи  односкладних  речень  є синтаксичними синонімами  
до  двоскладних.  Якщо  в  реченні  є  обставина  (На  душі  сум),  то  таке
речення  двоскладне,  неповне,  з  пропущеним  присудком).  Якщо
означення,  то  таке  речення  односкладне  й  повне  (Тихий  сум).
о значено-особові речення   автор  може  свідомо  використовувати
з  тим,  щоб  наголосити  на  дії,  характерній  для  особи,  щоб  уникнути
«якання»  з  етичних  міркувань.  Зазвичай  такі  речення  поширені
в  художньому  стилі,  розмовному,  публіцистичному.  Проте  їх  ужи -вають  і  в  науковому  стилі  з  метою  концентрації  уваги  читача  на
процесі  дії,  послідовності,  логічності  змін.  Цьому  сприяють  спо -нукальні  конструкції  типу  «давайте  ознайомимось,  прослухаймо,
зверніть  увагу,  поміркуйте,  з’ясуйте,  вкажіть,  визначте»  тощо.
н еозначено-особові й узагальнено-особові речення  найчасті -ше  вживає-мо  в  розмовному  й  художньому  стилі.  Виконавець  дії
в  таких  реченнях  відомий,  але  не  названий,  оскільки  це  несуттєво
або  мовця  більше  цікавить  результат  дії:  Господарі  пригостили  нас
фруктами,  просять  ще  погостювати.  —  Пригостили  нас  фруктами,
просять  ще  погостювати.  Неозначено-особові  речення,  ужиті  в  на -уковому  стилі,  найчастіше  мають  присудок  у  формі  3-ої  особи  мно -жини  теперішнього  або  майбутнього  часу  і  є  засобом  узагальнення:
Інверсією  називають  непрямий  порядок  слів  у  реченні.
Безособові речення  мають  яскраву  стилістичну  палітру.  Усе
залежить  від  контексту  і  способів  вираження  головного  члена  в  без-особовому  реченні.  Так,  у  науковому  стилі  вживаємо  речення  зі
значенням  обов’язковості,  повинності,  необхідності.  У  складі  голов-
ного  члена  таких  речень  маємо  слова  «треба,  слід,  необхідно»  тощо.
У  публіцистичному  й  офіційно-діловому  стилі  використовують  без -особові  речення  з  присудком-інфінітивом  (інфінітивні  речення):
Учителям-предметникам активізувати роботу з обдарованими дітьми.
Емоційно-забарвлені  безособові  речення  використовують
у  розмовному  й  художньому  стилі:  Як  гарно  вдома!
  II.   оГолошення те М и й  М ети уроку.
  III.  МотивА ція нА вчА льної Д іяльно С ті учнів.
  I V.  Сприйняття й зАСвоєння учня М и нА вчА льно Го  МАтері А лу.
  ; Тренувальні вправи
спишіть спочатку односкладні називні речення, а потім — двосклад -ні, розкриваючи дужки.  підкресліть граматичні основи.
Стіл  був  застел(и,е)ний  скатертиною  і  заставл(и,  е)ний,  як  на
В(и,  е)ликдень...  (І.  Багряний).  Козацька  школа,  крита  оч(и,  е)ре -том  (Л.  Костенко).  Ось  школи  знайомої  мури  (В.  Сосюра).  Вражен -ня  дитинства  —  ясновесні!  (Д.  Білоус).  На  серці  дощ  (О.  Довгоп’ят).
Потріскані  до  крові,  обвугл(и,  е)ні  губи  ж(и,  е)нців  (М.  Стельмах).
Небо  гл(и,  е)боке,  прозоре,  блакитне  (М.  Івченко).  Всі  мости  ще
кл(и,  е)нові  (Л.  Костенко).
КЛЮЧ.  Запишіть  послідовно  спочатку  номери  односкладних
речень,  а  потім  —  двоскладних.  Замініть  цифри  відповідними  бук -вами:  1  —  ж,  2  —  д,  3  —  о,  4  —  е,  5  —  н,  6  —  в,  7  —  к,  8  —
о.  Якщо  ви  правильно  виконали  завдання,  то  зможете  прочитати
прізвище  автора  вислову  «Любіть  землю!  Любіть  працю  на  землі».
прочитайте, визначте стиль тексту.  укажіть односкладні й неповні
речення. Яка їх стилістична роль?
Що  таке  культура  мови?  Розвиток  чуття  мови  у  процесі  піз-нання  найкращих  художньо-естетичних  зразків  мови,  засвоєння
мовнокультурних  традицій  народу.  У  широкому  розумінні  —  ви -сокий  рівень  національномовної  свідомості  індивідів,  їх  дбайли -ве  ставлення  до  рідного  слова,  усвідомлення  його  значення  для
розвитку  інтелектуальної  та  емоційної  культури  нації.  Основами
знань  про  культуру  мови  повинен  оволодіти  кожний  Цього  навча -ють  у  дитсадку,  школі,  вдома.  У  цьому  мали  б  допомагати  і  радіо,
і  телебачення,  і  мовні  розділи  у  пресі.  Мова  має  зближувати  людей,
допомагати  їхньому  спілкуванню.  Основи  культури  мови  заклада -
ються  в  дошкільному  та  шкільному  вихованні.  Тут  формується
мовний  етикет,  засвоюються  зразки  мовної  поведінки,  відшліфо -вані  в  процесі  спілкування  носіїв  мови.  Індивідуальна  робота  над
культурою  мови  триває  протягом  усього  свідомого  життя  мовця.
двоскладні речення замініть, де можна, односкладними. Якого від-тінку в значенні надає така заміна?
Скільки  радості  приносять  мені  вірші  Т.  Шевченка!  Сяду  на
лавочку  в  саду  під  яблунею  і  читаю  із  задоволенням.  Деякі  перечи -тую  по  кілька  разів.  Покличе  мати  додому.  Не  одразу  йду,  ніяк  не
відірвусь  від  чистого  джерела  думки  й  поезії.  Улітку  в  степу  я  за -вмираю  від  дзвінкого  співу  жайворонка,  щедрості  сонячного  світла,
безмежного  простору,  хвилюючого  моря  пшениці.  Все  це  описати
я  не  можу.  Ось  вам,  Надіє  Іванівно,  і  всі  мої  турботи.  Я  працюю,
ночей  не  досипаю,  все  думаю,  як  би  краще,  —  і  що  ж?
Зробіть синтаксичну заміну дієслів-присудків у наказовому способі
на складені дієслівні присудки з допоміжним дієсловом «могти». Які
стилістичні відмінності в синонімічних варіантах речень?
Зразок.  Чудовий  куточок  природи.  Прогуляйся  понад  бе -регом,  заглиблюйся  в  ліс,  плавай  у  Дніпрі.  —  Чудовий  куточок
природи.  Можеш  прогулятися  понад  берегом,  заглибитися  в  ліс,
плавати  в  Дніпрі.
Херсонський  гідропарк.  Для  літнього  відпочинку  кращого  місця
не  знайдеш.  Це  зелений  острів  у  низинах  Дніпра.  Купайся  в  теплих
прозорих  водах  ріки.  До  твоїх  послуг  водна  станція.  Хочеш,  катайся
у  човні,  лови  рибу.  Хочеш,  прогуляйся  вглиб  острова,  поброди  по  лісу,
відвідай  зоопарк.  Там  ти  побачиш  дивовижних  звірів  і  птахів.  А  хо-чеш   — засмагай на теплому м’якенькому пісочку чи пограй у волейбол.
Острів з’єднаний з берегом гарним мостом, що повис через річку на пла-вучій  баржі.  З  нього  відкривається  чудовий  краєвид  на  місто  і  річкові
простори. Дивишся і не надивишся на красу й велич Дніпра-Славутича.
визначте стилі поданих текстів і структуру безособових речень. по-яснити їх вплив на стилістичне забарвлення кожного тексту.
1.  Слід  бути  дуже  уважним,  використовуючи  слова  з  пере -носним  значенням.  Особливо  це  стосується  поєднання  метафорично
вживаних  слів  з  іншими  поняттями.  Чи  можна,  наприклад,  сказа -ти  суттєвий  крок,  коли  слово  крок  має  абстрактне  значення  в   цьо -му  контексті?  (За  В.  Русанівським).
2. Як тут чудово! Прохолодно, пахне молодим дубовим листям,
а  головне  —  видно  всю  галявину.  Та  що  там  галявину!  Тепер  можна
оглянути  все  довкола.  Досить  тільки  залізти  вище…  (М.  Олійник).
уведіть у текст безособові речення, що розкривають емоційний стан
автора, його ставлення до героїні.  там, де це можливо, замініть без-особовими реченнями, використавши такі слова і словосполучення:
як відомо, хочеться сказати, можна пишатися, можна позаздрити,
хіба можна порівняти, як відрадно.
По-різному  складаються  письменницькі,  як  і  взагалі  людські
долі.  Лесина  ж  доля  була  незвичайна.  Щедро  обдарована  таланта -ми,  наділена  ніжним,  чутливим  серцем,  сповненим  палкої  любові
до  людей,  поетеса  зазнала  і  великого  горя.  Протягом  усього  життя
її  переслідувала  хронічна,  невигойна  тоді  хвороба…
Але  ніщо  не  могло  зламати  Лесю  Українку.  Її  життя  —  це
сонячний  промінь,  що  благовістом  нового  дня  пробивається  з  тем -ряви  і  кличе,  і  вабить  до  світла.  Іншої  такої  жінки-письменниці,
борця  немає  у  світі.  (М.  Олійник).
Замініть безособові речення синонімічними двоскладними.  простеж-те, як зміниться стилістичне забарвлення речень внаслідок заміни.
Нам  треба  працювати  колективно.  Нам  треба  було  гарно  від -почити.  Наше  щастя  тепер  не  відняти  нікому.  Дітям  треба  було
скупатися  в  озері.  Відкладати  поїздку  далі  неможливо.
Мені  не  спиться.  Нам  хочеться  досконало  вивчити  англійську
мову.  Хлопчикам  не  встигнути  на  пароплав.  Нам  слід  зупинитися.
прочитайте прислів’я.  визначте основну функцію дієслів-присудків.
Який це тип односкладних речень?  укажіть стильову приналежність
поданих речень.
Здобудеш  освіту  —  побачиш  більше  світу.  Чистим  зерном  сій-те  поле,  вродить  хліб  як  море.  Шилом  море  не  нагрієш.  Машину
доглядатимеш  —  поміч  матимеш.  По  ниточці  дійдеш  до  клубочка.
Не  страши  кота  салом.  Не  вчи  орла  літати,  а  рибу  плавати.  Шукай
вітра  в  полі.  (Народна  творчість).
  V.   зАкріплення вивченоГо  МАтері А лу.
Визначити  узагальнено-особові  речення.  Порівняйте  їх
з   означено-особовими,  укажіть  смислові  відмінності.  Для  яких
стилів  характерні  такі  речення?
Взяв  зобов’язання  —  виконуй  його!  Бо  ж  недарма  в  народі
кажуть:  слово  —  срібло,  а  діло  —  золото.  (О.  Корнійчук).  А  вийдеш
нагора,  —  який  красивий  тутешній  край!  Небо  таке  синє,  що  зда -ється,  ніколи  б  не  надивився.  (Ю.  Яновський).  Дивишся  і  не  нади -вишся,  дишеш  і  не  на  дишешся  тим  чистим,  гарячим,  пахучим  повітрям. (І. Нечуй-Левицький). І мене в сім’ї великій, в сім’ї вольній,
новій  не  забудьте  пом’янути  незлим  тихим  словом.  (Т.  Шевченко).
прочитайте.  укажіть стилістичні особливості поданих речень.
Дивись на зорі знизу догори…
Мовчи, торкайся тіла, говори
Про все на світі. Світанкова тиша
Підпалить небо — і заснулих двох
Візьме на теплі руці добрий Бог,
І занесе у трави, і залишить…
І серця завмирання золоте,
І ще, іще… Не думати про те,  
Що все — конечне. Залишилась дрібка
Любові, солі, ніжності, плачів…
…І я засну у тебе на плечі.
…У теплих травах.
… І заграє скрипка.
  VI.  ДоМАшнє зА в ДАння.
складіть твір-мініатюру в художньому стилі, використовуючи речен-ня різних типів.

Категорія: Українська мова 11 клас | Додав: uthitel (10.10.2014)
Переглядів: 4813 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: