Головна » Статті » Старша школа » Українська мова 10 клас

Урок № 5 Тема. Загальна характеристика звукового складу укра­їнської мови.
 
Урок № 5
Тема.  Загальна характеристика звукового складу укра­їнської мови.
Мета:  узагальнити  й систематизувати  знання  про  зву­
ковий  склад  української  мови,  домогтися  усві­
домлення  учнями  закономірностей  української 
фонетики  та  орфоепії;  розвивати  орфоепічну 
вправність, культуру мовлення, пам’ять; вихову­
вати почуття поваги до рідного народу.
обладнання:  підручник, таблиці, дидактичний матеріал.
Хід УРоКУ
і.  АКТУАлізАція  опоРниХ знАнь Учнів
1. перевірка  домашнього  завдання.
Заслуховування повідомлення «Звук мови як явище акустич­
не і фізіологічне: лінгвістичне».
2.  Бесіда.
—  Пригадайте, скільки букв на позначення приголосних зву­
ків в алфавіті. Чи збігається кількість звуків і букв? Встановіть, 
за рахунок чого виникає розходження.
—  Чому голосні називають співучими звуками?
—  Що характерно  для  творення  приголосних  звуків  у порів­
нянні з голосними?
—  Які  пари  приголосних  звуків  виділяються  у фонетичній 
системі сучасної української літературної мови?
Iі. оГолоШення ТеМи, МеТи  й  зАвдАнь УРоКУ
ііі.  МоТивАція  нАвчАльної  діяльносТі ШКоляРів
 завдання  учням.
yПрокоментуйте вислів Бориса Грінченка.
«Погляньмо  насамперед  на  слово —  що  воно  собою  являє, 
з яких  елементів  складається.  На першому  плані  стоять  у ньому 
два  елементи:  звукова  форма  і значення —  без  них  слово  немис­
лиме, а заберіть у будь­якого слова, наприклад “стіл”, поєднання 
звуків, які його складають, і слова вже не буде, воно перетворить­
ся в чисте поняття або уявлення; і навпаки: позбавлене свого зна­
чення, слово перестає бути словом і перетворюється, за висловом 
О. Потебні, у “штучний фонетичний препарат”…»
IV. спРийняТТя  й  зАсвоєння  УчняМи  нАвчАльноГо МАТе-РіАлУ
1.  Робота  з підручником.
(Учитель  може  запропонувати  учням  прочитати  теоретичний 
матеріал підручника.)
2.  Розповідь  учителя  з використанням  таблиць.
Звук  у мові —  найдрібніша  акустично­артикуляційна  непо­
дільна одиниця мовлення. Окремо взятий звук не має будь­якого 
значення, він його набуває лише в складі слів і морфем, викону­
ючи  функцію  розпізнання  та  розрізнення  їхніх  значень,  напри­
клад: бік — вік — лік — сік.
У творенні звуків беруть участь різні частини людського орга­
нізму: легені, гортань, голосові зв’язки, носова й ротова порожни­
ни, язик, губи, зуби, піднебіння тощо.
—  Розгляньте  таблиці  «Класифікація  приголосних  звуків». 
Користуючись таблицями та спираючись на знання з розділу «Фо­
нетика», охарактеризуйте звуковий склад української мови.
класифікація приголосних звуків
розподіл приголосних звуків за місцем творення
Губні [б]  [п]  [в]  [ф]  [м]
Язикові [д]  [д′]  [т]  [т′]  [н]  [н′]  [л]  [л′]
[з]  [з′]  [с]  [с′]  [ц]  [ц′]  [aдз]  [aдз′]
[ж]  [ш]  [sдж]  [ч]  [р]  [р′]  [й]
[ґ]  [к]  [х]
Глотковий [г]
розподіл приголосних звуків за участю голосу й шуму
сонорні Шумні
[в]  [й]  [м]
[н]  [н′]  [л]  [л′]
[р]  [р′]
[б]  [п]  [д]  [д′]  [т]  [т′]
[aдз]  [aдз′]  [sдж]
[ч]  [ц]  [ц′]  [ж]  [з]  [з′]  [ф]
[с]  [с′]
[ш]  [ґ]  [к]  [х]  [г]
П р и м і т к а.  Приголосні  звуки  поділяються  на  свистячі  та 
шиплячі  за  принципом  слухового  сприймання.  Співвідношення 
шиплячих — свистячих: [ж] — [з]; [ш] — [с]; [sдж] — [aдз]; [ч] — [ц].
розподіл шумних приголосних звуків за дзвінкістю і глухістю
Дзвінкі [б]  [д]  [д′]  [з]  [з′]  [ж]  [sдж]
[aдз]  [aдз′]  [г]  [ґ]
Глухі [п]  [т]  [т′]  [с]  [с′]  [ш]  [ч]
[ц]  [ц′]  [к]  [х]  [ф]
розподіл приголосних звуків за твердістю та м’якістю
Тверді [б]  [п]  [в]  [м]  [ф]  [д]  [т]
[р]  [л]  [н]
[з]  [aдз]  [с]  [ц]  [ж]  [sдж]  [ч]
[ш]  [ґ]
[к]  [х]  [г]
М’які [д′]  [т′]  [л′]  [н′]  [р′]  [з′]  [aдз′]
[с′]  [ц′]  [й]
Для української мови характерна евфонічність, або милозвуч­
ність.  Милозвучність  української  мови  досягається  чергуванням 
окремих  голосних  і приголосних  звуків,  спрощенням  у групах 
приголосних,  рухливим  інтонуванням  та  наголошуванням,  по­
внозвучним, не приглушеним кінцем слова, використанням пара­
лельних форм слів тощо.
V. зАКРіплення  вивченоГо МАТеРіАлУ
1.  Тренувальні  вправи
1) Прочитайте вірш Б.­І. Антонича. Запишіть транскрипцією ви­
ділені слова. Охарактеризуйте приголосні за дзвінкістю і глу­
хістю.
три перстені
Крилата скрипка на стіні, 
Червоний дзбан,квітчаста скриня.
У скрипці творчі сплять вогні, 
Роса музична срібна й синя.
В квітчастій скрині співний корінь, 
П’янливе зілля, віск, насіння, 
Та на самому дні три зорі, 
Трьох перстенів ясне каміння.
В червонім дзбані м’ятний трунок, 
зелені краплі яворові, 
Дзвони, окриленая струно, 
Весні шаленій і любові!
Підноситься угору дах, 
Кружляє дзбан, співає скриня.
І сонце, мов горючий птах, 
І ранок, спертий на вориння.
2) Виконайте  фонетичний  аналіз  слів різьбяр та ковальський. 
Запишіть  слова стельмаство, гончарний, працелюбство фо­
нетичною транскрипцією.
Використавши  подані  слова,  напишіть  твір­мініатюру  «Ша­
нуймо людську працю».
3) Прочитайте речення. Випишіть слова, до яких можна дібрати 
фонетичні варіанти, доберіть їх. Обґрунтуйте авторське слово­
вживання.
Шофер замовкає, стоїть, одвернувшись, потім підіймає капот 
машини, нахиляється до мотора. (Ю. Яновський)
Темно  по  хатах.  Тільки  в Матюхи  всі  вікна  в огнях.  (А. Го­
ловко)
Надходить  важка  біла  хмара  і починає  йти  сніг.  (Леся  Укра­
їнка)
Увечері  того  ж дня  вони  втрьох  сиділи  на  колоді,  що  лежала 
через річку, як кладка, супроти хати. (І. Багряний)
Коли  вчитель  не  вміє  завоювати  повного  довір’я  своїх  учнів, 
він ніколи не буде справжнім учителем. (Ю. Збанацький)
Хвилі  цвіту  кучеряво  вкривали  зелені  кущі,  ввечері  на  цих 
бузках  несамовитіли  солов’ї,  лящали,  плакали  й дзвонили  наче 
коси клепали. (В. Шевчук)
2.  Робота  з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправи з підручника.)
Vі. підБиТТя  підсУМКів УРоКУ
Колективна  робота.
Розгадування ребусів, шарад, підготовлених удома.
Vіі. доМАШнє  зАвдАння
1.  Вивчити теоретичний матеріал.
2.  Виконати вправу з підручника (на вибір учителя).
3.  Підготувати картку­опитувальник за вивченою темою.
Категорія: Українська мова 10 клас | Додав: uthitel (05.09.2014)
Переглядів: 4166 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: