Головна » Статті » Старша школа » Українська мова 10 клас

Урок № 46 Тема. Контрольна робота . «Стилістичні засоби лекси ­ кології та фразеології» (частина І). Тестування.
Урок № 46
Тема. Контрольна робота . «Стилістичні засоби лекси ­
кології та фразеології» (частина І). Тестування.
Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів, пе ­
ревірити вміння визначати роль і доречність ви ­
користання стилістично забарвлених лексичних
засобів мови, їх стилістичну функцію; розвивати
здатність аналізувати, порівнювати, робити ви ­
сновки, чітко й лаконічно висловлювати думки;
виховувати спостережливість, повагу до слова.
обладнання: тестові завдання у двох варіантах.
Хід УРоКУ
і . оГ оло Ш ення Т е М и, М е Т и й з А вдА нь УРо КУ
іі . МоТ ивА ція н А вчА льної діяльнос Т і ШКоля Р ів
ііі . о сновний зМ іс Т Р о Б оТ и
в иконання учнями тестових завдань.
Варіант І
Початковий та середній рівні
(За кожну правильну відповідь учень отримує 1 бал.)
1. Укажіть рядок застарілих слів, кожне з яких у сучасному
вжитку замінене іншим.
А Булава, пірнач, бекет;
9 Б перст, оний, лицедій;
В курінний, сотник, коругва;
Г очіпок, свита, жупан.
2. Лише із запозичених слів складається рядок:
А фортепіано, арфа, сопілка;
Б спорт, гра, хокей;
9 В політика, техніка, граматика;
Г блуза, сорочка, льон.
3. Укажіть рядок, у якому є діалектне слово.
9 А Швидше, прудкіше, борше;
Б книжковий, книжний, науковий;
* Учитель також може використати видання: В. Ф. Жовтобрюх. Українська мова.
10 клас. Академічний рівень: Комплексний зошит для контролю знань (для шкіл
з українською мовою навчання).— Х.: Вид ­во «Ранок», 2010.
В геологія, географія, геодезія;
Г місцевий, міський, городяни.
4. Укажіть рядок стилістично забарвлених слів.
А Згори, яблуня, повінь;
Б блискавка, жайворонок, близько;
В голова, курка, жито;
9 Г збіговисько, довготелесий, кумекати.
5. Укажіть правильне твердження.
А Серед стилістично забарвленої лексики найбільш не­
чітко протиставлені книжні та розмовні слова.
Б Стилістично забарвлена лексика співвідноситься з од­
ним чи кількома функціональними стилями.
В Емоційна лексика властива всім стилям мови.
Г Усі слова української мови мають постійне емоційне
забарвлення.
6. Укажіть рядок, у якому в словосполученні є лексична по ­
милка.
А Ушкодити палець, потяг далекого прямування;
Б списати на видаток, добре ставлення;
В постільні приналежності, кутова кімната;
Г ущипливе зауваження, достеменно відомо.
Достатній та високий рівні
(За кожну правильну відповідь учень отримує 2 бали.)
7. Відредагуйте речення.
1) Розірвавши конверт, лист одразу ж був прочитаний.
2) Студенти зібрались на цих зборах поговорити і щоб ви­
рішити проблеми з дисципліною.
3) Коли Омельченко познайомився з Василем, він був уже
начальником відділу.
8. Виконайте стилістичний розбір тексту.
Перший теоретик лінгвістики
Олександр Опанасович Потебня народився у селі Гаврилівці
Роменського повіту Полтавської губернії. 1856 року закінчив Хар ­
ківський університет, пізніше там викладав, від 1875 року — про­
фесор, 1877 — член­кореспондент Імператорської академії наук.
Як науковець О. О. Потебня перебував під впливом ідей В. фон
Гумбольдта, однак переосмислив їх у психологічному дусі. Ба­
гато займався вивченням співвідношення мислення та мови,
у тому числі в історичному аспекті, виявляючи історичні зміни
в мисленні народу. Займаючись питаннями лексикографії та
морфології, увів у російську граматичну традицію низку термінів
та понятійних протиставлень. Так, він запропонував розрізняти
«майбутнє» та «теперішнє» значення слова. О. О. Потебня відо­
мий також своєю теорією внутрішньої форми слова, у якій кон­
кретизував ідеї Гумбольдта. Саме завдяки трактуванню Потебні
«внутрішня форма слова» стала загальноприйнятим терміном.
Одним із перших О. О. Потебня вивчав проблеми поетичної мови
та зв’язку її з мисленням, поставивши питання про мистецтво як
особливий спосіб пізнання світу.
Створив українську школу лінгвістики, вивчав українську
мову та фольклор. Ідеї Потебні мали великий вплив на лінгвістів
ХХ століття.
(З календаря )
9. Складіть висловлювання в публіцистичному стилі на тему
«Відберіть у народу все — і він зможе все повернути, але
відберіть мову, і він ніколи вже більше не створить її»
(К. Ушинський).
Варіант ІІ
Початковий та середній рівні
(За кожну правильну відповідь учень отримує 1 бал.)
1. Укажіть правильне твердження.
А Доданок, артерія , епітелій — це слова­терміни.
Б Серед слів парламент, депутат , спікер є недавні нео­логізми.
В Історизмами є слова зело, аршин , верста .
Г Серед слів гілка , клітина , рослина немає термінів.
2. Укажіть рядок застарілих слів, кожне з яких у сучасній
мові замінене іншим.
А Алтин, меншовик, соцький;
Б непман, шеляг, яничар;
В рать, глаголити, воліти;
Г осавула, свитка, чолобитна.
3. Укажіть рядок, у якому є діалектне слово.
А Говорить, повчає;
Б білка, вивірка;
В качур, селезень;
Г гарбузиння, огудина.
4. Укажіть рядок стилістично забарвлених слів.
А Робити, сьогодні, вовк;
Б грім, куріпка, стеля;
В матінка, линути, молодесенький;
Г школяр, шукати, молодий.

5. Укажіть правильне твердження.
А Діалектна лексика є засобом писемного спілкування
людей певної професії.
Б Лексичні норми — це норми використання слів у їх
прямому значенні.
В Увесь словниковий склад літературної мови становить
загальновживана лексика.
Г Основу лексичного складу мови становить стилістично
нейтральна лексика, що вживається в різних жанрах
усіх стилів.
6. Укажіть рядок, у якому в словосполученні є лексична по ­
милка.
А Міжнародне положення, наступна доля;
Б залізничний квиток, подальше життя;
В офіційне становище, громадський порядок;
Г стан справ, суспільна система.
Достатній та високий рівні
(За кожну правильну відповідь учень отримує 2 бали.)
7. Відредагуйте речення.
1) Наш клас, 32 учні, першим ділом зранку після снідан ­
ку, що містив поживні речовини, відправився спогля­
дати принадні місця.
2) Добре пам’ятаю свої студентські роки і як університет
святкував своє стап’ятидесятиріччя.
8. Виконайте стилістичний розбір тексту.
нобелівський лауреат із хімії
Адольф фон Байєр був старшим з п’яти дітей Іоганна Якоба
Байєра, офіцера прусської армії, автора наукових робіт з геогра­
фії. Закінчивши гімназію Фрідріха Вільгельма, Байєр 1853 року
вступив до Берлінського університету, де вивчав математику й фі­
зику. Після року служби в армії Байєр став студентом Гейдель ­
берзького університету та вивчав хімію: спершу фізичну хімію,
а потім — органічну. Тут Байєр здійснив роботу з дослідження
з’єднань миш’яку, за яку йому було присуджено докторський
ступінь. Від 1858 року він працював у Гентському університеті
в Бельгії, потім повернувся до Берліна, де читав лекції з хімії
в Берлінській вищій технічній школі. 1872 року Байєр переїхав
до Страсбурга і посів місце професора хімії в університеті, від
1875­го — професор хімії в Мюнхенському університеті.
1885 року, на день 50­ ліття Байєра, на знак визнання його
заслуг перед Німеччиною вченому був наданий спадковий титул.
У число нагород, отриманих Байєром, входила медаль Деві, що
присуджувалася Лондонським королівським товариством. Він
був членом Берлінської академії наук і Німецького хімічного то­
вариства. 1905 року Байєру була присуджена Нобелівська премія
з хімії «за заслуги у розвитку органічної хімії і хімічної промис ­
ловості завдяки працям з органічними барвниками і гідроарома­
тичними з’єднаннями».
(З календаря )
9. Складіть висловлювання в публіцистичному стилі на тему
«Краса воїна — зброя, а корабля — вітрила, так само для
праведника — читання книжок» («Збірник Святослава»).
IV. Підбиттяпідсумків уроку
V. д о МАШнє зА вдА ння
Підготувати матеріал про вивчені в курсі української літера­
тури художні засоби.
Категорія: Українська мова 10 клас | Додав: uthitel (05.01.2014)
Переглядів: 3290 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: