hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Українська мова 10 клас

Урок № 44 Тема. Неологізми, їх стилістичні функції.
Урок № 44
Тема. Неологізми, їх стилістичні функції.
Мета: актуалізувати, узагальнити та систематизувати
знання учнів про неологізми, з’ясувати стиліс ­
тичні функції цих слів; розвивати вміння аналі ­
зувати, порівнювати, збагачувати словниковий
запас школярів; виховувати мовний смак.
обладнання: підручник, дидактичний матеріал, тлумачні
словники.
Хід уроку
і . А КТУАлізА ція опоР ниХ знань учнів
1. п еревірка домашнього завдання.
2. Бесіда.
— Що таке історизми?
— Дайте визначення поняття «архаїзм»?
— У яких стилях використовуються застарілі слова?
— Наведіть приклади застарілої лексики. Три слова уведіть
до самостійно складених речень.
3. с амостійна робота.
y Проаналізуйте засоби творення образу Києва в наведеній пое­
зії М. Зерова. Поясніть, яку роль відіграють історизми.
київ — традиція
Ніхто твоїх не заперечить прав.
Так, перший світ осяв твої висоти;
До тебе тислись войовничі готи,
і Дарпанштадт із пущі виглядав.
Тут бивсь норманн, і лядський Болеслав
Щербив меча об Золоті ворота;
Про тебе теревені плів Лясота
І Левассер Боплан байки складав.
І в наші дні зберіг ти чар ­отруту:
В тобі розбили табір аспанфути —
Кують і мелють, і дивують світ.
Тут і Тичина, голосний і юний,
Животворив душею давній міт
І «Плуга» вів у сонячні комуни.
іі . оГ оло Ш ення Т е М и, М е Т и й з А вдА нь УРо КУ
ііі . МоТ ивА ція н А вчА льної діяльнос Т і ШКоля Р ів
IV. с п Р ийня ТТ я й з А своєння У чняМ и нА вчА льно Г о МАТ е -Р і А л У
1. Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний
матеріал підручника.)
2. д оповідь учня.
3. Розповідь учителя.
н еологізми (від грец. neo і logos — «новий» та «слово») —
нові слова, словосполучення, фразеологізми, що з’являються
в мові. Виникнення неологізмів спричинене потребою давати
назви новим предметам, явищам, поняттям, що постають уна ­
слідок безперервного розвитку економіки, науки, культури,
у результаті розширення й поглиблення зв’язків з іншими на ­
родами та державами. Особливо активно поповнюються новими
словами сучасні науково­ технічні термінологічні системи: біоні­
ка, біонавт , пептидоміка, гідропоніка, геноміка , протеоміка ,
мультимедійний , нанотехнології тощо. Це лексичні неоло ­
гізми, що виконують номінативну функцію. До них належать
також слова, утворені від лексем, які існували в мові раніше:
банк — банкомат; глобальний — глобалізація, антиглобаліст ;
ремонт — євроремонт; домашній кінотеатр , металопластик ,
металокераміка та ін.
Крім виникнення лексичних новотворів для називання нових
понять, неологізми з’являються й через те, що виникає потреба
замінити вже наявну назву точнішою, зрозумілішою, такою, що
більше відповідає фонетичним, лексичним, словотвірним та ін ­
шим нормам мови.
Слова типу зорехмарний є індивідуальними (авторськими)
неологізмами. На відміну від нейтральних загальномовних, ін­
дивідуальні неологізми можна вважати стилістичними, оскільки
вони покликані до життя прагненням дати назву не новому по ­
няттю, а такому, що вже має словесне позначення в мові.
Велика кількість неологізмів постає в періоди докорінних
змін і перетворень у житті народу. З’являються не лише лексичні
( менеджер , спонсор), а й семантичні неологізми, активізуються
слова, що тривалий час були в пасиві лексичного складу.
Новим явищем у лексичному розвитку мов є абревіату ­
ри. Позитивне в них те, що та сама інформація передається
меншою кількістю знаків, ніж у відповідному сполученні слів
СнІД, ВІЛ, САРС , ЄС, ПАРЄ , СОТ.
Крім абревіатур, в українській мові є слова, що виникли вна­
слідок стиснення словосполучень. Як правило, вони вживаються
в розмовному стилі, де є елементом просторіччя: платіжка. Ча­
сом можуть потрапити й до літературної мови: врубівка (врубова
машина), візитка .
Неологізми творяться за наявними моделями, властивими
мові способами словотвору. Наприклад, за зразком біологія , гео ­
лог, зоологія утворено назви вірусологія, дельфінологія ; за зразком
шевченкознавство, франкознавство — лесезнавство (галузь лі­
тературознавства, що вивчає творчість Лесі Українки).
Загальномовні неологізми утворюються і вживаються на ­
самперед в офіційно­ діловому, науковому та публіцистичному
стилях: «Під терміном прапорництво слід розуміти три поняття:
прапорознавство , або вексилологія, що є допоміжною історич­
ною дисципліною, прапорне мистецтво — прикладна галузь,
що займається творенням і виготовленням прапорів, та прапорне
право — допоміжна юридична дисципліна, яка визначає правові
підстави використання прапорів». (Із журналу)
Велика кількість неологізмів уживається в публіцистичному
стилі: « Біонавти … Не рийтеся в тлумачних словниках та енци ­
клопедіях. Однаково цього слова не знайдете. Професія тільки
народжується в лабораторіях учених». ( Із газети)
Стилістичні функції неологізмів досить різноманітні. Вони
виступають засобом надання текстові урочистого, піднесеного
звучання.
Авторські неологізми дають негативну характеристику, ство ­
рюють гумористичні, іронічні, сатиричні ефекти: «Інтелігентною
дамою слід уважати кожну даму, яка усвідомлює, що вона не
просто жінка, а саме дама, тобто порядна дама з пристойної інте ­
лігентної родини, тобто дама з високим порогом розуміння своєї
дамості…
Літературна дама — це різновид типу так званої інтелігентної
дами. Звичайно, далеко не кожна письменниця є літературною
дамою і, навпаки, не кожна літдама — письменниця». (Ю. Івакін)
Також авторські неологізми вживаються як засіб небуденно ­
го, опоетизованого зображення картин природи, відтворення по ­
чуттів людини:
Зазимую тут і залітую,
В цій великій хаті не своїй
У кутку відтихну, відлютую.
Намовчусь у темряві німій.
(М. Вінграновський)
V. Закріплення вивченого матеріалу
1. Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний
матеріал підручника.)
2. Тренувальні вправи.
1) Запишіть подані неологізми. Поясніть їх значення. З’ясуйте,
в яких стилях вживаються дані слова. Визначте, як вони ви­
никли.
Пейджинговий зв’язок, глобалізація, техноярмарок, мене ­
джер, сканування, стільниковий зв’язок, теледебати, віртуаль ­
ний світ, спонсор, ксерокопія, банкомат, євро, провайдер, гіпер ­
текст, бізнес­форум.
2) У текстах П. Тичини та Остапа Вишні визначте авторські нео­
логізми. З’ясуйте їх стилістичні функції та спосіб творення.
Радійте, гори, в синій піднебесності. Радійте, ріки й давнії
ліси. Такої ж не було ще в нас чудесності — воістину казкової
краси.
Згадавсь чомусь Іван Франко і вічнодумна Леся Українка.
Всі про них читають, всі про них знають, і всі чекають, хто ж
кого перехазяйнує: чи Федір Іванович Дубковецький Макара
Онисимовича Посмітного «перефедорить», чи Макар Онисимович
Федора Макаровича «перемакарить».
Гагара думає, що ви пудритесь чи взагалі туалетитесь.
3) Випишіть із поданих речень неологізми. Поясніть їх значен ­
ня. Схарактеризуйте особливості функціонування цих мовних
засобів у публіцистичному стилі.
А слідом за добрим кіберактивістом з’явиться злий хакер
і напише вірус, який розсилатиме таке повідомлення не тіль ­
ки з комп’ютерів «свідомих користувачів», а й, приміром,
з комп’ютерів адміністрації Президента.
Тож блок «За єдину Україну» виглядає найвишуканішим
з погляду політичної гастрономії.
Темпи зростання кількості користувачів Уанету вже переви ­
щують загальносвітові.
«Книжка, написана для дітей, яка вразила світ дорослих»,—
на таке визначення можна досить часто натрапити у статтях, при­
свячених феноменальному успіху поттеріади. ( Із газет )
VI. п ід Б и ТТ я підсУМК ів УРо КУ
V і I. д о МАШнє зА вдА ння
1. Вивчити теоретичний матеріал.
2. Виконати вправу з підручника (за вибором учителя)
3. У романі О. Гончара «Собор» знайти кілька оказіональних
неологізмів та зробити семантико­стилістичний аналіз цих
мовних засобів.
Категорія: Українська мова 10 клас | Додав: uthitel (05.01.2014)
Переглядів: 6010 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: