Головна » Статті » Старша школа » Українська мова 10 клас

Урок № 3 Тема. Два рівні володіння українською літературною мовою
 
Урок № 3
Тема.  Два  рівні  володіння  українською  літературною мовою: мовлення правильне (норми літературної мови)  і комунікативно  доцільне  (змістовність, логічність,  багатство,  точність,  виразність,  до­
речність).  Синоніміка  і варіативність  як  базові 
поняття стилістики і культури мовлення. Стиліс­
тична норма і стилістична помилка.
Мета:  навчити  учнів  розрізняти  мовлення  правильне 
і комунікативно  доцільне,  домогтися  усвідом­
лення норм української літературної мови; вчити 
визначати, які особливості мовлення вивчає сти­
лістика,  а які —  культура  мовлення;  удоскона­
лювати  вміння  знаходити  стилістичні  помилки 
та  визначати  їх  вид;  виховувати  любов  до  рідної 
мови.
обладнання:  підручник, словники, дидактичний матеріал.
Хід УРоКУ
і.  АКТУАлізАція  опоРниХ знАнь Учнів
1. перевірка  домашнього  завдання.
2.  Бесіда.
—  Що вивчає стилістика?
—  Які підрозділи стилістики вам відомі?
—  Охарактеризуйте публіцистичний стиль мовлення.
Iі. оГолоШення ТеМи, МеТи  й  зАвдАнь УРоКУ
ііі.  МоТивАція  нАвчАльної  діяльносТі ШКоляРів
 проблемні  завдання  та  запитання.
—  Поясніть  лексичне  значення  слів  «культура»  і «мовлен­
ня».  Що,  на  ваш  погляд,  вивчає  культура  мовлення  і чим  вона 
відрізняється від стилістики?
IV. спРийняТТя  й  зАсвоєння  УчняМи  навчального МАТе-РіАлУ
1.  Робота  з підручником.
(Учитель  може  запропонувати  учням  прочитати  теоретичний 
матеріал підручника.)
2.  Робота  в парах  «читання  з позначками».
yПрочитайте теоретичний матеріал. На полях зробіть відповід­
ні позначки: «+» — мені це відомо; «?» — маю сумніви; «–» — 
я про це читаю вперше, це мені невідомо. Коротко (у вигляді пла­
ну) сформулюйте основні положення теоретичного матеріалу.
Стилістика  становить  лінгвістичне  вчення  про  вмотивоване 
й найдоцільніше  послуговування  мовою,  її  одиницями —  фоне­
мами  (звуками),  морфемами,  словами,  словосполученнями  і спо­
лученнями слів, членами речення, реченнями і текстами. Кожна 
окрема мовна одиниця має своє нормативне або ж діалектне бут­
тя,  стилістичні  можливості.  Стилістика —  це  також  учення  про 
стилі,  жанри  і форми  мови,  про  такі  якості  мовлення,  як  логіч­
ність, точність, образність, багатство, доречність тощо.
Стилістика  мови —  це  стилістичний  матеріал  мови  в межах 
усіх  її  стилів  і жанрів,  відпрацьованість  стилістичних  функцій 
кожної  мовної  одиниці,  її  здатність  виражати  весь  комплекс 
думок  і почувань,  у яких  мають  потребу  всі,  хто  послуговується 
українською мовою.
Стилістика  мовлення —  найтиповіше,  зразкове,  нормативне 
і комунікативно  доречне  використання  мовцем,  українським  ет­
носом усього того, що позначається терміном «стилістика україн­
ської літературної мови».
Культура мови як навчальна дисципліна відрізняється від дис­
ципліни «стилістика» загалом тільки тим, що навчальним курсом 
передбачено вивчення її таких комунікативно­стилістичних влас­
тивостей зразкового з усіх поглядів мовлення, як нормативність, 
варіативність,  логічна  довершеність,  простота,  стислість  і яс­
ність, яскравість, образність, доречність, етичність, естетичність 
та милозвучність мовлення.
Культурою мови є її високий рівень розвитку, нормативності, 
всі усталені ресурси — фонетико­орфоепічні, лексичні, фразеоло­
гічні, граматичні й стилістичні, а культура мовлення — це найра­
ціональніше,  стилістично  вмотивоване  користування  всіма  мов­
ними одиницями, тобто тим, із чого витворилась культура мови.
Важливим  для  стилістики  є термін  «стилістична  норма». 
Стилістична норма — усталена й суспільно усвідомлена функція мовної одиниці. Стилістичне мовлення — це передусім мовлення 
нормативне,  бо  не  можна  дотриматися  стилістики  морфем,  слів, 
речень, порушуючи при цьому інші норми, насамперед фонетичну.
Норма в мові — це її узвичаєна, узаконена, загальноприйнята, 
обов’язкова  одиниця —  фонетична,  морфемна  та  ін.  Норматив­
ність у мовленні виявляється в дотриманні норм мови.
Стилістична  норма  є функціональним  явищем,  яке  стає  мов­
леннєвою реалією тільки за умов, що мовці:
1)  добирають і використовують лише такі мовні одиниці, які 
властиві літературній мові;
2)  уживають  слова  й фразеологізми  із  закріпленою  за  ними семантикою;
3)  формують комунікативні одиниці мови, особливо речення, 
за усталеними в мові синтаксичними моделями;
4)  дотримуються вимог певного стилю мови.
Порушення цих норм є стилістичною помилкою.
3. презентація  групової  роботи.
V. зАКРіплення  вивченоГо МАТеРіАлУ
1.  Робота  з підручником.
(Учитель  може  запропонувати  учням  виконати  вправи  з під­
ручника.)
2.  Тренувальні  вправи.
1) Перепишіть, добираючи з дужок потрібні слова. Обґрунтуйте 
свій вибір.
Головною героїнею п’єси І. Котляревського (є, являється) На­
талка.
Наталка з глибокою пошаною (відноситься, ставиться) до ма­
тері.
Поет  (змалював,  викрив,  відбив)  жахливу  картину  людських 
страждань.
Марко Вовчок (мала, відіграла, зіграла) велику роль (у проце­
сі  становлення,  у становленні)  реалістичної  прози  в українській 
літературі.
У  поемі  «Це було  на  світанку»  (поет,  Малишко)  переконливо 
(доводить,  доказує,  доходить  висновку),  що  в праці —  безсмертя 
людини.
2) Відредагуйте речення. Прокоментуйте види допущених поми­
лок.
Обідня перерва з двох до трьох.
При анкетуванні були з’ясовані дані про соціальний стан опи­
туваних.
Маю надію сподіватися, що наша передача принесла вам при­
ємні хвилини.
Він чекав темноти і коли всі поснуть.
Мисливець наскочив на зайця. Він злякався.
Це був тренер колективу, який здобув першість у районі.
Мати  веде  двох  маленьких,  гарно  одягнених  та  сірооких  дів­
чаток.
Місяць березень був теплий.
3) Побудуйте  словосполучення,  використовуючи  наведені  сино­
німи; визначте слушність і правильність їх уживання.
Замісник, заступник.
Квиток, білет.
Положення, становище, стан.
Тепер, зараз, нині, сьогодні.
Показувати, змальовувати, зображати, висвітлювати.
VI. підБиТТя  підсУМКів УРоКУ
 взаємоперевірка  знань.
(Проводиться у вигляді діалогу.)
VіI. доМАШнє  зАвдАння
1.  Опрацювати теоретичний матеріал підручника.
2.  Виконати вправу з підручника (на вибір учителя).
3.  Із художньої  літератури  та  періодичних  видань  дібрати 
тексти художнього й публіцистичного стилів на одну з тем: 
«Українська мова і відображена в ній національна культу­
ра», «Основні віхи нашої історії», «Матеріальні й духовні 
скарби українського народу», «Ті, що залишилися з нами 
назавжди».
Категорія: Українська мова 10 клас | Додав: uthitel (05.09.2014)
Переглядів: 2911 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: