hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Українська мова 10 клас

Урок № 36 Тема. Специфічно побутова лексика.
Урок № 36
Тема. Специфічно побутова лексика.
Мета: актуалізувати, узагальнити та систематизувати
знання учнів про специфічно побутову лексику;
розвивати вміння аналізувати, порівнювати, уза ­
гальнювати мовні явища; збагачувати словнико ­
вий запас школярів; виховувати мовний смак.
обладнання: підручник, текст для стилістичного аналізу, ди ­
дактичний матеріал.
Хід УРоКУ
і . А КТУАлізА ція опоР ниХ зн А нь У чнів
1. п еревірка домашнього завдання.
2. Бесіда.
— Що ви знаєте про функціонально ­ стильове розшарування
лексики сучасної української мови?
— Розкажіть про стилістично нейтральні слова.
— Що вам відомо про стилістично забарвлену лексику?
— Розкажіть про емоційно ­експресивне забарвлення слів.
— Які групи лексики належать до емоційно­ експресивної
лексики?
іі . оГ оло Ш ення Т е М и, М е Т и й з А вдА нь УРо КУ
ііі . МоТ ивА ція н А вчА льної діяльнос Т і ШКоля Р ів
IV. с п Р ийня ТТ я й з А своєння У чняМ и нА вчА льно Г о МАТ е -Р і А л У
1. Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний
матеріал підручника.)
2. Розповідь учителя.
Увесь словниковий склад літературної мови (частково й діа­
лектного мовлення) становить загальновживана лексика і лекси ­
ка стилістично обмежена.
Загальновживана лексика — слова й лексичні сполучення слів,
якими користується кожен, хто володіє мовою. Вони пов’язані
з повсякденним життям усіх громадян, позначають такі реалії,
в яких кожен мовець щодня має потребу, і тому всім зрозумілі.
Стилістично обмежена лексика охоплює всі слова й лексичні
сполучення слів, що знаходяться поза межами лексики загально ­
вживаної.
Виділяються такі групи стилістично обмеженої нормативно ­
літературної лексики: професійно­ виробнича, офіційно­ ділова,
науково ­термінологічна, побутова тощо. Кожна з груп незагаль ­
новживаної лексики має своє стилістичне забарвлення й викори­
стання.
Побутова лексика становить одну з найпоширеніших груп
у словниковому складі мови.
Побутову лексику часто називають специфічно­ побутовою.
Її використовують у побутовій сфері життя людини. Елементами
побутової лексики є назви деталей побуту (селянського, робіт ­
ничого тощо), найчастіше — назви одягу, їжі, предметів, меблів
і т. ін.
У специфічно побутовій лексиці розрізняють кілька груп:
— слова, поширені в побуті майже всіх груп населення: сні­
данок , обід , постіль , стіл , шапка , віник, борщ , каша, підлога,
стеля , коридор;
— слова, які в минулому широко вживалися представниками
окремих верств населення, переважно сільськими мешканцями:
свитка , кожушина , запаска, очіпок , ослін , макогін, мисник .
Побутова лексика широко використовується в щоденному
невимушеному, найтиповішому, наймасовішому усному спілку ­
ванні, а також у багатьох творах художньої літератури, у публі ­
цистиці.
Специфічно побутова лексика постійно поповнюється спе ­
ціальними назвами з різних галузей техніки, культури, напри ­
клад: телевізор, радіоприймач, холодильник , пральна машина ,
електром’ясорубка, овочерізка , газова плита , домашня бібліоте­
ка тощо.
Отже, побутова лексика стилістично різноманітна і життєво
важлива, тому широко й часто використовується в усіх стилях
мови, хоча, певна річ, з неоднаковою частотністю в кожному
з них.
V. зАКР іплення вивчено Го МАТ е Р і А л У
1. Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправи з підручника.)
2. Тренувальні вправи.
1) З поданих уривків випишіть слова, що належать до специфічно ­
побутової лексики, котра відбиває риси побуту в селі другої
половини XIX — початку XX ст.
Йшлося вже до Різдва. Врочисте свято клопотало кожну сім’ю
своїми споконвічними клопотами. Там кололи свиней… там кло ­
поталися їхати в місто на красні торги, продати хліб, накупити
потрібного на свято — й ладану під кутю, й риби на багатий вечір,
і солі про всяк день, а тут жінки заходилися коло мазання…
…Ось настали й святки. Радіють люди, що діждали; гостюють,
гуляють то дома, то в шинку… (Панас Мирний)
Дівчина пройшла в покій, низький та широкий. Там зга­
саючи горіла лампадка.., полум’я крутилося й миготіло. Тіні
танцювали за ним по стінах, чудно освічуючи увесь покій;
стільці, ліжко, стіл то виринали з темряви, то ховалися знову.
( В . Винниченко)
2) Із поданих слів випишіть ті, що належать до специфічно по ­
бутової лексики. Будь ­які 5 із них уведіть до самостійно скла­
дених речень.
Звитяга, сніданок, шапка, оголошення, рапорт, п’єса, радіо,
бібліотека, друзяка, яничар, борше, фюзеляж, Вечеря, цеберка,
сорочка, милостивії, обличчя, пика, невдобно, очі, брати, білиз ­
на, телевізор, дружба, тато, хліб, електромобіль, макогін, міксер,
місто, тополя.
3. Робота з текстом.
y Виконайте стилістичний розбір тексту за поданим планом.
1) Кому адресовано висловлювання, з якою метою?
2) Сфера застосування висловлювання, жанр.
3) Характерні особливості тексту (точність, фактографіч­
ність, образність тощо).
4) Мовні особливості в лексиці, фразеології, граматиці.
5) До якого стилю належить текст?
дніпро
Дніпро…
Одне слово — і спадає з тебе полуда зневіри та втоми, одне
слово — і зцілюєшся від кривдних ран, очищуєшся від накипу
злоби й, ослаблений, повертаєш собі життєдайні сили й жадобу
творення.
Якщо маєш у душі те слово…
Не в образі водного шляху для воїв і купців, не у вигляді по­
вені, що бурхотить із земних джерел незагнузданою силою, не
в картині сизого безмежжя простору, сповненого світла, барв
і гомону, а в символі нашої сутності, вічного буття народу, його
багатства, сили і здоров’я.
Коли не згубив його, не спродав, не пропив, не зрікся — у кож­
ну мить, висвітливши в своїй душі цей символ, воскресаєш, як
тлінний Лазар з небуття, і стаєш видний світові, мов хрест на
церковній бані — святий і чистий.
Дніпро…
Розділився, монолітний і дужий, досягаючи столиці України,
на ріки, річки, потоки й рукави, ніби стомився дорогою й спини ­
тися хоче; омиває зелені острови, спочиває в замшілих очеретом
старицях, тихою гладдю засинає на лебединих озерах, аж поки не
допаде до зелених круч Печерська — та й вирветься на степовий
простір, і благословлять золотим блиском його нестримний біг до
моря суворі шпилі лаврських соборів і хрещаті бані Видубицького
монастиря.
(Р. Іваничук )
— Докладно перекажіть текст.
VI. Підбиття підсумків уроку
V і I. д о МАШнє зА вдА ння
1. Вивчити теоретичний матеріал.
2. Виконати вправу з підручника (на вибір учителя).
Категорія: Українська мова 10 клас | Додав: uthitel (04.01.2014)
Переглядів: 6609 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: