Головна » Статті » Старша школа » Українська мова 10 клас

УРоК № 32 Тема. Слово і його лексичне значення.
УРоК № 32
Тема. Слово і його лексичне значення.
Мета: актуалізувати, узагальнити та систематизувати
знання про слово як предмет вивчення лексико ­
логії, про лексичне значення слова, його вико ­
ристання та поєднання за змістом у словосполу­
ченні й реченні; збагачувати словниковий запас
десятикласників; розвивати навички правильно ­
го слововживання; виховувати повагу до рідної
мови, любов до слова.
обладнання: підручник, словники, дидактичний матеріал.
Хід УРоКУ
і . А КТУАлізА ція опоР ниХ зн А нь У чнів
Бесіда.
— Дайте визначення лексикології.
— Що називається словом? Складіть словникову статтю для
лексеми «слово».
— Які слова називаються однозначними, а які багатознач­
ними?
— Чому, на ваш погляд, виникають труднощі у слововжи­
ванні?
іі . оГ оло Ш ення Т е М и, М е Т и й з А вдА нь УРо КУ
ііі . МоТ ивА ція н А вчА льної діяльнос Т і ШКоля Р ів
IV. с п Р ийня ТТ я й з А своєння У чняМ и нА вчА льно Г о МАТ е -Р і А л У
1. Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний
матеріал підручника.)
2. Розповідь учителя.
Мова складається зі слів. Слово є основною, базовою одини ­
цею мови. Зі словами пов’язані інші мовні одиниці. Наприклад,
своєрідними частинами слів виступають такі мовні елементи,
як звуки і морфеми; зі слів утворюються словосполучення та
речення.
Отже, слово — це основна функціонально­структурна й семан ­
тична одиниця мови, що становить звук або комплекс звуків і, ха­
рактеризуючись самостійністю та відтворюваністю, є будівельним
матеріалом для словосполучення та речення.
Слова виконують у мові номінативну функцію (функцію нази­
вання), тому що являють собою назви предметів і явищ, їх ознак,
дій, станів, кількості тощо. У словах реалізуються наші думки
і почуття. Кожне слово має певне значення. Кожне становить най­
меншу відносно самостійну значеннєву одиницю мови.
Однак слова не рівноцінні щодо значення. Одні з них мають
лексичне й одночасно певні граматичні значення. Таких слів аб ­
солютна більшість — це повнозначні слова. До повнозначних слів
належать іменники, прикметники, дієслова, прислівники, чис ­
лівники, займенники. Неповнозначні слова мають тільки грама ­
тичне значення і можуть виражати відношення просторовості (на,
під), причинності ( бо, через , тому що ), єднальності (і, й , та ), про ­
тиставності (але , проте ), умовності ( би, якби ), наказовості ( хай )
тощо. Неповнозначними є сполучники, прийменники, частки.
Окремою групою слів є вигуки й звуконаслідування, бо вони
нічого не називають, а лише виражають почуття, емоції, реакції,
волевиявлення, акустичні образи ( ой, ах , ура , геть , ку ­ку).
л ексичним значенням називають співвіднесеність слова
з предметами, явищами, процесами, закономірностями реальної
дійсності та поняттями про них. Слово узагальнює у своєму лек­
сичному значенні основні ознаки цілого класу предметів і формує
поняття про них.
Поняття — це узагальнене відображення у свідомості власти ­
востей предметів і явищ дійсності. Поняття виражається словом.
Воно є основою лексичного значення слова.
лексичні норми — це розрізнення значень і семантичних від­
тінків слів, закономірності лексичної сполучуваності.
V. зАКР іплення вивчено Го МАТ е Р і А л У
1. Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправи з підручника.)
2. Тренувальні вправи.
1) Поясніть основні лексичні значення поданих слів. Перевірте
правильність своїх пояснень за «Словником української мови»
або «Коротким тлумачним словником української мови». Які
з поданих слів однозначні, а які — багатозначні?
Земля, батьківщина, країна, нація, пам’ять, час, випробуван ­
ня, предок, герой, незалежність, родовід, відродження, патріот.
2) Використовуючи слова попередньої вправи, напишіть есе на
тему «Україна вчора, сьогодні й завтра».
3) Відредагуйте речення, взяті з учнівських усних та письмових
висловлювань; прокоментуйте свої правки.
Повторення навчального матеріалу на уроці проводиться сис ­
тематично з метою попередження забування.
По її очам видно всю біль, всю гіркоту розчарування.
Нещодавно Олександр віддавався багатьом захопленням.
Світлана Юріївна розповідає, що молодша дочка, на відміну
від старшої, з іншим характером, більш наполегливішим.
Глядачі на стадіоні уважно дивилися в табло.
Публіка дуже емоційно сприймала розкручені шлягери, біль ­
шість з них підспівували артисту.
3. с амостійна робота.
y Перепишіть речення, добираючи з дужок найточніше слово.
Усно вмотивуйте свій вибір.
Біологічний та соціальний чинники посідають чільне місце
у структурі (людини, особистості, персони).
У порту стояло багато різних (суден, посудин).
На думку більшості вчених, освіту (майбутнього, майбуття,
прийдешності) характеризуватимуть комп’ютеризація, вседо­
ступність й уніфікованість.
У нього щодня були якісь (спішні, екстрені, термінові, шпар ­
кі) справи.
Метали при нагріванні розширюються, а при охолодженні
(ущільнюються, скорочуються, стискуються).
(Помисли, думи, думки, погляди) О. Потебні мали великий
вплив на розвиток стилістики.
На сьогоднішньому засіданні педради (мовили, говорили, ба­
лакали) про результати першого семестру.
VI. п ід Б и ТТ я підсУМК ів УРо КУ
V і I. д о МАШнє зА вдА ння
1. Вивчити теоретичний матеріал.
2. Виконати вправу з підручника (за вибором учителя).
3. Підготувати два завдання однокласникам для перевірки
вивченої теми.
Категорія: Українська мова 10 клас | Додав: uthitel (03.01.2014)
Переглядів: 3377 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: