hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Українська мова 10 клас

УРоК № 2 Тема. Розвиток зв’язного мовлення . Різновиди чи ­ читання Вивчальне читання мовчки
УРоК № 2
Тема. Розвиток зв’язного мовлення . Різновиди чи ­
тання (ознайомлювальне, вивчальне, вибіркове). Вивчальне читання мовчки тексту науково ­популярного стилю.
Мета: актуалізувати, систематизувати й узагальнити
знання про мовлення, види мовленнєвої діяль ­
ності; дати учням уявлення про механізм ви ­
вчального читання, удосконалювати вміння зоро ­
вого вивчального сприйняття текстів, розвивати
логічне мислення, пам’ять, збагачувати та уточ ­
нювати словниковий запас учнів, формувати ко ­
мунікативну компетентність, виховувати любов
до природи.
обладнання: текст для читання мовчки, тестові завдання до
нього, таблиця «Види читання».
Хід УРоКУ
I. А КТУАлізА ція опоР ниХ зн А нь У чнів
Бесіда.
— Назвіть усі відомі вам види мовленнєвої діяльності.
— Які види мовленнєвої діяльності є рецептивними, а які
продуктивними?
— Які ви знаєте види читання?
— Чого ми навчаємося в процесі читання?
II. оГ оло Ш ення Т е М и, М е Т и й з А вдА нь УРо КУ
III. МоТ ивА ція н А вчА льної діяльнос Т і ШКоля Р ів
IV. с п Р ийня ТТ я й з А своєння У чняМ и нА вчА льно Г о МАТ е -Р і А л У
1. Робота з підручником
(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний
матеріал підручника.)
2. Розповідь учителя.
м овленнєва діяльність — це сукупність психофізичних дій
організму людини, що спрямовуються на сприйняття й розу­
міння мовлення, а також породження його в усній і письмо­
вій формі. Оволодіння мовою відбувається на функціонально ­
комунікативній основі, тобто в процесі мовленнєвої діяльності.
Процес читання складається з трьох етапів:
1) мотиваційного (визначення мети);
2) аналітико ­синтетичного (сприйняття, розуміння);
3) виконувального (прийняття рішення на основі одержаної
інформації з наступним говорінням або писанням).
Розуміння прочитаного здійснюється за допомогою дії трьох
механізмів:
1) здогадки;
2) смислової орієнтації;
3) еквівалентних замін.
Здебільшого дія цих механізмів відпрацьовується підсвідомо,
проте формувати й удосконалювати їх можна за допомогою спеці­
альних вправ.
У процесі читання вирішуються різноманітні комунікативні
завдання, а саме: читати, щоб здобути знання, навчитися щось ро ­
бити; одержати естетичну насолоду. Відповідно до цих комуніка ­
тивних завдань реалізуються й різні види читання. Зазвичай виді­
ляють три види читання: ознайомлювальне, вивчальне й вибіркове.
3. Робота з таблицею.
види читання
види читання Що потрібно усвідомити? Характер читання
Ознайомлю­
вальне
Чи варто це читати?
Кому текст адресовано?
Який зміст має кожен із
розділів (абзаців) і текст
у цілому?
Швидке перегортання
сторінок, читання заголов­
ків; перегляд окремих
фрагментів тексту, озна­
йомлення з ілюстраціями;
читання анотації, змісту
видання
Вивчальне Яка тема та основна думка
тексту?
Що в тексті головне,
а що — другорядне?
Яку нову для читача
інформацію містить текст?
Повільне, вдумливе читан­
ня тексту або його частин;
глибоке проникнення
в його зміст; максимально
повне осягнення нової
інформації
* Друкується за виданням: Глазова О. П. Рідна мова. 10 клас: Плани ­конспекти
уроків.— X.: Веста: Вид ­во «Ранок», 2003.
види читання Що потрібно усвідомити? Характер читання
Вибіркове Про що говориться в тек ­
сті?
Яка інформація є корис ­
ною?
У яких частинах (розді­
лах) тексту її вміщено?
Перегортання сторінок,
швидке читання заголов­
ків, змісту, окремих
фрагментів тексту; повіль­
не читання потрібних
частин з метою вилучення
необхідної інформації
4. п родовження розповіді вчителя.
Для навчання найдоцільнішим вважається вивчальне (по ­
глиблене, критичне, аналітичне) читання. При ньому людина не
просто сприймає інформацію, а з’ясовує незрозумілі фрагменти
тексту, дає власну інтерпретацію тих чи інших положень, став ­
лячись до прочитаного творчо й критично. Вивчальне читання до­
цільно застосовувати, опрацьовуючи новий матеріал.
V. зАКР іплення вивчено Го МАТ е Р і А л У
п роведення вивчального читання мовчки.
1) Читання учнями тексту науково ­популярного стилю.
таємничі мандрівники — орхідеї
Про орхідеї нам найчастіше відомі лише три речі: що це квіт ­
ка екзотична, дорога і таємнича. Втім, якщо перші дві характе­
ристики ще мають якісь підстави, то остання виникає, скоріше,
неусвідомлено, під впливом міфічного ореолу, яким оточена ця
диво­рослина.
Насправді, як визнають самі ботаніки, немає більш дивних
і загадкових рослин на землі, ніж орхідеї. Можна з упевненістю
стверджувати, що їх по праву відносять до розряду «най­най…».
І от чому.
З усіх квіткових рослин орхідеї — одна з наймолодших
і найчисленніших родин: до неї входять понад 25 000 природ­
них видів і близько 100 000 штучно отриманих гібридів. Орхідеї
ведуть найдивніший спосіб життя. Більшість тропічних видів
росте на деревах, які використовують як опору, піднімаючись
по їхніх стовбурах над землею в боротьбі за світло. Інші по­
селяються на стрімких скелях, проникають коріннями в трі­
щини між каменями, де накопичується волога й рослинні за ­
лишки, що гниють. Деякі австралійські орхідеї взагалі ніколи
не проростають над поверхнею землі, навіть запилюються їхні
Закінчення таблиці
квітки підземними комахами. Крім усього іншого, серед усіх
квіткових рослин орхідеї мають найдрібніше й найчисленніше
насіння, яке в природних умовах проростає лише за допомогою
мікоризних грибів, що проникають у насіння в момент пророс­
тання.
На початку XX століття люди насправді вірили, що десь у гус ­
тих тропічних джунглях живуть орхідеї, що здатні не тільки
поїдати дрібних тварин і комах, але навіть нападати на людину.
Ці повір’я створили орхідеї «лиховісний» імідж хижої квітки
надзвичайної, порочної краси, який, попри загальнодоступність
інформації, дотепер є популярним. Зокрема, відомий випадок,
коли один із сучасних письменників наділив ці «багатостраж ­
дальні» квіти властивостями «енергетичних вампірів», що за ­
бирають життєву силу в людей, які утримують квіти, роблячи їх
безвладними й інертними.
Зовсім по ­іншому ставилися до орхідей у стародавні часи. На ­
приклад, у давньому Китаї вживали навіть особливі словосполу ­
чення, у яких слово «орхідея» означало добре ставлення, гарний
зовнішній вигляд або гарну якість. Конфуцій порівнював орхідеї
зі шляхетними чоловіками, що досягли вищого ступеня самовдос ­
коналення. Він говорив, що аромат квітучих орхідей викликає
в нього почуття спокою, радості й гармонії.
Натомість у середньовічній Європі до орхідей та їхнього впли ­
ву на людину ставилися з певним упередженням. З одного ме ­
дичного трактату в інший мандрували рецепти любовних напоїв,
до складу яких входили підземні бульби європейських орхідей.
Ще один продукт із висушених коренів орхідей під назвою «са ­
лен» був широко відомий у Європі. Сален прописували дуже ви ­
снаженим людям, хворим і навіть немовлятам. Він давав людині
відчуття ситості й швидко відновлював сили.
Історія появи екзотів у Європі безпосередньо пов’язана з Ве­
ликими географічними відкриттями. В оранжереях тропічні
орхідеї з Азії й Америки стали вирощувати порівняно недав­
но — з 30­ х років XVIII століття. Перші оранжерейні рослини
на торговельних суднах привозили лікарі, що поверталися
з колоній. Були мисливці, зокрема і за орхідеями, бо ці квіти
відразу полонили серця ботаніків і багатих аматорів, які хо ­
тіли отримувати для своїх колекцій всі нові незвичайні види,
а згодом і сорти. Вони платили за деякі екземпляри величезні
гроші. Так, ціна за орхідею прирівнювалася в ті часи до варто­
сті чистопородного коня. Причиною тому були складні умови
доставки: більшість рослин гинула в трюмах кораблів, перш
ніж досягала берегів Європи.
Згодом розводити орхідеї стало можливим не тільки в оранже ­
реях, а й у міських квартирах. А це справа не з простих, вона під
силу тільки щирим шанувальникам тропічної квітки, які згодні
працювати не покладаючи рук.
Орхідеї не переносять жорсткої води, тож не випадково за ста ­
рих часів, коли опади були значно чистішими, їх поливали тільки
добре відстояною дощовою водою.
На щастя квіткоманів, є кілька видів орхідей, яким не по­
трібна тепличка. Це, наприклад, целогіна гребінчаста, або, як
її називають у народі, «орхідея — наречена». Уперше цей вид
був знайдений у Непалі в 1821 році. По цій рослині знаменитий
англійський ботанік Джон Ліндлі описав новий вид орхідей,
назвавши його «целогіна», що в перекладі означає «порожня
зав’язь».
У Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка, в одній
з нових оранжерей на площі 123,5 м
оселилася екзотична царина
свіжості, ніжності й краси під назвою «Орхідаріум». Там цілий
рік можна бачити квітучі орхідеї в умовах, що наближені до при­
родних.
Ця експозиція орхідних — єдина в Україні. Тільки там можна
побачити такий «парад» орхідей з Південно­Східної Азії, Півден ­
ної й Центральної Америки, Африки й Австралії.
(660 сл.) (Із журналу)
2) Проведення тестування.
1. Яка з характеристик орхідеї виникла під впливом міфіч­
ності?
А Екзотична;
9 Б таємнича;
В дорога;
Г дивна.
2. З усіх квіткових рослин орхідні:
А одна з найвибагливіших і найслабших родин;
Б одна з найстаріших і найміцніших родин;
В одна з найвибагливіших і найменш численних родин;
9 Г одна з наймолодших і найбільш численних родин.
3. Де росте більшість тропічних видів орхідей?
9 А На деревах, що служать опорою для рослин;
Б на землі;
В під землею;
Г на скелях.
4. За допомогою чого проростає насіння орхідей?
А Великої кількості вологи;
9 Б мікоризних грибів;
В інших рослин;
Г великої кількості світла й тепла.
5. Чому один із сучасних письменників назвав орхідеї «енер­
гетичними вампірами»?
А Вони здатні поїдати дрібних тварин і комах;
Б можуть навіть нападати на людей;
9 В вони нібито забирають життєву силу в людей, що їх
утримують;
Г після «спілкування» з ними у людей виникає сильний
головний біль.
6. Що слово «орхідея» означало в давньому Китаї?
А Лиховісна;
Б багатостраждальна;
В шляхетна;
9 Г добре ставлення, гарний зовнішній вигляд.
7. Хто з видатних людей порівнював орхідеї зі шляхетними
чоловіками, що досягли вищого ступеня самовдоскона­
лення?
9 А Конфуцій;
Б Аристотель;
В Вальтер Скотт;
Г Леонардо да Вінчі.
8. Історія появи орхідей у Європі пов’язана:
А з відкриттям Америки;
Б із навколосвітніми подорожами;
В з великим шовковим шляхом;
9 Г з Великими географічними відкриттями.
9. До вартості чого прирівнювалася ціна за орхідею?
А Одного злитка золота;
9 Б чистопородного коня;
В корабля;
Г отари овець.
10. Чому раніше орхідеї поливали добре відстояною дощовою
водою?
А Щоб у ґрунті не заводилися шкідники;
Б щоб земля не запліснявіла;
9 В бо орхідеї не переносять жорсткої води;
Г бо квіти не переносять надто холодної чи теплої води.
11. Що в перекладі означає слово «целогіна»?
9 А Порожня зав’язь;
Б наречена;
В тендітна;
Г загадкова.
12. Де міститься єдина в Україні експозиція орхідних?
А У Чорноморському біосферному заповіднику;
9 Б у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка;
В у Нікітському ботанічному саду;
Г у Центральному ботанічному саду України.
VI. п ід Б и ТТ я підсУМК ів УРо КУ
V іі . д о МАШнє зА вдА ння
Дібрати текст для вивчального читання мовчки, розробити
тести до нього.
Категорія: Українська мова 10 клас | Додав: uthitel (03.01.2014)
Переглядів: 3094 | Рейтинг: 2.0/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: