Головна » Статті » Старша школа » Українська мова 10 клас

Урок № 23 Тема. Чергування голосних звуків.


Урок № 23
Тема.  Чергування голосних звуків.
Мета:  актуалізувати,  систематизувати  та  вдосконали ­
ти  знання  десятикласників  про  складні  випад ­
ки  чергування  голосних  звуків;  удосконалювати
вміння грамотно писати слова з  позиційним та іс­
торичним  чергуванням;  розвивати  орфографічну
пильність,  пам’ять,  увагу;  виховувати  повагу  до
історії свого народу.
обладнання:   підручник, таблиця, дидактичний матеріал.
Хід  УРоКУ
і .   А КТУАлізА ція  опоР ниХ   зн А нь  У чнів
1.   п еревірка  домашнього  завдання.
2.   Бесіда.
—  Чому, на ваш погляд, відбувається чергування звуків?
—  Чи  завжди чергування звуків позначується на письмі?
іі .   оГ оло Ш ення  Т е М и, М е Т и  й   з А вдА нь  УРо КУ
ііі .   МоТ ивА ція  н А вчА льної  діяльнос Т і  ШКоля Р ів
IV.   с п Р ийня ТТ я  й  з А своєння  У чняМ и  нА вчА льно Г о МАТ е -Р і А л У
1.   Робота  з   підручником.
(Учитель  може  запропонувати  учням  прочитати  теоретичний
матеріал підручника.)
2.   Розповідь  учителя  з  використанням  узагальнювальної  таб -лиці.
чергування голосних у   коренях слів
і  (е) або  о
У закритому складі  і: осінь, сіль
У  відкритому  о  або  е: осені, солі
е  (о)
Після ж, ч ,
ш, щ, дз , й
Перед м’яким приголосним
е
чернець ,
пшениця Перед складами з   е  та и
Перед твердим приголосним
о
пшоно,
чорний Перед складами з   а, о , у
97
У  дієсловах перед
e
а5:
о  (а):  котити  — кача5ти
е  (и):  беру  — забира5ти
е  (і):  летіти   — літа5ти
Після ж, ч , ш, щ та  г, к , х :  і  → ( о, е );  кішка   — кошеня.
В інших випадках   — и: чистий , хист
V.   зАКР іплення  вивчено Го  МАТ е Р і А л У
1.   Робота  з   підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправи з   підручника.)
2.   Тренувальні  вправи.
1)  Перепишіть  вірш  Івана  Драча;  однією  лінією  підкресліть
слова,  у   яких  можливе  чергування о, е   з  і,  а  двома   —  у  яких
чергування  не  відбувається.  Виконайте  стилістичний  аналіз
тексту.
Балада роду
В мого роду сто доріг,
Сто століть у  мого роду.
Вичовганий старий поріг
Старій бабі в  нагороду.  
Сива стежка в   сто доріг
Розлітається од хати.
Сто вітрів мій вік запріг  
Сиву хату розхитати.
Сто скажених сивих бід
Та  й сушило ж   роду вроду,  
Та  не висхне з  роду рід  
Ні  в погоду, ні в  негоду.
Внучок тупцю тупотить,  
Тупцю, внуче, тупцю, хлопче,  
Сто стежин у  світ летить,  
Він  — сто першеньку протопче…
Роде рідний! Не   стлумить  
Нашу жилаву породу —
Сто вітрів в  ногах лежить
Мого роду і  народу…
2)  Спишіть  речення,  замість  крапок  вставляючи  пропущені  лі­
тери.
Безп..рервним  сухим  струм..нем  т..че  пш..ниця,  росте  серед
т..ку любий серцю хлібороба ч..рвоний в..рох.
Закінчення таблиці
Від того пташиного кл..коту Зоя прокинулась.
З­за причілка било снігом і  засипало мені очі. Білий віт..р сту ­
гонів у  пор..жнечі г..р. (З тв. О.  Гончара )
Пішов шел..ст по діброві, шепчуть густі лози. ( Т.  Шевченко)
Всім с..лом на виг..н вийшли  — і  старі тут, і  малі.
Іде  по  роздор..жжі  мати  сх..дний  віт..р  викликати.  ( З  тв.
Р.  Братуня)
Сотні  суд..н,  збудованих  у  Миколаєві,  бор..знять  води  морів
і  океанів світу. (З газети)
Хто робить лем..ші, той їсть книші. (нар. творч.)
3)  Спишіть, замість крапок вставляючи у   потрібній формі слова,
подані в   дужках після кожної групи речень.
Яким  красенем  став  …,  місто­герой,  місто ­богатир,  воїн  і  тру ­
дівник.  (З  газети)  Одно  щастя,  одна  доля  в…  і   …  (Р .   Братунь)
(Київ, Львів)
А  в  небі…  наростала  моторів  переможна  мова.  ( Р .   Братунь)
Перший… загримів над борами. (М.  Стельмах ) (Грім)
У  квіті,  …,  піснях  бійцям  протягся  знову  шлях.  (Р.  Братунь)
Урочистий… підіймається над містом. (І.  Микитенко) (Гомін)
Вилискують…,  спокійно  дрімають  на  сонці  ліси.  Пусто,  без ­
людно  в  ущелині.  Лише  шум…  порушує  споконвічну  тиш…  .
(О.  Гончар) (Гора. Потік)
Сонце  …  лине,  шле  проміння  з­за  хмар.  Дощем  дрібним  в   ку­
щах ридала… . (В.  Сосюра) (Осінь)
3.   п ояснювальний  диктант.
Ліс  наближався.  Росла  на  очах  бронзова  колонада  сосен,  що
тримали  на  собі  важке  зелене  шатро.  Під  тим  шатром  зависала
густа  й   лапата  сутінь,  і   тільки  вони  ступили  під  темне  склепіння
лісу, як одразу немовби споночіло, насторожились хащі, заступа ­
ючи  їм  дорогу,  над  головою  покотився  тривожний  гул.  Санькові
здалося,  що  він  опинився  в   іншому  царстві,—  десь  під  землею
у  грімкотливих  печерах,  які  то  розгалужувались,  то  вели  до  об ­
риву,  де  валялися  старі  вузлуваті  кореневища,  то  упиралися
в  завали.  Коло  завалу  хлопець  зупинявся:  страшно  й  цікаво  було
дивитись на могутній кряж, що бухнув колись на землю, зламав ­
ши  собі  поперек,  обчухравши  гілля  і  буйне  козацьке  чубисько.
Мабуть,  стомився  велетень  підпирати  небо  і  ліг  на  спочинок  біля
ніг молодших братів.
Тут,  у  гущавині,  вітру  як  і   не  було.  Тільки  високо  вгорі,
над  верхнім  ярусом  пущі,  рокотав  буревій  та  чавунним  гулом
гули  промерзлі  стовбурища  і   десь  неприємно  скрипіла  відчах­
нута  гілка.  Сніг  лежав  у  лісі  чистий,  синювато­ білий,  по  ньому
темною  заполоччю  було  вишито  звірині  сліди.  І   пахло  звіриним
послідом,  гіркуватим,  як  дим,  але  найвловиміше  пахло  терп ­
кою  смолою.
(В.  Близнець)
VI.  п ід Б и ТТ я  підсУМК ів  УРо КУ
V і I.   д о МАШнє  зА вдА ння
1.   Вивчити теоретичний матеріал.
2.   Виконати вправу з  підручника (за вибором учителя).

Категорія: Українська мова 10 клас | Додав: uthitel (18.11.2014)
Переглядів: 1149 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: