Головна » Статті » Старша школа » Українська мова 10 клас

УРоК № 1 Тема. Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення. Стилістика та її підрозділи: стилістика мови (практична) і

Вступ
УРоК № 1
Тема. Мовлення як предмет стилістики і культури
мовлення. Стилістика та її підрозділи: стилістика мови (практична) і стилістика мовлення
(функціо нальна), їх відмінність.
Мета: дати учням поняття про предмет, завдання та
підрозділи стилістики, навчити розрізняти сти ­
лістику практичну та функціональну, з’ясувати
спільне та відмінне; розвивати культуру мовлен ­
ня, почуття стилю; виховувати любов до мови,
повагу до рідної землі, видатних людей.
обладнання: підручник, дидактичний матеріал.
Хід УРоКУ
і . А КТУАлізА ція опоР ниХ зн А нь У чнів
1. Групова робота.
y Завдання для груп: укласти словникову статтю; пояснити лек­
сичне значення слова «стиль».
1 ­ ша група
«Стиль» як термін у літературі.
2 ­ га група
«Стиль» як термін у мистецтві.
3 ­ тя група
Мовний стиль.
4 ­ та група
«Стиль» як термін в архітектурі.
2. п резентація результатів групової роботи.
I і . оГ оло Ш ення Т е М и, М е Т и й з А вдА нь УРо КУ
6
ііі . МоТ ивА ція н А вчА льної діяльнос Т і ШКоля Р ів
о рганізаційний момент.
1) Ознайомлення десятикласників зі змістом навчального
матеріалу та державними вимогами до рівня загальноос­
вітньої підготовки учнів.
2) Знайомство з підручником.
IV. с п Р ийня ТТ я й з А своєння У чняМ и нА вчА льно Г о МАТ е -Р і А л У
1. Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний
матеріал підручника.)
2. Розповідь учителя.
Будь­ яка розвинена національна мова є системою систем.
З одного боку, мова — система (сукупність) специфічних націо­
нальних особливостей, характеристик, ознак. А з другого — вона
складається з інших рівнів, або систем — фонологічної, морфо­
логічної, лексико ­ фразеологічної, синтаксичної, стилістичної,
кожна з яких є важливим об’єктом дослідження для мовознавчої
науки.
Стилістика вивчає стилістичну диференціацію мови, її функ ­
ціональні стилі. Це наука про виразові засоби мови, тобто ті
елементи, що приєднуються до власне вираження думки, су ­
проводжують семантичний зміст висловлюваного — емоційно­
експресивні та оцінні моменти мовлення.
Основним поняттям стилістики є стиль. Стиль — це різновид
мови (її функціональна підсистема), що вживається в типовій со­
ціальній ситуації й відрізняється від інших різновидів тієї ж мови
особливостями добору й використання мовних засобів.
Кожний стиль має певну сферу поширення, призначення,
систему мовних засобів і стилістичні норми, що оберігають цю
систему, роблячи її досить стійкою.
Літературна норма охоплює всі сфери використання мовних
одиниць у літературному мовленні. Стилістична ж норма — це
частина літературної, вона не заперечує її, а тільки обмежує ви­
користання літературно унормованої одиниці певним стилем мов ­
лення. Отже, стилістична норма — це норма використання слова
чи форми в певному стилі чи з певним стилістичним значенням.
Таким чином, об’єктом стилістики є вся сукупність мовних
одиниць з їх функціями, найрізноманітніше усне й писемне функ ­
ціонування української мови. А предмет стилістики — переважно
друковані мовознавчі джерела, присвячені вивченню об’єкта сти ­
лістики.
Стилістика як особлива галузь і система знань про мову має
такі основні підрозділи:
1) загальна теорія і практика функціонування мови;
2) вчення про стилі, жанри і форми мови;
3) вчення про функції всіх одиниць мови.
3. з авдання учням.
— Згадайте, які функціональні стилі є в українській мові. Ко ­
ротко охарактеризуйте кожен із них.
(Завдання можна здійснити у вигляді міні ­проекту.)
V. зАКР іплення зн А нь, УМінь ТА нА вичоК У чнів
1. Тренувальні вправи.
1) У наведених висловлюваннях визначте стиль, тип мовлення,
жанр (де це можливо). Сформулюйте тему та основну думку
текстів, з’ясуйте, які мовні засоби використано для досягнен ­
ня виразності висловлюваної думки.
відкриття століття
9 листопада 1895 року, коли його асистенти пішли вже додо­
му, Вільгельм Конрад Рентген продовжував працювати. (На той
час він був керівником фізичного інституту Вюрцбурзького
університету в Німеччині.) Вчений знову включив струм у ка­
тодній трубці, закритій з усіх боків щільним чорним папером.
Кристали платиноціаністого барію, що лежали поряд, почали
світитися зеленкуватим світлом. Вчений вимкнув струм — сві­
тіння кристалів припинилося. При повторній подачі напруги
до катодної трубки світіння у кристалах, ніяк не пов’язаних із
приладом, поновилося.
У результаті подальших дослідів учений дійшов висновку,
що з трубки йде невідоме випромінювання, назване ним у май ­
бутньому ікс ­ променями. Експерименти Рентгена довели, що
ікс ­промені виникають у місці стикання кадотних променів з пе­
репоною всередині катодної трубки. Вчений зробив трубку спеці ­
альної конструкції — антикатод був пласким, що забезпечувало
інтенсивний потік ікс ­променів. Завдяки цій трубці (пізніше вона
буде названа рентгенівською) він вивчив та описав основні влас ­
тивості раніше невідомого випромінювання, яке дістало назву
рентгенівського.
Тринадцятьма роками раніше це ж зробив український вче ­
ний Іван Пулюй, але не запатентував своє відкриття…
(З календаря )
Хата
(Уривок)
Люди, що годують хлібом, молоком і медом інших людей,
живуть у хаті на землі, що подарована вже їм законом новим на ­
віки у вічне в обов’язково вічне користування, себто в обов’язок
неухильний і неодмінний. Вони розмовляють мовою хати і поля.
Коли ж нагода, доля чи випадок сують їм під руку портфелика хоч
завалящого і дешевенького, вони кидають хату і міняють мову, бо
з нею ніяково завідувати чимсь, портфелик же велить завідувати
пильно і загальнозрозуміло. І тільки в деякі, здебільшого лихі
часи, в часи утрати портфелика всемогутності, чи примусової від­
пустки, чи по загибелі корабля після чудесного уникнення смерті,
вертаючись на час до хати, вони пригадують, хоч і погано, її мову,
тоді немовби блуд сповзає з них, і видно тоді сором і навіть страх
побитої собаки, що прокидається в їх непевних душах. Опишу, як
воювала колись хата з палацами західного Ренесансу, з кам’яними
фортецями розумних ворогів, як легко її завжди було підпалити,
як палає вона довгі століття і ніяк не згорить, мов неопалима ку ­
пина. І люде тихі Удовиченки, роботящі руки, женці, косарі, мо ­
лотники, пасішники, пастухи, шахтарі, майстри, воїни падають
на своїх огнищах жертовних, посилаючи всьому світу, нащадкам
своїм, самі не знаючи куди, палкі свої заповіти під грізні гуди щи ­
рих і фальшивих проклять чи могильну тишу біля своїх автодафе.
Я не славословлю тебе, моя хатино стара. Не хвастаюсь твоєю
драною правобережною і лівобережною стріхою і не пишаюся ко­
морою твоєю, що її одтяли від тебе і розвіяли вітром спустошені,
духовно некрасиві люде. Я навіть забув уже, що біля тебе був хлів
і клуня з чорногузом, який приносив до тебе щовесни наївне дитя­
че щастя з далекого краю.
Хай не дорікають мені вороги холоднодухі і лживі, що я пре ­
возношу, чи прославляю тебе, чи ставлю над всіма оселями світу.
Я прощаюсь з тобою. Я кажу тобі,— згинь з моєї землі. Хай тебе не
буде. Обернись в хороми, покрийся залізом, красуйся великими ві­
кнами, вирости, піднімись над травами, над житами і над садами.
Вирости вгору і вшир. Хай не прощаються на бувших перелаз­
ках, не тужать в кожних сінях і попід стріхами удови й сироти.
Хай бігають по твоїх просторих покоях веселі діти, а хоч одпочи­
вають до сходу в твоїх спальнях і любляться в щасливих лінощах
твої люде. Хай се вже будеш не ти. Хай прийдуть до тебе добробут
і гідність і сядуть на покуті, щоб зникли сум і скорботи з твоїх
темних кутків і печурок і холодних твоїх сіней. Я не захоплююсь
тобою, не підношу тебе до неба перед світом.
Ні, я кажу тобі, сивий: ой хатонько моя, голубонько, спасибі
тобі — прощай.
Мені жаль розлучатися з тобою. В тобі так гарно пахло дав­
ниною, рутою ­м’ятою, любистком, і добра щедра піч твоя пахла
стравами, печеним хлібом, печеними і сушеними яблуками і су­
хим насінням, зіллям, корінням. А в сінях пахло макухою, гни ­
лими грушами і хомутом.
У твої маленькі вікна так приязно заглядало сонце, і соняш­
ник, і всякі інші квіти, і зілля всілякі пахучі. А на покуті понад
столом — і темний сивий бог у срібних шатах, і Сталін, і Шев­
ченко, і Каганович, і козак Мамай, і Буденний, і Георгій Побідо­
носець на білих і рижих конях і ще якісь люде і боги дивляться
через стіл на піч і на кочерги, і на всякого доброго чоловіка,
що входить у двері вже не скидаючи у сінях шапки, дивляться
мрійно і мирно, ніби припинивши навіки тяжкеє змагання, і про ­
живають в мирному товаристві й згоді, розмовляючи, коли нема
людей у хаті, з домовиком, що живе за комином в трубі, і з тихим,
зовсім уже кволим українським чортом, і сняться всі вкупі разом
бабусі, поки не перехреститься вона з переляку у сні, бормочучи
крізь сон — «о мя отця й сина».
Нема в мене хати. У втомленій уяві лиш гола піч серед руїн
під небом, а біля печі плаче Удова.
(За О. Довженком)
вузлик землі
Коли полину у далекі мандри
Візьму з собою вузличок землиці —
Тієї, у якій коріння хліба,
Тієї, у якій моє коріння.
Коли нараз мені в чужому краї
Не вистачить на подих України
Коли поміж небес і океанів
Не втримають мене сріблясті крила —
Зостанеться гарячий попіл предків,
І я розвіюсь над широким світом
Живучими пилинками землиці —
Тієї, у якій коріння хліба,
Тієї, у якій моє коріння.
(П. Перебийніс)
2) Відредагуйте подані речення, прокоментуйте правки.
Засідання проводив заступник голови правління Павло ­
ва Т. М.
Всі молодші мене.
Зустрічаємось завтра без чверті десять.
На долонях рук з’явилися мозолі.
Він цікавиться не тільки книжками, а й займається спортом.
Сестра любить і піклується про брата.
Річка глибша озера.
2. Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням виконати вправи з під­
ручника.)
VI. п ід Б и ТТ я підсУМК ів УРо КУ
Бесіда.
— Дайте визначення поняття «стиль літературної мови».
— Що ви знаєте про стилістичну норму?
— Пригадайте функціональні стилі української мови.
— Чим викликана поява основних стилів мовлення?
VII. п ід Б и ТТ я підсУМК ів УРо КУ
VI іі . д о МАШнє зА вдА ння
1. Вивчити теоретичний матеріал підручника.
2. Виконати вправу з підручника (на вибір учителя) або ді­
брати зразки текстів кожного функціонального стилю
української літературної мови.
Категорія: Українська мова 10 клас | Додав: uthitel (03.01.2014)
Переглядів: 3036 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: