hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Українська мова 10 клас

Урок № 19 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Стаття в газету на морально­етичну тему.


Урок № 19
Тема.  Розвиток  зв’язного  мовлення.  Стаття  в   газету  на морально­етичну тему.
Мета:  актуалізувати знання учнів про жанр статті, фор ­
мувати  вміння  аналізувати  твори  цього  жанру;
вчити  учнів  писати  статтю  в  газету  на  морально­
етичну  тему;  розвивати  логічне  й  образне  мис­
лення;  виховувати  самокритичність,  любов  до
життя, оптимізм.
обладнання:   підручник,  пам’ятка,  зразок  статті  на  морально ­
етичну тему.
Хід  УРоКУ
I.   А КТУАлізА ція  опоР ниХ   зн А нь  У чнів
1.   п еревірка  домашнього  завдання.
2.   Бесіда.
—  Тексти яких жанрів трапляються в  газетах та журналах?
—  Що  таке замітка?
—  Чим замітка відрізняється від статті?
—  Пригадайте  останні  прочитані  вами  газетні  публікації.
Що  вам запам’яталося найбільше? Які проблеми порушено в   цих
статтях?
II.   оГ оло Ш ення  Т е М и, М е Т и  й   з А вдА нь  УРо КУ
III.  МоТ ивА ція  н А вчА льної  діяльнос Т і  ШКоля Р ів
IV.   с п Р ийня ТТ я  й  з А своєння  У чняМ и  нА вчА льно Г о МАТ е -Р і А л У
1.   Робота  з   підручником.
(Учитель  може  запропонувати  учням  прочитати  теоретичний
матеріал підручника.)
2.   Розповідь  учителя.
с таття   —  це  публіцистичний,  науковий  або  науково­ попу­
лярний  твір  невеликого  розміру,  призначений  для  публікації  або
опублікований.
Стаття  — важливий публіцистичний жанр, який відзначаєть­
ся  ґрунтовним  аналізом  матеріалу,  високим  ступенем  узагаль ­
нення,  чіткістю  висновків.  Використовуючи  різноманітні  факти,
яскраві приклади, статистичні дані автор статті досліджує злобо ­
денні суспільно ­політичні проблеми.
Залежно від призначення та способу передачі матеріалу статті
бувають: передові, пропагандистські, проблемні.
Завдання  статті   —  привернути  увагу  людей  до  якогось  важ­
ливого  питання,  проблеми,  переконати  їх  у  справедливості  чи
помилковості певної думки. Зміст статті повинен бути переконли ­
вим, доказовим, виявляти особисту позицію автора.
За  типом  мовлення  газетна  стаття  є  роздумом  у   поєднанні
з  розповіддю та описом.
Особливості побудови статті:
1)   Постановка проблеми  — зачин;
2)   розкриття проблеми   — основна частина;
3)   висновки   — кінцівка.
3.   з авдання  учням.
  y Прочитайте  статтю,  визначте  її  тематику  та  проблематику.
Чи  актуальною  є   порушена  в   публікації  проблема?  Які  ви  ба­
чите шляхи її вирішення?
ворожба   — вигідний бізнес
«Підходь,  красуне,  поворожу,  всю  правду  розкажу:  що  було,
що буде, з   ким серце знайде спокій».
Оксана  підійшла  і  довірилася  старій  циганці.  А  коли  отями ­
лася  —  ні  грошей,  ні  телефона,  ні  прикрас  уже  не  було.  Кудись
зникла  й  сама  ворожка.  Найбільше,  за  чим  жалкувала  дівчина,
були сережки   — єдине, що залишилося від мами.
А  скількох  людей  ошукують  «цілителі»  та  «екстрасенси»  різ ­
ного ґатунку, до яких звертаються в  часи відчаю та розчарування!
Одного дружина залишила, у  когось зі здоров’ям проблеми, у  тре ­
тього на роботі проблеми. І  таких випадків тисячі.
За  часів  кризи  складних  ситуацій  у  людей  побільшало.  І  «за­
зирнути в   майбутнє», незважаючи на високі розцінки, стає дедалі
більше  охочих.  Тому  й  не  дивно,  що  активізувалися  шахраї  всіх
мастей,  які  заради  свого  збагачення  користуються  чужим  горем
та наївністю людей.
Шарлатани­ початківці  та  «екстрасенси»  щонайперше  освою­
ють  ази  гіпнозу.  З  якою  метою   —  зрозуміло.  Адже  людина,  вве­
дена  навіть  у  легкий  гіпнотичний  стан,  стає  піддатливою.  Як  ре­
зультат   —  формується  залежність.  Людина  стає  залежною  від
спілкування з   «ворожкою». І  починає витрачати останні гроші на
візити, щоразу запалюючись надією та вірячи обіцянкам, що ось ­
ось її заповітне бажання здійсниться.
Циганки  за  допомогою  легкого  гіпнозу  роблять  свою  жертву
слухняною.  І   людина  віддає  їм  останнє,  а  потім,  вийшовши  із
трансу,  дивується:  «Як  же  могло  подібне  трапитися?!»  Ворожки,
аби  ввести  клієнта  в  стан  трансу,  використовують  скляну  кулю
або  будь­ який  блискучий  об’єкт.  Далі  дізнаються  потрібну  ін­
формацію.  А  коли  людина  приходить  до  тями,  повідомляють  їй
те,  чого  раніше  ніхто  не  знав.  Після  демонстрації  таких  «чудес»
важко не повірити кожному наступному слову ворожки!
Так,  є  люди  з  незвичайними  здібностями,  але  їх  одиниці  на
мільйони. А   переважна більшість  — шарлатани чистої води.
Від  2008  року  держава  узаконила  діяльність  «провидців
долі». Тепер цілитель, астролог, ворожка та хіромант з’явилися
у   Класифікаторі професій. Вони можуть зареєструватися та дія ­
ти як легальні підприємці, «знімаючи пристріт» за прейскуран ­
том.  І,  на  жаль,  немає  юридичного  способу,  аби  захистити  себе
від  дій  шахраїв  під  личиною  «ворожок».  Отож,  покладайтеся
лише  на  себе.  А  ще  пам’ятайте,  що  справжніх  друзів  ще  ніхто
не  відміняв.  Поговоріть,  порадьтеся,  можливо,  й   знайдеться  те
єдино  правильне  рішення  чи  вирішиться  проблема.  Все  в  на­
ших  руках.
(З газети)
4.   о працювання  пам’ятки  «як  писати  статтю  в   газету».
Пам’ятка «як писати статтю в   газету»
1)   Продумайте тему майбутньої статті.
2)   Визначте адресата і  мету мовлення.
3)   Сформулюйте основну думку.
4)   Побудуйте композицію статті.
5)   Доберіть  переконливі  докази  (приклади  із  життя,  літера­
тури, висловлювання видатних людей тощо).
6)   Дбайте  про  мовленнєве  оформлення:  вживайте  мовні  засо­
би,  характерні  для  даного  стилю,  типу,  жанру  висловлю­
вання.
V.   зАКР іплення  вивчено Го  МАТ е Р і А л У
  самостійна  робота.
  y Напишіть статтю в  газету на одну з   тем:
«Моє щастя   — у  моїх руках».
«Кому потрібні нині порядність та гідність?!»
«Заняття для душі».
«Найважливіші умови самопізнання й   самореалізації».
VI.  п ід Б и ТТ я  підсУМК ів  УРо КУ
VII.  д о МАШнє  зА вдА ння
Підготувати  статтю  в   шкільну  стіннівку  на  тему  «До  кого
звернутися  по  допомогу?»  або  виконати  вправу  з  підручника  (на
вибір учителя).

Категорія: Українська мова 10 клас | Додав: uthitel (09.10.2014)
Переглядів: 4807 | Рейтинг: 1.8/4
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: