hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Українська мова 10 клас

Урок № 16 Тема. Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними.


Урок № 16
Тема.  Складні випадки правопису слів з  ненаголошеними голосними.
Мета:  актуалізувати,  систематизувати  та  вдосконали ­
ти  знання  учнів  про  складні  випадки  правопису
слів з   ненаголошеними голосними; удосконалити
орфографічні  вміння  та  навички;  розвивати  ло ­
гічне  мислення,  пам’ять;  виховувати  любов  до
рідного краю.
обладнання:   підручник, таблиці, дидактичний матеріал.
Хід  УРоКУ
і .   А КТУАлізА ція  опоР ниХ   зн А нь  У чнів
1.   п еревірка  домашнього  завдання.
2.   Бесіда.
1)   Що  ми називаємо орфограмою?
2)   За  якими принципами орфографії здійснюється написання
слів української мови?
3)   Назвіть  орфограми,  які  зазвичай  викликають  у  вас  утруд ­
нення.
I і .   оГ оло Ш ення  Т е М и, М е Т и  й   з А вдА нь  УРо КУ
ііі .   МоТ ивА ція  н А вчА льної  діяльнос Т і  ШКоля Р ів
IV.   с п Р ийня ТТ я  й  з А своєння  У чняМ и  нА вчА льно Г о МАТ е -Р і А л У
1.   Робота  з   підручником.
(Учитель  може  запропонувати  учням  прочитати  теоретичний
матеріал підручника.)
2.   Розповідь  учителя  з  використанням  узагальнювальних  таб -лиць.
ненаголошені голосні:  о  чи а?  е  чи и?  и  чи і?
Правила Приклади
У  складах із буквами на позна ­
чення ненаголошених  о, е ,
и  пишеться та сама буква, що
й  під наголосом
носити  — но5сить, кожух   — ко5жа,
зачесати   — че5ше, злегенька  — ле5г­
ше, вишневий  — ви5шня, примири ­
ти  — ми5рний
У  кількох дієслівних коренях
о  чергується з   а (перед суфікса ­
ми ­а­,  ­ува ­),  е  чергується з   и
(перед суфіксом  ­а­)
Гонити  — ганяти, клонитися   —
кланятися, котити   — обкачати,
кроїти  — краяти, ломити  — лама­
ти, допомогти   — допомагати,
вискочити  — скакати, схопити   —
хапати , проводжати   — випрова­
джувати ; беру   — збирати, змерт­
віти  — вмирати,
видерти  — видирати, перу   — обпи­
рати , витерти   — витирати,
стелити   — застилати, клену
(кляну )  — проклинати
Пишеться а  перед складом з   а
(я) в  деяких словах
Багато , багатир  (= багач ),  гарячий,
гаразд, кажан , калач, качан, хазяїн
і  похідні від них, але: богатир  
(= силач),  слов’яни , кропива, крох ­
маль, козак
Пишеться е:
а) у   сполученнях  ­ере­,  ­еле ­;
б) коли  е  при зміні слова випа­
дає;
в) при чергуванні з  і
Черевик, пелена ;
шевця (швець ),  праведний  (правда);
летіти   — літати, променя   — про­
мінь, каменя   — камінь
Пишеться и:
а) у   сполученнях  ­ри­,  ­ли­;
б) у   тих випадках, коли в  росій­
ських словах пишеться  и  або  ы
Тривожитися, глитати ,   
але: дрімати, пролітати ;
писати  (рос.  писать),  рибина  (рос.
рыбина )
Пишеться і:
а) на початку слова;
б) при чергуванні з  о або е;
в) у   тих випадках, коли в  росій­
ських словах пишеться  о  або  е
Імла , інакше , іржавіти ;
щічка   — щока, щітка   — щетина;
війна  (рос.  война ),  ціна  (рос.  цена)
ненаголошені е,  и  в префіксах пре- ,  при-Пишеться пре- Пишеться при-В  якісних прикметниках
і  прислівниках для виражен­
ня найвищого ступеня якоїсь
ознаки:  презавзятий, пре ­
красний, пречудовий , премуд­
рий .
У  словах престарілий , презир ­
ство, презирливий, пречуття
й  у словах старослов’янського
походження: преосвященний,
преподоб ний , престол
Переважно в  дієсловах, що означають:
а) наближення:  прибігти, приблудити ­
ся, прибути ;
б) часткові дії: пригріти, притримати ;
в) результат дії:  приборкати , прикри ­
ти.
А  також у   похідних від цих дієслів
іменниках, прикметниках, утворених
від поєднання іменників з   прикметни­
ками: прибраний, привабливо , прибут ­
тя
Префікс прі­ є   самостійним префіксом в  українській мові. Він вжива ­
ється у  словах  прірва, прізвище , прізвисько
ненаголошені е  та и  в суфіксах
Можна  для  перевірки  користуватися  аналогією: льо5тчик,  бо
робітни 5к.
и е
в іменниках
­ик­
­ичок­
­иц(я)
­ичк ­
­ин(а)
­ник
­ив(о)
Зменшувально­пестливий:
братик , возик;
зменшувально­пестливий:
кошичок, возичок;
ім. ж. р. І   в.: пшениця,
дівиця, п’ятниця;
пшеничка , вуличка ;
ім. ж. р.:  долина, козаччина;
колгоспник, будівник ;
матеріал, продукт праці:
печиво, меливо , паливо
­ень
­ець
­ен
­ен(а)
­ен(я)
­ев (о)
Особи чол. статі (е  ви­
падне):  в’язень, селе ­
зень, учень ;
особи чол. статі (е  ви­
падне):  хлопець , палець ;
у деяких ім.:  імена ,
племена, письмена ;
ім. IV   відміни: каченя,
кошеня ;
віддієслівні ім. з  нагол.
на корені: марево, млево
­ищ(е)
­ист
­ир
­иськ
­изм
­инн (я)
­ич
З негат. відт. згрубіл.­
збільш.: вовчище, вогнище ;
діяльність:  житнище ;
пейзажист, бандурист ;
бригадир, командир;
з негат. відт.:  дівчисько ,
хлопчисько;
речовизм, романтизм ;
збірні поняття:  картоплин­
ня, павутиння ;
по батькові: Петрович
­тель
­ечк ­
­ечок­
­енк (о)
­еньк­
Учитель, вихователь;
зменш. ­пестл.:  діжечка ,
яєчко , Марієчка ;
зменш. ­пестл.:  мішечок,
вершечок ;
укр. прізвища:  Шевчен­
ко, Гордієнко;
пестл.:  серденько ,
личенько
и е
у прикметниках
­ин
­ист ­
­ичн ­
­овит ­
Присв. прикм.:  бабин ,
тітчин;
голосистий , колосистий;
ліричний, історичний ;
талановитий , гонорови ­
тий
­есеньк­
­елезн ­
­ев ­
­єв­
­еньк­
Зменш.­пестл.:  білесень ­
кий , товстесенький ;
довжелезний, товсте ­
лезний;
ситцевий , плюшевий ;
присв. прикм.: Ігорева ,
Андрієва, товаришева ;
зменш. ­пестл.:  чисте ­
сенький , малесенький
у дієсловах у дієприкметниках
­ир­ Для усунення небажаних
омонімів:  марширувати ,
репетирувати (бо є   репе­
тувати ),  парирувати ,
котирувати
­ен­ Утворений, зачинений
у числівниках
­еро Збірні  шестеро, двана­
дцятеро
V.   зАКР іплення  вивчено Го  МАТ е Р і А л У
1.   Робота  з   підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправи з   підручника.)
2.   Тренувальні  вправи.
1)  Перепишіть, вставляючи замість крапок потрібні ненаголоше ­
ні голосні.
Бл..щати, вин..сений, м..не, ш..рочезний, акт..візувати, пл.. ­
нарний,  скр..піти,  характ..р..зувати,  тр..тина,  зас..лити,  кр.. ­
тичний,  л..йт..нант,  залиш..ти,  р..зультат,  розв..вати,  зал..вати,
б..р..жливість, п..рвинний, мат..мат..ка, ж..ве, в..рховина, зап.. ­
тання,  практ..кант,  щ..б..тати,  т..хнічний,  кат..горія,  страт.. ­
гічний,  гл..бинний,  защ..мити,  защ..міти,  ст..хати,  сполуч..ння,
мар..во,  лич..нько,  пр..голубити,  сем..ро,  пр..зирл..вий,  довж..­
лезний.
2)  Виконайте стилістичний аналіз тексту.
Ні  для  кого  не  таємниця,  що  однією  з   найбільших  проблем
сьогоднішнього  Львова  є   водопостачання.  Ця  проблема  існує
вже  600  років.  Попри  те,  що  середмістя  Львова  стоїть  на  воді
Закінчення таблиці
(у  XV   ст.  на  Ринку  був  ставок),  уже  в   документах  1497  року  зга­
дується перший водогін, яким текла до міста джерельна вода. Річ
у  тім, що вода середмістя непридатна для вжитку.
Поступово  кількість  водогонів  зростала.  Вони  сходилися  на
Ринку  до  колодязя  зі  східного  боку  ратуші,  який  був  прикраше­
ний  величезною  бронзовою  статуєю  німфи  Мелюзини  і   називався
її  іменем.  А  вже  звідти  дерев’яними  трубами  вода  подавалася
в  будинки.
Але місто росло, одного колодязя стало замало. 1697  року спо­
рудили ще один, на південно­західному розі площі. Його прикра­
шала  статуя  Нептуна.  1744  року  з’явився  третій  колодязь  —  на
південно­східному розі. Воду з  цих колодязів брали не всі, а  тіль ­
ки найбагатші домовласники. Решта ж  пила воду з  колодязів, ви­
копаних на території міста, тобто погану.
1793  року  на  Ринку  спорудили  чотири  фонтани.  Для  двох  із
них використали старі колодязі (сьогодні вони називаються «Діа ­
на»  і  «Нептун»).  Кожен  фонтан  дістав  восьмигранну  чашу,  увін ­
чану статуєю персонажа давньогрецької міфології. І  кожен із них
був  розташований  у   центрі  зірки,  викладеної  червоним  і   чорним
каменем. Фонтани робив відомий скульптор Гартман Вітвер.
(н.  Сняданко )
3.   Розподільний  диктант.
  y Запишіть слова у  2  стовпчики: I  — ненаголошені голосні пере­
віряються наголосом, II   — не перевіряються.
Апельсин,  сметана,  кропива,  дрижачий,  вишневий,  милува ­
ти, шелюга, клекотіти, стерегти, глитати, лебединий, левади, по ­
вертати,  земельний,  кришити,  щебетати,  присвячено,  грушевий,
заощадження, пильнувати.
—  Поясніть  лексичне  значення  слова левада,  складіть  із  ним
речення.
—  З’ясуйте  лексичне  значення  слів  ми5лувати   і   милува5ти,
доберіть до них синоніми.
4.   Тренувальний  диктант.
степи
…Казкову чарівну силу мають степові простори. Глянеш у  ви­
соке  небо  над  ними   —  і  бачиш,  як  у  блакитному  свічаді,  віки
давноминулі,  коли  тут  у  битвах  за  Матір ­Україну  писала  історію
козацька  шабля  і  народжувалася,  щоб  ніколи  не  вмерти,  козаць ­
ка слава.
А  ще  в  тому  блакитному  небесному  свічаді  відбивається  за
далекими  морями ­ океанами  другий  край  землі,  куди  впродовж
цілого  століття  закидала  доля  дітей  України,  а  вони,  добрі  діти,
на  чужині  не  відреклися  матері  і  навіки  вписали  в  книгу  нового
краю своє українське ім’я.
І  бачу  я  з  сонячних  степів  на  далеких  слідах,  які  сто  років
тому  проклали  в   канадських  преріях  на  просторах  Альберти
перші  поселенці  з  України  дивний  пам’ятник,  єдиний  у  світі.
Не  лицар  у   залізних  латах  з  погрозливо  піднятим  мечем,  не  цар
на  здичавілому  коні  над  Невою,  не  можновладець,  який  простя ­
гає вперед руку, щоб загарбати цілий світ, а  велетенська Писанка
зоріє в  небесах, як душа України, краса України. І  видно її весел ­
кові  узори  в  білих  українських  хатах,  і  стеляться  вони,  як  спо­
риші, на стежках, якими споконвіку ходив рід до роду, і   сонячно
світяться у  Дніпрі, як пречиста вічність нації.
(Я.  Гоян)
VI.  п ід Б и ТТ я  підсУМК ів  УРо КУ
V і I.   д о МАШнє  зА вдА ння
1.   Вивчити теоретичний матеріал.
2.   З підручника літератури або текстів художньої літератури
виписати  по  5   речень  з  опрацьованих  на  уроці  тем  або  ви ­
конати вправу з   підручника (на вибір учителя).

Категорія: Українська мова 10 клас | Додав: uthitel (09.10.2014)
Переглядів: 2247 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: