hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Українська мова 10 клас

Урок № 15 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Відгук про твір мистецтва в публіцистичному стилі.


Урок № 15
Тема.  Розвиток  зв’язного  мовлення.  Відгук  про  твір мистецтва в   публіцистичному стилі.
Мета:  ознайомити  десятикласників  з  визначенням  від­
гуку  як  жанру  публіцистики;  вчити  аналізувати
відгуки  та  самостійно  складати  відгуки  на  мис ­
тецькі  твори  (книгу,  виставу,  кінофільм,  кар ­
тину,  скульптуру  тощо);  розвивати  образне  та
логічне  мислення,  творчу  уяву,  усне  й   писемне
мовлення;  збагачувати  словниковий  запас  учнів;
виховувати любов до прекрасного, повагу до мис ­
тецтва.
обладнання:   підручник, тексти, словники.
Хід  УРоКУ
I.   А КТУАлізА ція  опоР ниХ   зн А нь  У чнів
1.   п еревірка  домашнього  завдання.
2.   Бесіда.
1)   Чи  доводилося  вам  раніше  чути  слово  «відгук»?  З’ясуйте
його лексичне значення.
2)   Що  означає  скласти  рецензію?  Чи  можна  це  словосполу­
чення замінити словом «проаналізувати»?
II.   оГ оло Ш ення  Т е М и, М е Т и  й   з А вдА нь  УРо КУ
III.  МоТ ивА ція  н А вчА льної  діяльнос Т і  ШКоля Р ів
IV.   с п Р ийня ТТ я  й  з А своєння  У чняМ и  нА вчА льно Г о МАТ е -Р і А л У
1.   Робота  зі  словниками.
  y Користуючись  тлумачним  словником,  словником  журналіс ­
тики  та  словником  труднощів  української  мови,  з’ясуйте
лексичне значення слова «відгук» та звірте із власним тлума ­
ченням.
2.   Розповідь  учителя.
(Учитель  може  запропонувати  учням  прочитати  теоретичний
матеріал підручника.)
в ідгук   —  висловлення  глядачем  чи  слухачем  безпосередніх
вражень від сприйняття твору.
Відгук  —  жанр  публіцистики,  викладена  в  періодичному  ви­
данні або виголошена по радіо чи на телебаченні оцінка аудиторі ­
єю літературно­мистецьких творів.
Для  відгуку  як  жанру  публіцистики  характерні  оператив ­
ність,  актуальність,  лаконічність,  відверта  оцінність.  Мета  від ­
гуку  —  висловлення  власної  оцінки  твору,  особливостей  його  ін­
дивідуального  сприйняття.  Враження  висловлюються  переважно
від першої особи тактовно, ненав’язливо, доброзичливо.
Побудова відгуку
1)   Зачин  (що  спонукає  ознайомитися  з  твором  і  дати  йому
оцінку).
2)   Стислий переказ змісту твору чи його опис.
3)   Підсумок  (обґрунтована  оцінка  та  особисте  ставлення  до
твору мистецтва).
3.   Колективна  робота.
  y Прочитайте  подані  тексти.  Визначте  тему,  мету  та  стиль  мов ­
лення.  Яке  із  запропонованих  висловлювань  є  відгуком?  Ар ­
гументуйте  свою  думку,  посилаючись  на  визначення,  особли ­
вості жанру та побудову відгуку.
«саркофаг україни»
Духовне  багатство   —  це  не  лише  інтелект,  рівень  знань,  май­
стерності,  досвіду,  а  й  особливості  вдачі,  генетичне  підґрунтя,
у   якому  зародилися  паростки  художнього  мислення.  Сам  інте ­
лект без цього підґрунтя ніщо. І  чим воно багатше, тим органічні ­
ше мислить художник у  своїх творах­пошуках.
Коли  зазирнути  в  життєпис  скульптора  Богдана  Романця,
можна знайти відгадку на всі найголовніші таємниці його творчої
лабораторії.
У  своїй  творчості  Богдан  Романець  прагнув  порвати  пута  сте ­
реотипності,  офіційщини,  псевдореалізму  і  вийти  на  свою  рідну
національну  духовність,  довести,  що  власна  історія  та  народна
культура  — невичерпне джерело для натхнення.
Роботи  його  органічні,  гармонійні  за  формою  і  духом.  Дуже
показовою  в  цьому  плані  є   скульптура  «Саркофаг  України».  Ні­
чого, здавалося б, суто українського в  ній нема, але якщо уважно
придивитися,  то  в   цій  фігурі  можна  побачити  всю  трагічну  долю
України  —  від  прадавніх  жорстоких  часів  до  чорнобильської
трагедії.  Скульптура,  промовляє  кожною  своєю  деталлю  —  і  не
декларативною,  не  прозовою,  а  мовою  символів  справжнього
мистецтва, мовою поетичного епосу. Тим і  вражає, вражає глибо ­
ко.  Вдивляєшся  в   скульптуру,  в   її  форми  і   душу  огортає  почуття
трагічно­ болісне,  містичне.  Здається,  ось ­ ось  тобі  відкриється
якась  таємниця  буття,  таємниця  того  великого  Будівничого,  що
дав людям відчуття і  щастя, і   горя.
Отже, цю річ можна вважати справді цікавою художньою зна ­
хідкою.  Вона  має  посісти  достойне  місце  в  Україні  як  пам’ятка
епохи, як досконале відображення української долі.
До  сьогоднішнього  дня  художник  прийшов  з  достойним  до ­
робком. Не  зрадив син добрих надій великої родини. Митець у   по­
стійному пошуку нових тем, сюжетів.
(За  Є.  Богатир)
Пам’ятник Шевченку-художнику
Нещодавно у  присутності тисяч прилучан і  гостей міста у   При­
луках відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку ­художнику.
Відкриття  цього  пам’ятника   —  знаменна  подія  і  в  житті
скульптора  Семена  Кантура,  який  присвятив  цій  роботі  понад
п’ятнадцять років.
Ще  коли він працював над пам’ятником Володимиру Мономаху
(нині прикрашає історичну зону міста над Удаєм) і  поїхав до Дніпро ­
петровська,  щоб  на  тамтешньому  заводі  домовитися  про  відлиття
цього  пам’ятника  у  бронзі,  його  колега  Володимир  Небоженко,  на­
родний  художник  України,  якраз  виставив  ескіз  для  міста  Дніпро ­
петровська.  Але  там  він  не  пройшов,  бо  влада  воліла  увіковічити
Шевченка­поета,  а   не  Шевченка­художника.  Тож  С.  Кантур  сказав
В.  Небоженку:  «Давайте  вашого  Шевченка  до  нас,  у   Прилуки!»
Ідею  створення  пам’ятника  Т.   Г.   Шевченку  схвально  підтри­
мано  широкою  громадськістю  міста.  З   ініціативи  Прилуцької
міської  організації  Товариства  охорони  пам’яток  історії  та  куль­
тури було започатковано збір коштів на його спорудження.
Проте  з  розвалом  СРСР  справа  надовго  була  відкладена.  Зго ­
дом  до  неї  все  ж  таки  повернулися.  Новообраний  міський  голова
Юрій Беркут підтримав клопотання Семена Кантура, але на зава­
ді стала відсутність належних коштів.
І  тоді  до  справи  долучився  наш  земляк  Юрій  Вікторович
Коптєв. До  речі, це він за власні кошти придбав для Прилук і   ра­
йону  карети  «Швидкої  допомоги».  Його  ж   стараннями  видано
історико­ географічний  довідник  «Прилуччина»  (автори  Дмитро
Шкоропад  і  Олексій  Савон,  редактор  Георгій  Гайдай,  художник­
оформлювач Андрій Буренко).
Своїм добродійством Юрій Коптєв продовжив, можна сміливо
сказати   — відновив, славну традицію меценацтва.
Юрій  Коптєв  сказав:  «Святом  для  мене  є  бачити  щасливими
обличчя  моїх  земляків.  Мої  рідні  Прилуки  мають  культурні  на­
дбання,  історичну  спадщину,  якими  можуть  по  праву  пишатися.
Без культури неможливий гармонійний розвиток як суспільства,
так і  кожної людини».
Істинні слова.
(А.  Риженко)
Поезія михайля  семенка
Вчитуюсь  у   поезії  Михайля  Семенка  і  підсвідомо  вловлюю
себе на думці: який же він усе ­таки складний, суперечливий, а   то
й  плутаний, як важко збагнути його душу, осмислити і   правильно
витлумачити шукання.
Якось  уже  так  склалося  (і  напрочуд  довготривало!),  що  по ­
етове  ім’я  згадувалося  лише  тоді,  коли  потрібно  було  провести
 негативну паралель. Залишається лише подивуватися, як справж ­
нього  Семенка,  безсумнівного  романтика  й  тонкого  лірика  (не
лише такого, що виливав свої рефлексії, а  й, за власним визначен­
ням,  «лірика  океанів  і  континентів»),  полум’яного  публіциста,
витіснили  його  одіозні  видання,  екстравагантні  витівки,  опуси,
поетичні жарти. Сьогодні ситуація навколо поетового імені поміт ­
но змінюється, хоча залишається безліч «білих» плям у  біографії
Семенка,  багато  його  книг  зникли  безслідно,  та  й  історія  україн ­
ського футуризму досі не досліджена. А  саме такого неординарно­
го  поета  збагнути  без  залучення  теоретичних  знань  та  широкого
контексту, чисто емпіричним способом, просто неможливо.
В житті і  в поезії Семенко бував різний: то зухвало­демонстра­
тивно ­претензійний, ексцентричний, то до щему ніжний, сентимен­
тальний, беззахисний і  непрактичний; він то з  несамовитою впер ­
тістю і впевненістю захищав свої теорії, то розгублювався. Але поет
завше горів, шукав. «Взагалі в поезії Семенка переважає guero, в  ній
більше  програмових  зумисних  шукань  в  області  футуризму,  ніж
справжнього  футуристичного  світовідчуття»,—  писав  М.   Зеров.
Поза  всілякими  сумнівами,  Семенкові  футуристичні  періо ­
ди  найбільш  рельєфні,  але  ми  повинні  пам’ятати,  що  поетична
спадщина Семенка далеко ширша, об’ємніша, виходить за рамки
пропагованого ним напряму. Ми   чомусь пам’ятаємо котурни ран­
нього Семенка, знаємо його «Кобзар» (правда, більше саму наяву
збірки,  ніж  її  зміст),  безупинно  згадуємо  панфутуризм  із  його
хибною  тріадою  «деструкція­екструкція­конструкція»,  але  забу­
ваємо  про  третій  період  творчості  поета,  коли  він  став  на  позиції
соціалістичного  реалізму.  Говоримо  про  вигадану  ним  «деструк ­
цію», але забуваємо, що конструктивного елементу в   Семенкових
теоретизуваннях не менше (згадаймо хоча б  «Гонг Комункульту»,
далі цю лінію продовжила «Нова генерація»).
(Із   журналу)
V.   зАКР іплення  вивчено Го  МАТ е Р і А л У
1.   Робота  в   парах.
  y Складіть за поданим планом відгук про переглянуту виставу.
орієнтовний план відгуку про виставу
1)   Коли,  за  яких  обставин,  на  сцені  якого  театру  було  пере­
глянуто  виставу.  Вказати  імена  автора  п’єси  та  режисера.
2)   Особисті враження:
а)   від акторського складу та гри акторів;
б)   музичного та художнього оформлення;
в)   актуальності чи неактуальності тематики, проблемати ­
ки твору;
г)   того, що дав (не дав) спектакль особисто вам.
3)   Що  сподобалось (не сподобалось), вразило, запам’яталось.
2.   з ачитування  відгуків  та  їх  аналіз.
VI.  п ід Б и ТТ я  підсУМК ів  УРо КУ
  п роблемні  запитання.
—  Чи  можна відгук про твір мистецтва скласти в   художньому
стилі?
—  Який стиль для відгуку є  найбільш придатним?
—  Яке значення має заголовок?
VII.  д о МАШнє  зА вдА ння
Скласти  відгук  про  твір  образотворчого  мистецтва,  з   яким  ви
нещодавно  ознайомились  або  який  справив  на  вас  незабутнє  вра ­
ження.

Категорія: Українська мова 10 клас | Додав: uthitel (09.10.2014)
Переглядів: 7156 | Рейтинг: 2.0/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: