hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Зарубіжна література 10 клас

ТЕМА: Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст. Реалізм як напрям у cвітовій літе­ратурі. Розквіт реалістичної літерат

ТЕМА: Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст. Реалізм як напрям у cвітовій літе­ратурі. Розквіт реалістичної літерату­ри, його зв'язок із розвитком природ­ничих наук.

 

МЕТА: розкрити особливості мис­тецтва XIXст.; показати цілісність, без­перервність літературного про-

             цесу; розвивати навички характеристики ху­дожнього напряму; пробуджувати інте­рес до мис-

             тецтва XIX ст.; виховувати шанобливе ставлення до творів мис­тецтва.

 

ОБЛАДНАННЯ: виставка підруч­ників, хрестоматій, посібників, рекомендованих для вико­ристання в 10

                             класі

ТИП УРОКУ:  урок засвоєння нових знань і формуван­ня на їхній основі вмінь і навичок.

 

                                                                       ХІД  УРОКУ

                                                                                               Как огромный, циклопический глаз —  

                                                                                     познавательная способность девятнадцатого века

                                                                                     обращена в прошлое и будущее.

                                                                                                                                                  О. Мандельштам

I. Мотивація навчальної діяльності.

Слово вчителя.

Російський поет Йосип Мандель­штам писав: «К девятнадцатому веку применимы слова Бодлера об альбатросе: «Шатром гигантских крыл он пригвожден к земле».

Начало столетия еще пробовало бороться с тягой земли, судорожными прыжками, мешковатыми й грузными полуполетами, конец столетия покоился уже неподвижно прикритый огромной палаткой непомерных-крыл. Покой отчаянья. Крьілья давят, противоречат своему естественному назначению.

Гигантские крылья девятнадцатого века... — это его познавательные силы. Познавательные способности девятнадцатого века не стояли ни в каком соответствии с его волей, с его характером, с его нравственным ростом. Как огромный, циклопический глаз познавательная способность девятнадцатого века обращена в прошлое и будущее. Ничего, кроме зрения, пустого и хищного, с одинаковой жадностью пожирающего любой предмет, любую эпоху».

 

II. Робота над темою уроку.

•  Презентація теми, мети уроку, загальна характерис­тика основних тематичних блоків програми із зарубіжної літератури для 10 класу.

•  Робота в групах. Заповнення схем «Яке воно XIX століття ?»

І група: «XIX століття в історії»

ІІ група: «XIX століття в науці й техніці»
ІІІ група: «XIX століття в особистостях».•  «Не повтори мене».

(Учні «ланцюжком» називають по 1 ключовому слову для характеристики XIX ст. Мож­ливі варіанти: багате, цікаве, різнобарвне, визначне...)

 

•  Колективна творча робота. «Портрет XIX століття»:

 

•  Бесіда за запитаннями.

Де, на вашу думку, відбувалися найвизначніші відкриття XIXст. в науці й техніці чи в культурі?

Чи залежить розвиток мистецтва від розвит­ку науки?

 

Коментар учителя.

Дарвін увів у науку ряд принципів, які запозичила література:

—   принцип класифікації (літературний принцип універсалізм; класове суспільство в Бальзака);

—  принцип еволюції (романісти зображають художній образ у розвитку, розкривають причини, які   

     впливають на формування характеру персонажа);

—  принцип детермінації (соціальна детермінація героя).

 

•  Робота над епіграфом.

 

•  Актуалізація опорних знань.

Що таке реалізм?

Коли з'являється реалізм як напрям у світовій літературі?                                             

Які реалістичні твори ви вивчали на уроках світової та української літератур у 9 класі?

— Чи пов'язаний, на вашу думку, розквіт реалістич­ної літератури із розвитком природничих наук?

Загальна характеристика літератури реалізму.

Пере­лом в духовному житті Європи був пов'язаний з розвит­ком нового етапу буржуазно-капіталістичного устрою. Потреби промисловості, що бурхливо розвивалася, вима­гали точних знань матеріального світу і відповідно розвит­ку природничих наук. Філософсько-естетичні шукання романтиків не могли сприяти виконанню цих завдань. Дух нової ідеологічної атмосфери починає визначатися філософією позитивізму. У центрі уваги літератури реалізму — аналіз засобами художнього світосприймання соціаль­ної суті, соціально-політичних суперечностей суспільства. Тому основним в специфіці цього літературного напряму і творчого методу є художнє осмислення дійсності як чин­ника соціального, а отже, і розкриття соціальної детермі­нованості подій і характерів. Стосовно літератури XIX ст. реалістичним слід вважати тільки той твір, який відобра­жає суть певного соціально-історичного явища, коли його персонажі мають типові, узагальнені риси того або іншого соціального прошарку або класу, а умови, за яких вони діють, є не випадковим плодом фантазії письменника, а віддзеркаленням закономірностей соціально-економічно­го і політичного життя епохи.

 

•  Словникова робота.

Позитивізм — напряму науці й філософії. Позитиві­сти оперують лише даним, фактичним, безсумнівним і обмежують ним свої дослідження.

Позитивізм — філософська основа реалізму.

Огюст Конт — автор ідеї трьох стадій розвитку людсь­кого знання:

—  теологічне знання (людина пояснює світ через дію надпри­родних сил);

 метафізичне знання (філософія як джерело знання; все, що відбувається, бачиться як прояв   

     діяльності якогось транс­цендентного духу);

—   позитивне знання (науково обґрунтоване знання; тільки наука дає корисне знання).

Мета позитивістської філософії — виявити законо­мірності, які діють у соціальному світі, його розвитку. У людському світі, як і в природному, діють ті самі закони, тобто все соціальне можна пояснити через природне.

 

•  Актуалізація опорних знань.

Що вам відомо про мистецтво XIX ст. із уроків історії та художньої культури ?

— Які художні твори цього періоду ви можете назвати?

Які з них вам найбільше подобаються ? Чим саме?

Назвіть українських письменників-реалістів та їхні твори.

 

•  Визначення типологічних рис реалізму:

• тяжіння до достовірності, об'єктивності;

• звільнення від канонічності, переважання індивідуальних стилів над «спільними»;

• пізнавальне спрямування (зв'язки з природознавством, історією, соціологією, психологією);

• намагання відтворити світ як складну єдність;

• увага до проблем взаємодії людини і середовища, до ти­пових характерів за типових обставин;

• перенесення центру уваги на соціальну сферу;

• поява синтетичних індивідуальних стилів, поєднання в них реалістичних та романтичних елементів.

 

•  Робота зі словником літературних термінів: соціаль­но-психологічна проза.

 

III. Підбиття підсумків уроку.

•  Презентація підручників, хрестоматій, посібників, рекомендованих для використання в 10 кл.

•  Робота з основним підручником.

• Читання вступної статті.

•  Підсумкова бесіда.

Чи можна однозначно говорити про XIX ст. ?

Які суперечності цього періоду ви можете на­звати?

Висловіть власне ставлення до ХІХ ст.

•   Поетична пауза.

 Виразне читання вірша О. Блока «Два века».

 

 

 

             Два века

Век девятнадцатый, железнй,

Воистину жестокий век!

Тобою в мрак ночной, беззвездный

Беспечный брошен человек!

В ночь умозршпельных понятий,

Матерьялистских малых дел,

Бессильных жалоб и проклятий

Бескровных душ и слабых тел!

С тобой пришли чуме на смену

Нейрастения, скука, сплин,

Век расшибанья лбов о стену

Экономических доктрин,

Конгрессов, банков, федераций,

Застольных спичей, красных слов,

Век акций, рент й облигаций,

И малодейственных умов,

И дарований половинных

(Так справедливей — пополам!),

Век не салонов, а гостиных,

Не Рекамье, — а просто дам...

Век буржуазного багатства

(Растущего незримо зла!).

Под знаком равенства и братства

Здесь зрели темные дела...

А человек ?— Он жил безвольно:

Не он машины, города,

«Жизнь» так бескровно и безвольно

Питала дух, как никогда...

Но тот, кто двигал, управляя

Марионетками всех стран, —

Тот знал, что делал, насылая

Гуманистический туман:

Там, в сером и гнилом тумане,

Увяла плоть, и дух погас,

И ангел сам священной брани,

Казалось, отлетел от нас:

Там —распри кровные решают

Дипломатическим умом,

Там — пушки новые мешают

Сойтись лицом к лицу с врагом,

Там вместо храбрости нахальство,

А вместо подвигав «психоз»,

И вечно ссорится начальство,

И длинный громоздкой обоз

Волочит за собой команда,

Штаб, интендантов, грязь кляня,

Рожком горниста рог Роланда

И шлем фуражкой заменя...

Тот век немало проклинали

И не устанут проклинать.

И как избыть его печали ?

Он мягко стлал — да жестко спать.

 

 

• Бесіда за сприйняттям поетичного твору.

Опишіть враження, які справив на вас вірш.

Які рядки вас найбільше вразили?

Які думки поета ви поділяєте, а з якими не по­годжуєтеся? Чому?

 

Заключне слово вчителя.

Суперечливе і неодноз­начне XIX ст. зробило справді неоціненний внесок до скар­бниці всієї світової культури. Це було століття найбільших гуманістичних і естетичних завоювань в Європі та Америці.

Очікувані результати.

Учень  :

—  називає основні риси та етапи літературного процесу ХІХ ст. (домінування реалізму, поява модерністських явищ).

—   пояснює особливості соціально-психологічної прози ХIX ст.;

—   дає визначення поняття "соціально-психологічна проза".

 

IV. Домашнє завдання.

Знати визначення поняття соціально - психологічна проза" та вміти його пояснювати, використовуючи конкретні приклади.

Підготувати повідомлення про майстрів соціальної прози XIX ст. (завдання для мікрогруп).

 

 

 

 

 

 

Категорія: Зарубіжна література 10 клас | Додав: uthitel (01.09.2015)
Переглядів: 2656 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: