hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Історія України 11 клас

Уроки № 38—39 Тема. Україна і світ.


Уроки  №  38—39
Тема.   Україна і  світ.
Мета:  охарактеризувати економічні відносини з  країнами Західної Європи, Азії, Африки; шля -хи співпраці з  північноамериканською діаспорою; дати оцінку діяльності України в  ООН і  світових
організаціях; удосконалювати навички роботи з  картою, історичними документами, складання тек -стових таблиць; виховувати в  учнів патріотичні почуття.
Тип уроку:   засвоєння нових знань.
Обладнання:   підручник, карта «Україна в  період застою (1964—1985  рр.)», «Політична кар -та світу», атлас.
Основні терміни і поняття:  «Празька весна», «застій», РЕВ, ООН, «соціалістична співдруж -ність», діаспора.
Основні дати і  події:   1945  р.  — створення ООН; 1949  р.  — створення РЕВ; 1955  р.  —
створення Організації Варшавського договору; 1968  р.  — «Празька весна».
Очікувані результати:  після цього уроку учні зможуть: простежити економічний зв’язок із
країнами Західної Європи, Азії, Африки; на основі різних джерел інформації з’ясовувати шляхи
співпраці з  діаспорою Канади, Бразилії; працювати з  історичною картою, аналізувати зв’язки Укра -їни з  іншими державами; працювати з  контурною картою.
Хід уроку
I.   Організаційна частина
Учитель  оголошує  учням  тему  й  основні  завдання  уроку.
II.   в ивчення нО в О гО   М атеріалу
  1  е кономічні відносини з  країнами з ахідної  європи, а зії і  африки
  Розповідь учителя
У  середині  1960—1980-х  рр.  розширилися  межі  міжнародної
діяльності  України,  зріс  її  авторитет  серед  країн  міжнародного
співтовариства,  виникли  нові  форми  співробітництва.  Але  на  між -народній  арені  Україна  змушена  була  йти  у  фарватері  зовнішньої
політики  Москви.  Вона  була  членом  більш  ніж  40  міжнародних
організацій,  укладала  економічні  і   торговельні  договори.  Україн -ські  паливно-сировинні  ресурси  експортувалися  на  невигідних  для
країни  умовах,  за  дуже  низькими  цінами.  Трактувалися  такі  дії
як  «інтернаціональний  обов’язок».
Розширювались  економічні  та  культурні  зв’язки  з  країнами-членами  Ради  економічної  взаємодопомоги  (РЕВ).  Україна  екс -портувала  промислове  обладнання,  металопрокат,  чавун,  вугілля,
залізну  руду,  надавала  необхідну  технічну  допомогу  у  споруджен-ні  сотень  народногосподарських  об’єктів.  Країни  РЕВ  відправля -
ли  в  Україну  трамваї,  тролейбуси,  вантажні  автомобілі,  різно -манітне  технічне  обладнання,  вироби  хімічної  та  електротехнічної
промисловості,  товари  народного  споживання,  сільськогосподар -ську  продукцію  тощо.  Проте  економічне  й   науково-технічне  спів -робітництво  України,  як  і   інших  республік  СРСР,  із  країнами-чле -нами  РЕВ  часто  негативно  позначалося  на  розв’язанні  господарських
проблем.  Нові  економічні  проблеми  намагалися  вирішити  за  до -помогою  Комплексної  програми  соціалістичної  економічної  інте -грації,  довгострокових  цільових  програм,  а   також  Комплексної
програми  науково-технічного  прогресу.  Наприклад,  із  соціаліс -тичних  країн  Україна  отримувала  готову  продукцію,  а  їм  по -стачала  енергоносії  та  сировину  за  цінами,  значно  нижчими  від
світових.
Активнішими  були  відносини  з  країнами  Східної  та  Централь-ної  Європи  в  царині  культури.  В   Україні  навчалися  тисячі  зару-біжних  студентів.  Відбувався  обмін  викладачами.  Твори  україн -ських  письменників  перекладали  в   Болгарії,  Румунії,  Угорщині,
НДР  та  інших  країнах.  На  гастролі  туди  регулярно  виїжджали
музичні  й   театральні  колективи.
На  жаль,  широко  пропаговані  принципи  інтернаціоналізму
часом  тлумачилися  цинічно  і  злочинно.  Прикладом  цього  є  вве -дення  військ  Організації  Варшавського  договору  в  Чехословач -чину  1968  р.
Імперська  політика  центру  часто  змушувала  Україну  йти  на
невиправдані  втрати.
Україна  в   ООН  завжди  виступали  проти  політики  неоколоніа -лізму,  зокрема,  українська  делегація  рішуче  вимагала  виведення
ізраїльських  військ  з  окупованих  у   1967  р.  арабських  земель;  на -давала  велику  допомогу  країнам,  що  визволялися  з-під  колоніаль -ної  залежності.  Українські  підприємства  поставляли  свою  продук -цію  в   70  країн  світу.
Зусилля  української  дипломатії  були  спрямовані  на  підтримку
політики  радянського  керівництва,  яке  змагалося  за  вплив  в   Аф-риці  та  країнах  Південної  Америки  зі  США.  Анголі,  Мозамбіку,
Нікарагуа,  Лівії  радянська  сторона  постачала  переважно  різні  ви-ди  озброєння  нібито  на  підтримку  їхньої  класової  боротьби.  Уна -слідок  цього  до  влади  там  приходили  диктаторські  режими,  які
спиралися  на  добре  озброєну  армію,  але  нічого  не  могли  вдіяти
з  розваленою  економікою.  Українську  дипломатію  з  вини  центру
було  втягнуто  в   кампанію  підтримки  кривавої  війни  в   Афганістані.
184
І  до  сьогодні  невідома  точна  кількість  загиблих  у  цій  війні  як  укра-їнців,  так  і   представників  інших  народів  СРСР.  Офіційні  дані  не -достовірні,  неточні.  Остаточно  не  з’ясовані  мотиви  введення  радян -ських  військ  в  Афганістан.
  2  у країна в  ОО н і  світових спеціалізованих організаціях.  співробітни -цтво в  межах  рев
  Розповідь учителя
Із  1957   р.  Україна  здійснювала  співробітництво  з   організацією
МАГАТЕ  —  Міжнародним  агентством  з  атомної  енергетики;  із
1970  р.   —  зі  Всесвітньою  організацією  інтелектуальної  власності;
із  1954   р.   —  з  ЮНЕСКО  —  Організацією  Об’єднаних  Націй  з  пи-тань  освіти,  науки,  культури.
Розширювались  економічні  та  культурні  зв’язки  з  країнами-членами  РЕВ.  Україна  експортувала  промислове  обладнання,  ме -талопрокат,  чавун,  вугілля,  залізну  руду,  надавала  необхідну
технічну  допомогу  у  спорудженні  сотень  народногосподарських
об’єктів.  Країни  РЕВ  відправляли  в   Україну  трамваї,  тролейбуси,
вантажні  автомобілі,  різноманітне  технічне  обладнання,  вироби
хімічної  та  електротехнічної  промисловості,  товари  народного
споживання,  сільськогосподарську  продукцію  тощо.  Проте  еко -номічне  й   науково-технічне  співробітництво  України,  як  і   інших
республік  СРСР,  з   країнами-чле нами  РЕВ  часто  негативно  позна-чалося  на  вирішенні  господарських  проблем.  Нові  економічні
проблеми  намагалися  вирішити  за  допомогою  Комплексної  про -грами  соціалістичної  економічної  інтеграції,  довгострокових  ці -льових  програм,  а  також  Комплексної  програми  науково-тех -нічного  прогресу.  Наприклад,  із  соціалістичних  країн  Україна
отримувала  готову  продукцію,  а  їм  постачала  енергоносії  та  си-ровину  за  цінами,  значно  нижчими  від  світових.
Активнішими  були  відносини  з  країнами  Східної  та  Централь-ної  Європи  в  царині  культури.  В   Україні  навчалися  тисячі  зару-біжних  студентів.  Відбувався  обмін  викладачами.  Твори  україн -ських  письменників  перекладали  в   Болгарії,  Румунії,  Угорщині,
НДР  та  інших  країнах.  На  гастролі  туди  регулярно  виїжджали
музичні  й   театральні  колективи.
  3  д іяльність північноамериканської діаспори
  Розповідь учителя
Діаспора  —  об’єднання  людей  однієї  національності,  які  прожи-вають  за  межами  країни  свого  походження,  своєї  історичної  бать -ківщини.  За  межами  України  на  той  час  проживали  близько  11   млн
українців.  Північноамериканська  діаспора  в   США  становить
730   тис.,  у  Канаді  —  530  тис.  осіб,  Бразилії  —  500  тис.  осіб,  Ар-гентині   —  250  тис.  осіб.  Хоча  українці  складають  лише  3 %  насе-лення  Канади,  вони  досягли  значних  успіхів  у  соціально-економіч-ній,  політичній  та  культурній  сферах.  Центрами  українства
в  Канаді  є  Едмонтон  (Канадський  інститут  українських  студій),  Ві-нніпег,  Торонто,  де  діють  кафедри  українознавства.
  Повідомлення учнів
Теми:  «Участь  українців  у   культурному  житті  Канади»,  «Українці
в  Бразилії»,  «Діяльність  Канадського  інституту  українських  студій».
IV.  ОсМ ислення нО вих знань і  вМ інь
  Бесіда
1.  Які  напрямки  міжнародної  політики  України  сприяли  зміцнен-ню  миру?
2.  Визначте  ставлення  української  дипломатії  до  подій  на  Близь-кому  Сході,  у   Чехословаччині,  Південній  Америці.
  Робота з  таблицею
Складіть  синхроністичну  таблицю.
Україна  і  світ  у   1960—1980-х   рр.
Події у  світі Зовнішня політика України
  Робота з  контурною картою
Позначте  на  контурній  карті  країни,  з  якими  Україна  здійсню -вала  співробітництво  через  РЕВ.
і V.   п ідсуМ ки ур О ку
Учитель  аналізує  й  оцінює  роботу  учнів  на  уроці.
V.   дОМашнє завдання
1.  Опрацюйте  відповідний  матеріал  підручника.
2.  Підготуйте  повідомлення  про  Л.  Брежнєва,  П.  Шелеста,  В.  Щер-бицького  (окремим  учням).

Категорія: Історія України 11 клас | Додав: uthitel (13.10.2014)
Переглядів: 815 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: