Головна » Статті » Старша школа » Історія України 11 клас

Уроки № 1—2 Тема. Вступ.


Уроки  №  1—2
Тема.   Вступ.
Мета:  визначити період історії України, який вивчатиметься цього навчального року; пояс -нити відмінності між індустріальним та інформаційним суспільством; дати характеристику основних
процесів внутрішньої та зовнішньої політики України в  1939—2010  рр., визначити суть глобаліза -ції світу та місце і  роль сучасної України у  Європейському та світовому співтоваристві; ознайомити
учнів зі структурою та науково-довідковим апаратом підручника; сприяти появі в  учнів зацікавле -ності до вивчення нового періоду вітчизняної історії.
Тип уроку:   вступний.
Обладнання:   підручник, стінна карта «Україна незалежна», дидактичні матеріали.
Основні терміни і  поняття:  індустріальне та інформаційне суспільство, глобалізація світу,
геополітичний простір, інтеграція.
Очікувані результати:  після цього уроку учні зможуть: хронологічно співвідносити історич -ні процеси; розуміти та порівнювати поняття; показувати на історичній карті території українських
земель у  складі СРСР; давати характеристику інтеграційних процесів у  світі, визначати місце Укра -їни в  геополітичному просторі; користуватися підручником.
Хід уроку
I.   Організаційна частина
Привітання  вчителем  учнів,  виявлення  їх  готовності  до  уроку,
забезпечення  нормальних  умов  для  роботи,  організація  уваги.
II.   а ктуалізація О п О рних знань
  Бесіда
1.  Який  період  історії  України  ми  вивчали  минулого  року?  На-звіть  його  періоди.  (Учитель  допомагає  скласти  періодизацію
з  1900  до  1939  р. )
2.  Які  події  новітньої  історії  України  вам  запам’яталися  най-більше?
3.  Покажіть  на  карті  територію  українських  земель  у  складі  СРСР.
Які  землі  сучасної  України  не  входили  до  складу  УРСР?
4.  Яким  було  міжнародне  становище  в  30-ті  рр.  XX  ст.?  Що  вам
відомо  про  плани  Німеччини  щодо  українських  земель?
III.  М О тивація навчальн О ї діяльнО сті
Учитель  оголошує  тему  і  мету  уроку,  знайомить  із  загальними
питаннями  організації  навчального  процесу,  визначає  актуальність
та  значення  вступних  уроків.
IV.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
  1  п еріодизація курсу. загальна характеристика періоду 1939—2010  рр.
(Учитель  на  дошці,  а  учні  в   зошитах  записують  періодизацію
курсу. )
Періодизація  історії  України  1939  —  початку  ХХІ  ст.
Дата Назва періоду
1939—1945  рр. Українські землі в  роки Другої світової війни та Великої Вітчизняної війни
(1941—1945  рр.)
1945—1953  рр. Повоєнна відбудова. Радянізація західних областей України
1953—1964  рр. Україна в  роки хрущовської «відлиги»
1964—1985  рр. Україна в  умовах наростання кризи радянської системи
1985—1991  рр. Україна в  роки перебудови
1991  р.  — ... Україна незалежна
  Вступне слово вчителя
( Учитель  дає  загальну  характеристику  історичного  процесу
за  наведеними  періодами. )
Історія  України  поділяється  на  певні  історичні  періоди   —  ета-пи  економічного,  суспільно-політичного  культурного  розвитку.
Кожний  етап  насичений  подіями,  явищами,  процесами.  Період
1939—2010   рр.  сповнений  суттєвих  змін,  що  відбулися  в  історії
України.  Це  шлях  від  тоталітаризму  до  створення  української  су -веренної  держави,  українського  національного  відродження.  Саме
про  це  писав  С.  Петлюра:  «В  українську  державність  ми  віруємо,
українську  державність  ми  сповідуємо,  в   її  неминучості  ми  пере -конані.  Для  нас  вона  є  до  певної  міри  живою  реальністю,  бо  ідею
її  ми  носимо  в  серці,  бо  її  духом,  потребами  овіяно  все  життя».
Ваше  знайомство  розпочнеться  з  подій  Великої  Вітчизняної  вій -ни,  героїчних  сторінок  подвигу  українського  народу  в  боротьбі
з  фашистською  Німеччиною.
Подальші  періоди  України  —  це  періоди  повоєнної  відбудови
економіки,  десталінізації,  спроб  економічних  та  політичних  реформ
в  умовах  радянської  тоталітарної  системи.
Ви  познайомитеся  з   виникненням  та  розвитком  дисидентського
руху,  передумовами  розпаду  Радянського  Союзу  та  проголошення
незалежності  України.  Сучасна  історія  України   —  це  найбільш  ці-кавий  і   для  вивчення  період,  коли  відбувається  становлення  неза -лежної  України,  державотворчі  та  політичні  процеси,  спроби
розв’язання  економічних,  соціальних  проблем  та  постановка  зов -нішньополітичних  пріоритетів.
Головним  змістом  курсу  є   перехід  від  індустріального  до  інфор -маційного  суспільства.
  Робота з  поняттями
Індустріальне  суспільство  —  це  суспільство,  у   якому  заверше-но  процес  створення  великої,  технічно  розвиненої  промислово-сті,  становлення  ринкової  економіки,  демократії,  громадянсько-го  суспільства,  правової  держави.
Інформаційне  суспільство  —  сучасна  стадія  суспільства,  у   яко -му  інформація,  її  виробництво,  обмін,  розподіл  стає  провідною
сферою  економічного  життя:  суспільство,  де  більшість  працю-ючих  має  фундаментальні  знання  та  універсальні  вміння  (знан ня
мов,  користування  новітніми  технологіями,  володіють  незвич-ним  для  роботи  з   комп’ютерами  екранним  типом  мислення).
—  Порівняйте  ці  поняття,  виділіть  спільні  та  відмінні  риси,
зробіть  висновки.
  2  у країна в  умовах європейських та світових інтеграційних процесів
після розпаду  срср
  Робота з  поняттям
Інтеграція  (від  латин.  integratio   —  цілий)   —  форма  інтернаціо-налізації  економічного  та  політичного  життя  між  державами,
яка  супроводжується  створенням  міждержавних  монополістичних
об’єд нань,  політичних  блоків.
Учитель  наводить  приклади  участі  України  в  інтеграційних
процесах  у   Європі  та  світі.  Cпівробітництво  з  ООН,  ЮНЕСКО,
МАГАТЕ,  ОБСЄ,  Радою  Європи,  СОТ,  ЄС,  НАТО.
1992  р.   —  приєднання  України  до  Європейського  банку  ре-конструкції  та  розвитку.  Співпраця  з   Міжнародним  валютним
фондом.
1994  р.   —  Україна  стає  учасником  програми  НАТО  «Партнер-ство  заради  миру».
1995  р.   —  Україна  стала  членом  Ради  Європи.
2000  р.   —  Україна  як  незалежна  держава  стала  непостійним
членом  Ради  Безпеки  ООН.
2003  р.   —  Україна  отримала  статус  країни  —  сусіда  ЄС.
2008  р.   —  Україна  стала  членом  Світової  організації  торгівлі.
  3  Місце і  роль україни в  сучасному геополітичному просторі
  Випереджальне завдання
Після  розповіді  вчителя  заповніть  схему  «Напрямки  співробіт-ництва  України  з   різними  державами».
Зразок  заповненої  схеми
Словаччина Румунія
Угорщина
Українська діаспора   
(Канада, Бразилія,   
Аргентина)
Росія Польща Країни СНД
Україна
  4  Організація навчальної діяльності. Основні вимоги до оцінювання
знань. державна підсумкова атестація
Учитель  пропонує  учням  ознайомитися  зі  структурою  підручни-ка  «Новітня  історія  України»  та  звертає  увагу  на  науково-до від ни-ковий  матеріал:  історичні  документи,  ілюстрації,  карти,  схеми,
поняття,  терміни,  персоналії  історичних  діячів.  Запорукою  успіш-ного  засвоєння  матеріалу  є   опрацювання  матеріалів  підручника,
конспекту,  активна  участь  у   підготовці  повідомлень,  виконання
тестових  завдань,  відповіді  на  запитання  після  кожного  парагра -фа,  участь  у  проведенні  активних  форм  навчальної  діяльності  —
дискусій,  семінарів,  круглих  столів  та  ін.
V.   ОсМ ислення нО вих знань і  вМ інь
  Бесіда
1.  Якими  є  хронологічні  межі  періоду  історії  України,  що  вивча-ється  в   11  класі?
2.  Яке  суспільство  створене  людством  на  сучасному  етапі  розви-тку?  Що  його  відрізняє  від  індустріального  суспільства?
3.  Наведіть  приклади  інтеграції  України  у  світове  співтовари-ство.
4.   Яке  місце  посідає  Україна  в  сучасному  геополітичному  просторі?
  Дискусія
1.  Відомий  український  письменник  і  публіцист  М.  Хвильовий  на
початку  30-х  рр.  ХХ  ст.  писав:  «Нація  тільки  тоді  може  куль-турно  виявити  себе,  коли  знайде  їй  одній  властивий  шлях  роз-витку».  Як  ви  розумієте  це  твердження?  Чи  згодні  ви  з   ним?
Відповідь  аргументуйте.
2.  Як  ви  вважаєте,  який  шлях  варто  обрати  Україні  для  успіш-ного  розвитку  на  сучасному  етапі?
VI.  п ідсуМ ки ур О ку
В  11  класі  ми  вивчатимемо  курс  історії  України  періоду  1939—
2010  рр.  Головним  змістом  курсу  є   шлях  України  від  тоталітариз -му  до  незалежної  держави,  від  індустріального  до  інформаційного
суспільства.
Україна  посідає  вагоме  місце  в  інтеграційних  процесах  у   світі
та  в   сучасному  геополітичному  просторі.
VII. дОМ ашнє  завдання
1.  Опрацюйте  відповідний  матеріал  підручника.
2.  Повторіть  тему  «Міжнародні  відносини  в  30-х  рр.  ХХ  ст.».

Категорія: Історія України 11 клас | Додав: uthitel (11.10.2014)
Переглядів: 810 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: