Головна » Статті » Старша школа » Історія України 11 клас

Уроки № 104—105 Тема. Формування ринкової економіки в 1990-х рр.

Уроки  №  104—105
Тема.   Формування ринкової економіки в  1990-х  рр.
Мета:  проаналізувати процес і  труднощі виходу України з  економічної кризи 1998  р., схарак -теризувати процес становлення ринкових економічних відносин, специфіку сучасного капіталізму, 
шляхи реалізації фінансово-грошової політики уряду; розвивати навички засвоєння економічних 
понять, аналізу макроекономічних показників, робити висновки; виховувати в  учнів інтерес до 
економіки, уміння відстоювати власну позицію.
Тип уроку:   комбінований.
Обладнання:   підручник, карта «Україна незалежна», мультимедійна презентація, дидактич -ний матеріал.
Основні терміни і  поняття:  приватизація, економічна криза, ринкова економіка, підпри -ємницька діяльність, податкова політика, олігархічний капітал, інвестиції.
Основні дати і  події:   1998 р.  — фінансова криза; лютий 2000  р.  — Послання Президента 
України до ВРУ «Україна: поступ у  ХХІ ст. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000—
2004  рр.»; червень 2001  р.  — прийняття Бюджетного кодексу Верховною Радою; липень 2002  р.  — 
набуття чинності Митним кодексом; 2008  р.  — вступ України до СОТ; 30  грудня 2005  р.  — 
ЄС  визнав Україну країною з  ринковою економікою.
Очікувані результати:   після цього уроку учні зможуть: аналізувати та робити висновки щодо 
розвитку економіки наприкінці ХХ ст.; пояснювати зміст понять «ринкова економіка», «інвестиції», 
«СОТ», «приватизація» та інші; установлювати причинно-наслідкові зв’язки з  економічних питань.
Хід уроку
I.   Організаційна частина
Учитель  оголошує  учням  тему  й  основні  завдання  уроку.
II.   п еревірка дОМашнь О гО  завдання
  Завдання
1.  Назвіть  події  та  їх  наслідки,  які  відбулися  у  1995  р.,  28   черв-ня  1996   р.,  1998,  1999,  2000,  2002,  2004,  2006,  2007,  2010   р.
2.  Поясніть  зміст  понять:  конституційний  процес,  парламентська 
більшість,  політична  реформа,  «помаранчева  революція»,  ка -сетний  скандал.
3.  Визначте  посади  політичних  осіб,  імена  яких  наведено:  Ю.  Ти-мошенко,  В.  Ющенко,  П.  Симоненко,  А.  Яценюк,  В.  Литвин.
III.  а ктуалізація О п О рних знань
  Бесіда
1.  Визначте  основні  підсумки  економічного  розвитку  України 
в  1991—1997   рр.
433
2.  Охарактеризуйте  здобутки  та  прорахунки  економіки  України 
в  1990-х  рр.
3.  Поясніть  зміст  понять:  економічна  криза,  інфляція,  приватиза-ція,  інвестиції  ВВП,  національний  дохід,  податкова  політика, 
ринкова  економіка.
IV.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
  1  е кономічна та фінансова стабілізація 1999—2005  рр.
  Розповідь учителя
У  1999  р.  вперше  за  останнє  десятиріччя  чітко  окреслилися 
ознаки  економічної  стабілізації,  а   в  2000  р.   —  зростання.
  Мультимедійна презентація
Зростання  ВВП  України:
2000  р.   —  5,9 %,  2001  р.   —  9,1 %,  2002  р.   —  5,2 %,  2003  р.   — 
8,7 %,  2004  р.   —  12,7 %,  2005  р.   —  8 %.
  Робота з  діаграмою
Учні  складають  діаграму,  коментують  її,  називають  причини  та 
наслідки  різних  темпів  зростання  ВВП,  роблять  висновки.
  Розповідь учителя (продовження)
Тенденція  зниження  промислового  виробництва  тривала  в   1996—
2003  рр.  Зменшився  видобуток  вугілля,  виробництво  продукції 
машинобудування   —  на  24 %,  будівельних  матеріалів  —  на  18,4 %. 
Спад  виробництва  в  текстильній  промисловості  становив  55,2  %, 
на підприємствах місцевої промисловості  — 38,8 %. За 2000—2002  рр. 
темпи  промислового  виробництва  знизились  на  37  %,  зокрема  у  ву-гільній  промисловості   —  на  34 %,  у  хімічній  —  на  45 %,  машино-будуванні   —  на  43 %.
Стабілізація  і   поліпшення  промислового  виробництва  почина -ється  з   2003  р.,  коли  воно  зросло  на  15,8  %,  а  за  2004   р.   —  на 
15,1 %;  експорт  товарів  у  2003  р.  зріс  на  28,5  %,  а  за  2004—2005   рр. 
в  1,5  разу.  Фінансову  кризу  1998   р.  планувалося  покрити  за  раху -нок  кредитів  Нацбанку  на  13 %,  за  рахунок  зовнішніх  джерел  —  на 
52 %,  за  рахунок  державних  позик  —  35 %.  Але  реалізувати  ці 
плани  не  вдалося,  що  спричинило  на  початку  2003   р.  перевищен -ня  боргу  України  на  14   млрд  дол.  США.  Обсяг  інвестицій  змінив-ся  на  75 %  до  2002  р.  Починаючи  з   2003  р.  нарощувалися  золото -валютні  резерви  держави.  Позитивні  тенденції  з   розвитку  різних 
434
галузей  економіки  намітились  у   2004  р.  і   за  його  підсумками  Укра-їна  посіла  1-ше  місце  серед  країн  СНД.  Промислові  підприємства 
випустили  продукції  на  суму  220,6  млн  грн,  вуглевидобуток  збіль-шився  на  3,2 %  (79,255  млн  т).  Покращився  розвиток  галузей 
промисловості:  машинобудування   —  на  35 %,  целюлозно-паперо-ва  —  на  25,7 %,  легка  промисловість  —  на  13 %,  виробництво  бу-дівельних  матеріалів   —  на  6,8 %,  харчова  промисловість  —  на 
20 %.  У  металургії  виторг  з  експорту  зріс  на  53,7  %.
  2  п рограма приватизації, стимулювання підприємницької діяльності
  Розповідь учителя
Максимально  використати  можливості  приватизації  задля  по-ліпшення  ситуації  у  вітчизняній  економіці  не  вдалося,  особливо 
це  стосується  великих  підприємств,  які  часто  продавалися  пред -ставникам  олігархічних  угруповань  за  заниженими  цінами.  Перед 
українською  владою  постала  необхідність  суттєвих  і   послідовних 
економічних  реформ,  які  б   сприяли  масштабному  залученню  під -приємницького  потенціалу  народу,  економічного  потенціалу  дер -жави  і  приватного  сектору  з   метою  оптимізації  внутрішніх  еко-номічних  процесів,  ефективної  та  вигідної  економічної  взаємодії 
України  на  світових  ринках.
Одна  з  ключових  проблем  у  сфері  законодавства   —  створення 
конкурентного  середовища  для  підприємницької  діяльності.  Там, 
де  забезпечувалася  конкуренція,  спостерігалися  найвищі  темпи  що-річного  випуску  продукції.  Але  у   багатьох  сферах  економічної  ді -яльності  (телекомунікації,  транспорт  і  зв’язок,  житлово-комунальне 
господарство,  енергопостачання  та  ін.)  конкурентного  середовища 
створити  не  вдалося.  У   жовтні  2000  р.  парламент  прийняв  Закон 
України  «Про  державну  підтримку  малого  підприємництва».  Лібе -ралізація  державного  регулювання  й  забезпечення  пільгового  опо-даткування  сприяли  розгортанню  малого  бізнесу.  Якщо  в  1995  р. 
статистика  зареєструвала  96   тис.  малих  підприємств,  то  в   2005  р.   — 
312   тис.  Із  них  понад  2/3  належали  до  сфери  торгівлі  і  послуг, 
менш  ніж  1/3  —  до  сфери  промисловості.  Здавалося  б,  на  десять 
років  відбулося  піднесення.  Це  справді  так,  але  все  пізнається  у   по-рівнянні.  У   країнах  ЄС  на  зламі  століть  працювало  18  млн  малих 
підприємств.
У  структурі  української  промисловості  останніми  роками  не 
відбулося  жодних  зрушень.  Традиційні  галузі  (видобуток  вугіл -ля  і  руд,  металургія,  хімічна  і   харчова  промисловість)  не  по -
ступилися  своїми  позиціями  наукоємним  галузям.  Питомі  втра -ти  енергоресурсів  на  одиницю  валового  внутрішнього  продукту 
зросли,  тоді  як  у   розвинутих  країнах  Заходу  вони  постійно  змен -шуються.  Власними  енергоресурсами  Україна  забезпечена  мен-ше  ніж  наполовину.  Унаслідок  цього  країна  не  може  звільнитися 
від  енергозалежності:  щоб  її  сфери  виробництва  працювали,  по -трібне  постійне  постачання  нафтою  і  газом.  «Газова  криза»  2006   р. 
переконливо  показала  всю  небезпеку  застарілої  структури  ви -робництва.
На  жаль,  в  українській  промисловості  панують  екстенсивні  чин -ники  економічного  зростання.  Країна  терміново  потребує  впро -вадження  масштабних  інноваційних  та  інвестиційних  проектів, 
націлених  на  виробництво  конкурентоспроможної  продукції  із  за -стосуванням  енерго-  і   ресурсозберігаючих  технологій.  Для  повного 
і  комплексного  оновлення  парку  застарілих  і  зношених  виробничих 
потужностей  потрібно  не  менш  ніж  40  млрд  дол.  США.  Однак 
приплив  іноземних  інвестицій  останнім  часом  загальмувався  вна -слідок  нестабільності  політичної  ситуації  і  недостатнього  розвитку 
ринку  цінних  паперів.  Інвестиції  спрямовуються  переважно  на  під -тримку  вже  існуючого  виробничого  потенціалу,  значною  мірою   — 
на  капітальний  ремонт.  Кількість  підприємств,  які  впроваджували 
технологічні  інновації,  за  1995—2004  рр.  скоротилася  із  2202  до 
958,  а   їхня  питома  вага  в  загальній  кількості  промислових  підпри -ємств  зменшилася  з  22,9  до  10  %.
Низький  рівень  інноваційної  активності  значною  мірою  зу-мовлений  недостатнім  фінансуванням  науки  і   недосконалими  фор -мами  її  зв’язку  з  виробництвом.  Витрати  на  науку  з   державного 
бюджету  становили  у   2004  р.  1,4  %  до  ВВП,  а  у  2005  р.   —  1,6 %. 
У   розвинутих  країнах  світу  вони  перебувають  на  рівні  3—3,5  % 
до  ВВП.  Уряд  не  створив  Державний  інноваційний  банк,  який 
міг  би  взяти  на  себе  фінансування  пріоритетних  структурних  пере -творень.  Не  існує  й   державної  програми  структурної  перебудови 
економіки.
  3  е кономічна свобода як головна вимога ринку
  Розповідь учителя
Ступінь  невтручання  держави  у  виробництво,  розподіл  і  спо -живання  товарів  та  послуг  визначається  поняттям  «економічна 
свобода».  Індекс  економічної  свободи  розраховується  як  показ -ник,  інтегрований  за  десятьма  чинниками.  Серед  них  —  розви-
436
неність  банківського  сектору  і  системи  фінансів,  дотримання  пра-ва  приватної  власності,  ступінь  втручання  держави  в  економіку, 
рівень  грошових  потоків  та  іноземних  інвестицій,  контроль  за 
рівнем  заробітної  плати  і  цін,  наявність  і  ступінь  розвиненості 
«чорного  ринку»  та  ін.  Найкраще  підтримується  економічна  сво -бода  у  «постколоніальному»  Гонконгу,  а  друге  місце  стабільно 
посідає  Сінгапур.  У  першій  десятці  рейтингу  перебувають  Нова 
Зеландія,  Швейцарія,  США,  Велика  Британія,  Канада,  Ірландія, 
Австралія,  Естонія.
Останніми  роками  за  індексом  економічної  свободи  оцінюються 
народні  господарства  162  країн.  Україна  у  2002  р.  посідала  137-му 
позицію,  а  у  2005  р.   —  99-ту  (після  Кенії,  Танзанії,  Узбекистану). 
Росія  у  2005  р.  перебувала  за  цим  показником  на  122-му  місці.
Позитивна  динаміка  економічної  свободи  була  належним  чином 
оцінена  міжнародним  співтовариством.  30   грудня  2005  р.  Європей-ський  Союз  визнав  Україну  країною  з   ринковою  економікою,  це 
дає  їй  низку  переваг.  Зокрема,  у  випадку  антидемпінгових  роз -слідувань  проти  українських  товаровиробників  тепер  Україна  може 
звертатися  до  Євросуду  з   вимогою  про  захист  своїх  інтересів.
У  січні  2006  р.  статус  країни  з  ринковою  економікою  надали 
Україні  США.  Майже  одночасно  Конгрес  США  скасував  дію  дис -кримінуючої  поправки  Джексона—Веніка  стосовно  України  (яка 
залишилася  з   часів  «холодної  війни»  і   перейшла  в   спадщину  Укра -їні  від  СРСР).  США  дали  свою  згоду  на  вступ  України  до  Світової 
організації  торгівлі.
V.   з асв О єння вивчен О гО   М атеріалу
  Бесіда
1.  Які  причини  гальмували  розвиток  ринкових  відносин  в   еконо -міці  України?
2.  Як  уряд  стабілізував  фінансовий  ринок?
3.  Які  заходи  були  вжиті  для  піднесення  економіки  у  2004—
2005  рр.?
4.  Чим  вільна  економіка  відрізняється  від  пострадянської?  Назвіть 
умови,  за  яких  українська  пострадянська  економіка  може  за-працювати  в  Україні.
  Робота в  групах
Учні  об’єднуються  у  три  групи,  кожна  з   яких  одержує  завдан-ня.  Після  обговорення  групи  висловлюють  колективну  думку.
Перша  група.  У  країнах  Європейського  Союзу  налічується  18  млн 
малих  підприємств.  Чому,  на  ваш  погляд,  у   розвинених  країнах 
світу  економіка  держави  тримається  передусім  на  малому  і   серед -ньому  бізнесі?  Що  спричинило  переважання  великої  промисловос -ті  в   структурі  української  і   радянської  економіки?
Друга  група.  Які  верстви  населення  та  політичні  групи,  на  ваш 
погляд,  не  зацікавлені  у  реформуванні  економіки  і  чому?  Назвіть 
ідеологічні,  політичні  й   економічні  міркування.
Третя  група.  Складіть  проект  «Шляхи  розвитку  економіки 
України  у  ХХ  ст.».
VI.  п ідсуМ ки ур О ку
Учитель  аналізує  й  оцінює  роботу  учнів  на  уроці.
VII. дОМ ашнє  завдання
1.  Опрацюйте  відповідний  матеріал  підручника.
2.  Підготуйте  повідомлення  за  темою  «Сучасний  стан  економіки».
Категорія: Історія України 11 клас | Додав: uthitel (04.03.2014)
Переглядів: 778 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: