hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Історія України 11 клас

Урок № 55 Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Україна в період загострення кризи радянської системи».


Урок  № 55
Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Україна в  період загострення
кризи радянської системи».
Мета:  повторити, узагальнити та закріпити матеріал із теми; проконтролювати знання, умін -ня, навички учнів; забезпечити самостійність виконання завдань; виховувати почуття поваги до
історичного минулого своєї держави.
Тип уроку:   перевірка й  облік знань, умінь і  навичок.
Хід уроку
I.   Організаційна частина
II.   пО втО рення й  узагальнення знань
  Тестові завдання
Варіант 1
1.  Укажіть  рік  усунення  П.  Шелеста  від  влади.
А  1970  р.   Б  1972  р.
В  1974  р.   Г  1976  р.
2.  Укажіть  прізвище  історичного  діяча,  який  очолив  Українську
Гельсінську  Спілку  (УГС).
А  О.  Бердник  Б  І.  Кандиба
В  П.  Григоренко  Г  М.  Руденко
3.  Укажіть  поняття,  яке  відповідає  визначенню.
Метод  господарювання  підприємств  в  умовах  соціалістич -ної  економіки,  який  поєднав  централізоване  керівництво  з  пев-ною  господарською  самостійністю  підприємств.
А  інтеграція  Б  госпрозрахунок
В  продрозкладка  Г  продподаток
4.  Укажіть  особливості  політичного  курсу  СРСР  після  приходу  до
влади  Л.  Брежнєва.
А  продовження  політики  десталінізації
Б  подальша  лібералізація  усіх  сфер  життя
В  відновлення  посади  Генерального  секретаря  ЦК  КПРС
Г  періодичне  оновлення  складу  партійних  органів
5.  Укажіть  назву  закону,  який  був  прийнятий  в   Україні  у  квітні
1978  р.
А  Постанова  ЦК  КПРС  «Про  поліпшення  управління  проми-словістю,  вдосконалення  планування  та  посилення  еконо-мічного  стимулювання  промислового  виробництва»
Б  Конституція  України
В  Восьмий  п’ятирічний  план
Г  Продовольча  програма
6.  Укажіть  причину  деструктивних  процесів  на  селі  в  1970—
1980-х  рр.
А  зниження  капіталовкладень  у   сільське  господарство
Б  зменшення  посівних  площ
В  необґрунтоване  підвищення  державою  цін  на  сільськогоспо-дарську  продукцію
Г  переважання  ручної  праці
7.  Укажіть  особливості  економічного  розвитку  України  в  1970—
1980-х  рр.
1  високі  темпи  розвитку  електроенергетики
2  переважання  виробництва  засобів  праці  над  виробництвом
предметів  споживання
3  широке  впровадження  механізації  та  автоматизації  вироб-ництва
4  відповідальне  ставлення  влади  до  природного  середовища
України
5  будівництво  нових  великих  підприємств,  комплексів
6  висока  якість  виробленої  продукції
7  зменшення  податків  із  колгоспів
8.  Установіть  відповідність  між  прізвищами  історичних  осіб  та  їх
характеристиками.
1  І.  Світличний
2  Г.  Снегірьов
3  В.  Стус
4  О.  Заливаха
А  художник
Б  літературний  критик
В  кінорежисер
Г  поет
Д  театральний  режисер
9.  Установіть  хронологічну  послідовність  подій.
А  звільнення  П.  Шелеста  з  посади  першого  секретаря  ЦК  КПУ
Б  створення  Української  Гельсінської  спілки
В  початок  економічних  («косигінських»)  реформ
Г  прийняття  Продовольчої  програми
275
 10.  Назвіть  причини  активізації  опозиційного  руху  в   другій  поло -вині  1960-х   —  на  початку  1970-х  рр.
 11.  Укажіть  течії  опозиційного  руху,  які  існували  в   Україні  в  роки
«застою».  Назвіть  їх  провідних  діячів.
 12.  Назвіть  характерні  ознаки  національного  руху  України
в   1970-х  рр.
Варіант 2
1.  Укажіть  рік  призначення  В.  Щербицького  першим  секретарем
ЦК  КПУ.
А  1970  р.   Б  1972  р.
В  1974  р.   Г  1976  р.
2.  Укажіть  прізвище  політичного  діяча  СРСР,  який  був  «батьком»
економічної  реформи  в  середині  1960-х   рр.
А  Л.  Брежнєв   Б  П.  Шелест
В  А.  Суслов   Г  О.  Косигін
3.  Укажіть  поняття,  яке  відповідає  визначенню.
Панівна  партійна  еліта  в  СРСР,  що  повністю  контролю-вала  всі  сфери  життя  суспільства.
А  номенклатура   Б  дисиденти
В  інтелігенція   Г  службовці
4.  Укажіть  особливість  розвитку  економіки  УРСР  у  середині
1960-х  —  на  початку  1980-х  рр.
А  переважний  розвиток  соціальної  сфери  села
Б  відновлення  галузевих  міністерств
В  недостатнє  фінансування  аграрного  сектору
Г  створення  раднаргоспів
5.  Укажіть  назву  легальної  дисидентської  правозахисної  орга-нізації.
А  Українська  робітничо-селянська  спілка
Б  Український  революційний  центр
В  Українська  Гельсінська  Спілка
Г  Український  Національний  Комітет
6.  Укажіть  причину  поразки  економічних  реформ  у   другій  поло -вині  1960-х   рр.
А   економічні  реформи  зруйнували  основи  командно-адміні-стративної  системи
Б  економічні  реформи  ліквідували  формалізм,  бюрократію
В  економічні  реформи  передбачали  ринкову  ідеологію,  яка  не
була  сприйнята  вищими  посадовцями
Г  інтенсивний  характер  розвитку  економіки
7.  Укажіть  особливості  суспільних  відносин  у  другій  половині
1960-х  —  середині  1980-х  рр.
1  високі  темпи  зростання  кількості  жителів  міст
2  спад  зростання  кількості  інтелігенції
3  зменшення  народжуваності
4  висока  якість  життя
5  зміни  в   етнічному  складі  населення  і   зменшення  кількості
українців
6  поширення  у  суспільстві  подвійної  моралі,  зневіри
7  зменшення  кількісного  складу  номенклатурно-бюрокра  тич -ного  апарату
8.  Установіть  відповідність  між  прізвищами  історичних  осіб  та  їх
характеристиками.
1  О.  Гончар
2  В.  Касіян
3  Л.  Биков
4  Г.  Майборода
А  скульптор
Б  письменник
В  художник
Г  актор,  кінорежисер
Д  композитор
9.  Установіть  хронологічну  послідовність  подій.
А  прийняття  Конституції  УРСР
Б   публікація  роману  О.  Гончара  «Собор»  у   журналі  «Віт -чизна»
В  перша  хвиля  арештів  дисидентів  в  Україні
Г  прийняття  Продовольчої  програми
 10.  Складіть  історичний  портрет  П.  Шелеста  і  дайте  власну  оцінку
його  діяльності.
 11.  Чому  восьму  п’ятирічку  називали  «золотою»?  Обґрунтуйте  свою
думку  конкретними  прикладами  з  курсу  історії  України.
 12.  Охарактеризуйте зміни в   повсякденному житті населення України,
пов’язані  з  кризовими  процесами  в  суспільстві  періоду  «застою».
III.  п ідсуМ ки ур О ку

Категорія: Історія України 11 клас | Додав: uthitel (13.10.2014)
Переглядів: 3262 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: