Головна » Статті » Старша школа » Історія України 11 клас

Урок № 36 Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Україна в умовах десталінізації (1956—1964 рр.)».


Урок  № 36
Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Україна в  умовах десталінізації
(1956—1964  рр.)».
Мета:  повторити, узагальнити і  закріпити матеріал із теми; проконтролювати знання, уміння
і  навички учнів; забезпечити самостійність виконання завдань; виховувати почуття поваги до іс -торичного минулого своєї держави.
Тип уроку:   перевірка й  облік знань, умінь і  навичок.
Хід уроку
I.   Організаційна частина
II.   пО втО рення й  узагальнення знань
  Тестові завдання
Варіант І
1.  Укажіть  дату  входження  Криму  до  складу  УРСР.
А  листопад  1953  р.   Б  лютий  1954   р.
В  березень  1955   р.   Г  квітень  1956  р.
2.  Укажіть  прізвище  партійного  діяча,  який  став  першим  секре-тарем  ЦК  КПУ  в   1953  р.
А  М.  Хрущов
Б  О.  Кириченко
В  М.  Підгорний
Г  Т.  Строкач
3.  Укажіть  подію  зі  всесвітньої  історії,  яка  збіглася  в  часі
з   ХХ  з’їздом  КПРС.
А  «Празька  весна»  в  Чехословаччині
Б  антирадянське  повстання  в   Угорщині
В  Берлінська  криза
Г  Карибська  криза
4.  Укажіть  особливість  розвитку  дисидентського  руху  в  Україні.
А  активна  підтримка  дисидентів  робітниками  та  селянами
Б  бажання  повалити  більшовицьку  владу  в   Україні
В  захист  дисидентами  прав  і  свобод  людини
Г   здійснення  терористичних  актів  проти  керівництва  Укра-їни
5.  Укажіть  назву  найбільш  відомої  дисидентської  групи,  яка  ви-никла  в   1958  р.  на  Львівщині.
А  Об’єднана  партія  визволення  України
Б  Молодіжна  національна  організація
В  Український  революційний  центр
Г  Українська  робітничо-селянська  спілка
6.  Укажіть  причину  протестів  і  зростання  соціальної  активності
національної  інтелігенції  в  період  десталінізації.
А  політика  русифікації
Б  зародження  дисидентського  руху
В  освоєння  цілинних  і  перелогових  земель
Г  нестача  товарів  першої  необхідності
7.  Укажіть  причини  виникнення  дисидентського  руху.
1  розгортання  науково-технічної  революції
2  критика  культу  особи  Сталіна
3  політика  русифікації
4   обмеження  національного,  культурного,  духовного  життя
українського  суспільства
5  припинення  «холодної  війни»  із  Заходом
6  політика  десталінізації,  яка  сприяла  поліпшенню  внутріш-ньополітичної  ситуації  в  Україні
7  практично  бездержавний  статус  України  у  складі  СРСР
8.  Установіть  відповідність  між  прізвищами  історичних  осіб  та  їх
характеристиками.
1  О.  Гончар
2  М.  Амосов
3  С.  Параджанов
4  В.  Глушков
А  визначний  вірменський  та  український
кінорежисер,  режисер  фільму  «Тіні  за-бутих  предків»
Б  академік,  директор  Інституту  кіберне -тики  АН  УРСР
В  письменник,  автор  роману  «Собор»
Г  відомий  хірург,  розробив  нові  методи
лікування  серцевих  захворювань
Д  президент  Академії  Наук  УРСР
9. Установіть  хронологічну  послідовність  подій.
А  початок  широкомасштабного  житлового  будівництва
Б  призначення  П.  Шелеста  на  посаду  першого  секретаря
ЦК  КПУ
В  ХХ  з’їзд  КПРС
Г  утворення  раднаргоспів
 10.  Назвіть  повноваження  новоутворених  органів  управління  про-мисловістю.
 11.  Визначте  зміст  реформ,  здійснених  у   сільському  господарстві
України.
Варіант 2
1.  Укажіть  дату  усунення  М.  Хрущова  від  влади.
А  червень  1962  р.
Б  грудень  1963   р.
В  жовтень  1964  р.
Г  вересень  1965   р.
2.  Укажіть  прізвище  відомого  українського  академіка,  який
у  1962  р.  очолив  Академію  наук  УРСР.
А  Б.  Патон
Б  О.  Палладін
В  В.  Глушков
Г  М.  Амосов
3.  Укажіть  подію  зі  всесвітньої  історії,  яка  збіглася  в   часі  з   кос-мічним  польотом  Ю.  Гагаріна.
А  Карибська  криза
Б  початок  війни  у  В’єтнамі
В  зведення  Берлінської  стіни
Г  створення  Європарламенту
4.  Укажіть  особливість  десталінізації  в  другій  половині  1950-х  —
першій  половині  1960-х  рр.
А  надання  дозволу  пересічним  громадянам  вільно  виїжджати
за  кордон
Б  недопущення  критики  культу  особи  Сталіна
В  реабілітація  жертв  репресій
Г  прагнення  СРСР  припинити  «холодну  війну»  із  Заходом
5.  Укажіть  назву  територіального  органу  управління  народним
господарством,  створеного  у   1957  р.
А  Вища  Рада  Народного  Господарства  СРСР
Б  Рада  Міністрів  УРСР
В  Рада  Народного  Господарства  УРСР
Г  Рада  Міністрів  СРСР
6.  Укажіть  причину  різкого  спаду  сільськогосподарського  вироб-ництва  наприкінці  1950-х  —  у  першій  половині  1960-х  рр.
А   проведення  політики  екстенсивного  розвитку  сільського  гос-подарства
Б  освоєння  цілинних  і  перелогових  земель
В  зниження  адміністративно-командного  тиску  на  колгоспи
Г  різке  підвищення  заробітної  плати  колгоспникам
7.  Укажіть  характерні  ознаки  змін  у  духовному  житті  України
наприкінці  1950-х  —  на  початку  1960-х  рр.
1  послаблення  ідеологічного  тиску  на  культуру
2   видавництво  книг,  газет,  журналів  лише  українською  мо-вою
3  пом’якшення  цензури
4  створення  різноманітних  художніх,  літературних  об’єднань
5  зростання  політичної  та  національної  самосвідомості  моло-дих  представників  культури
6  посилення  русифікації  культури  України
7  реабілітація  несправедливо  репресованих  діячів  української
культури
8.  Установіть  відповідність  між  прізвищами  видатних  українських
діячів  та  галузями  їх  діяльності.
1  Б.  Патон
2  Н.  Рибак
3  К.  Данькевич
4  Т.  Юра
А  Український  композитор
Б  Український  театральний  режисер
В  Президент  АН  УРСР
Г  Відомий  український  письменник
Д  Відомий  український  художник-кари -катурист
9.  Установіть  хронологічну  послідовність  подій.
А  Суд  у  Львові  над  членами  дисидентської  організації  Л.  Лук’я -ненком  та  І.  Кандибою
Б  Входження  Криму  до  складу  УРСР
В  Відкритий  лист  політв’язнів  українців  до  ООН
Г  Призначення  першим  секретарем  ЦК  КПУ  П.  Шелеста
 10.  До  яких  заходів  вдавався  тоталітарний  режим  щодо  представ-ників  українського  національного  руху  в  1960-х  рр.?
 11.  Визначте  основні  напрямки  діяльності  шістдесятників  в  Україні.
III.  п ідсуМ ки ур О ку
IV.  дОМ ашнє завдання
Випереджальне  завдання.  Підготуйте  повідомлення  за  тема -ми:  «Участь  українців  у  культурному  житті  Канади»,  «Українці
в   Бразилії»,  «Діяльність  Канадського  інституту  українських  сту-дій»  (кільком  учням).

Категорія: Історія України 11 клас | Додав: uthitel (13.10.2014)
Переглядів: 1747 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: