Головна » Статті » Старша школа » Історія України 11 клас

Урок № 31 Тема. Соціальна політика.


Урок  № 31
Тема.   Соціальна політика.
Мета:  розкрити характерні ознаки соціальної політики, її наслідки; формувати в  учнів власні
судження щодо соціальних питань; виховувати інтерес до історії свого народу.
Тип уроку:   засвоєння нових знань.
Обладнання:   підручник, дидактичний матеріал.
Основні терміни та поняття:   грошова реформа, пенсійна реформа, урбанізація.
Очікувані результати:  після цього уроку зможуть учні: називати характерні ознаки соціаль -ної політики; робити висновки про наслідки соціальних реформ; висловлювати власні судження
щодо соціальних проблем.
Хід уроку
I.   Організаційна частина
Учитель  оголошує  учням  тему  й  основні  завдання  уроку.
II.   п еревірка дОМашнь О гО  завдання
  Запитання і  завдання
1.  Назвіть  події,  які  відбулися:  у  1953  р.,  1954   р.,  1957   р.,  1958   р.,
1959  р.,  1959—1965  рр.,  1960   р.,  1961  р.
2.  Поясніть  зміст  понять:  раднаргосп,  «кукурудзяна  епопея»,  де-централізація  управління,  хімізація,  НТР.
3.  Які  об’єкти  промисловості  були  побудовані  в  містах:  Кривий
Ріг,  Кременчук,  Херсон,  Дніпропетровськ,  Запоріжжя?
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
  1  с касування примусової праці для робітників і  службовців
  Розповідь учителя
Найголовнішим  економічним  здобутком  М.  Хрущова  була  його
соціальна  політика,  яка  охоплювала  майже  всі  сфери  життя  сус -пільства.  Уже  в   перші  роки  його  керівництва  скорочено  тривалість
робочого  дня  для  підлітків  та  в  передсвяткові  й   передвихідні  дні
для  інших  категорій  працівників,  збільшено  відпустки  для  вагіт -них  жінок,  скасовано  плату  за  навчання  і   жорстокий  довоєнний
закон,  що  прикріплював  робітників  до  підприємств,  не  даючи  їм
змоги  змінити  місце  роботи.
Збільшилася  кількість  товарів,  поліпшилося  побутове  обслуго-вування,  зростання  валового  національного  продукту  в  СРСР  до
1970-х  рр.  перевищувало  показники  США.  В  Україні,  зокрема,
прибутки  середнього  робітника  в   1951—1958   рр.  збільшилися  на
230  %.  Тобто,  якщо  за  часів  Сталіна  рівень  особистого  споживання
щороку  зростав  на  1 %,  то  за  Хрущова  —  на  4 %.
У  середині  1950-х   рр.  було  переглянуто  тарифну  систему  опла -ти  праці,  що  забезпечило  її  підвищення   —  у  середньому  з  642   крб
у  1950  р.  до  806   крб  у   1960  р.
Навесні  1956  р.  політика,  спрямована  на  поліпшення  умов  жит-тя  людей,  набула  цілеспрямованого  характеру.  У  березні  тривалість
робочого  дня  у  передвихідні  й  передсвяткові  дні  було  скорочено  на
2   години,  збільшено  тривалість  відпусток  у  зв’язку  з   вагітністю
і  пологами  (із  77   до  112  календарних  днів),  у  квітні   —  скасовано
судову  відповідальність  працівників  за  самовільне  залишення  під -приємств  і  установ  та  прогул  без  поважних  причин,  а  в  травні
встановлено  6-годинний  робочий  день  для  підлітків  віком  від  16   до
18  років.
  2  п ерехід на грошову оплату праці колгоспників
  Розповідь учителя
Певні  позитивні  зрушення  були  здійснені  й  на  селі.  Підвищено
заготівельні  ціни  на  сільськогосподарську  продукцію,  скасовано
заборгованість  колгоспів  і  радгоспів  за  поставками  продукції  тва-ринництва.  На  селі  замість  традиційної  оплати  праці  за  так  званим
«залишковим  принципом»  (після  завершення  господарського  року)
поступово  упроваджується  грошове  і  натуральне  авансування.  У  бе -резні  1956  р.  прийняте  рішення  про  щомісячне  авансування  сіль-ських  трудівників  і   додаткову  оплату  праці  в  колгоспах.  Унаслідок
цього  в   1958  р.  грошові  фонди  на  авансування  об’єднували  більш
ніж  80 %  господарств  республіки,  а  понад  500  колгоспів  запрова -дили  гарантовану  оплату  трудодня.  Цього  року  колгоспники,  як
і  всі  громадяни  України,  нарешті  отримали  паспорти.
  3  п енсійна реформа
  Розповідь учителя
У  липні  1956  р.  було  прийнято  закон  про  державні  пенсії,  збіль-шено  розміри  мінімальних  пенсій  і  знижено  розміри  великих  пен -сій. Мінімальний розмір пенсії за старістю почав становити 300  крб,
максимальний  —  1200  крб.  Тільки  в   липні  1964  р.  Верховна  Рада
ухвалила  закон  про  пенсії  і   допомогу.  Право  на  пенсію  за  старістю
мали  члени  громадських  господарств:  чоловіки  віком  65   років  (при
стажі  роботи  не  менш  ніж  25  років),  жінки  віком  60   років  (при
стажі  роботи  не  менш  ніж  20  років).  Мінімальний  розмір  пенсії
колгоспника  сягав  120  крб  на  місяць.
За  хрущовських  часів  була  здійснена  справжня  «пенсійна  ре-волюція»,  яка  водночас  знизила  межу  пенсійного  віку  й   підвищила
розміри  пенсійних  виплат.  Середня  заробітна  платня  за  1953—
1965  рр.  у  робітників  і   службовців  зросла  на  третину,  а  мінімаль-на  —  з  27  до  45   крб  у   1957  р.  Нарешті  були  ліквідовані  державні
позики,  що  існували  у  вигляді  облігацій  і  забирали  10  %  зарплати
трудящих.  Проте  виплата  державного  боргу  населенню  за  придба -ні  облігації  відкладалася  на  20  років.
  4  Масштаби житлового будівництва
  Розповідь учителя
Прийнята  в   липні  1957  р.  ЦК  КПРС  і  Радою  Міністрів  СРСР
постанова  «Про  розвиток  житлового  будівництва  в  СРСР»  ставила
за  мету  в   найближчі  10—12  років  забезпечити  людей  житлом.
М.  Хрущов  планував  забезпечити  кожну  радянську  сім’ю  окре-мою  квартирою.  За  десять  років  хрущовського  керівництва  в  Укра-їні  налічувалося  понад  3  млн  нових  квартир,  що  значно  послабило
гостру  житлову  проблему.  Ці  п’ятиповерхові  будинки  були  наба -гато  кращими,  ніж  тісні  бараки  та  комуналки.
У  1956—1965   рр.  було  введено  в  дію  понад  182  млн  м
2
  житло-вої  площі  порівняно  з  78,5  млн  м
2
  у  1918—1940   рр.
Оцінюючи  економічну  політику  М.  Хрущова,  варто  зазначити,
що  поряд  із  відчутними  позитивними  зрушеннями  його  економіч-ні  й   соціальні  перетворення  характеризувалися  поспішністю  й   не-послідовністю.  Крилатий  вислів  М.  Хрущова:  «Ми  за  два—три  ро -ки  розв’яжемо  проблему»  став  постійним  елементом  майже  кожної
його  доповіді  чи  виступу.
Правління  Хрущова  було  періодом  постійних  пропагандист-ських  обіцянок,  більшість  із  яких  так  і   залишилася  на  папері.
У  той  час  поширення  набувають  популістські  гасла:  «Найближчи -ми  роками  наздогнати  й  випередити  США  у   виробництві  м’яса,
масла  й   молока  на  одну  особу…»  та  програма  побудови  за  20  років
матеріально-технічної  бази  комунізму…  Усе  це  згодом  стало  сер -йозною  підставою  для  критики  М.  Хрущова,  звинувачення  його
в  проявах  суб’єктивізму  та  волюнтаризму.
Середньорічний  темп  приросту  національного  доходу  на  по -чатку  1960-х   рр.  збільшився  до  9 %.  Ціни  знижувалися,  поліп-
157
шилося  матеріальне  стимулювання  виробника.  Однак  сприятли-вий  ефект  повороту  до  елементарних  принципів  ціноутворення
був  нетривалим.
Відновлена  за  повоєнні  роки  рентабельність  основних  галу-зей  виробництва  дала  змогу  за  рахунок  повнішого  використан -ня  ресурсів  забезпечити  вищу  ефективність  виробництва  й  за -гальне  прискорення  його  зростання,  проте  ненадовго.  Темп
приросту  національного  доходу  в  першій  половині  1960-х  рр.
знизився  до  4,4  %  і  після  економічної  реформи  1965  р.  вже  не
підвищувався.
IV.  ОсМ ислення нО вих знань і  вМ інь
  Робота з  таблицею
Використовуючи  матеріал  розповіді  вчителя  заповніть  таблицю
«Реформи  М.  Хрущова  в  соціальній  сфері».
Реформи Результати і  наслідки
Місто
Село
  Завдання
Прокоментуйте  слова  кінорежисера  Михайла  Ромма  про  Хру-щова  та  висловіть  власну  точку  зору:  «Забудеться  і  манеж  і   куку-рудза,  а   люди  будуть  довго  жити  в  його  будинках.  Звільнені  ним
люди…  і  зла  на  нього  ніхто  не  буде  мати…»
V.   п ідсуМ ки ур О ку
Позитивні  соціальні  реформи  сприяли  підвищенню  рівня  жит-тя  громадян  України.  Але  вони  відзначалися  поспішністю  і  непо-слідовністю,  постійними  пропагандистськими  обіцянками.
(Учитель  аналізує  й   оцінює  роботу  учнів  на  уроці. )
VI.  дОМ ашнє завдання
Опрацюйте  відповідний  матеріал  підручника.

Категорія: Історія України 11 клас | Додав: uthitel (13.10.2014)
Переглядів: 567 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: