hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Історія України 11 клас

Урок № 25 Тема. Міжнародне становище.


Урок  № 25
Тема.   Міжнародне становище.
Мета:  проаналізувати міжнародну діяльність України, вплив визвольної боротьби в  Польщі
та Угорщині на Україну; поглибити знання учнів про поняття «холодна війна»; формувати вміння
аналізувати документи; виховувати в  учнів інтерес до історії.
Тип уроку:   засвоєння нових знань.
Обладнання:   підручник, атлас, карта «Україна в  період десталінізації (1956—1964  рр.)».
Основні терміни і  поняття:  «холодна війна», РЕВ, ООН, країни «третього світу».
Очікувані результати:  після цього уроку учні зможуть: визначати місце України в  міжна -родному співтоваристві; пояснювати зміст понять «холодна війна», РЕВ, ООН, «третій світ»; аналі -зувати документи зовнішньої політики України.
Хід уроку
I.   Організаційна частина
Учитель  оголошує  учням  тему  й  основні  завдання  уроку.
II.   М О тивація навчальн О ї діяльнО сті
Період  десталінізації  в   Україні  характеризується  наявністю
міжнародних  зв’язків  із  країнами  РЕВ,  країнами  «третього  світу»,
лібералізацією  суспільно-політичного  життя,  спробами  проведення
економічних  реформ,  зародженням  дисидентського  руху.
I і I.   а ктуалізація О п О рних знань
  Бесіда
1.  Пригадайте  зміст  поняття  «холодна  війна».
2.  Які  країни  почали  проводити  цю  політику?
3.  Назвіть  основні  напрямки  міжнародних  відносин  під  час  «хо-лодної  війни».
IV.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
  1  «холодна війна»
  Розповідь учителя
Міжнародний  авторитет  Української  РСР  посилився  внаслідок
підписання  і  ратифікації  країною  Статуту  Організації  Об’єднаних
Націй.  Делегація  республіки  брала  участь  у  головних  комітетах
і  комісіях  ООН,  зокрема  в   найголовнішому  її  органі   —  Раді  Без-пеки.  За  умов  різкого  загострення  міжнародної  напруженості  укра -їнська  дипломатична  комісія  була  залучена  до  переговорів  із  об -
меження  озброєнь  і  збройних  сил,  заборони  атомної  зброї.  Чимало
зроблено  і   для  підтримки  національно-визвольної  боротьби  народів
проти  колонізаторів.
У  середині  1950-х  рр.  розширилися  межі  міжнародної  діяль-ності  України.  Зріс  її  авторитет  серед  країн  міжнародного  співто -вариства,  виникли  нові  форми  співробітництва.  У   1957  р.  було
відкрито  постійне  представництво  УРСР  при  ООН.  Але  на  міжна -родній  арені  Україна  змушена  була  йти  у  фарватері  зовнішньої  по -літики  Москви.  У  1950  р.  Україна  була  членом  20   міжнародних
організацій  та  їх  органів,  у  1951—1958   рр.  приєдналася  ще  до
16.  До  1959  р.  вона  уклала  або  приєдналася  до  65  міжнародних
договорів  та  інших  дипломатичних  актів.  Головну  увагу  українська
дипломатія  приділяла  боротьбі  за  мирне  співіснування  країн  із  різ -ним  соціальним  ладом  та  заборону  випробувань  ядерної  зброї,  хоча
ще  й  ускладнювала  гонка  озброєнь  з  обох  боків.  Представники
України  регулярно  виступали  за  розширення  міжнародних  куль -турних  і  наукових  зв’язків  по  лінії  ЮНЕСКО.  Надавалася  допо -мога  і  країнам,  що  визволялися  з-під  колоніального  ярма.  УРСР
брала  участь  у  роботі  Міжнародного  бюро  освіти  (МБО),  ініціював-ши  рішення  ЮНЕСКО  про  відзначення  150-річчя  від  дня  народжен-ня  Т.  Г.  Шевченка.  У   1957  р.  Україну  прийнято  до  Міжнародного
агентства  з   атомної  енергії  (МАГАТЕ).  Було  налагоджено  співпра -цю  з  Міжнародною  організацією  праці  (МОП).
  2  е кономічні зв’язки україни з  країнами рев  і  країнами «третього світу»
  Розповідь учителя
Провідним  напрямком  розвитку  відносин  Радянського  Союзу  із
зарубіжними  державами  ставали  економічні  зв’язки,  передусім  із
країнами  Ради  економічної  взаємодопомоги  (РЕВ),  у   яких  пере-важала  зовнішня  торгівля.  Вагоме  місце  тут  належало  Україні,  яка
постачала  країнам  —  членам  РЕВ  вугілля,  чавун,  продукцію  ма-шинобудування,  цінну  сировину  та  інші  товари.  У   свою  чергу,  рес -публіка  отримувала  з   цих  країн  промислове  обладнання,  предмети
широкого  вжитку.
У  1950-х  рр.  Українська  РСР  брала  активну  участь  у   виконан-ні  Радянським  Союзом  договірних  зобов’язань  із  надання  технічної
допомоги  в   будівництві  за  кордоном  великих  промислових  та  ін -ших  народногосподарських  об’єктів,  надсилала  кваліфіковані  тех-
нічні  кадри.  Із  1953   р.  Україна  щороку  здійснювала  значні  грошо-ві  внески  у   фонд  ООН  для  країн,  що  розвиваються.
Україна  підтримувала  національно-визвольні  рухи  народів
колоніальних  і   залежних  країн,  зокрема  виявила  свою  позицію
під  час  нападу  Ізраїлю,  Англії  та  Франції  на  Єгипет  у   1956  р.
Складно.  була  роль  України  у  відносинах  із   країнами  Східної
та  Центральної  Європи,  Азії,  Африки  і  Латинської  Америки,
у   яких  будувалася  «демократія  по-сталінськи».  Витрачені  вели-чезні кошти  не  завжди  забезпечували  підтримку  політики  СРСР
урядами  цих  країн.
Особлива  ситуація  склалася  після  придушення  радянськими
військами  демократичних  виступів  в  Угорщині  1956  р.  Аби  від-вернути  неминучу  поразку  комуністичних  сил,  радянський  уряд
на  початку  листопада  1956  р.  ввів  туди  війська,  дислоковані
в   Україні,  якими  командував  генерал  А.  Бабаджанян.  Безпосе -редній  наказ  військам  віддав  маршал  Г.  Жуков.  Проти  країни,
у   якій  23   жовтня  1956  р.  на  мирну  демонстрацію  з  вимогою  де -мократизації  суспільного  ладу  вийшли  студенти  Будапештського
технічного  університету  і  десятки  тисяч  трудящих,  було  кинуто
регулярну  армію:  п’ять  дивізій,  загалом  31  550   осіб,  1130  танків
і   САУ,  615   гармат  і  мінометів,  185  зенітних  гармат,  380   броне -транспортерів,  3930  автомашин,  159  винищувачів  і  122   бомбар-дувальники.  Це  тільки  загострило  напружену  ситуацію.  24  жовтня
загинуло  більш  ніж  40  радянських  солдатів  і  офіцерів,  а   в   на-ступні  два  дні  338-ма  механізована  дивізія  втратила  в   Будапешті
130   військовослужбовців.  Становище  загострилося  після  того,  як
керівництво  Угорщини  на  чолі  з   Імре  Надем  розпустило  війська
державної  безпеки,  звільнило  понад  8  тис.  політичних  в’язнів
і   кримінальних  елементів  і  взяло  курс  на  вихід  із  Варшавського
договору.  Після  цього  радянські  війська,  які  були  виведені  з  Бу-дапешта,  знову  туди  повернулися.  На  цей  раз  ними  командував
Верховний  Головнокомандувач  Об’єднаних  збройних  сил  Варшав-ського  договору  маршал  І.  Конєв.  Із  4   по  11   листопада  радянські
війська  подолали  опір  повстанців.  Під  час  цих  подій  загинув
181   воїн,  із  них   —  171  українець.  Такою  була  для  України  ціна
міжнародної  діяльності  радянських  політиків  (М.  Хрущова,  а   осо -бливо  М.  Суслова  й   А.  Мікояна,  які  спеціально  виїздили  до  Угор -щини  для  координації  дій).
Українські  паливно-сировинні  ресурси  експортувалися  на  не-вигідних  для  країни  умовах,  за  дуже  низькими  цінами.  Тракту -валося  це  як  «інтернаціональний  обов’язок».  За  період  семирічки
частка  України  в   загальносоюзному  експорті  становила:  машин
і   устаткування   —  10,4 %,  чавуну  —  96 %,  прокату  —  66 %,  за-лізної  руди   —  99,7 %,  цукру-піску  —  74,4 %.  Експортувались
літаки  ТУ-124  та  АН-24,  магістральні  тепловози  з   Луганська,
обладнання  хімічної  промисловості  Сумського  машинобудівного
заводу  ім.  Фрунзе.
Отже,  за  панування  в  СРСР  жорстокого  централізму  зовнішньо-політична  діяльність  України  мала  обмежений  характер.
  3  Міжнародні зв’язки
  Розповідь учителя
Повоєнний  період  відкрив  нову  сторінку  міжнародних  куль-турних  і  наукових  зв’язків  УРСР  із  зарубіжними  країнами.  Роз-виток  цих  зв’язків  мав  суперечливий  характер.  У  роки  сталін-щини,  коли  в  міжнародних  відносинах  широко  культивувалися
шпигуноманія  та  відчуженість  між  народами,  зв’язки  в  галузі
культури  і  науки  всіляко  обмежувалися.  Проте  остаточно  кон -такти  не  припинялися.
У  перші  повоєнні  роки  зв’язки  обмежувалися  обміном  науковою
інформацією,  літературою,  подекуди  делегаціями  вчених.  Хоч  і   по-вільно,  але  все-таки  ці  зв’язки  дедалі  більше  вдосконалювалися.
Зокрема,  українські  та  зарубіжні  вчені  спільно  здійснювали  цілу
низку  наукових  розробок.
Розвивався  обмін  і  в  галузі  культури.  Це  були  і  взаємні  відві-дування  театральних,  мистецьких  колективів,  і  переклади  з   подаль-шим  взаємним  розповсюдженням  творів  українських  та  зарубіжних
авторів,  і   обмін  кінофільмами,  виставками  творів  образотворчого
мистецтва  тощо.
Найзаповітнішим  бажанням  населення  СРСР,  яке  найбільше
постраждало  від  війни,  був  мир  у  всьому  світі,  і  воно  проявляло -ся  в  русі  прихильників  миру,  що  розгорнувся  з   другої  половини
1940-х  рр.  20  млн  трудящих  Української  РСР  підписали  відозву
до  народів  світу  про  заборону  атомної  зброї,  прийняту  сесією  по -стійного  комітету  Всесвітнього  конгресу  прихильників  миру,  що
відбулась  у   Стокгольмі  в  березні  1950  р.  Можливо,  деякі  з  цих
людей  знали,  що  Радянський  Союз,  який  уже  мав  атомну  зброю,
активно  конструював  ще  страшнішу  бомбу   —  водневу.  У  вересні
129
1951  р.  в   Києві  відбулася  Перша  Українська  республіканська  кон-ференція  прихильників  миру.  Звернення  Всесвітньої  Ради  Миру
до  урядів  п’яти  країн  про  укладення  Пакту  миру  жваво  обгово -рювалося  в  республіці.  Масовим  був  і   рух  громадськості  республі -ки  на  підтримку  Конгресу  народів  на  захист  миру,  що  відбувся
у   грудні  1952   р.
V.   ОсМ ислення нО вих знань і  вМ інь
  Складання плану
Складіть  план  розповіді  на  тему  «Основні  напрямки  зовнішньо-політичної  діяльності  України  наприкінці  1940-х  —  на  початку
1950-х  рр.».  Розкрийте  один  із  пунктів  плану.
  Бесіда
1.  Яким  було  міжнародне  становище  в  1950-х  рр.?
2.  Що  таке  біполярність  світу?
3.  Яку  зовнішню  політику  здійснювали  провідні  країни  світу  що-до  СРСР?
4.  Розкажіть,  коли  і   за  яких  обставин  завершилося  возз’єднання
всіх  українських  земель.
5.  Визначте  ступінь  самостійності  зовнішньополітичної  діяльності
України.
6.  Висловіть  власне  ставлення  до  придушення  радянськими  вій-ськами  демократичних  виступів  в   Угорщині  1956  р.
7.  Визначте  наслідки  для  України  прорахунків  радянського  керів-ництва  під  час  подій  в  Угорщині.
V і .  п ідсуМ ки ур О ку
Українська  РСР  у  1950-х  —  на  початку  1960-х  рр.  проводила
самостійну  зовнішньополітичну  діяльність:  брала  участь  у  між -народних  організаціях,  розвивала  економічні  зв’язки  з  країнами
РЕВ,  розвивала  культурні  та  наукові  зв’язки  із  зарубіжними  кра-їнами.
V і I.  дОМ ашнє  завдання
Опрацюйте  відповідний  матеріал  підручника.

Категорія: Історія України 11 клас | Додав: uthitel (13.10.2014)
Переглядів: 881 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: