Головна » Статті » Старша школа » Історія України 11 клас

Урок № 23 Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Україна в першому повоєнному десятилітті (1946—1955 рр.)».


Урок  № 23
Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Україна в  першому повоєнному
десятилітті (1946—1955  рр.)».
Мета:  повторити, узагальнити і  закріпити матеріал із теми; проконтролювати знання, уміння
і  навички учнів; забезпечити самостійність виконання завдань; виховувати почуття поваги до іс -торичного минулого своєї держави.
Тип уроку:   перевірка і  облік знань, умінь і  навичок.
Хід уроку
I.   Організаційна частина
II.   пО втО рення й  узагальнення знань
  Історичний диктант
Варіант 1
1.  Чи  вважається  Україна  членом  —  засновником  ООН?
2.  Що  завершилося  раніше  —  відбудова  промисловості  чи  сіль-ського  господарства?
3.  Коли  був  відновлений  Наркомат  закордонних  справ  УРСР  і  хто
його  очолив?
4.  У  якому  році  було  ліквідовано  карткову  систему?
5.  Чи  отримувала  Україна  допомогу  згідно  з  планом  Маршалла?
6.  Хто  став  митрополитом  Української  греко-католицької  церкви
після  смерті  А.  Шептицького?
7.  Позитивно  чи  негативно  сприймалося  населенням  створення
колгоспів?
8.  Із  якими  країнами  узгоджувались  питання  кордонів  України
після  Другої  світової  війни?
9.  У  чому  було  звинувачено  Л.  Мельникова  при  усуненні  його
з  посади  першого  секретаря  ЦК  КП(б)У?
 10.  У  яких  повоєнних  міжнародних  конференціях  брали  участь  де-легації  УРСР?
 11. Чи  сприяла  кампанія  з  укрупнення  колгоспів  підвищенню
ефективності  роботи  колективних  господарств?
 12.  Позитивно  чи  негативно  позначилася  повоєнна  грошова  рефор-ма  на  матеріальному  становищі  населення?
Варіант 2
1.  Коли  в  основному  була  завершена  колективізація  у   західно -українських  землях?
2.  Коли  було  ліквідовано  Українську  греко-католицьку  церкву
(УГКЦ)?
3.  У  державно-партійному  керівництві  західних  областей  УРСР
переважали  прибулі  чи  місцеві  кадри?
4.  Чи  охопив  західноукраїнські  землі  голод  1946—1947  рр.?
5.  Які  кольори  поєднував  Державний  прапор  УРСР  із  1949  р.?
6.  Чи  мала  УПА  закордонну  підтримку  у  своїй  боротьбі  проти  ра -дянської  влади?
7.  Який  рік  названо  роком  суцільної  колективізації  у  західноукра -їнських  землях?
8.  Чи  мала  «ждановщина»  вплив  на  події  у  культурному  житті  УРСР?
9.  У  1940—1950-х   рр.  темпи  розвитку  економіки  були  більшими
у  східних  чи  західних  областях  УРСР?
 10.  Які  науки  в  умовах  «ждановщини»  були  визнані  псевдонауками?
 11.  Хто  став  першим  українцем  на  посаді  керівника  КП(б)У?
 12.  Чиє  перебування  на  посаді  першого  секретаря  ЦК  КП(б)У  «ста-ло  чорним  днем  для  української  інтелігенції»?
  Тестові завдання
1.  Укажіть,  коли  Державним  прапором  УРСР  став  двоколірний
червоно-лазуровий  прапор,  у  верхній  частині  якого  містилося
зображення  серпа  й   молота  та  п’ятикутної  зірки.
А  1947  р.
Б  1948  р.
В  1949  р.
Г  1950  р.
2.  Укажіть  прізвище  політичного  діяча,  який  у  1949  р.  був  при-значений  першим  секретарем  ЦК  КП(б)У.
А  А.  Жданов
Б  Л.  Каганович
В  Л.  Мельников
Г  О.  Кириченко
3.  Укажіть  назву  міжнародної  організації,  співзасновником  якої
стала  Українська  РСР  у  червні  1945   р.
А  Ліга  Націй
Б  Організація  Об’єднаних  Націй  (ООН)
В  Організація  Північноатлантичного  договору  (НАТО)
Г  Організація  Варшавського  договору
4.  Укажіть  назву  політики,  яка  супроводжувалася  контролем  і   ре-пресіями  у  сфері  культури  і   названа  за  прізвищем  секретаря
ЦК  ВКП(б),  головного  ідеолога  країни.
А  «лисенківщина»  Б  «сталінщина»
В  «маленковщина»  Г  «ждановщина»
5.  Укажіть  прізвище  діяча,  який  із  1944  р.  очолював  Наркомат
закордонних  справ  УРСР.
А  О.  Корнійчук  Б  Д.  Мануїльський
В  Л.  Каганович  Г  М.  Хрущов
6.  Укажіть  назву  найбільшої  антиукраїнської  операції  з  виселення
українського  населення,  що  була  здійснена  польською  владою
у  квітні—травні  1947   р.
А  «Одра»  Б  «Вісла»
В  «Тиса»  Г  «Дунай»
7.  Укажіть  твердження,  яке  НЕ  є  причиною  голоду  1946  р.
А  охоплення  всієї  території  України  посухою
Б  повне  вилучення  державою  продовольства  в   населення
В  нехтування  з  боку  держави  заходами  щодо  уникнення  го-лоду
Г  розорення  господарства  війною
8.  Укажіть  одну  з  особливостей  періоду  відбудови  в   Україні.
А  Приділення  більшої  уваги  розвитку  сільського  господарства
порівняно  з   розвитком  промисловості
Б  Проведення  відбудови  за  рахунок  внутрішніх  ресурсів
В  Затяжний  процес  відбудови
Г   Процес  відбудови  відбувався  за  схемою:  стабілізація  валюти,
відбудова  доріг  і  засобів  зв’язку,  сільського  господарства,
легкої  та  важкої  промисловості
9.  Укажіть  характерну  рису  відбудови  західних  областей  Укра-їни.
А  Незначне  руйнування  території  під  час  війни
Б  Потужний  економічний  потенціал
В  Одночасне  проведення  всіх  соціалістичних  перетворень
Г  Фінансова  допомога  західних  держав
 10.  Укажіть,  якому  терміну  відповідає  визначення.
Ідеологія  світового  громадянства,  яка  надає  пріоритетне
значення  загальнолюдським  цінностям  і   другорядне  —  націо-нальним  проблемам.
А  шовінізм  Б  гегемонізм
В  волюнтаризм  Г  космополітизм
 11.  Установіть  відповідність  між  характеристиками  політичних  ді-ячів  та  їх  прізвищами.
1   був  жертвою  репресій  проти  Української
греко-католицької  церкви
2  брав  участь  у   збройному  опорі  УПА  ра-дянському  режиму
3   створив  лабораторію  моделювання  та  об -числювальної  техніки
4  розвинув  гуманістичний  напрям  у  педа-гогічній  науці
А  Р.  Шухевич
Б  Т.  Лисенко
В  В.  Сухом-линський
Г  Й.  Сліпий
Д  С.  Лебедєв
 12.  Установіть  хронологічну  послідовність  подій.
А  проведення  грошової  реформи
Б  укладення  договору  між  СРСР  і  Польщею  про  радянсько-польський  кордон
В  випуск  перших  в   Україні  автобусів
Г   підписання  радянсько-чехословацького  договору  про  вхо-дження  Закарпаття  до  складу  УРСР
III.  п ідсуМ ки ур О ку

Категорія: Історія України 11 клас | Додав: uthitel (13.10.2014)
Переглядів: 1831 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: