hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Історія України 11 клас

Урок № 15 Тема. Вихід України на міжнародну арену.


Урок  № 15
Тема.   Вихід України на міжнародну арену.
Мета:  охарактеризувати процес виходу УРСР на міжнародну арену, співпраці з  міжнародними
організаціями; проаналізувати процес формування території України; формувати критичне ставлен -ня до масштабних переселень українців і  поляків.
Тип уроку:   засвоєння нових знань.
Обладнання:   підручник, карта «Україна в  період повоєнної відбудови (1945—1953  рр.), атла-си, контурні карти, дидактичні матеріали.
Основні поняття і  терміни:  «холодна війна», ООН, геополітичне становище.
Основні дати і  події:   березень 1944  р.  — створення народного комісаріату закордонних
справ на чолі з  Д. Мануїльським; 26  листопада 1944  р.  — Мукачівський з’їзд возз’єднання За -карпатської України з  УРСР; 26  квітня 1945  р.  — Україна увійшла до складу ООН як член-засновник;
29  червня 1945  р.  — радянсько-чехословацький договір про входження Закарпаття до радянської
України; 16  серпня 1945  р.  — договір між СРСР, Польщею і  Румунією про радянсько-польський та
радянсько-румунський кордони; 29  липня  — 15  жовтня 1946  р.  — участь УРСР у  роботі Паризь -кої мирної конференції та підписання договорів з  Україною, Румунією, Болгарією, Угорщиною, Фін -ляндією; 1951  р.  — обмін прикордонними ділянками між Польщею і  УРСР.
Очікувані результати:  після цього уроку учні зможуть: характеризувати процес виходу УРСР
на міжнародну арену та співробітництва України з  міжнародними організаціями; користуватися
картою, аналізувати процес формування території України; пояснювати зміст понять «холодна війна»,
«ООН»; аналізувати документи; складати хронологію подій післявоєнного устрою України.
Хід уроку
I.   Організаційна частина
II.   а ктуалізація О п О рних знань
  Запитання та завдання
1.  Пригадайте,  на  яких  конференціях  під  час  війни  лідери  держав
антигітлерівської  коаліції  порушували  питання  про  західні  кор-дони  СРСР?  ( Тегеранська,  Ялтинська,  Потсдамська. )
2.  Які  зовнішньополітичні  зміни  відбулися  у  світі?  (Поглиблення
суперечностей між капіталістичними країнами, «холодна війна»,
посилення  національно-визвольного  руху  колоніальних  і   залеж-них  народів.)
  Робота з  поняттями
«Холодна  війна»  —  військово-політичне,  ідеологічне  протисто -яння  СРСР  та  США  і   їх  союзників,  яке  характеризується  гон -кою  озброєнь,  утворенням  військових  блоків,  застосуванням
заходів  економічного  тиску.
III.  М О тивація навчальн О ї діяльнО сті
Учитель  оголошує  тему  та  завдання  уроку,  підкреслює  актуаль-ність  виходу  України  на  міжнародну  арену,  завершення  вирішення
питання  кордонів,  території  УРСР.
IV.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
  1  с творення Міністерства закордонних справ урср та характер його
діяльності
  Розповідь учителя
Після  Великої  Вітчизняної  війни  з  огляду  на  значний  внесок
українського  народу  в  справу  розгрому  фашизму,  а  також  врахо-вуючи  досягнення  України  в  господарському  та  культурному  будів-ництві,  значно  зріс  міжнародний  авторитет  Української  республі -ки.  На  основі  Конституції  СРСР  і   Конституційного  акта  Верховної
ради  СРСР  Верховна  Рада  УРСР  у   березні  1944  р.  прийняла  по -станову  про  відновлення  прав  зовнішнього  представництва  Украї -ни.  Тоді  ж  було  утворено  Народний  комісаріат  закордонних  справ
України  на  чолі  з   Д.  Мануїльським.
У  квітні  1945   р.  у   зверненні  уряду  УРСР  до  конференції  ООН
у  Сан-Франциско  підкреслювалося,  що  Українська  РСР,  яка  віді -грала  значну  роль  у  розгромі  фашизму,  зможе  зробити  великий
внесок  у  справу  зміцнення  миру  й   загальної  безпеки.  Делегація
Радянської  України  на  чолі  з  Д.  Мануїльським  працювала  над  роз-робкою  Статуту  ООН.  На  першій  сесії  Генеральної  Асамблеї  ООН
у   1945  р.  Україну  було  обрано  членом  економічної  й  соціальної
ради.  У   1948—1949   рр.  УРСР  була  постійним  членом  головного
органу  ООН   —  Ради  Безпеки.  Беручи  активну  участь  у  роботі  ООН
та  інших  міжнародних  організаціях,  Україна  завжди  рішуче  і  по-слідовно  підтримувала  корінні  інтереси  народів  Азії  і  Африки,  їх
боротьбу  проти  імперіалістичних  колонізаторів.
Водночас  слід  зазначити,  що  Україна  була  введена  до  складу
ООН  певною  мірою  штучно,  за  тактичних  міркувань  Сталіна   —  для
пом’якшення  негативного  резонансу,  що  викликала  в   міжнародної
громадськості  війна  на  Західній  Україні.
  2  е кономічні і  культурні зв’язки  україни з  країнами  східної  європи
  Розповідь учителя
На  початку  50-х   рр.  XX  ст.  міжнародна  обстановка  загострилася.
У  відповідь  на  створення  військового  блоку  НАТО  (1949   р.)  Радян -
ський  Союз  та  його  союзники  у   травні  1955   р.  підписали  у  Варша-ві  Договір  про  дружбу,  співробітництво  і  взаємну  допомогу.
У  цей  період  представники  УРСР  увійшли  до  Всесвітньої  Ради
Миру.  Трудящі  республіки,  підтримуючи  рух  прихильників  миру,
в  1950—1951   рр.  підписали  Стокгольмську  відозву  про  заборону
атомної  зброї,  а   також  звернення  Всесвітньої  Ради  Миру  про  укла -дання  Пакту  миру  між  великими  державами.  Глибоку  подяку
Україні  висловили  уряди  Цейлону  і  Лаосу  за  те,  що  вона  підтри-мала  їхнє  прохання  про  вступ  до  ООН.
Україна  брала  участь  у  будівництві  та  обладнанні  багатьох  під-приємств  у  країнах  Східної  Європи,  у   деяких  слаборозвинутих  кра-їнах.  Із  кожним  роком  розширювалися  міжнародні  зв’язки  УРСР.
Важливу  роботу  зі  зміцнення  культурних  зв’язків  республіки  з  ін -шими  країнами  шляхом  обміну  різними  делегаціями,  виставками,
виданнями  здійснювало  Українське  товариство  дружби  і  культур -них  зв’язків  із  зарубіжними  країнами.
Однак  все  це  відбувалось  в  умовах  панування  у   Союзі  РСР  авто-ритарної  влади,  жорсткого  централізму.  Отже,  значною  мірою  зо -внішньополітична  самостійність  України  залишалась  неповноцін -ною,  її  міжнародна  діяльність  мала  обмежений  характер.
  3  а дміністративно-територіальні зміни
1)  Реалізація  угоди  між  Україною  і   Польщею
  Розповідь учителя
Першим  кроком  на  шляху  українсько-польського  територіально-го  розмежування  стала  Люблінська  угода  між  урядом  УРСР  і  поль-ським  Тимчасовим  Комітетом  Національного  Визволення  від  9  ве-ресня  1944  р.  Відповідно  до  цього  документа  частина  споконвічних
українських  земель  (частина  Підляшшя,  Холмщина,  Посяння,  Лем -ківщина),  де  проживало  майже  800  тис.  українців,  передавалася
Польщі.  У  такий  спосіб  сталінське  керівництво  намагалось  підтри-мати  польський  прорадянський  уряд  і  усунути  негативне  сприйнят -тя  польською  громадськістю  радянської  агресії  1939   р.
Домовленість  між  СРСР  та  Польщею  було  досягнуто  16  серпня
1945  р.  під  час  підписання  договору  стосовно  радянсько-польсько-го  державного  кордону.  Ця  угода  закріплювала  кордон  по  «лінії
Керзона»  з  відхиленням  на  схід  (тобто  на  користь  Польщі)  на
5—8  км,  а  на  окремих  ділянках  на  17  км  (район  Немирів  —  Ялув-ка)  і  навіть  на  30  км  (район  річки  Солонія  і  міста  Крилів).
Остаточно  процес  польсько-українського  розмежування  завер-шився  1951  р.,  коли  на  прохання  Польщі  відбувся  обмін  прикор-донними  територіями.  Унаслідок  цього  до  Львівської  області  відій -шли  землі  в  районі  міста  Кристополя  (згодом  перейменованого
на  Червоноград),  а   до  Польщі  відійшли  території  довкола  міста
Нижні  Устрики  Дрогобицької  області.
2)  Входження  Закарпаття  до  УРСР
  Розповідь учителя
Радянське  керівництво  стало  розглядати  Карпатську  Україну
як  важливий  стратегічний  плацдарм  для  посилення  впливу  в  Цен -тральній  та  Південно-Східній  Європі.  Для  досягнення  своїх  стра -тегічних  цілей  радянське  керівництво  використало  антифашист -ський  і   національно-визвольний  рух  населення  краю.
Зі  звільненням  краю  від  фашистської  окупації  вийшли  з  під-пілля  Народні  комітети,  які  стали  відігравати  роль  органів  місце -вого  самоврядування,  і   комуністи,  які  19  листопада  1944   р.  за-снували  самостійну  Комуністичну  партію  Закарпатської  України.
Відновлення  Чехословацької  адміністрації  гальмувалось.  Більша
частина  краю  була  включена  в   зону,  на  яку  поширювалась  влада
радянської  військової  адміністрації.
У  таких  умовах  26   листопада  1944   р.  в   місті  Мукачеве  було
скликано  з’їзд  Народних  комітетів.  На  ньому  було  схвалено  Мані -фест  про  возз’єднання  з  Радянською  Україною,  обрано  Народну
Раду  як  верховний  законодавчий  орган  влади  Закарпатської  Укра -їни  і  сформовано  уряд.  Досить  швидко  було  створено  всі  атрибути
державності  Закарпатської  України   —  суд,  прокуратуру,  збройні
сили,  органи  управління  на  місцях  тощо.
  Робота з  документом
Із  маніфесту  першого  з’їзду  Народних  Комітетів  Закарпатської  України
про  возз’єднання  з  УРСР 
(26   листопада  1944   р.)
…Закарпатсько-український  народ,  вирваний  з  німецько-мадярського
полону,  вирішив  раз  і  назавжди  здійснити  свою  віковічну  мрію  і  возз’єд-натися  з  Радянською  Україною.  З  цими  думками  він  йшов  на  вибори  сіль-ських,  районних  і  міських  народних  комітетів  з   наказом  їм  —  добитися
возз’єднання  Закарпатської  України  з  Радянською  Україною.
Спираючись  на  непохитну  волю  всього  народу,  висловлену  в  петиціях
і  постановах  робітників,  селян,  інтелігенції  і  духівництва  всіх  міст  і   сіл
Закарпатської  України,  перший  з’їзд  Народних  Комітетів  усієї  Закарпат-ської  України  постановляє:
1.   Возз’єднати  Закарпатську  Україну  зі  своєю  великою  матір’ю  Радян-ською  Україною  і   вийти  зі  складу  Чехо-Словаччини.
2.   Просити  Верховну  Раду  Української  Радянської  Соціалістичної  Респуб -ліки  і  Верховну  Раду  Союзу  Радянських  Соціалістичних  Республік
включити  Закарпатську  Україну  до  складу  Української  Радянської
Соціалістичної  Республіки.  Обрати  Народну  Раду  Закарпатської  Укра-їни  як  єдину  центральну  владу,  діючу  по  волі  народу  на  території  За -карпатської  України.
3.   Уповноважити  і   зобов’язати  Народну  Раду  Закарпатської  України  здій -снити  рішення  з’їзду  про  возз’єднання  Закарпатської  України  з   Ра-дянською  Україною.
  Завдання до документа
Проаналізуйте  рішення  I  з’їзду  Народних  Комітетів  Закарпат-ської  України  та  дайте  їм  оцінку.
У  червні  1945  р.  договір  між  ЧСР  та  СРСР  юридично  за -кріпив  рішення  з’їзду  в  Мукачевому.  22  січня  1946   р.  було  ви-дано  указ  Президії  Верховної  Ради  СРСР  про  утворення  у  скла-ді  УРСР  Закарпатської  області.  Цей  акт  одночасно  ліквідував
без  згоди  населення  Закарпатську  Україну  як  державне  утво -рення.
Виступаючи  30  червня  1945   р.  на  VII  сесії  Верховної  Ради  УРСР,
М.  Хрущов  заявив,  що  український  народ  уперше  возз’єднався  в  єди -ній  Українській  державі.
3)  Підписання  мирного  договору  з   Румунією
  Розповідь учителя
Остаточно  питання  щодо  визначення  повоєнних  кордонів
України  було  розв’язано  10   лютого  1947  р.  під  час  підписан-ня  радянсько-румунського  договору,  за  яким  визначалось  пра-во  УРСР  на  Північну  Буковину,  Хотинщину,  Ізмаїльщину,
тобто  юридично  закріплювалися  кордони,  встановлені  в  черв-ні  1940  р.
Отже,  повоєнний  процес  врегулювання  кордонів  УРСР  відбував-ся  методами,  притаманними  тоталітарним  режимам,  і   в  його  стра-тегічних  інтересах,  які  збігалися  з  прагненням  українців  об’єднатися
в  єдиній  державі.
Процес  врегулювання  територіальних  питань  мав  для  України
такі  наслідки:  були  остаточно  визначені  та  юридично  визнані  кор -
дони  республіки;  територія  УРСР  збільшилась  на  110  км
2
;  відбу-лись  демографічні  зміни;  основну  частину  українських  земель  було
об’єднано  в   складі  однієї  держави.
Завершення  формування  сучасної  території  України  відбулося
у  1954  р.  Цього  року  відзначалося  300-річчя  Переяславської  угоди,
і   країною  прокотилася  широка  і  гнучка  пропагандистська  кампа-нія.  ЦК  КПРС  оприлюднив  13  «тез»,  у   яких  доводилась  непо-хитність  «вічного  союзу»  українців  із  росіянами.  Центральною
подією  ювілейних  урочистостей  стало  передання  Криму  УРСР.
19  лютого  1954  р.  Президія  Верховної  Ради,  мотивуючи  своє  рі-шення  спільністю  економіки,  територіальною  близькістю  та  тіс-ними  господарськими  та  культурними  зв’язками  між  Кримом  та
Україною,  прийняла  указ  «Про  передачу  Кримської  області  зі
складу  РСФСР  до  складу  УРСР».  Як  зазначалось,  акт  є  «свідчен-ням  дружби  російського  народу».
V.   ОсМ ислення нО вих знань і  вМ інь
  Бесіда
1.   Поясніть,  чим  був  зумовлений  вихід  УРСР  на  міжнародну  арену.
2.  Як  змінилася  територія  України  в  повоєнний  період?
  Робота з  контурною картою
Відобразіть  на  контурній  карті  територіальні  зміни  України
в  повоєнний  період.
  Завдання
Складіть  хронологію  подій  післявоєнного  устрою  України.
VI.  п ідсуМ ки ур О ку
УРСР  після  війни  вийшла  на  міжнародну  арену  як  суб’єкт  між-народного  права.  Змінились  кордони  УРСР,  і   всі  українські  землі
опинились  у  межах  однієї  держави.
(Учитель  аналізує  й   оцінює  роботу  учнів  на  уроці. )
VII. дОМ ашнє  завдання
Опрацюйте  відповідний  матеріал  підручника.

Категорія: Історія України 11 клас | Додав: uthitel (13.10.2014)
Переглядів: 2653 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: